top of page

HEMODİYALİZ HEMŞİRELİĞİ SORU BANKASI 1

1.    Böbreğin en küçük fonksiyonel birimi aşağıdakilerden hangisidir?
a.    Glomerül
b.    Makula densa
c.    Bowman kapsülü
d.    Nefron

2.    Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a.    Korteks medullanın dış kısmında yer alır
b.    Glomerüllerin % 85’i korteksde bulunur
c.    Nefron sadece glomerülden oluşur
d.    Sağ böbrek sola göre biraz daha aşağı yerleşimlidir

3.    Bir kapiller yumak olan glomerüler hangi yapıdan köken alır?
a.    Afferent arteriol
b.    Efferent arteriol
c.    Vaza rekta
d.    Makula densa

4.    Glomerüler kapillerlerden Bowman kapsülüne süzülen sıvıya ne ad verilir?
a.    İdrar
b.    Serum
c.    Plazma
d.    Ultrafiltrat

5.    Diyaliz solüsyonunun kondüktivitesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
a.    Kalsiyum
b.    Sodyum
c.    Potasyum
d.    Magnezyum

6.    Demir eksikliği için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a.    Ferritin düzeyi sadece vücut depodemirinin göstergesidir.
b.    C vitamini alımı demir emilimini arttrırır.
c.    Transferin saturasyonu < % 20’dir.
d.    Aç karnına demir emilimi en fazladır.

 

7.    Eritrpoetine yetersiz yanıt nedeni değildir?
i.    Hiperparatiroidizm
ii.    Hemoglobinopatiler
iii.    Obesite
iv.    Vitamin B12 , folik asit  veya demir eksikliği

8.    Akut böbrek yetmezliği için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a.    Böbrek fonksiyonları saatler-günler içinde bozulur.
b.    Oligürik veya nonoligürik olabilir.
c.    Prerenal, renal ve postrenal nedenlere bağlı gelişebilir.
d.    Mutlaka diyaliz tedavisi uygulanması gerekir.

9.    Evre 5 Kronik böbrek hastalığı ile ilgili yanlışı bulunuz?
a.    Kronik diyaliz programına alınır.
b.    Bu hastalarda sıvı kısıtlamaya gerek yoktur.
c.    Polikistik böbrek hastalığı olanların yaşam kaliteleri diğer hastalardan iyidir.
d.    Renal osteodistrofi yönünden izlenmelidirler

10.    Günümüzde böbrek fonksiyonlarını değerlendirmede yaygın olarak kullanılan en objektif yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
a.    Kreatinin klirensi
b.    24 saatlik idrarda proteinüri tayini
c.    Tam idrar tetkiki
d.    Renal ultrasonografi

11.    Evre 5 Kronik böbrek hastalığı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a.    Parathormonun 100 pg/ml üzerine çıktığı zaman’dır.
b.    GFR’nin 15 ml/dk altına düştüğü evredir.
c.    Eritropoietin (EPO) tedavisinin başlanması zorunlu olan bir evredir.
d.    Böbrek boyutlarının küçüldüğü evredir.

12.    High-flux diyalizörlerle ilgili olarak aşağıdakilaerden hangisi yanlıştır?
a.    Kuf değeri> 20 ml/saat /mmHg  dır
b.    B2 mikroglobulin klirensi < 20 ml/dk dır
c.    Endotoksinemi riski artmaktadır
d.    Orta molekül ağırlıklı maddelerin klirensi daha iyidir

13.    Hemodiyaliz tedavisine başlama ile ilgili olarak yanlış olanı seçiniz
a.    Diyabetik KBH olgularında GFR 15-20 ml/dk olduğunda başlanır.
b.    Diyabetik olmayan KBH olgularında GFR < 15 ml/ dk olduğunda başlanır.
c.    İlk kez hemodiyalize alınan olgularda üre azalma oranı % 30’ dan fazla olmalıdır.
d.    İlk seans hemodiyaliz 2 saat olarak planlanır.

 

14.    Hemodiyaliz tedavisi sırasında görülen komplikasyonlarla ilgili yanlış olanı işaretleyiniz.
a.    Hipotansiyon en sık görülen komplikasyondur
b.    Hipotansiyonu önlemek için  diyaliz öncesi antihipertansif ilaçlar verilmez
c.    İki diyaliz seansı arası 3 kg/gün’ den fazla kilo alanlarda diyaliz hipotansiyonu sık              görülmez
d.    Karnitin uygulaması diyaliz kramplarında etkili olabilmektedir.

15.    Aşağıdakilerden hangisi diyaliz sırasında görülen hipotansiyon nedeni değildir ?
a.    Perikardiyal tamponad 
b.    Myokard infarktüsü
c.    Hipoglisemi
d.    Gastrointestinal kanama

16.    En sık görülen intradiyalitik komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir ?
a.    Diyalizer reaksiyonu
b.    Diyaliz disequilibrium sendromu
c.    Hipotansiyon
d.    Kramplar

17.    Hemodiyaliz hastası için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.?
a.    Hemodiyalizde başlangıç ortalama heparinizasyon dozu 50Ü/kg’dır
b.    Düşük moleküllü heparin uygulamasına bağlı kanamalarda FXa aktivitesi protamin ile           %100 nöralize olur.
c.    Standart heparin uygulamaları etkiliği PTT ile takip edilr.
d.    Heparine bağlı trombositopeni olmaktadır.

18.    Aşağıdakilerden hangisi sentetik diyalizerdir ?
a.    Kupramonyum selüloz
b.    Hemofan
c.    Selüloz diasetat
d.    Polimetil metakrilat

19.    Hemodiyaliz esnasında venöz basınç artışının olası nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir?
a.    Venöz kan setinin kıvrılmış olması
b.    Damar giriş yolunun venöz kolunda stenoz olması
c.    c.    Venöz kolda akımı engelleyecek patoloji yokken lümen çapı büyük venöz iğne   kullanılması
d.    d.    Ven iğnesinde pıhtılaşma olması

20.    Hemodiyaliz hastasının beslenme durumunun değerlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz ?
a.    Subjektif global değerlendirme
b.    Serum demir düzeyi
c.    Serum prealbumin düzeyi
d.    Serum albumin düzeyi

21.    Anafilaktik tip diyalizer reaksiyonu düşünülen bir hastada aşağıdakilerden hangisi yapılmaz ?
a.    Diyaliz işlemi durdurulur
b.    Setteki kan hastaya verilir
c.    Adrenalin, antihistaminik, steroid tedavisi uygulanır
d.    Kan setleri klemplenir

22.    Diyaliz hipotansiyonundan korunmada aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
a.    Hemodiyalizin başlangıcında diyalizat sodyum düzeyi hastanın serum düzeyinden daha düşük bir düzeye ayarlanır
b.    Hemodiyaliz süresi uzatılarak yavaş ultrafiltrasyon yapılması sağlanır
c.    Diyalizat ısısı düşürülür
d.    Hemodiyaliz esnasında hastanın yemek yememesi sağlanır

23.    Damar giriş yolunun korunmasında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
a.    Günde en az bir kez trill ve üfürüm kontrol edilir
b.    Damar giriş yolu bulunan ekstremiteye saat, bilezik gibi takılar takılabilir
c.    Damar giriş yolu bulunan ekstremiteden kan basıncı ölçülmemelidir
d.    Damar giriş yolu bulunan ekstremite ile ağır yük taşınmamalıdır

24.    Aşağıdakilerden hangisi hemodiyaliz kateterlerinin dezavantajlarından biri değildir ?
a.    Kateter lümeninde tromboz gelişme riski vardır
b.    Katetere bağlı infeksiyon nadiren gelişir
c.    Kateterin içinde bulunduğu vende stenoz gelişebilir
d.    Kateter yerleştirirken komplikasyon gelişme riski vardır

25.    Yeterli dozda eritropoietin (EPO) alan ve depo demiri yeterli hastada hemoglobin değerleri       yükselmeyen hastada ne düşünülür?
a.    Hemoglobinopatiler
b.    Pure red aplazi
c.    Sekonder hiperparatiroidizme bağlı kemik iliği fibrozisi
d.    Hepsi
26.    Resirkülasyon  ile  ilgili  aşağıdaki ifadelerden  hangisi yanlıştır?
a.    Resirkülasyon diyaliz yetersizliğine neden olabilir.
b.    Kateter ile diyalizde resirkülasyon oranı artar.
c.    Santral ven stenozu resirkülasyona neden olmaz.
d.    Üre bazlı resirkülasyon ölçümünde %10 ‘un üstündeki değer resirkülasyon olduğunu gösterir.
e.    Fistül İğnelerinin ters yerleştirilmesi resirkülasyon oluşturur

27.    Aşağıdakilerden hangisi diyalizde pıhtılaşmayı artırmaz?
a.    Trombositopeni 
b.    Yüksek hematokrit
c.    Düşük kan akım hızı
d.    Düşük doz heparinizasyon
e.    Kan ve kan ürünlerinin, lipid içerikli beslenme solüsyonlarının verilmesi

28.    Su arıtma sistemi ile ilişki olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a.    Membran dezenfeksiyonunda ısı dezenfeksiyonu daha etkilidir.
b.    Su sistemi odasında havalandırma olmalıdır.
c.    Su sistemi odası direk güneş ışığı almalıdır.
d.    Ortamın günlük nem – sıcaklık izlemi yapılmalıdır.
e.    Online çift RO su arıtma sistemi varlığında UV sterilizasyonuna gereksinim yoktur.

29.    Hemodiyalizde gelişen hipotansiyona yaklaşım stratejilerinden YANLIŞ olanı işaretleyiniz?
a.    Diyalizden önce antihipertansif verilmemelidir.
b.    Hemodiyalizden hemen önce ve diyaliz esnasında yemek yenmesinden kaçınılmalıdır.
c.    Diyalizat ısısı düşürülmelidir.
d.    Asetatlı diyaliz tercih edilmelidir.
e.    UF hızı (mL/saat) hastanın vücut ağırlığının %1’ini aşmamalıdır.

30.    Hemodiyaliz solüsyonlarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
a.    Asetatlı diyaliz yüksek yan etki profili nedeniyle kullanılmamaktadır.
b.    Depolama avantajları, daha az bakteriel kontaminasyon riski toz bikarbonat kullanımının avantajlarıdır.
c.    Asidik ve bazik solüsyon kimyasal olarak geçimsiz olması nedeniyle ayrı bidonlarda saklanmalıdır.
d.    Pozitif kalsiyum dengesi sağlanması amacıyla tüm hastalarda yüksek kalsiyum  (1,75 mmol/L) içerikli solüsyonlar kullanılmalıdır.
e.    Hastanın gereksinimlerine göre diyalizat, kalsiyum, sodyum, potasyum, glukoz ve bikarbonat içeriği değişebilir.

31.    Bulantı, kusma, ileri derecede nefes darlığı olan hasta acil servise başvurdu. KB. 200/110 mmHg, vücut ağırlığı 80 kg idi. FM’de solunum sesleri iki taraflı azalmıştı ve bacak ödemi +++ idi. PA ac gr’de kalp toraks oranı artmıştı ve her iki plevrada sıvı vardı. Laboratuar i,ncelemerinde serum kreatinin 8,2 g/dl, serum potasyum 7,3 mg/dL ve derin metabolik asidoz saptandı. Bu hastanın diyaliz tedavisine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a.    Kan akım hızı 200 ml/dk ve diyalizer 1 m2 ile diyaliz tedavisine başlarım.
b.    Diyalizat potasyum 2 meq/L olmalıdır.
c.    A şıkkında belirtilen şekilde 6 saat süreli hemodiyaliz yaparım.
d.    Ultrafiltrasyon hızını 800 ml/dk olarak ayarlarım.
e.    Hastada rutin anti-koagülasyon uygularım.

32.    Diyaliz ile beraber görülen baş ağrısı aşağıdaki komplikasyonlardan hangisi ile ilişkilidir?
a.    Hemoliz
b.    Hipotansiyon
c.    Hava embolisi
d.    Disequlibrium sendromu
e.    Sert su sendromu                                                                                                  

33.    Aşağıdakilerden hangisi hemoliz belirtilerinden değildir?
a.    Sırt ağrısı
b.    Venöz sette kan şarap rengi alır
c.    Hemotokritte değişiklik beklenmez
d.    Dispne
e.    Alınan kan örneğinde santrifüj sonrası plazma pembe renk alır 

34.    Hemodiyaliz hastalarında gelişen amiloidoz ile ilişkili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a.    Ultrsaf su ile diyaliz işlemi yapılmalıdır.
b.    Beta2 mikroglobulin gibi orta moleküllerin atılımı için online HDF HD yapılmalıdır.
c.    Renal transplantasyon hızlı semptomatik iyileşme sağlar.
d.    High-flux  diyalizör kullanılmalıdır.
e.    Asetatlı diyaliz yapılmalıdır.

