top of page

DİYALİZ  UZMAN HEKİM-SORU BANKASI 2

1. Aşağıdakilerden hangisi AV Greft komplikasyonlarından değildir?

A. Stenoz

B. El iskemisi

C. Hemotoraks

D. Emboli

E. Enfeksiyon

2. Günlük 450 cc rezidüel idrarı olan programlı hemodiyaliz hastasının, kontrolsüz hipertansiyonu mevcut olup; hipertansiyon regülasyonu için ilk olarak hangisi planlanmalıdır?

A. Tedaviye anjiotensin reseptör antagonisti eklenmelidir.

B. Tedaviye diüretik eklenmelidir.

C. Kuru ağırlık yeniden değerlendirilmelidir.

D. Tedaviye anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörü eklenmelidir.

E. Yavaş akımlı ve sürekli hemodiyaliz yöntemine geçilerek, UF artırılmalıdır.

3. AV fistül darlığı ile ilişkili, aşağıda belirtilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Diyaliz yeterliliğinde (Kt/V ve URR değerlerinde azalma) azalmalarla ilişkilidir.

B. Ven ponksiyonundan sonra uzayan kanama gözlenebilir.

C. Giriş yolunun vuru ve trill karakterinde değişiklikler ortaya çıkabilir.

D. AV fistüllerde darlıklar, proksimalde daha sık görülür.

E. AV fistül darlıklarının tespitinde resirkülasyon ölçümleri, venöz diyaliz basıncı gibi indirekt ölçümlerine göre daha üstündür.

4. Sabit hızda UF yapılan ve iki saatlik HD seansı süresinde hastadan çekilen volum miktarı 750 ml ve seans süresince, saatlik ortalama TMP 150 mmHg sabit olan bir makinada, kullanılan diyalizörün Kuf değeri kaçtır ?

A. 2 B. 2.5 C. 3 D. 3.25 E. 3.5

5. Tünelli kataterlere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Tromboz ve enfeksiyon riski, AV fistüllere göre yüksektir.

B. Santral venöz darlık yapma ve tıkanma riskleri vardır.

C. Geçici rekürren sinir paralizisine neden olabilirler.

D. Tünelli kataterlerin yerleştirilmesinde öncelikli tercih sağ internal juguler vendir.

E. Diyaliz cihazına bağlanma prosedürü, AV fistüllerde daha kolaydır.

6. Bir hemodiyaliz seansında uzaklaştırılan fosfor değeri yaklaşık olarak ne kadardır?

A. 200-300 mg

B. 300-400 mg

C. 600-800 mg

D. 1000-1500 mg

E. 1500-1800 mg

7. AVF operasyonu yapıldıktan sonra, en erken ne zaman kanüle edilebilir?

A. 7 gün

B. 10 gün

C. 14 gün

D. 21 gün

E. 28 gün

8. Aşağıdakilerden hangisi diyaliz yeterliliğini etkileyen faktörlerden değildir?

A. Rezidüel idrar miktarı

B. Diyalizör yüzey alanı

C. Seans içi hipotansiyon atakları

D. Antikoagülasyon metodu

E. Damar yolu

9. Aşağıdakilerden hangisi diyalizer performansını etkilemez?

A. Diyalizör çapı

B. Membranın yüzey alanı ve por genişliği

C. Diyalizör sterilizasyon şekli

D. Kuf değeri

E. Membran kalınlığı

10. Hangisi diyaliz hastalarında seans içinde gelişen hipertansiyon ataklarının nedenlerinden biri olamaz?

A. Diyet uyumsuzluğu

B. Anemi

C. Seans içi aşırı sıvı çekilmesi

D. Konduktivite ayarının yüksek tutulması

E. Eritropoetin kullanımı

11. Düzenli bir HD hastasında oluşan aneminin en sık saptanan 2 nedeni hangisidir?

I. Eritrosit yaşam süresinin kısalması

II. Diyalizerde kalan ve rutin tetkikler için alınan kan numuneleri

III. Eritropoetin eksikliği

IV. Sekonder Hiperparatroidizm

V. Demir eksikliği

A. I+III B. II+III C. III+V D. II+V E. III+IV

12. Foksiyonlel demir eksikliğini hangisi tanımlar?

I. Transferrin satürasyonu > %20

II. Ferritin düzeyi normal

III. Transferrin satürasyonu < %20

IV. Kan eritropoetin düzeyi düşük

V. Ferritin düzeyi düşük

VI. Kan eritropoetin düzeyi yüksek

A. I+IV B. II+III C. III+V D. II+IV E. III+VI

13. HD için gerekli olan arıtılmış suyu elde etmek için yapılan ön arıtma işlemlerinden biri olan kum filtresinin görevi, aşağıdakilerden hangisidir ?

A. Suyun ısısını artırmak

B. Suda dezenfektan olarak kullanılan kloramini tutmak

C. Suyun sertliğini düşürmek

D. Sudaki kaba partikülleri tutmak

E. Suyun basıncını dengede tutmak

14. Diabetes mellitusa bağlı son dönem böbrek yetmezliği gelişen HD hastasında, aşağıdaki durumlardan hangisi kan potasyum seviyesinin yükselmesinde etkili değildir?

A. Hemoliz

B. Yetersiz diyaliz

C. İshal

D. Gastrointestinal kanama

E. İnsülin yetersizliği

15. Hangisi kstrakorporeal dolaşımda pıhtılaşmaya neden olmaz?

A. Yüksek hematokrit

B. Yüksek kan akım hızı

C. Yüksek ultrafiltrasyon hızı

D. Diyaliz sırasında kan transfüzyonu

E. Hiperlipidemi

16. Diyaliz ünitelerinde kullanılan saf su sistemi elemanlarını şebekeden gelen ham suyun işlenip elde edilen saf suyun dağıtımına kadar olan düzenine göre sıralayın.

