top of page

DİYALİZ  UZMAN HEKİM -SORU BANKASI 1

 1. Hangisi hemodiyaliz kateteri takılmasına ait akut komplikasyonlardan değildir?
A. Hemotoraks.
B. Perikard tamponadı.
C. Santral ven stenozu.
D. Ventriküler aritmiler.
E. Pnömotoraks

2. Kalıcı damar erişim yolları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?   
A. En düşük enfeksiyon oranları primer  arteriovenöz fistüllere aittir.
B. Olgunlaşması için en uzun süre beklenen erişim yolu greftlerdir.
C. Tünelli kılıflı kateterlerde arteriyel çalma sendromuna rastlanmaz.
D. Arteriovenöz  fistüllerinin yaklaşık %25 ‘i olgunlaşmaz.
E. En ideal kalıcı erişim yolu arteriovenöz fistüldür. 

3. Diyalizat için hangisi yanlıştır?
A. Diyalizat kondaktivitesinin önemli kısmını Na+ konsantrasyonları sağlar.
B. Diyaliz monitöründe gösterilen diyalizat kondaktivitesi 13 ile 15 ms.cm -1 arasında olmalıdır.
C. Diyalizöre giren diyalizat sıcaklığı 36-38  derece arasında tutulur.
D. Diyalizattaki Ca+2  konsantrasyonu 2.50-4.00 mmol/l arasındadır.
E. Diyalizattaki Mg+2 konsantrasyonu 0.25-1 mmol/l arasındadır.

4. Diyalizör membranının diffüzif geçirgenliğini hangisi belirlemez?   
A. Membran duvarının kalınlığı.
B. Membranın por sıklığı.
C. Membrandaki porların yarı çapının karesi.
D. Transmembran basıncı.
E. Solutun boyutu.

5. Üremik hastalarda kanama diyatezine eğilimin nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir?
A. Trombosit adezyonunun bozulması.
B. Trombosit agregasyonunun bozulması.
C. Trombositlerden tromboksan salınımının artması 
D. Guanidinosüksinik asit birikimi
E. Trombositlerden prostosiklin salınımının artması 

6. Aşağıdakilerden hangisi diyaliz hipotansiyonundan sorumlu tutulabilir?
A. Diyaliz aralarında beslenme
B. Kuru ağırlığın yüksek hesaplanması.
C. Asetatlı diyalizat yerine bikarbonat diyalizatı kullanılması.
D. Otonomik disfonksiyon.
E. Sodyum içeriği yüksek diyalizat kullanmak

7. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Yüksek Kuf değeri olan diyalizör kullanımı hipovolemiye  yol açabilir.
B. Düşük diyalizat sodyumu hipovolemiye yol açabilir.
C. Diyalizat ısısındaki düşüş vazodilatasyona ve dolayısıyla hipotansiyona yol açar.
D. Kuru ağırlığın olması gerekenden düşük hesaplanması plazma volümünde düşmeye yol açabilir.
E. Kuru ağırlığın olması gerekenden yüksek hesaplanması plazma volümünde yükselmeye yol açabilir.


8. İlk kez hemodiyalize alınacak üremik bir hastada diyaliz disequilibrium sendromunu (DDS) önlemek için aşağıdakilerden hangisi  yapılmalıdır?
A. Üre azaltılması %70 ile sınırlandırılmalıdır.
B. Kan akımı yüksek tutulmalıdır.
C. Diyaliz süresi kısa tutulmalıdır.
D. Büyük yüzey alanlı diyalizör kullanılmalıdır.
E. Yüksek KoA değerine sahip diyalizör kullanılmalıdır.

9. Hemodiyaliz hastaları ve hiperkalemi ilişkisi için aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
A. Hemodiyaliz hastalarında ciddi hiperkalemi sıktır ve sıklığı yaklaşık %10’dur.
B. Metabolik asidoz hiperkalemi eğilimini azaltır.
C. Minerolokortikoid eksikliği hiperkalemi riskini artırır.
D. Hiperkalemiyi düzeltmenin en etkili yolu hemodiyalizdir.
E. Hiperkaleminin medikal tedavisinde beta mimetikler kullanılır.

10. Kanaması olan hemodiyaliz hastasına aşağıdaki tedavi yaklaşımlarından hangisi uygulanmalıdır?
A. Kanama zamanı uzamış ise aspirin, vazopresin ya da konjuge östrojen verilebilir.
B. APTT uzamış ise protamin uygulanabilir.
C. Heparine alternatif olarak sitrat ya da prostasiklin kullanılabilir.
D. PTZ uzamış ise K vitamini verilebilir.
E. Hepsi.

11. Üremide immun hücre fonksiyon bozukluğunun tedavisinde aşağıdakilerden hangisinin uygulanması önerilir?
A. Biyouyumlu diyalizör kullanımı.
B. Aneminin eritropoezi uyaran ajanlar ile tedavisi.
C. Malnütrisyonun engellenmesi.
D. İnflamasyonun engellenmesi.
E. Hepsi.