35.    Bir hemodiyaliz hastanın fizik muayene ile değerlendirilmesi ile volüm fazlası saptanmamıştır. Başlangıç kan basıncı 150/100 mmHg olan hastada kaptopril testi sonrası kan basıncı 145/95 mmHg olarak gözlemlenmiştir. Bu hasta ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a.    Hastada renin bağımlı hipertansiyon vardır, tedaviye ACE inhibitörü eklenmelidir.
b.    Hastada volüm bağımlı hipertansiyon vardır, hastanın kuru ağırlığı azaltılmalıdır.
c.    Hasta kuru ağırlığının altındadır, kan basıncı normale inene kadar sıvı parenteral SF verilmelidir.
d.    Belirtilen kan basıncı değerleri diyaliz hastaları için normaldir, herhangi bir tedavi planlanmamalıdır.
e.    Yukarıdakilerin hepsi doğrudur. 

36.    Aşağıdakilerden hangisi hipervolemi lehine bir bulgu değildir?
a.    Boyun venöz dolgunluğunun artması
b.    Bacak ödemi
c.    Sırt üstü yatmakla nefes darlığı
d.    Batında sıvı birikimi
e.    Göğüs ağrısı
37.    Kuru ağırlığı 55 kg olarak belirlenmiş hastanın kan basıncı 160/100 mmHg’dır ve hastanın FM’de bacak ödemi (+++/+++) mevcuttur. EKO’da sol atrium dilate olarak saptanmıştır. Hastadan hemodiyaliz tedavisinin 3. saatinde toplam 2200 cc UF yapılmışken hipotansiyon gelişmiştir. Bu hasta ile aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a.    Hastanın kuru ağırlığı yanlış belirlenmiştir.
b.    Hasta hemodiyaliz sırasında hipovolemik hale gelmiştir ve bu yüzden hastada hipotansiyon gelişmiştir. Hastanın kuru ağırlığı daha fazala azaltılmamalıdır.
c.    UF hızının yüksek olması nedeniyle hipotansiyon gelişmiştir. 
d.    UF hızı düşürülerek, kuru ağırlık azaltılmasına devam edilmelidir.
e.    Yukarıdakilerin hepsi doğrudur.

38.    Yetişkin hemodiyaliz tedavisi alan bir hastada günlük protein alımı ne kadar olmalıdır?
a.    1.3-1.5 gr/kg/gün
b.    B)   1 -1.2 gr/kg/gün
c.    C)   1.4 -1.5 gr/kg/gün
d.    D)  1.5 – 2 gr/kg/gün
e.    E)  0.8 -1.2 gr/kg/gün

39.    Malnütrisyon tespitinde aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
a.    Antrometrik ölçümler yapılmalı( Orta kol çevresi, kol kas çevresi    )
b.    Subjektif değerlendirme ile malnütrisyon derecelendirilmeli
c.    Serum kreatin < 8mg/dl
d.    BUN düzeyi < 60 mg/dl
e.    Serum albumin > 4 g/dl


40.    Su arıtma sisteminde işleyiş sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
a.    Multimedya filtre(Kum)-Yumuşatma filtre- karbon filtre- Reverse ozmos
b.    Reverse ozmos-Multimedya filtre(Kum)-Karbon filtre-Yumuşatma filtre
c.    Yumuşatma filtre-Reverse ozmos-Karbon filtreler-Multimedya filtre(Kum)
d.    Multimedya filtre(Kum)-Karbon filtre-Yumuşatma filtre-Reverse  ozmos
e.    Multimedya filtre(Kum)-Reverse ozmos-Karbon filtre-Yumuşatma filtre

41.    Diyaliz hastalarında aşağıdakilerin hangisinin varlığında kalıcı kateterin çıkartılması gerekmez?
a.    Sepsis
b.    Nazal staf taşıyıcılığı
c.    Tünel infeksiyonları
d.    72 saat uygulanan antibiyotik tedavisine rağmen düşmeyen ateş
e.    Kateter disfonksiyonu

42.    Aşağıdakilerden  hangisi malnütrisyon nedenleri arasında yer almaz?
a.    Kronik hastalık
b.    Kronik enflamasyon
c.    Kronik enfeksiyon
d.    Yüksek kalsiyumlu ve asetatlı diyaliz solüsyonu
e.    Yetersiz Kt/V 

43.    Demir tedavisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
a.    Demir tedavisi sırasında anafilaktik reaksiyonlara karşı dikkatli olunmalı
b.    Anafilaksi riski nedeniylen PO tedavi tercih edilmelidir.
c.    Diyalizin son 60 dak içinde verilir
d.    Hemosiderozis geliştiğinde demir tedavisi kesilmeli
e.    Hepsi

44.    Diyaliz hastalarında  hedef Hb, Htc değerleri aşağıdakilerden hangisidir?
a.    Hb 12-13gr/dl ,Htc %36-37
b.    Hb 13-14gr/dl, Htc % 36-37
c.    Hb  10-11gr/dl ,Htc % 35-36
d.    Hb  9-10gr/dl,  Htc % 33-34
e.    Hb 11-12gr/dl, Htc %  33-36

45.    AAşağıdaki ifadelerden hangileri Eritropoezi stimüle edici ajanlar arasında yer almaz?
a.    Darbepoietin
b.    Eritropoietin alfa
c.    Paricalcitol
d.    Eritropoietin zeta
e.    Mircera


46.    Hastada akciğer ödemi mevcut ve ilk diyalizi için, diyaliz tedavisi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
a.    Heparinsiz diyaliz yapılmalı
b.    6 saat süreli yüksek etkinlikli hemodiyaliz yapılmalı
c.     1,5 L/saat hızında ultrafiltrasyon yapılmalı
d.    Diyaliz süresi 2 saat olmalı
e.    Diyaliz süresi 2 saat olmalı, diyaliz izole UF olarak uzatılmalı

47.    GFH hangi düzeye indiğinde son dönem böbrek yetmezliği tanısı konur?
a.    <50ml/dk
b.    30-50 ml/dk
c.    <30 ml/dk
d.    20-30 ml/dk
e.    15ml/dk                                                                                                                    

48.    Kronik programda diyalize giren ve idrar çıkışı olmayan bir hastanın diyaliz öncesi üre değeri 60 mg/dl’nin altında seyrediyor. Bu hasta ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a.    Etkin diyaliz yapılıyor
b.    Hastada malnutrisyon mevcuttur.
c.    Hastada akses resirkülasyonu olabilir.
d.    Hasta diyaliz programından çıkarılmalıdır.
e.    Hastanın kas kitlesi azdır.                                                                                                                 

49.     Hasta güçsüzlük, solunum yetmezliği, derin tendon reflekslerinde azalma şikayetleriyle geldi. Bu hastada öncelikle hangi durum en olasıdır?
a.    Hipernatremi
b.    Hiperkalsemi
c.    Hiperkalemi
d.    Hiperfosfatemi
e.    Hiponatremi                                                                                                             

50.    Diyalizat bakteri sayısına ilişkin doğru seçeneği işaretleyiniz?
a.    Mililitrede 5000 koloniden az olmalıdır
b.    Mililitrede 2000 koloniden az olmalıdır
c.    Mililitrede 15000 koloniden az olmalıdır
d.    Mililitrede 10000 koloniden az olmalıdır
e.    Mililitrede 7500 koloniden az olmalıdır                                                              

51.    Su sisteminde su analizlerinin çalışılmasında  aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a.    RO su arıtma sisteminin, çıkış suyunun kimyasal, endotoksin kontrolü 6 ayda bakılmalı
b.    Bakteriyolojik kontrol 3 ayda  tekrarlanmalı
c.    Bakteriyolojik kontrollerde 20 CFU/ml değerlerde sistem dezenfeksiyonu uygulanmalı
d.    Analiz örneği sistem açıldıktan 2 saat sonra alınmalı
e.    Günlük su analizlerinde pH, iletkenlik, su sertliği,klor miktarı bakılmalı       

52.    Yetersiz diyaliz sorunu olan hastalarda yüksek etkinlikli diyaliz için aşağıdaki maddelerden                     hangisi yanlıştır?
a.    Online hemodiyafiltrasyon uygulanabilir
b.    Diyalizer seçimi üre KoA>450 MG/dl, Kuf>10 ml/h.mmhg olmalı
c.    Highflux diyalizer kullanılmalı
d.    Kan akım hızı > 350 ml/dk olmalı
e.    Lowflux diyalizer kullanılmalı                                                                                

53.    Diyaliz membranları (diyalizer) ile ilişkili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a.    Sellüloz yapıda olan diyaliz membranları maliyet açısından en ucuz membranlardır
b.    Sellüloz yapıda olan diyaliz membranlarının diyaliz amiloidozundan sorumlu olabilecekleri                  düşünülmektedir
c.    Sentetik yapıda olan diyaliz membranları ile daha etkin diyaliz yapılması mümkündür
d.    Membranların kimyasal içeriği, sellülöz, substituted sellülöz,sentetik sellülöz veya sentetik olabilir
e.    Diyaliz etkinliğini artırmak amacıyla, diyalizer içindeki diyalizat ve kan akımları aynı yöndedir

54.    Aşağıdakilerden hangisi diyaliz ünitelerinde enfeksiyonlardan korunma önlemleri arasında yer      almaz?
a.    HIV (+) hastalar için ayrı cihaz bulunmalı
b.    Evrensel önlemlere uyulmalı
c.    HbsAg(+) hastalar için ayrı makine, ayrı oda olmalı
d.    AntiHBs(-) olan hastalara aşılama programı uygulanmalı
e.    Makinaların  ve  su sisteminin bakımında dezenfeksiyon, sterilizasyon kurallarına kesinlikle uyulmalı


55.    Diyaliz sırasında hastada hipotansiyon gelişti. Tedavide aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a.    Nazal oksijen tedavisi verilir
b.    Hasta trendelenburg pozisyonuna getirilir
c.    % 20 Dextroz solüsyon verilir
d.    UF durdurulur
e.    % 9 NaCl solüsyon verilir


56.    Ülkemizde su arıtmanın temel yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
a.    Submikronik filtrasyon
b.    Karbon filtreleri
c.    Yumuşatma
d.    Ters ozmos
e.    Deionizasyon

57.    Aşağıdakilerden hangisi diyalizde antikoagülasyon amaçlı kullanılmaz?
a.    Warfarin
b.    Hirudin
c.    Vitamin K
d.    Fondaparinux
e.    Enoxaparin


58.    Diyalizin temel ilkeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a.    Konveksiyonda moleküller  konsantrasyon gradiyenti sonucu hareket ederler
b.    Diffüzyonda  molekül ağırlığı arttıkça moleküllerin temizlenme miktarı artar
c.    Diffüzyonla konveksiyona göre daha büyük moleküler ağırlığa sahip moleküller temizlenebilir
d.    Diyaliz işlemi sırasında kan ve diyaliz sıvısındaki moleküllerin konsantrasyonları eşitlenmesin diye  kan ve  diyaliz sıvısı birbirlerine ters yönde hareket ettirilirler
e.    Yalnızca konveksiyonla solüt uzaklaştırılacaksa diyalizat akım hızı  kan akım hızına eşit olmalıdır

59.    Aşağıdakilerden hangisi eritropoietine yanıtsızlığa yol açmaz?
a.    Sürekli yüksek kalsiyumlu diyalizat kullanılması
b.    Yetersiz diyaliz 
c.    Kronik enflamasyon 
d.    Demir eksikliği
e.    Eritropoietin antikorlarının oluşması

60.    Aşağıdakilerden hangisi akut böbrek yetmezliğinde diyaliz  endikasyonlardan biri değildir?
a.    Ciddi  kusma ve diyareye bağlı volüm eksikliği
b.    Pulmoner ödeme yol açan sıvı retansiyonu
c.    Üreminin klinik belirtilerinin  varlığı (Perikardit, Ensefalopati,  )
d.    Medikal tedaviye yanıt  vermeyen ciddi hiperkalemi
e.    Sodyum bicarbonat ile kontrol altına alınamayan metabolik asidoz


61.    Hemodiyaliz arter-ven setinde arteriyel hatta aşağıdakilerden hangileri bulunmaz?
a.    Kan pompası
b.    Protamin hattı
c.    Heparin pompa girişi
d.    Arteriyel basınç monitör girişi
e.    Yukarıdakilerin hepsibulunur


62.    Organ transplantasyonu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a.    Malignite organ transplantasyonunda kontrendikedir
b.    Başarılı bir transplantasyon için kan grubu uyumu, doku grubu uyumundan daha fazladır
c.    Kan grubu uyumunda RH uyumunun önemi yoktur
d.    Canlı donör adayında yaş sınırı   (18  -  65)      arası olmalı
e.    GFR 30 ml/dk ‘nın altına inmiş ve diyaliz tedavisi almamış olan tüm kronik böbrek hastalarına     uygulanan böbrek nakline PRE-EMPTİF nakil denir 


63.    Aşağıdakilerden hangisi düşük ven alarmı nedeni değildir?
a.    Santral ven stenozu
b.    Diyalizerde pıhtılaşma
c.    Fistülün durması
d.    AV fistülde darlık
e.    Hipotansiyon                                                                                                                     