I. Kum, tortu filtresi IV. Aktif karbon filtresi

II. Ham su deposu V. Yumuşatıcı filtre

III. Saf su deposu VI. Reverse ozmoz

A.II+V+I+IV+VI+III

B. II+I+IV+V+VI+III

C.III+ I+IV+V+ VI+II

D. III+ I+IV+VI+ V+II

E. II+III+V+I+IV+VI

17. Hemodiyaliz hastalarında, serum P değeri üzerine aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

A. Diyaliz süresi

B. Damar yolu

C. Diyalizör

D. Diyalizat derişimi

E. Rezidüel idrar miktarı

18. Akut hemodiyaliz reçetelendirmesi parametreleri içinde hangisi yer almaz?

A. Serolojik belirteçler

B. Antikoagülasyon

C. Diyalizat derişimi

D. Ca-P çarpanı

E. Damar yolu

19. Hücre içi elektrolitlerinden K+’un serum düzeyi kaçtır?

A. 2,5-4,5 mEq/L

B. 135-145 mEq/L

C. 135-142 mg/dl

D. 3,5-5,5 mEq/L

E. 2,5-5,5 mEq/L

20. Diyaliz sırasında kramp gelişen bir hastada, hangi parametrenin yeniden gözden geçirilmesine gerek yoktur?

A. Kuru ağırlık

B. Diyalizat sodyum düzeyi

C. Diyalizat Ca düzeyi

D. Hemoglobin

E. Seans içi hipotansiyon atak sıklığı

21. Arter iğnesi giriş yeri ile fistül arasında olması gereken minimum mesafe ne kadar olmalıdır ?

A. 15 cm B. 10 cm C. 5 cm D. Mesafeye gerek yok E. >1 cm

22. Düzenli HD tedavisi gören bir hastada, serum kreatinin değerlerinin yüksek olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi değildir?

A. Diyalizer yüzey alanının küçük oluşu

B. Resirkülasyon

C. Hastanın büyük kas kitlesine sahip olması

D. Proteinden zengin beslenme

E. HD seansı içinde, sık hipotansiyon atağı

23. Düzenli HD tedavisi gören bir hastada, serum fosfor değerlerinin düşük olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A. Adinamik kemik hastalığı

B. Malnütrisyon

C. Yüksek doz fosfat bağlayıcı ajan kullanımı

D. Resirkülasyon

E. Uzun süreli gece diyalizi

24. Aşağıdakilerden hangisi diffüzyonun hızını ve yönünü etkileyen faktörlerden değildir?

A. Konsantrasyon farkı

B. Molekül KoA’sı

C. Porların büyüklüğü

D. Membran direnci

E. Reuse şekli

25. Proteine yüksek oranda bağlanan ve yağda çözünen ajanlar hangi yöntem ile dolaşımdan daha effektif temizlenir?

A. Periton diyalizi

B. Hemodiyaliz

C. Hemoperfüzyon

D. Hemofiltrasyon

E. Hemodiyafiltrasyon

26. Düzenli HD tedavisi gören hastanızda fosfor değerlerinin yüksek olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi değildir?

A. Resirkülasyon

B. Proteinden zengin beslenme

C. Seans içi sık diyaliz hipotansiyon atakları

D. Hemodiyafiltrasyon

E. Düşük KoA’lı diyalizör kullanımı

27. Hangisi HD esnasında, arter setinde negatif basınç nedeni olamaz?

A. İğnenin damar dışında olması

B. AV fistül darlığı

C. Seans içi hipertansiyon atakları

D. AV fistül trombozu

E. Arter seti katlanması

28. Programlı hemodiyaliz hastalarında gelişen anemi, aşağıdaki durumlardan hangisi ile ilişkili değildir?

A. Menstrüasyon bozuklukları

B. Sol ventrikül hipertrofisi

C. İmmün sistem aktivitesinde baskılanma

D. Kardiyak outputta azalma

E. Angina pektoris

29. Programlı hemodiyaliz hastalarında hangisi anemi nedenlerinden değildir?

A. Malnütrisyon

B. Perikardit

C. Hiperparatroidi

D. Aliminyum intoksikasyonu

E. İnflamasyon

30. Hemodiyaliz hastalarında, etkin anemi tedavisine rağmen, hemoglobin yükselmeyen hastalarda, neden aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A. Hemoglobinopatiler

B. Kt/V<1.2

C. Osteitis fibroza sistika

D. Sık transfüzyonlar

E. Fonksiyonel demir eksikliği

31. Hangisi eritropoetinin yan etkisi değildir?

A. Sefalji

B. Enjeksiyon bölgesinde lokal ağrı

C. Artralji

D. Flu-like sendromu

E. Hipertansiyon

32. Hangisi yetersiz hemodiyalizin bir sonucu olarak beklenmez?

A. Diyaliz giriş serum P değerinde düşüklük

B. Diyaliz giriş serum K değerinde düşüklük

C. Sol ventrikül hipertrofisi

D. Malnütrisyon

E. Diyaliz giriş serum albümin değerinde düşüklük

33. Hangisi diyaliz yetersizliğini etkileyen parametrelerden biri olamaz?

A. Diyalizat akım hızı

B. Seans içi hipotansif epizod sıklığı

C. Rezidüel renal fonksiyon

D. Yüksek doz fosfor bağlayıcı kullanımı

E. Yanlış kan örneklemesi

Cevap Anahtarı
bottom of page