12. Hemodiyaliz hastalarında beslenme durumunun değerlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
A. Antropometrik ölçümler.
B. Albumin.
C. Transferrin.
D. Aspartat transaminaz.
E. Prealbumin


13. Hemodiyaliz hastasında hepatit B virus (HBV) testleri ve yorumları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Test                            Değerlendirme
        1)HBsAg                        a)HBV infeksiyonu
        2) AntiHBS                        b)Bağışıklık
        3)HBeAg                        c)Viral çoğalma
        4)HBV DNA

A. 4-c.
B. 2-a.
C. 1-b.
D. 3-b.
E. 4-b.

14. Hemodiyalizde hepatit C virusünün (HCV) hastanede bulaş çeşitleri için hangisi doğrudur?
A. Hastalar arasında ortak ilaç flakonları kullanılması.
B. Hemodiyaliz personelinin eldiven kullanmaması.
C. Hemodiyaliz personelinin hastadan hastaya geçerken eldiven değiştirmemesi.
D. Kontamine diyaliz cihazları
E. Hepsi.

15. Aşağıdakilerden hangisi hemodiyaliz hastalarındaki anemiden sorumlu tutulamaz?
A. Yetersiz eritropoetin üretimi.
B. Eritrosit ömrünün kısalması.
C. Dolaşımdaki eritropoez inhibitörleri.
D. Edinsel ya da kalıtsal kistik böbrekler.
E. Hemoliz

16. Eritropoetin direncinden aşağıdakilerden hangisi sorumlu tutulmaz?
A. İnfeksiyon 
B. Demir eksikliği.
C. Hiperparatiroidizm.
D. Transferrin yüksekliği.
E. İnflamasyon

17. Aşağıdakilerden hangisi difüzyonu etkileyen değişkenlerden birisi değildir?
A. Membranın iki yanındaki solütlerin konsantrasyon farkı. 
B. Solütün molekül ağırlığı.
C. Membranın direnci.
D. Diyalizörün Kuf değeri.
E. Solutun konfigürasyonu

18. Konveksiyon için hangisi yanlıştır?
A. Sıvı içinde çözülmüş olan solütlerin sıvıyla birlikte membranın diğer tarafına sürüklenmesidir.
B. Hemofiltrasyon konvektif bir yöntemdir.
C. Boyutu membran por çapından daha küçük olan solütler daha zor konveksiyona uğrar.
D. Bir membranın konvektif transport özelliğini o membranın eleklenme katsayısı belirler.
E. Böbreklerde glomeruler ultrafiltrat konveksiyon mekanizmasıyla oluşur.

19. Hemodiyaliz hastalarındaki malnütrisyon  göstergeleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Serum albumin         < 4 gr/dl.
B. Serum transferrin         < 200ml/dk.
C. Protein katabolizma hızı     < 0.8gr/kg/gün.
D. Serum total kolesterol         > 300 mg/dl.
E. Serum prealbumin         < 30 mg/dl

20. Hemodiyaliz hastasındaki hipertansiyondan hangisi sorumludur?
A. Endotelin düzeyinde artış.
B. Nitrik oksit düzeyinde artış.
C. İnsülin direncinde azalma.
D. Biyouyumlu membran kullanımı.
E. Parasempatik sistemin aktivasyonu

21. Aşağıdakilerden hangisi hemodiyaliz hastalarına yapılması önerilmeyen aşılardan birisidir?
A. Hepatit B aşısı.
B. Grip aşısı.
C. Oral polio aşısı
D. Hepatit A aşısı.
E. Pnömokok aşısı.

22. Diyaliz su sisteminin temel bileşenlerini ön işlem grubu ve asıl arıtma sistemi oluşturur. Aşağıdakilerden hangisi ön işlem grubunda değildir?
A. Kum filtreleri.
B. UV lambası.
C. Su yumuşatıcısı.
D. Reverse osmoz.
E. Su yumuşatıcısı

23. Hemodiyalizde ortalama 300ml/dk kan akım hızında %15’in üzerinde resirkülasyon saptanır ve fistül iğnelerinin yerleştirilmesinde bir hata tespit edilemez ise, ivedi olarak …………yaptırılmalıdır.
A. Koroner anjiyografi.
B. Fistülografi.
C. Renal sintigrafi.
D. Torakal tomografi.
E. Karotis doppler

 

24. Aşağıdakilerden birisi dışında tümü sürekli yavaş tedavidir.
A. YSUF: Yavaş sürekli ultra filtrasyon.
B. SAVH: Sürekli arteriovenöz hemofiltrasyon.
C. SVVH: Sürekli venö venöz hemofiltrasyon.
D. SVVP. Sürekli venö venöz plazmaferez.
E. SVVHDF: Sürekli venö venöz hemodiafiltrasyon.


25. Hemodiyaliz işleminde kullanılan suda endotoksin hangi testle belirlenir?
A. ELİSA.
B. RİA.
C. Limulus amebosit testi (LAL).
D. Allen testi.
E. Romberg testi


 
CEVAP ANAHTARI


1.) C                             10.)E                               19.)D
2.) B                             11.)E                               20.)A
3.) D                             12.)D                               21.)C
4.) D                             13.)A                               22.)B
5.) C                             14.)E                               23.)B
6.) D                             15.)D                               24.)D
7.) C                             16.)D                               25.)C
8.) C                             17.)D
9.) B                             18.)C

 

 

bottom of page