64.    Aşağıdakilerden hangisi hemodiyalizin akut komplikasyonlarından olan anafilaktik reaksiyon nedenlerinden biri değildir?
a.    Etilen oksit ile sterile edilmiş diyalizer ve arter-ven seti kullanımı
b.    AN69 membranı
c.    Kontamine diyaliz solüsyonu
d.    250 mg üzerinde demir dekstran kullanımı
e.    Diyaliz öncesinde diyalizerlerin yeterli bir şekilde yıkanması


65.    HCV ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi hastalar arasında çapraz kontaminasyona yol    açabilir?
a.    Hastalar arasında malzeme ve cihazların  dezenfekte edilmeden kullanılması
b.    Hasta istasyonları arasında ortak malzeme arabası kullanımı
c.    Ortalığa dökülen kanların hemen temizlenmemesi
d.    Çoklu doz flakonlarının hasta istayonlarında makine üzerinde bırakılıp ortak kullanılması
e.    Hepsi


66.    Aşağıdakilerden hangisi akut hemodiyaliz komplikasyonlarından EN SIK GÖRÜLENİDİR?
a.    Kramp
b.    Kalp tamponadı
c.    Hipotansiyon
d.    Desiquiliubrium sendromu
e.    Anafilaktik reaksiyon

 

67.    Diyaliz sırasında anafilaktik reaksiyon geliştiğinde tedavi yaklaşımına ilişkin yanlış yaklaşım    işaretleyiniz?
a.    Diyaliz hemen sonlandırılır
b.    Nazal oksijen verilir
c.    Setlerdeki, diyalizerdeki kan hastaya geri verilir
d.    IV olarak antihistaminikler,bronkodilatatörler,steroidler verilir
e.    Gerekirse kardiyopulmoner resusitasyon uygulanır

68.    Aşağıdakilerden hangisi diyaliz hastasında kaşıntı nedenlerinden biri değildir?
a.    Üremik toksinler
b.    Sekonder hipertiroidi
c.    Cilt kuruluğu
d.    Bikarbonatlı diyaliz
e.    Heparin, etilen oksit  

69.    Perikardit tedavisinde hastaya yaklaşımda aşağıdakilerden hangisi öngörülmez?
a.    Sıvı alımı kısıtlanır
b.    Sıvı fazla ise yoğun diyaliz tedavisi uygulanır
c.    Diyalizat Ca ve K oranlarında uygun değişiklikler yapılmalı
d.    Heparinsiz diyaliz uygulanır
e.    Gerekirse perikardiyosentez uygulanır                                                                                

70.    İdeal bir diyalizer için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a.    Yaşamsal solütlerin diyaliz sırasında kaybı az olmalı
b.    Yeterli ultrafiltrasyon sağlayabilmeli
c.    Klirensi yüksek olmalı
d.    Priming volümü yüksek olmalı
e.    Biyouyumlu olmalı             

71.    Kuru ağırlık tayininde aşağıdakilerden hangi yöntem kullanılır?
a.    Kan basıncı izlemi
b.    Boyun venöz dolgunluğu-Tibial ödem
c.    KTİ ölçüm
d.    Kaptopril testi
e.    Hepsi

72.    Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a.    Diyalizle başlayıp 24h içinde sonlanan başağrısı diyalizle ilgilidir
b.    Anafilaktik reaksiyonlar en sık diyalizin ilk 30 dk.görülür
c.    Bulantı, kusma disequilibriumun erken belirtisi olabilir
d.    Hemolizli kan hastaya geri verilir
e.    Hipotansiyonu olan hastalarda diyalizat ısısı düşük tutulur                                               

73.    Online Hemodiyafiltrasyon tedavilerinin avantajları aşağıdakilerden hangisi ile ilişkili değildir?
a.    EPO ihtiyacını artırır
b.    Yüksek ultrafiltrasyon  sağlar
c.    Kardiyovasküler stabilite sağlar
d.    Beta 2 mikroglobulin gibi orta büyüklükteki moleküllerin klirensini artırır
e.     Yüksek Kt/V sağlar                                                                                                                  

74.    Aşağıdakilerden hangisi Renal Replasman Tedavileri arasında yer almaz?
a.    Hemoperfüzyon 
b.    Periton Diyalizi
c.    Plazmaferez
d.    Yavaş sürekli tedaviler
e.    Hemodiyaliz                                                                                                                            

75.    Eritropoetin tedavisine başlama kriterleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a.    Epo tedavisi öncesi demir depoları mutlaka değerlendirilmeli 
b.    Böbrek dışı anemi nedenleri dışlanmalı
c.    Ferritin > 100 mg/dl
1.    TSAT > % 20
d.    Hemoglobin > 10 gr/dl

76.    Aşağıdakilerden hangisi AV fistül – AV greft komplikasyonları arasında yer almaz?
a.    Stenoz
b.    Pseudoanevrizma
c.    Artrit
d.    Enfeksiyon
e.    Yetersiz akım                                                                                                                           

77.    Çocuk hastalarada diyalizmöe seçimi nasıl yapılır?
a.    0,75x vücut yüzey alanı (m2) 
b.    0,75xvücut ağırlığı (kg)
c.     0,75x boy (m)
d.    Yetişkinlerle aynı
e.    0,50xvücut ağırlığı (kg)


78.    Çocuklardasıklıkla kronik böbrek yetmezliği hangi durumda görülür?
a.     Amiloidoz
b.    Nörojenik mesane
c.    Vezikoüreteral reflü ve idrar yolu enfeksiyonu
d.    Kronik glomerulonefrit
e.    Diyabetik nefropati


79.    Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda periton diyalizi tercih etme nedenidir? 
a.    Yenidoğan ve küçük bebekler
b.    Çocuğun okula gidiyor olması
c.    Ciddi kardiyovasküler hastalık
d.    Sık peritonit nedeniyle periton diyalizi tedavisinin sürdürülememesi
e.    Nörojenik mesane

80.    Diyaliz tedavisi alan bir hastada uyku hali, soğuk terleme, şuur bulanıklığı şikayetleri gözlendiğinde aşağıdaki klinik tablolardan hangisinden öncelikle şüphelenmek uygun olacaktır?
a.    Sert su sendromu
b.    Hipoglisemi
c.    Hipertansiyon
d.    Anaflaktik reaksiyon
e.    Disequlibriumsendromu


81.    Diyaliz tedavisinde disequlibrium gelişimini önleyebilmek için aşağıdakilerden hangisinin önerilmesi uygun değildir?
a.    İlk birkaç seans diyalizde, yüzey alanı düşük diyalizer kullanılmalı (örneğin 1 metrekare diyalizör)
b.    İlk diyaliz süresi 2 saat olmalı ve diyaliz süresi tedricen yavaş yavaş artırılmalı
c.    High flux diyalizer kullanılmalı
d.    Kan akım hızı 180 ml/dk olmalı ve kan akım hızı yavaş yavaş artırılmalı
e.     İlk diyalizde BUN %40 oranında düşürülmeli


82.    . Akut börek yetmezliğinde bir hasta kliniğe hospitalize ediliyor. Hastanın sistolik kan basıncı 60 mmHg’nın altında seyrediyor. Hasta septik bir klinik tablo içerisinde olduğu düşünülüyor. Bu hasta için aşağıdaki tedavi yöntemlerinden hangisinin en uygun olduğunu düşünürsünüz?
a.    Periton diyalizi
b.    Yavaş sürekli diyaliz
c.    Hemodiyaliz
d.    Hemoperfüzyon
e.    Terapotik plazmaferez

83.    Hiperkalemi ile ilişkili olarak aşağıdaki klinik yaklaşımlardan hangisi YALNIŞTIR
a.    Hiperkalemi durumlarında diyetteki potasyumun azaltılması, asidozun önlenmesi ilk uygulanacak tedavilerdendir
b.    Plazma potasyum düzeyinde hafif artış olduğunda diyetteki potasyum alımında kısıtlama ve potasyum değiştirici reçineler  (Kayeksalat) önerilir
c.    Serum potasyum düzeyi 6 mmol/L üzerinde ise ve EKG değişiklikleri varsa hiperpotasemi için hastanın klinik durumuna göre acil tedavi seçenekleri: hasta monitorize edilerek çok yavaş bir şekilde  kalsiyumglukonatinfizyonu, intravenöz sodyum bikarbonat infizyonu,dektroz içinde kristalize insülin infüzyonu, salbutamol ve hemediyaliz tedavisidir. 
d.    Oligürisi olmayan hastalarda lup diüretikleri ( furosemid) kullanılabilir
e.    Hiperkalemi, hayatı tehdit eden önemli bir komplikasyon değildir

84.    Aşağıdakilerden hangisi en yüksek (100 gr’da) Potasyum içerikli besindir?
a.    Mercimek
b.    Patlıcan 
c.    Muz
d.    Kuru bamya
e.    Portakal

85.    Aşağıdakilerden hangisi akut böbrek yetmezliğinde diyaliz için endikasyonlardan biri değildir?
a.    Üreminin klinik belirtilerinin varlığı (perikardit, ensefalopati gibi..)
b.    Pumoner ödeme yol açan sıvı retansiyonu
c.    Ciddi kusma ve diyareye bağlı volüm eksikliği
d.    Medikal tedaviye yanıt vermeyen ciddi hiperkalemi
e.    Sodyum bikarbonat ile kontrol altına alınamayan metabolikasidoz

86.    Aşağıdakilerden hangisi hiperpotasemi ile ilişkili değildir
a.    Derin tendon reflekslerinde azalma
b.    Güçsüzlük
c.    Solumun yetmezliği
d.    EKG’ de T dalgasında sivrilik görülmesi
e.    EKG’de  U dalgası

87.    Aşağıdakilerden hangisi yetersiz diyaliz nedenlerinden biri değildir?
a.    Resirkülasyon
b.    Düşük akım hızı
c.    Sürekli kısa süreli diyaliz uygulanması 
d.    Yüksek metrekareli diyalizer kullanımı
e.    Sürekli geçici kateter ile diyaliz


88.    Bir hastada diyalize yeni başlanması ile birlikte diyaliz sırasında ortaya çıkan baş ağrısı,kusma,irritabilite, deliryum, ajitasyon, konvulziyon, papil ödemi,  kafa içi basınç artışı, beyin ödemi saptanması durumunda aşağıdaki koşullardan öncelikle hangisinden şüphelenilebilir?
a.    Diyalizer reaksiyonu
b.    Hava embolisi
c.    Diyaliz disequlibriumsendromu
d.    Sert su sendromu
e.    Sepsis

89.    Aşağıdakilerden hangisi reverseozmoz (RO) su arıtma sisteminde günlük yapılması gereken testlerden değildir?
a.    Endotoksintsti
b.    pH (saf su)
c.    İletkenlik 
d.    su sertliği
e.    pH (ham su)


90.    Akut diyaliz uygulamasında, diyaliz dengesizlik sendromunu önlemek için aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi UYGUN DEĞİLDİR?
a.    Akut diyaliz uygulamasında enerjik diyaliz yapılmasından kaçınmak
b.    BUN düzeyinin başlangıçta %50-60’dan fazla düşürülmesi
c.    Plazma sodyum düzeyinden düşük sodyum içeren diyaliz solüsyonlarından kaçınılmalıdır
d.    Erişkinler için başlangıç hemodiyaliz rejiminde aşamalı bir yaklaşım uygulanır. ( Örneğin:  Ardışık günlerde giderek artan yoğunluklarda birkaç kısa süreli tedavi ). 
e.    Kan akım hızı başlangıçta 150 ml/dk iken, her bir ardışık diyalizde 25-50 ml/dakika artırılır. Başlangıçta diyaliz süresi , 2 saat iken, ardışık diyalizlerde süre 4 saate ulaşana kadar tedrici olarak yavaş yavaş artırılır

91.    Hemodiyalizin akut komplikasyonları ile ilişkili olarak, Aşağıdakilerden hangisi hemoliz nedenlerinden biri değildir?
a.    Diyaliz solüsyonunun yüksek ısılı olması
b.    Hipotonik diyaliz solüsyonu
c.    Formaldehit , sodyumhipoklorit,  kloramin, bakır veya nitrat ile kontamine diyaliz solüsyonu
d.    Hafif-orta derece tuzlu beslenme
e.    Bazı durumlarda pompanın düzensiz çalışmasıdahemolize yol açabilir
92.    Aşağıdakilerden hangisi hemodiyalizin akut komplikasyonlarından birisi değildir?
a.    Hava Embolisi
b.    Hemoliz
c.    Disequlibriumsendromu
d.    Amiloid depolanması
e.    Göğüs ve sırt ağrısı

93.    Aşağıdakilerden hangisi hemodiyalizin kronik komplikasyonlarından birisi değildir?
a.    Anemi
b.    Renalosteodistrofi
c.    Aliminyumtoksistesi
d.    Renal kistler ( malignite ile birlikte veya malignitesiz)
e.    Anaflaktik reaksiyonlar

94.    İnterdiyalitik kilo alımı ve diyaliz öncesi potasyum değeri yüksek olan hastada aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi uygun değildir?
a.    Potasyumdan zengin gıdalardan kaçınmak
b.    Ev salçası kullanmamak
c.    Diyet tuz kullanmak
d.    Yeşil sebzeleri haşlayıp, kaynama suyunun döktükten sonra kavurarak yemek pişirilmesi
e.    Hastanın idrar çıkışı varsa furosemid kullanmak

95.    Aşağıdakilerden hangisi hemodiyaliz sırasında gelişen hipotansiyonu önlemek için alınabilecek tedbir değildir?
a.    Tuz kısıtlaması
b.     Anti hipertansif ilaçların diyaliz sonu verilmesi
c.     Bikarbonat diyaliz yapılması
d.     Kuru ağırlığın altına inilmemesi
e.     Diyaliz sırasında gıda alınmaması

96.    Bir diyaliz seansında hedeflenen Kt/V değerinin kabul edilebilir sınırı nedir
a.    0.3
b.    1.3
c.    2.3
d.    3.3
e.    4.3

97.    Aşağıdaki diyaliz yeterliliği ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
a.    Diyaliz yeterliliği; klinik kriterler, biyokimyasal parametreler ve kinetik göstergeler ile birlikte değerlendirilmelidir.
b.    Yeterli diyaliz, hastanın ruhsal ve fiziksel açıdan kendini iyi hissetmesi halidir.
c.    Yeterli diyaliz, mortalite ve morbidite oranlarının azaltıldığı bir tedavi şeklidir.
d.    Yeterli diyaliz için; Kt/V >1.2  olması tek başına yeterli bir belirteçtir.
e.    Diyaliz yeterliliği düzenli olarak değerlendirilmelidir.
98.    Aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
i.    Dengelenmiş post-diyaliz kan örneği diyaliz seans bitiminden 30-60 dk sonra alınmalıdır.
ii.    Diyaliz sonrası kan örnekleri venöz hattan alınmalıdır.
iii.    Post-diyaliz kan örneği AVF hastalarda; kan pompası 30 sn süre ile 50-100 ml/dk’ya hızına indirildikten sonra alınmalıdır.
iv.    Post-diyaliz kan örneği kateterli hastalarda; kan pompası 1-2 dk süre ile 50-100 ml/dk’ya düşürüldükten sonra alınmalıdır.
v.    Post diyaliz kan örneği için;  kan pompası diyaliz sonunda hemen durdurulmalı ve arteriyel setten alınmalıdır.
vi.    Diyaliz öncesi kan örnekleri diyaliz başlamadan önce arteriyel hattan alınmalıdır.
b.    Yalnız I
c.    I, III, IV, VI
d.    I, VI
e.    III, IV
f.    II, III, IV, V
99.    Hemodiyaliz sonlandıktan bir süre sonra kan ve hücre dışı sıvı da üre düzeylerinin dengeye gelmesine bağlı olarak üre düzeyleri yeniden yükselir. Buna ....................... denir. Tanımdaki boşluğu doldurunuz.
•    Kardiyopulmoner resirkülasyon
•    Rebound
•    Damar giriş yolu resirkülasyonu
•    Kompartman dengesizliği
•    İnbound

100.    Kt/V değerinde düşüş saptanan bir hastada aşağıdakilerden hangisinin sorgulanması gereksizdir?
a.    HD süresine uyulmuş mu?
b.    Diyalizat akım hızı azaltılmış mı?
c.    Diyalizör KoA’sı düşük mü?
d.    Post diyaliz kan örneği venöz setten mi alınmış?
e.    Giriş yolu resirkülasyonu var mı?

101.    Hemoperfüzyon tedavisi ile ilgili aşağıdaki şeçeneklerden hangisi yanlıştır
a.    En önemli yan etkisi trombositopenidir
b.    Resin bağlayıcılar suda çözünen maddeleri temizlemde etkilidir
c.    Karbon bağlayıcılar suda ve yağda çözünen maddeleri temizlemede etkilidir
d.    Hemoperfüzyon tedavisinde daha yüksek dozda heparine ihtiyaç vardır
e.    Hemoperfüzyon kanın adsorban partiküller içeren bir kartuş içinden geçmesidir.

102.    En ideal diyalizabl ilaç özellikleri hangi şeçenekte doğru olarak verilmiştir
a.    Molekül ağırlığı küçük, suda çözünen, proteine bağlanmayan, dağılım hacmi düşük
b.    Molekül ağırlığı büyük, suda çözünen, proteine bağlanmayan, dağılım hacmi büyük
c.    Molekül ağırlığı küçük, yağda çözünen, proteine bağlanmayan, dağılım hacmi düşük
d.    Molekül ağırlığı küçük, yağda çözünen, proteine bağlanan, dağılım hacmi büyük
e.     Molekül ağırlığı büyük, suda çözünen, proteine bağlanan, dağılım hacmi büyük
103.    Hastalara yapılan periyodik tetkiklerin uygulama takviminde hangisi yanlıştır;
a.     Aylık tetkikler: HER AY
b.     3 Aylık Tetkikler: OCAK-NİSAN-TEMMUZ-EKİM
c.     6 Aylık Tetkikler: OCAK-TEMMUZ
d.     1 Yıllık Tetkikler: ARALIK
104.    Resirkülasyon  ile  ilgili  aşağıdaki ifadelerden  hangisi yanlıştır
a.     Resirkülasyon diyaliz yetersizliğine neden olabilir.
b.    Kateter ile diyalizde resirkülasyon oranı artar.
c.     Santral ven stenozu resirkülasyona neden olmaz.
d.     Üre bazlı resirkülasyon ölçümünde %10 ‘un üstündeki değerler patolojik resirkülasyon varlığına işaret eder. 
e.    Fistül İğnelerinin ters ve/veya birbirine yakın yerleştirilmesi resirkülasyon oluşturur
                       
105.    Aşağıdakilerden hangisi diyalizde pıhtılaşmayı artırmaz?

A)    Trombositopeni 
B)    Yüksek hematokrit
C)    Düşük kan akım hızı
D)    Düşük doz heparinizasyon
E)    Kan ve kan ürünlerinin,lipid içerikli beslenme solüsyonlarının verilmesi
                                                                                                                                       
106.    Su arıtma sisteminin bakımında aşağıdaki ifadelerden hangisi ilişkili değildir?

A)    Membran dezenfeksiyonunda ısı dezenfeksiyonu daha etkilidir
B)    Su sistemi odasında havalandırma olmalıdır
C)    Sistemin dış mekandan güneş ışığı almalıdır.
D)    Ortamın günlük nem – sıcaklık izlemi yapılmalı
E)    Online çift RO su arıtma sisteminde UV sterilizasyonuna çok gereksinim yoktur
                                                                                                                                 
107.    Hemodiyalizde gelişen hipotansiyona yaklaşım stratejilerinden YANLIŞ olanı işaretleyiniz?

A)    Diyalizden önce antihipertansif verilmemeli
B)    Hemodiyalizden hemen önce ve diyaliz esnasında yemek yenmesi engellenmeli
C)    Diyalizat ısısının son bir saatte düşürülmeli
D)    Asetatlı diyaliz tercih edilmeli
E)    Düşük ayarlı UF
                                                                                                                                
                                                                  


108.    Diyaliz ile beraber görülen baş ağrısı aşağıdaki komplikasyonlardan hangisi ile ilişkilidir?

A)    Hemoliz
B)    Hipotansiyon
C)    Hava embolisi
D)    Desiquilibrium sendromu
E)    Sert su sendromu                                                                                                 


109.    Aşağıdakilerden hangisi hemoliz belirtilerinden değildir?

A)    Sırt ağrısı
B)    Venöz sette kan şarap rengi alır
C)    Hemotokritte değişiklik beklenmez
D)    Dispne
E)    Alınan kan örneğinde santrifüj sonrası plazma pembe renk alır 
                                                                                                                                 
110.    Hemodiyaliz hastalarında gelişen amiloidoz ile ilişkili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)    Diyalizat ve su sisteminin apirojen, deiyonize ve ultrasaf olması sağlanmalıdır
B)    Beta2 mikroglobulin gibi orta moleküllerin atılımı için yüksek etkinlikli HD yapılmalı
C)    Renal transplantasyon  hızlı semptomatik iyileşme sağlar
D)    High-flux  diyalizör kullanılmalı
E)    Biyouyumsuz membranla diyaliz önerilmeli
                                                                                                                                 
111.    Yetişkin hemodiyaliz tedavisi alan bir hastada günlük protein alımı ne kadar olmalıdır?

A)  1.3-1.5 gr/kg/gün
B)   1 -1.2 gr/kg/gün
C)   1.4 -1.5 gr/kg/gün
D)  1.5 – 2 gr/kg/gün
E)  0.8 -1.2 gr/kg/gün
                                                                                                                                         
112.    Malnütrisyon tespitinde aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

       A) Antrometrik ölçümler yapılmalı( Orta kol çevresi, kol kas çevresi    )
       B) Subjektif değerlendirme ile malnütrisyon derecelendirilmeli
       C) Serum kreatinin < 8mg/dl
D) BUN düzeyi < 60 mg/dl
E)  Serum albumin > 4 g/dl
                         
                                                                                                                     
113.    Su arıtma sisteminde işleyiş sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?


A)    Multimedya filtre(Kum)-Yumuşatma filtre- karbon filtre- Reverse ozmos
B)    Reverse ozmos-Multimedya filtre(Kum)-Karbon filtre-Yumuşatma filtre
C)    Yumuşatma filtre-Reverse ozmos-Karbon filtreler-Multimedya filtre(Kum)
D)    Multimedya filtre(Kum)-Karbon filtre-Yumuşatma filtre-Reverse  ozmos
E)    Multimedya filtre(Kum)-Reverse ozmos-Karbon filtre-Yumuşatma filtre


114.    Diyaliz hastalarında aşağıdakilerin hangisinin varlığında kalıcı kateterin çıkartılması gerekmez?

A)    Sepsis
B)    Nazal staf taşıyıcılığı
C)    Tünel infeksiyonları
D)    72 saat uygulanan antibiyotik tedavisine rağmen düşmeyen ateş
E)    Kateter disfonksiyonu


115.    Aşağıdakilerden  hangisi malnütrisyon nedenleri arasında yer almaz?

A)    Kronik hastalık
B)    Kronik enflamasyon
C)    Kronik enfeksiyon
D)    Yüksek kalsiyumlu ve asetatlı diyaliz solüsyonu
E)    Yetersiz Kt/V 
                                                                                                                         

116.    Demir tedavisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A)    Demir tedavisi sırasında anafilaktik reaksiyonlara karşı dikkatli olunmalı
B)    PO tedavi yerine İV yol daha etkilidir
C)    Diyalizin son 60 dak içinde verilir
D)    Hemosiderozis geliştiğinde  demir tedavisi kesilmeli
E)    Hepsi
                                                                                                                         
117.    Diyaliz hastalarında  hedef Hb, Htc değerleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hb 12-13gr/dl ,Htc %36-37
B) Hb 13-14gr/dl, Htc % 36-37
C) Hb  10-11gr/dl ,Htc % 35-36
D) Hb  9-10gr/dl,  Htc % 33-34
E) Hb 11-12gr/dl, Htc %  33-36
                                                                                                                                
118.    Aşağıda sıralanmış maddelerden hangileri hangileri Eritropoezi stimüle edici ajanlar arasında yer alır?

a)Darbepoietin
b)Eritropoietin alfa
c)Demir sukroz
d)Paricalcitol
e)Alfakalsidol
A) c-d                 B) a-d               C)  b-c                 D)  a-b                E) a-e                    

119.    Hastada akciğer ödemi mevcut ve ilk diyalizi için, diyaliz tedavisi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
      a) Heparinsiz diyaliz yapılmalı
      b) 6 saat süreli yüksek etkinlikli hemodiyaliz yapılmalı
             c) 1,5 L/saat hızında ultrafiltrasyon yapılmalı
      d) 2 saat süreli yüksek normal etkinlikli hemodiyaliz yapılmalıdır.
             e)2 saat süreli düşük etkinlikli hemodiyaliz yapılmalı, yeterli sıvı çekimi sağlanamazsa diyaliz izole UF olarak uzatılmalı
                                                                                                                                                       
120.  Aşağıdakilerden hangisi diyalizat oluşumunda yer alır?
               1-NaHCO3  1.225 lt
               2-RO su   32.775 lt
               3-Na,K,Ca,Mg,Cl,Asetik Asit içerikli Asidik solüsyon 1 lt
  A)   1-3         B)  Yalnız 2        C)   1-2-3          D)  1-2             E)  2-3   
                                                                                                                                           
121. GFH hangi düzeye indiğinde son dönem böbrek yetmezliği tanısı konur?
A)    <50ml/dk
B)    30-50 ml/dk
C)    <30 ml/dk
D)    20-30 ml/dk
E)    15ml/dk                                                                                                                   
122. Kronik programda diyalize giren ve idrar çıkışı olmayan bir hastanın diyaliz öncesi üre değeri 60 mg/dl’nin altında seyrediyor. Bu hasta ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)    Etkin diyaliz yapılıyor
B)    Hastada malnutrisyon mevcuttur.
C)    Hastada akses resirkülasyonu olabilir.
D)    Hasta diyaliz programından çıkarılmalıdır.
E)     Hastanın kas kitlesi azdır.                                                                                                                 

123. Hasta güçsüzlük, solunum yetmezliği, derin tendon reflekslerinde azalma şikayetleriyle geldi. Bu hastada öncelikle hangi durum en olasıdır?
               A) Hipernatremi
              B)  Hiperkalsemi
              C)  Hiperkalemi
              D) Hiperfosfatemi
              E)  Hiponatremi                                                                                                             

        124.“Uygulanan basınç nedeni ile membranın bir yanından diğer yanına sıvı transferi “şeklinde tanımlanan hemodiyalizin fizyolojik prensibi aşağıdakilerden hangisidir?
              A) Ultrafiltrasyon
              B)  Konveksiyon
              C)  Hemofiltrasyon
              D) Diffüzyon
              E) Osmotik basınç                                                                                                         

     125. Diyalizat bakteri sayısına ilişkin doğru seçeneği işaretleyiniz?
              A) Mililitrede 5000 koloniden az olmalıdır
              B) Mililitrede 2000 koloniden az olmalıdır
              C) Mililitrede 15000 koloniden az olmalıdır
              D) Mililitrede 10000 koloniden az olmalıdır
              E) Mililitrede 7500 koloniden az olmalıdır                                                               

     126. Su sisteminde su analizlerinin çalışılmasında  aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
              A) RO su arıtma sisteminin, çıkış suyunun kimyasal, endotoksin kontrolü 6 ayda bakılmalı
             B) Bakteriyolojik kontrol 3 ayda  tekrarlanmalı
             C) Bakteriyolojik kontrollerde 20 CFU/ml değerlerde sistem dezenfeksiyonu uygulanmalı
             D) Analiz örneği sistem açıldıktan 2 saat sonra alınmalı
             E)  Günlük su analizlerinde pH, iletkenlik, su sertliği,klor miktarı bakılmalı        

      127. Yetersiz diyaliz sorunu olan hastalarda yüksek etkinlikli diyaliz için aşağıdaki maddelerden                     hangisi yanlıştır?
            A) Online hemodiyafiltrasyon uygulanabilir
            B) Diyalizer seçimi üre KoA>450 MG/dl, Kuf>10 ml/h.mmhg olmalı
            C) Highflux diyalizer kullanılmalı
            D) Kan akım hızı > 350 ml/dk olmalı
             E) Lowflux diyalizer kullanılmalı                                                                                  

      128.Diyaliz membranları (diyalizer) ile ilişkili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
           A) Sellüloz yapıda olan diyaliz membranları maliyet açısından en ucuz membranlardır
           B) Sellüloz yapıda olan diyaliz membranlarının diyaliz amiloidozundan sorumlu olabilecekleri                  düşünülmektedir
          C)  Sentetik yapıda olan diyaliz membranları ile daha etkin diyaliz yapılması mümkündür
          D)  Membranların kimyasal içeriği, sellülöz, substituted sellülöz,sentetik sellülöz veya sentetik olabilir
          E)  Diyaliz etkinliğini artırmak amacıyla, diyalizer içindeki diyalizat ve kan akımları aynı yöndedir
                                                                                                                                                       
      129. Aşağıdakilerden hangisi diyaliz ünitelerinde enfeksiyonlardan korunma önlemleri arasında yer almaz?
          A) HIV (+) hastalar için ayrı cihaz bulunmalı
          B) Evrensel önlemlere uyulmalı
          C) HbsAg(+) hastalar için ayrı makine, ayrı oda olmalı
          D) AntiHBs(-) olan hastalara aşılama programı uygulanmalı
          E)  Makinaların  ve  su sisteminin bakımında dezenfeksiyon, sterilizasyon kurallarına kesinlikle uyulmalı
                                                                                                                                                       
   130.  Diyaliz sırasında hastada hipotansiyon gelişti. Tedavide aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
         A) Nazal oksijen tedavisi verilir
         B) Hasta trendelenburg pozisyonuna getirilir
         C) % 20 Dextroz solüsyon verilir
         D) UF durdurulur
       E) % 9 NaCl solüsyon verilir
                                                                                                                                                       
  131.  Ülkemizde su arıtmanın temel yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
       A) Submikronik filtrasyon
       B)  Karbon filtreleri
       C)  Yumuşatma
       D)  Ters ozmos
       E)  Deionizasyon
                                                                                                                                                       
  132.   Aşağıdakilerden hangisi diyalizde antikoagülasyon amaçlı kullanılmaz?
       A) Warfarin
       B)  Hirudin
       C)  Vitamin K
       D) Fondaparinux
       E)  Enoxaparin
                                                                                                                                                       
  133. Diyalizin temel ilkeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
      A) Konveksiyonda moleküller konsantrasyon gradiyenti sonucu hareket ederler
      B)  Diffüzyonda molekül ağırlığı arttıkça moleküllerin temizlenme miktarı artar
     C)  Diffüzyonla konveksiyona göre daha büyük moleküler ağırlığa sahip moleküller temizlenebilir
     D)  Diyaliz işlemi sırasında kan ve diyaliz sıvısındaki moleküllerin konsantrasyonları eşitlenmesin diye kan ve diyaliz sıvısı birbirlerine ters yönde hareket ettirilirler
     E) Yalnızca konveksiyonla solüt uzaklaştırılacaksa diyalizat akım hızı kan akım hızına eşit olmalıdır
                                                                                                                                                       
  134.  Aşağıdakilerden hangisi eritropoietine yanıtsızlığa yol açmaz?
     A) Sürekli yüksek kalsiyumlu diyalizat kullanılması
     B) Yetersiz diyaliz 
    C)  Kronik enflamasyon 
    D) Demir eksikliği
    E) Eritropoietin antikorlarının oluşması
                                                                                                                                                       
135.Yavaş sürekli renal replasman tedavileri ile ilgili olarak aşağıdaki maddelerden hangileri doğrudur?
     1) Düşük hızda, etkili sıvı çekilmesi gerçekleştirilir
     2) Sürekli antikoagülasyon gerektirir
     3) Azotemi, elektrolit, asit-baz bozuklukları dengeli ve etkin bir şekilde düzeltilir
     4) Hemodinamik denge stabil izler

     A) Yalnız 4                B) Hepsi               C) 1-2                    D)  1-2-3                 E)  1-3
                                                                                                                                                       
136. Aşağıdakilerden hangisi akut böbrek yetmezliğinde diyaliz endikasyonlardan biri değildir?
     A) Derin anemi
     B) Pulmoner ödeme yol açan sıvı retansiyonu
     C) Üreminin klinik belirtilerinin varlığı (Perikardit, Ensefalopati,  )
     D) Medikal tedaviye yanıt vermeyen ciddi hiperkalemi
     E)  Sodyum bikarbonat ile kontrol altına alınamayan metabolik asidoz
                                                                                                                                                       
137. Hemodiyaliz arter-ven setinde arteriyel hatta aşağıdakilerden hangileri bulunmaz?
    1) Kan pompası
    2) Protamin hattı
    3) Heparin pompa girişi
    4) Arteriyel basınç monitör girişi
    5) Hava kabarcığı dedektörü
     A) 2-3-4            B) 1-3-4             C) 1-4                   D)  2-3-5                               E)2-5
                                                                                                                                                       
138. Organ transplantasyonu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
     A) Malignite organ transplantasyonunda kontrendikedir
     B) Başarılı bir transplantasyon için kan grubu uyumu, doku grubu uyumundan daha önemlidir.
    C)  Kan grubu uyumunda RH uyumunun önemi yoktur
    D) Canlı donör adayında yaş sınırı   (18  -  65)      arası olmalı
    E)  GFR 30 ml/dk ‘nın altına inmiş ve diyaliz tedavisi almamış olan tüm kronik böbrek hastalarına uygulanan böbrek nakline PRE-EMPTİF nakil denir
                                                                                                                                                       
139. Aşağıdakilerden hangisi düşük ven alarmı nedeni değildir?
  
  A) Santral ven stenozu
  B) Diyalizerde pıhtılaşma
  C) Fistülün durması
  D)  AV fistülde darlık
  E)  Hipotansiyon                                                                                                                        

140. Çocuklarda sıklıkla kronik böbrek yetmezliğine neden olan en sık neden aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Glomerülonefrit
  B) VUR-İYE
  C)Amiloidoz
  D) Nörojen mesane
  E) Renal hipoplazi
                                                                                                                                                       
141. Aşağıdakilerden hangisi hemodiyalizin akut komplikasyonlarından olan anafilaktik reaksiyon nedenlerinden biri değildir?
    A) Etilen oksit ile sterile edilmiş diyalizer ve arter-ven seti kullanımı
    B) AN69 membranı
    C) Kontamine diyaliz solüsyonu
    D) 250 mg üzerinde demir dekstran kullanımı
    E) Diyaliz öncesinde diyalizerlerin yeterli bir şekilde yıkanması
                                                                                                                                                       
142. HCV ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi hastalar arasında çapraz kontaminasyona yol   açabilir?
    A) Hastalar arasında malzeme ve cihazların dezenfekte edilmeden kullanılması
    B) Hasta istasyonları arasında ortak malzeme arabası kullanımı
    C) Ortalığa dökülen kanların hemen temizlenmemesi
    D) Çoklu doz flakonlarının hasta istayonlarında makine üzerinde bırakılıp ortak kullanılması
    E)  Hepsi
                                                                                                                                                       
143. Aşağıdakilerden hangisi akut hemodiyaliz komplikasyonlarından EN SIK GÖRÜLENİDİR?
   A) Kramp
   B) Kalp tamponadı
   C) Hipotansiyon
   D) Desiquiliubrium sendromu
   E) Anafilaktik reaksiyon
                                                                                                                                                       

144. Diyaliz sırasında anafilaktik reaksiyon geliştiğinde tedavi yaklaşımına ilişkin yanlış yaklaşımı  
      işaretleyiniz?
  A) Diyaliz hemen sonlandırılır.
  B) Nazal oksijen verilir.
  C) Setlerdeki, diyalizerdeki kan hastaya geri verilir.
  D) IV olarak antihistaminikler,bronkodilatatörler,steroidler verilir.
  E) Gerekirse kardiyopulmoner resusitasyon uygulanır. 
                                                                                                                                                        
145. Aşağıdakilerden hangisi diyaliz hastasında kaşıntı nedenlerinden biri değildir?
   A) Üremik toksinler
   B)Sekonder hipertroidi
   C) Cilt kuruluğu
   D) Bikarbonatlı diyaliz
   E)  Heparin, etilen oksit  
                                                                                                                                                          
146. Perikardit tedavisinde hastaya yaklaşımda aşağıdakilerden hangisi önerilmez?
    A) Sıvı alımı kısıtlanır
    B) Sıvı fazla ise yoğun diyaliz tedavisi uygulanır
    C) Diyalizat Ca ve K oranlarında uygun değişiklikler yapılmalı
    D )Heparinsiz diyaliz uygulanır
     E)Gerekirse perikardiyosentez uygulanır                                                                          

147. İdeal bir diyalizer için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

    A) Yaşamsal solütlerin diyaliz sırasında kaybı az olmalı
    B) Yeterli ultrafiltrasyon sağlayabilmeli
    C) Klirensi yüksek olmalı
    D) Priming volümü yüksek olmalı
    E) Biyouyumlu olmalı                                                                                                             

148. Kuru ağırlık tayininde aşağıdakilerden hangi yöntem kullanılır?

    A) Kan basıncı izlemi
    B) Boyun venöz dolgunluğu-Tibial ödem
    C) KTİ ölçüm
    D) Kaptopril testi
    E) Hepsi
                                                                                                                                                       
149. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Diyalizle başlayıp 24h içinde sonlanan başağrısı diyalizle ilgilidir
  B) Anafilaktik reaksiyonlar en sık diyalizin ilk 30 dk. görülür
  C) Bulantı, kusma disequilibriumun erken belirtisi olabilir
  D) Hemolizli kan hastaya geri verilir
  E) Hipotansiyonu olan hastalarda diyalizat ısısı düşük tutulur                                         

150. Online Hemodiyafiltrasyon tedavilerinin avantajları aşağıdakilerden hangisi ile ilişkili değildir?

   A) EPO ihtiyacını artırır
   B) Yüksek ultrafiltrasyon  sağlar
   C) Kardiyovasküler stabilite sağlar
   D) Beta 2 mikroglobulin gibi orta büyüklükteki moleküllerin klirensini artırır
   E) Yüksek Kt/V sağlar                                                                                                              

151. Aşağıdakilerden hangisi extrakorporeal tedavi değildir?

   A) Hemoperfüzyon 
   B) Periton Diyalizi
   C) Plazmaferez
   D) Yavaş sürekli tedaviler
   E) Hemodiyaliz                                                                                                                         

152.  Eritropoetin tedavisine başlama kriterleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

   A)  Epo tedavisi öncesi demir depoları mutlaka değerlendirilmeli 
   B)  Böbrek dışı anemi nedenleri dışlanmalı
   C)   Ferritin > 100 mg/dl
   D)   TSAT > % 20
E)    Hemoglobin > 12 gr/dl
                                                                                                                                                       
153.  Aşağıdakilerden hangisi AV fistül – AV greft komplikasyonları arasında yer almaz?
    A)  Stenoz
    B)  Pseudoanevrizma
    C)  Artrit
    D)  Enfeksiyon
    E)  Yetersiz akım      
154.    Aşağıdakilerden hangisi hemodiyaliz işlemi için gereklidir?
a.    Fistül iğneleri
b.    Damar giriş yolu
c.    Su arıtma sistemi
d.    Kan setleri
e.    Hepsi 

155.    I.    Kalıcı kateterler
         II.  Geçici kateterler
        III. AV Fistüller
        IV. AV Greftler
     Yukarıdaki damar giriş yollarını kullanım ömürlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

a.    III – IV- I- II
b.    III- I- IV-II
c.    I-III-IV-II
d.    I-IV-II-III
e.    III-IV-II-I

156.    I.   Sert su sendromunu önler
      II.  Suya sertlik veren Ca ve Mg’u Na iyonları ile değiştiriler.
  III. Silindirik yapıdaki reçineler doyduğunda rejenere edilirler.
          Yukarıdaki özellikler hangi saf su sistemi elemanına aittir?

a.    Kum filtresi
b.    Revers ozmos
c.    Aktif kömür
d.    Yumuşatıcı filtre
e.    Ultraviyole lambası

 

157.    Aşağıdakilerden hangisi vücut dışı kan devresinin içinde yer almaz?
a.    Kan pompası
b.    Hava kaçağı monitörü
c.    Kondaktivite 
d.    Heparin  pompası
e.    Venöz basınç mönitörü

158.    Aşağıdakilerden hangisi diyaliz solüsyonu içinde bulunmaz?
a.    Fosfor
b.    Sodyum
c.    Potasyum
d.    Magnezyum
e.    Kalsiyum

159.    Aşağıdakilerden hangisi/hangileri diyaliz sıvısı devresi alarmına aittir?
I.    İletkenlik
II.    Kan kaçağı alarmı
III.    Hava dedektörü alarmı
IV.    Flow alarmı
V.    Kan pompası alarmı

a.    I-II-III
b.    II-IV-V
c.    I-II-IV
d.    II-V
e.    II-III-IV-V

160.    Aşağıdakilerden hangisi düşük arter basınç nedenlerinden birisi değildir?
a.    Arteriyel kan hattında kıvrılma
b.    Hipotansiyon
c.    Fistülde darlık 
d.    Diyalizörde pıhtılaşma
e.    Arter basınç ölçüm hattında tıkanma

161.    Makinede yüksek venöz basınç alarmı veriyor. Çözüm olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a.    Ven kan seti bükülme açısından kontrol edilir.
b.    Ven iğne giriş yeri; hematom, ağrı, stenoz açısından değerlendirilir.
c.    Ven basınç ölçüm hattı kontrol edilir.
d.    Islanmış ise ek basınç hattı ile değiştirilir.
e.    Kan basıncı ölçülüp, hipotansiyon varsa hastaya sıvı verilir.


162.    Diyalizörde pıhtılaşma var ise makinede hangi alarm/lar oluşur?
I.    Yüksek arter basıncı
II.    Yüksek venöz basınç
III.    Yüksek TMP 
IV.    Düşük venöz basınç
V.    Düşük TMP

a.    I-II-III
b.    Yalnız II
c.    II-V
d.    III-IV
e.    Yalnız III


163.    Yüksek kondaktivite alarmı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a.    Konsantre diyalizatla suyu belli bir oranda karıştıran oranlama pompasında bozulma
b.    Bidondaki konsantre diyalizat bitmiştir
c.    Makineye su getiren hortum kıvrılma
d.    Makineye konsantre diyalizat getiren hortumda kıvırlma
e.    Solüsyon bidonlarının tamamen dolu olması 


164.     Eritropoietin yan etkilerinden aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a.    Kramp
b.    Hipotansiyon
c.    Hipoglisemi
d.    Hipertansiyon
e.    Hiperfosfatemi


165.    Aşağıdakilerden hangisi yüksek Na’lu diyalizat uygulanmasının diyaliz arası sakıncaları arasında yer almaz?
a.    Aşırı susama
b.    Kramp
c.    Hipertansiyon
d.    Fazla kilo
e.    Fazla sıvı

166.     Kronik diyaliz tedavisine başlamak için en objektif parametre aşağıdakilerden hangisidir?
a.    Serum kalsiyum değeri
b.    Ürik asit değeri
c.    Glomerüler Filtrasyon değeri 
d.    Proteinüri miktarı
e.    İdrarda protein /kreatinin oranı

167.     Aşağıdaki seçeneklerden hangisi öncelikli olarak hemolizi düşündürür?
a.    Venöz sette kanın şarap rengini alması ve sırt ağrısı, nefes darlığı, göğüste ağırlık gibi belirtiler, hematokritte hızlı düşüş
b.    Ödem
c.    Hipertansiyon
d.    Kramp
e.    Polisitemi

168.    Aşağıdaki seçeneklerden hangisi diyalizde pıhtılaşmayı artırmaz?
a.    Yüksek hematokrit
b.    Kan ve kan ürünlerinin diyaliz sırasında verilmesi
c.    Normalden az heparin verilmesi
d.    Yüksek kan akım hızı
e.    Diyaliz sırasında lipit içeren beslenme solüsyonlarının verilmesi

169.    Aşagıdakilerden hangisi hemodiyalizin esasını oluşturan diffüzyonu etkileyen faktörlerden değildir?
a.    Membranın  her iki tarafındaki solütün konsantrasyon farkı
b.    Solütün molekül ağırlığı
c.    Membran rezistanı
d.    Hidrostatik basınç
e.    Proteine bağlı üremik toksinler


170.    Diyaliz işlemi için bir diyalizörün solüt klerensinin etkinliğini gösteren parametre hangisidir?
a.    KoA ( Üre kitlesel transfer kat sayısı )
b.    KUF
c.    URR
d.    TAC
e.    Kt/V

171.    Hemodiyaliz esnasında bazı nedenlere bağlı akut hemoliz oluşabilir. Akut hemoliz tespit edildiğinde uygulanması gereken işlem hangisidir?
a.    Diyaliz düşük pompa hızında devam edilmelidir.
b.    Düşük potasyumlu diyalizat kullanılmalı
c.    Diyaliz durdurulmalı, setlerdeki ve diyalizördeki kan dışarı alınmalı gerekirse kan nakli yapılmalı
d.    Diyalizat akım hızının arttırılıp diyalizat ısısı düşürülmelidir.
e.    Hasta sol yan tarafına çevrilir. 


172.    Kronik HD hastasının günlük protein ihtiyacı ne kadardır?
a.    0,9 g/kg
b.    1,2 g/kg 
c.    1,5 g/kg
d.    0,8 g/kg
e.    1.3 g/kg

173.    HD hipotansiyonunu önlemek için aşağıdakilerden hangisi yararsızdır?
a.    UF kontrollu bir makine kullanmak
b.    Diyalizat Na düzeyini plazmadan yüksek tutmak
c.    Prediyaliz hemoglobin değerlerini %38 in üstünde tutmak
d.    Antihipertansif ilaçları diyaliz sonrası vermek
e.    Fazla interdiyalitik kilo alımını önleyen diyet ve tuz kısıtlaması


174.    Femoral kataterli bir hastanın takibinde aşağıdaki uygulamalardan hangisi yanlıştır.
a.    Kateterli hastaya hergün pansuman ve heparinizasyon yapılmalıdır.
b.    Femoral kateterin 72 saatten uzun süre kalması tromboz riskini arttırır 
c.    Femoral kateterlerin uzun süre kullanımının herhangi bir zararı yoktur
d.    Femoral kateterli hastanın bacağını bükmemesi önerilir

175.    Bir Kronik hemodializ hastasında aşağıdaki belirtilerden hangisinin bulunması halinde  kuru ağırlığının arttırılması  gerekli değildir?
a.    Dializ sonrası ileri derecede halsizlik 
b.    Dializ sonu kaşıntı                             
c.    Dializ  esnasında  kas krampları 
d.    Kan basıncının bilhassa dializ sonu çok düşmesi 


176.    HD hastalarında aşılamada hangi  protokol doğru değildir?
a.    İnfluenza yılda bir kez
b.    Pnomokok çift doz yılda bir kez 
c.    Hepatit B çift doz ,0,1,2,6. Aylarda
d.    Tetanoz 5-10 yılda bir


177.    Hemodializde dializörden  geçirilen kan ile dializatın akım hızlarının ters yönde olması nedendir?
a.    Solüt klırensini arttırmak 
b.    Trombositlerin membrana yapışmalarına engel olmak 
c.    UF hızını arttırmak
d.    Pıhtılaşmayı engellemek 
e.    Hidrostatik basıncı arttırmak


178.    Hemodializ esnasında yatakta yatan  bir hastada  hava embolisi olduğu takdirde aşağıdaki işlemlerden hangisinin yapılması yanlış olur ?
a.    Kan pompası durdurulur.  
b.    Hasta sağ yan tarafına çevrilir. 
c.    Ayaklar yukarı kaldırılır. 
d.    % 100 oksijen verilir. 
e.    Perkütan olarak sağ ventriküle yerleştirilen bir iğne ile hava boşaltılmaya çalışılabilir.
 
179.    A-V fistül için hangisi yanlıştır?
a.    KBY tanısı ile izlenen hastalarda kreatinin klirensi 15-20 ml/dk ‘nın altına inince A-V fistül açılmalıdır
b.    Fistül oluşturmak için ideal lokalizasyon, hastanın dominant olmayan üst ekstremitesinin mümkün olan en distalidir
c.    her hasta a-v fistül açısından kalp damar cerrahisi uzmanı tarafından değerlendirilmelidir
d.    A_V fistül en ideal (uygun) damar erişim yoludur 
e.    Fistül oluşturulduktan sonra İdeal bekleme süresi  2 haftadır.

 
180.    Standart hemodiyalizde diyalizat akım hızı nedir?
a.     200 ml/dk
b.     300 ml/dk
c.     400 ml/dk
d.     500 ml/dk
e.     800 ml/dk

181.    Diyaliz yeterliliği değerlendirilmesinde kan örneği alma yönteminde hangisi yanlıştır?
a.    Pre ve postdiyaliz kan örnekleri aynı seansta alınmalıdır
b.    Prediyaliz kan örneği diyaliz başlamadan alınmalıdır
c.    Postdiyaliz kan örneği,kan akımı hızı 100ml/dk ya düşürüldükten sonra alınmalıdı
d.    Bir alternatif metod, postdiyaliz örnek alınmadan önce diyalizat akımını 3 dk durdurulmalıdır
e.    Postdiyaliz kan örneği venöz hattan alınmalıdır


182.    - 2006 K/DOQI hemodiyaliz yeterliliği kılavuzuna göre hedef değerler nedir?
a.     spKt/V = 1,4 - URR = % 70
b.     spKt/V = 1,0 -  URR = % 7
c.    spKt/V = 1,2 - URR = % 65
d.     spKt/V = 1,4 -  URR = % 65
e.    spKt/V = 1,2  - URR = % 70

183.    Diyaliz tedavisinde disequlibrium gelişimini önleyebilmek için aşağıdakilerden hangisinin önerilmesi uygun değildir?
a.    İlk birkaç seans diyalizde, yüzey alanı düşük diyalizer kullanılmalı (örneğin 1 metrekare diyalizör)
b.    İlk diyaliz süresi 2 saat olmalı ve diyaliz süresi tedricen yavaş yavaş artırılmalı
c.    High flux diyalizer kullanılmalı
d.    Kan akım hızı 180 ml/dk olmalı ve kan akım hızı yavaş yavaş artırılmalı
e.    İlk diyalizde BUN %40 oranında düşürülmeli


184.    Aşağıdakilerden diyaliz tedavi modellerinden hangisinin solüt transport mekanizması  konveksiyon + difüzyon’dur. 

a.    Hemodiyaliz
b.    Plazmaferez
c.    Hemofiltrasyon
d.    Ultrafiltrasyon
e.    Hemodiafiltrasyon

185.    Diyaliz hastalarında  hedef Hb, Htc değerleri aşağıdakilerden hangisidir?

a.    Hb 12-13gr/dl ,Htc %36-37
b.    Hb 13-14gr/dl, Htc % 36-37
c.    Hb  10-11gr/dl ,Htc % 35-36
d.    Hb  9-10gr/dl,  Htc % 33-34
e.    Hb 11-12gr/dl, Htc %  33-36


186.    Yetersiz diyaliz sorunu olan hastalarda yüksek etkinlikli diyaliz için aşağıdaki maddelerden   hangisi yanlıştır?
a.    Online hemodiyafiltrasyon uygulanabilir
b.    Diyalizer seçimi üre KoA>450 MG/dl, Kuf>10 ml/h.mmhg olmalı
c.    Highflux diyalizer kullanılmalı
d.    Kan akım hızı > 350 ml/dk olmalı
e.    Lowflux diyalizer kullanılmalı

 

 


 
187.    Aşağıdakilerden hangisi diyaliz ünitelerinde enfeksiyonlardan korunma önlemleri arasında yer almaz?

a.    HIV (+) hastalar için ayrı cihaz bulunmalı
b.    Evrensel önlemlere uyulmalı
c.    HbsAg(+) hastalar için ayrı makine, ayrı oda olmalı
d.    AntiHBs(-) olan hastalara aşılama programı uygulanmalı
e.    Makinaların  ve  su sisteminin bakımında dezenfeksiyon, sterilizasyon kurallarına kesinlikle uyulmalı

188.    Aşağıdakilerden hangisi akut böbrek yetmezliğinde diyaliz  endikasyonlardan biri değildir?
a.    Ciddi  kusma ve diyareye bağlı volüm eksikliği
b.    Pulmoner ödeme yol açan sıvı retansiyonu
c.    Üreminin klinik belirtilerinin  varlığı (Perikardit, Ensefalopati,  )
d.    Medikal tedaviye yanıt  vermeyen ciddi hiperkalemi
e.    Sodyum bicarbonat ile kontrol altına alınamayan metabolik asidoz

189.    Aşağıdakilerden hangisi hemodiyalizin akut komplikasyonlarından olan anafilaktik reaksiyon nedenlerinden biri değildir?
a.    Etilen oksit ile sterile edilmiş diyalizer ve arter-ven seti kullanımı
b.    AN69 membranı
c.    Kontamine diyaliz solüsyonu
d.    250 mg üzerinde demir dekstran kullanımı
e.    Diyaliz öncesinde diyalizerlerin yeterli bir şekilde yıkanması

190.    İdeal bir diyalizer için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a.    Yaşamsal solütlerin diyaliz sırasında kaybı az olmalı
b.    Yeterli ultrafiltrasyon sağlayabilmeli
c.    Klirensi yüksek olmalı
d.    Priming volümü yüksek olmalı
e.    Biyouyumlu olmalı   

191.    Aşağıdakilerden hangisi AV fistül – AV greft komplikasyonları arasında yer almaz?
a.    Stenoz
b.    Pseudoanevrizma
c.    Artrit
d.    Enfeksiyon
e.    Yetersiz akım     

192.    Anaflaktik reaksiyonda aşağıdakilerden hangisinin yapılması ilk planda uygun olmayabilir?
a.    İntavenöz sıvı verilmesi
b.    Hastanın trendelenburg pozisyonuna getirilmesi
c.    Hastanın solunum yollarının açılarak hastaya intranazal oksijen verilmesi
d.    Diyalizer ve setlerdeki kanın atılması
e.    Hiçbir şey olmamış gibi diyalize devam edilmesi

193.    Aşağıdakilerden hangisi resirkülasyon nedenlerinden bir değildir?
a.    Stenoz
b.    Fistül iğnelerinin birbirine yakın yerleştirilmesi
c.    Kateter ile diyaliz 
d.    Fistül iğnelerinin aynı yönde yerleştirilmesi
e.    Pseudoanevrizma


                                                                                                                                                                                                                                    
B. Aşağıdaki boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz. Toplam 3 soru vardır. Her sorunun doğru cevabı 2 puandır.

 
194.    Bir diyalizöre uygulanan her 1mmHg’lık hidrostatik basınçta o diyalizörden bir saatte alınan ultifiltratın ml cinsinden miktarına …… ………. denir.

195.    Saf su ile konsantre solüsyonların belli oranda karıştırılması sonucu oluşan fizyolojik eriyiğe … … denir.

196.    Kanı; aktif kömür, karbon veya polistiren reçinesinden oluşan kartuşlardan geçirerek, intoksikasyona sebep olan ajanı plazmadan süratle uzaklaştırma işlemine … …………………..adı verilir. 


 
 Aşağıda verilen problemlerin sonucunda oluşan alarmı karşısına yazınız. Toplam 5 soru vardır. 
197.    Arteriyel Kan Hattında Kıvrılma: 
198.    Venöz Hava Dedektöründeki Kan Düzeyinde Düşme : 
199.    Membranda Yırtılma : 
200.    Venöz Damar Yolunda Sorun (stenoz): 
201.    Makineye Su Getiren Hortumda Kıvrılma: 

 

 Aşağıda verilen cümleleri dikkatle okuyunuz. Cümlede verilen ifade doğruysa cümlenin sonundaki parantezin içine D, yanlışsa Y harfi koyunuz. Toplam 2 soru vardır. 
202.  AVF ler arter ve ven arasına subkutan (cilt altı) yerleştirilen sentetik materyallerdir. (    )
203.. HBsAg(+) bir hastanın iğnesi batarsa; Personelin Anti-HBs titresi 10U/litreden fazla ise lokal bakım dışında bir tedavi gerekmez. (  )

204. Diyaliz tedavisi alan bir hastada uyku hali, soğuk terleme, şuur bulanıklığı şikayetleri gözlendiğinde aşağıdaki klinik tablolardan hangisinden öncelikle şüphelenmek uygun olacaktır?
a) Sert su sendromu
b) Hipoglisemi
c) Hipertansiyon
d) Anaflaktik reaksiyon
e) Disequlibrium sendromu
205. Eritropoietin yan etkilerinden aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Kramp
b) Hipotansiyon
c) Hipoglisemi
d) Hipertansiyon
e) Hiperfosfatemi
206.Diyaliz tedavisinde disequlibrium gelişimini önleyebilmek için aşağıdakilerden hangisinin önerilmesi uygun değildir?
a) İlk birkaç seans diyalizde, yüzey alanı düşük diyalizer kullanılmalı (örneğin 1 metrekare diyalizör)
b) İlk diyaliz süresi 2 saat olmalı ve diyaliz süresi tedricen yavaş yavaş artırılmalı
c)İlk diyalizlerde yüksek metrekareli  High flux diyalizer kullanılmalı
d)Kan akım hızı 180 ml/dk olmalı ve kan akım hızı yavaş yavaş artırılmalı
e) İlk diyalizde BUN %40 oranında düşürülmeli
207. Akut börek yetmezliğinde bir hasta kliniğe hospitalize ediliyor. Hastanın sistolik kan basıncı 60 mmHg’nın altında seyrediyor. Hasta septik bir klinik tablo içerisinde olduğu düşünülüyor. Bu hasta için aşağıdaki tedavi yöntemlerinden hangisinin en uygun olduğunu düşünürsünüz?
a) Periton diyalizi
b) Yavaş sürekli diyaliz
c) Hemodiyaliz
d) Hemoperfüzyon
e) Terapotik plazmaferez
208.Eritrositlerin hücre zarının parçalanması sonucu hemoglobin molekülünün dışarı çıkmasına ne isim verilir?
a) Purpura
b) Retikülositoz
c) Hemoliz
d) Hemosiderozis
e)Ekimoz
209.Anaflaktik reaksiyonda aşaıdakilerden hangisinin yapılması ilk planda uygun olmayabilir?
a) İntavenöz sıvı verilmesi
b)Hastanın trendelenburg pozisyonuna getirilmesi
c) Hastanın solunum yollarının açılarak hastaya intranazal oksijen verilmesi
d) Diyalizer ve setlerdeki kanın atılması
e) Hiçbir şey olmamış gibi diyalize devam edilmesi
210. ‘’Membranın iki yanındaki konsantrasyon farkı nedeniyle solütün konsantrasyonu yüksek olan taraftan düşük olan tarafa hareketi’’ şeklinde tanımlanan hemodiyalizin fizyolojik prensibi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ultrafiltrasyon
b) Konveksiyon
c) Aktif transport
d) Difüzyon
e) Hiçbirisi
211. Diyaliz membranları (diyalizer) ile ilişkili olarak aşağıdakilerden hangisi YALNIŞTIR?
a) Diyalizin etkinliğinin artırılması hedeflenerek, diyalizer içerisindeki diyalizat ve kan akımları aynı yöndedir
b) Selüloz yapıda olan diyaliz membranları maliyet açısından en ucuz olan membranlardır
c) Selüloz yapıda olan diyaliz membranlarının diyaliz amiloidozundan sorumlu olabileceği düşünülmektedir
d) Sentetik yapıda olan diyaliz membranları daha etkin diyaliz yapılmasına katkıda bulunabilirler
e)Membranların kimyasal içerikleri, selüloz, substituted selüloz, sentetik selüloz veya sentetik şeklinde özetlenebilir
212. Hasta kanı ile temasa geçen hazırlanmış diyalizatta bakteri sayısına ilişkin DOĞRU seçeneği işaretleyiniz?
a) Mililitrede 5000 koloniden az olmalıdır
b) Mililitrede 2000 koloniden az olmalıdır
c) Mililitrede 15000 koloniden az olmalıdır
d) Mililitrede 10000 koloniden az olmalıdır
e) Mililitrede 75000 koloniden az olmalıdır

213. Günümüzde akut diyalizde tedavi teknolojilerinin gelişim ile paralel olarak tedavi seçimine ilişkin DOĞRU OLMAYAN YAKLAŞIMI işaretleyiniz?
a) Günümüzde akut diyaliz tedavisinde tercih edilen diyaliz yöntemi, genellikle hemodiyalizdir
b) Hemodiyaliz plazma sıvı ve solüt kompozisyonunu periton diyalizinden 4-8 kat daha hızlı düzeltmektedir
c)Hemodiyaliz plazma sıvı ve solüt kompozisyonunu hızlı düzelttiğinden hemodinamik açıdan dengesiz hastalarda problem yarabilmektedir
d) Anürik olan ve akut böbrek yetmezliği tablosunda olduğu düşünülen,  hipotansif (sistolik kan basıncı 60 mmHg’nın altında olan), septik ve hemodinamik olarak stabil olmayan yoğun bakım gerektiren bir hastada en uygun diyalitik tedavi haftada 3 gün 4 saat süreyle hemodiyaliz merkezinde yapılacak olan bikarbonatlı hemodiyalizdir
e) Hemodinamik olarak dengesiz hastalarda, akut diyaliz tedavisindeki alternatiflerden biriside yavaş sürekli yöntemlerdir
214. Hiperkalemi ile ilişkili olarak aşağıdaki klinik yaklaşımlardan hangisi YALNIŞTIR?
a) Hiperkalemi durumlarında diyetteki potasyumun azaltılması, asidozun önlenmesi ilk uygulanacak tedavilerdendir
b) Plazma potasyum düzeyinde hafif artış olduğunda diyetteki potasyum alımında kısıtlama ve potasyum değiştirici reçineler  (Kayeksalat) önerilir
c)Serum potasyum düzeyi 6 mmol/L üzerinde ise ve EKG değişiklikleri varsa hiperpotasemi için hastanın klinik durumuna göre acil tedavi seçenekleri: hasta monitorize edilerek çok yavaş bir şekilde  kalsiyum glukonat infizyonu, intravenöz sodyum bikarbonat infizyonu, dektroz içinde kristalize insülin infüzyonu, salbutamol ve hemediyaliz tedavisidir. 
d) Oligürisi olmayan hastalarda lup diüretikleri ( furosemid) kullanılabilir
e)Hiperkalemi, hayatı tehdit eden önemli bir komplikasyon değildir
215. Kronik diyaliz tedavisine başlamak için en objektif parametre aşağıdakilerden hangisidir?
a) Serum kalsiyum değeri
b) Ürik asit değeri
c) Glomerüler Filtrasyon değeri (Kısa MDRD  formülüne göre)
d)Proteinüri miktarı
e) İdrarda protein /kreatinin oranı
216. Aşağıdakilerden hangisi en yüksek (100 gr’da) Potasyum içerikli besindir?
a) Mercimek
b) Patlıcan 
c)Muz
d) Kuru bamya
e) Portakal
217. Aşağıdakilerden hangisi akut böbrek yetmezliğinde diyaliz için endikasyonlardan biri değildir?
a) Üreminin klinik belirtilerinin varlığı (perikardit, ensefalopati gibi..)
b) Pumoner ödeme yol açan sıvı retansiyonu
c) Ciddi kusma ve diyareye bağlı volüm eksikliği
d)  Medikal tedaviye yanıt vermeyen ciddi hiperkalemi
e)Sodyum bikarbonat ile kontrol altına alınamayan metabolik asidoz
218. Aşağıdakilerden hangisi yüksek etkinlikli diyaliz için söylenemez?
a) Hedef ultrafiltrasyon katsayısı > 10 ml/h.mmHg, KoA Üre > 450 ml/dk
b) Üre, kreatinin yanı sıra beta2 mikroglobulin gibi yüksek molekül ağırlıklı maddelerin klirensi yüksektir
c)Vücud kitlesi büyük hastalarda yüksek üre klirensi sağlar
d) İnflamasyonda, mortalite ve morbiditede azalma sağlar
e) Diyalizere karşı aşırı duyarlılık reaksiyonlarını artırır
219. Aşağıdakilerden hangisi hiperpotasemi ile ilişkili değildir ?
a) Derin tendon reflekslerinde azalma
b) Güçsüzlük
c)Solumun yetmezliği
d) EKG’ de T dalgasında sivrilik görülmesi
e) EKG’de  U dalgası
220. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi öncelikli olarak hemolizi düşündürür?
a) Venöz sette kanın şarap rengini alması ve sırt ağrısı, nefes darlığı, göğüste ağırlık gibi belirtiler, hematokritte hızlı düşüş
b) Ödem
c) Hipertansiyon
d) Kramp
e) Polisitemi
 

221. Aşağıdakilerden hangisi resirkülasyon nedenlerinden bir değildir?

a) Stenoz

b) Fistül iğnelerinin birbirine yakın yerleştirilmesi

c) Kateter ile diyaliz

d) Fistül iğnelerinin aynı yönde yerleştirilmesi

e) Pseudoanevrizma

222. Aşağıdakilerden hangisi yetersiz diyaliz nedenlerinden biri değildir?

a) Resirkülasyon

b) Düşük akım hızı

c)Sürekli kısa süreli diyaliz uygulanması

d)Yüksek metrekareli diyalizer kullanımı

e)Sürekli geçici kateter ile diyaliz

223. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi diyalizde pıhtılaşmayı artırmaz?

a) Yüksek hematokrit

b) Kan ve kan ürünlerinin diyaliz sırasında verilmesi

c)Normalden az heparin verilmesi

d) Yüksek kan akım hızı

e) Diyaliz sırasında lipit içeren beslenme solüsyonlarının verilmesi

 

224. Su arıtma sisteminde işleyiş sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

a) Multimedya filtre (Kum)-Yumuşatma filtresi-Karbon filtreler-Reverse ozmos

b) Reverse ozmos-Multimedya filtre (Kum)- Karbon filtreler -Yumuşatma filtresi

c) Yumuşatma filtresi- Reverse ozmos- - Karbon filtreler -Yumuşatma filtresi- Multimedya filtre (Kum)

d) Multimedya filtre (Kum)- Karbon filtreler--Yumuşatma filtresi- Reverse ozmos

225.Bir hastada diyalize yeni başlanması ile birlikte diyaliz sırasında ortaya çıkan baş ağrısı, kusma,irritabilite, deliryum, ajitasyon, konvulziyon, papil ödemi,  kafa içi basınç artışı, beyin ödemi saptanması durumunda aşağıdaki koşullardan öncelikle hangisinden şüphelenilebilir?

a) Diyalizer reaksiyonu

b) Hava embolisi

c) Diyaliz disequlibrium sendromu

d) Sert su sendromu

e) Sepsis

 

226. Aşağıdakilerden hangisi eritropoietin tedavisine direnç nedenlerinden biri değildir?

a) İnfeksiyon, inflamasyon

b)Aliminyum toksisitesi

c)Hipertiroidi

d) Demir eksikliği

e)Hiperparatiroidizm

227. aşağıdakilerden hangisi reverse ozmoz (RO) su arıtma sisteminde günlük yapılması gereken testlerden değildir?

a) Endotoksin testi

b) pH (saf su)

c) İletkenlik

d) su sertliği

e)pH (ham su)

228. Diyaliz hastalarında aşağıdaki durumların hangisinde kalıcı  kateterin çıkarılması gerekmez?

a) Sepsis bulguları

b) Nazal staf taşıyıcılığı

c) Tünel infeksiyonu

d) 72 saat uygulanan antibiyotik tedavisine rağmen düşmeyen ateş

 

229. Akut diyaliz uygulamasında, diyaliz dengesizlik sendromunu önlemek için aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi UYGUN DEĞİLDİR?

a) Akut diyaliz uygulamasında enerjik diyaliz yapılmasından kaçınmak

b) BUN düzeyinin başlangıçta %50-60’dan fazla düşürülmesi

c) Plazma sodyum düzeyinden düşük sodyum içeren diyaliz solüsyonlarından kaçınılmalıdır

d) Erişkinler için başlangıç hemodiyaliz rejiminde aşamalı bir yaklaşım uygulanır. ( Örneğin:  Ardışık günlerde giderek artan yoğunluklarda birkaç kısa süreli tedavi ).

e) Kan akım hızı başlangıçta 150 ml/dk iken, her bir ardışık diyalizde 25-50 ml/dakika artırılır. Başlangıçta diyaliz süresi , 2 saat iken, ardışık diyalizlerde süre 4 saate ulaşana kadar tedrici olarak yavaş yavaş artırılır

 

230. Hemodiyaliz hastalarında sık karşılaşılan sorunlardan birisi olan hipokalemi ile ilgili olarak YANLIŞ SEÇENEĞİ işaretleyiniz?

a) Hemodiyaliz tedavisi uygulanan hastalarda hipokalemi, kardiyak aritmilere zemin hazırlaması ve bu nedenle ani ölüme neden olabilmesi nden ötürü çok tehlikelidir

b) Beslenme bozukluğu bulunan kronik böbrek yetmezlikli oligürik hastalarda hipokalemi bulunabilir

c)Akut hemodiyalize alınan normokalemik veya hipokalemik olgularda diyaliz sırasında yeterli potasyum düzeylerini korumak için diyaliz solüsyonunun potasyum konsantrasyonu 4 mEq/L olarak ayarlanabilir

d) Hipokalemi, özellikle diyaliz programını düzenli sürdürmeyen, diyetle potasyumdan zengin besinlerin alımına dikkat göstermeyen ve konstipasyon problemi bulunan hemodiyaliz olgularının sık karşılaşılan bir sorunudur. Diyabetik hastalarda da sık rastlanılır. Önlenmesi ve tedavisinde , diyet ve potasyum bağlayıcı reçine olan kayeksalat ( ülkemizdeki benzer preparatı  Antipotasyum Granül )kullanılabilir

e) Sürekli hemodiyalize alınan olgularda diyaliz solüsyonunun potasyum konsantrasyonu  2-3 mEq/L olrak ayarlanabilir. Dijital alan hastalarda hipokalemi eşliğinde aritmi riski arttığından diyaliz solüsyonunun potasyum konsantrasyonu  3 mEq/L olrak ayarlanabilir.

231. Hemodiyalizin akut komplikasyonları ile ilişkili olarak, Aşağıdakilerden hangisi hemoliz nedenlerinden biri değildir?

a) Diyaliz solüsyonunun yüksek ısılı olması

b) Hipotonik diyaliz solüsyonu

c) Formaldehit , sodyum hipoklorit,  kloramin, bakır veya nitrat ile kontamine diyaliz solüsyonu

d)Hafif-orta derece tuzlu beslenme

e) Bazı durumlarda pompanın düzensiz çalışmasıda hemolize yol açabilir

232.. Hemodiyalizin akut komplikasyonları ile ilişkili olarak, Aşağıdakilerden hangisi hemolizden şüphe edildiğinde tedavi yaklaşımlarından birisi Değildir?

a) Kan pompası derhal durdurulmalıdır

b) Kan seti kapatılmalıdır

c) Kan hastaya geri verilmemelidir

d) Hiperpotasemi ve anemi tedavi edilmelidir. Hasta hospitalize edilmelidir. Önleme nedene yöneliktir, diyaliz solüsyonundan örnek alınıp incelenmelidir.

e) Hiçbir şey olmamış gibi diyalize devam edilmelidir

233. Hemodiyalizin akut komplikasyonları ile ilişkili olarak, Aşağıdakilerden hangisi anaflaktik reaksiyon  nedenlerinden biri Değildir?

a) Etilen oksit ile sterile edilmiş diyalizer ve arter-ven seti kullanımı

b) AN 69 membranı

c) Kontamine diyaliz solüsyonu

d) 250 mg üzerinde demir dekstran kullanımı

e) Diyaliz öncesinde diyalizerlerin yeterli bir şekilde yıkanması

234. Hemodiyalizin akut komplikasyonları ile ilişkili olarak, Aşağıdakilerden hangisi anaflaktik reaksiyon  tedavi yaklaşımlarından biri Değildir?

a) Diyaliz öncesinde diyalizerlerin yeterli bir şekilde yıkanması gereklidir

b)Etiyolojide etilen oksit allerjisi düşünülüyorsa, hastaya diğer diyalizlerinde gama veya buhar ile sterilizeedilmiş diyalizer kullanılmalıdır

c) Aksi kanıtlanana kadar, AN 69 membranla ACE inhibitörlerini birlikte kullanmamakta fayda vardır

d) İntravenöz demir başlanacak hastalarda Demir Dektran test dozu uygulaması yapmadan 100 mg intravenöz puşe uygulama yapmak

e) Heparin, burunda konjesyon, ürtiker, bronkospazm , anflaksi gibi pek çok reaksiyona yol açabilir. Bu akılda tutularak hastanın başka nedenlere bağlanmamış olan  bir reaksiyonda heparinsiz diyaliz denenmelidir.

235. Aşağıdakilerden hangisi hemodiyalizin akut komplikasyonlarından birisi değildir?

a) Hava Embolisi

b) Hemoliz

c) Disequlibrium sendromu

d) Amiloid depolanması

e) Göğüs ve sırt ağrısı

236. Aşağıdakilerden hangisi hemodiyalizin kronik  komplikasyonlarından birisi değildir?

a) Anemi

b) Renal osteodistrofi

c) Aliminyum toksistesi

d) Renal kistler ( malignite ile birlikte veya malignitesiz)

e) Anaflaktik reaksiyonlar

237. Diyabetiklerde hemodiyalizde gelişen hipotansiyona yaklaşım stratejilerinden YANLIŞ olanı işaretleyiniz?

a) Diyalizden önce antihipertansif verilmemesi

b) Hemodiyalizden hemen önce ve diyaliz esnasında yemek yemenin engellenmesi

c) Asetatlı diyaliz tercih edilmesi

d) Diyalizat ısısının son bir saatte düşürülmesi

e) Düşük ayarlı UF

238 Aşağıdakilerden hangisi diyabetik diyaliz hastasında malnutrisyon nedenlerinden değildir?

a) Kötü glisemik kontrol

b) Bulantı, kusmaya yol açan gastroparezi

c) Tekrarlayan hipotansiyon nedeniyle diyaliz yetersizliği

d) Titiz kan şekeri kontrolü

e) Vasküler akses yetersizliğinin doğurduğu güçlükler

239.  Aşağıdakilerden hangisi diyaliz hastasında damar giriş yolu infeksiyonlarında potansiyel risk faktörlerinden değildir?

a) Düzenli ve yeterli ağız, diş bakımı ve hijyeninin sağlanması

b)Diyabet ve ileri yaş

c) Kötü hasta hijyeni

d)Damar giriş yolunun alt ekstremitede olması

e) Damar giriş yolu üzerinde travma, hematom, dermatit veya kaşıntı olması

240 HCV ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi hastalar arasında çapraz kontaminasyona yol açabilir?

a) Hastalar arasında malzeme ve cihazların dezenfekte edilmeden kullanılması

b) Hasta istasyonları arasında ortak malzeme arabası kullanımı

c) Ortalığa dökülen kanların hemen temizlenmemesi

d) Çoklu doz flakonlarının hasta istasyonlarında makine üzerinde bırakılıp ortak kullanılması

e) Hepsi doğru

241. Aşağıdakilerden hangisi diyalize bağlı amiloidoz risk faktörlerinden biri değildir?

a)Diyaliz süresi > 10 yıl

b) High-flux diyalizer

c)Biyouyumsuz membranlar

d) Kontamine diyalizat

e) Low-flux membran

242. Aşağıdakilerden hangisi Beta-2 mikroglobulin amiloidozun klinik belirtilerinden birisi değildir?

a) Karpal tünel sendromu

b) El bilekleri, omuz ve kalçada görülebilen destrüktif artropati

c) Tenosinovyit

d) Ailevi akdeniz ateşi

e) Servikal vertebralarda görülen destrüktif spondiloartropati

243. Epoietine tam olmayan yanıtın EN SIK NEDENİ aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mutlak yada fonksiyonel demir eksikliği

b) Mültipl myeleom

c) Aliminyum toksisitesi

d) Hemoglobinopatiler

e)Maligniteler

244. Online HDF uygulama şartları ile ilgili olarak DOĞRU seçeneği işaretleyiniz.

a) Ultrasaf su ( Online su sistemi) kullanılmalıdır

b) Online HDF cihazı kullanılmalıdır

c) Toz bikarbonat kullanılmalıdır

d) Biyouyumlu membran kullanılmalıdır

e) Hepsi doğrudur

245. Aşağıdakilerden hangisi acil hemodiyaliz endikasyonlarından birisi DEĞİLDİR?

a) Ağır ilaç, alkol intoksikasyonları

b) Ağır, tedaviye dirençli metabolik asidoz

c) Semptomatik üremi (  üremik perikardit, ensefalopati)

d) Hipoürisemi

e) Pulmoner ödem ve/veya hipertansiyona yol açan hipervolemi

246. Aşağıdakilerden hangisi kas krampları durumunda yapılacak tedavi yaklaşımlarından birisidir?

a) Acil tedavi intravasküler volümün artırılmasını amaçlar

b) Akut tedavide, izotonik sodyum klorür verilmesi, kramplar hipotansiyon ile birlikte ise hipotansyonu düzeltebilir, ama kramplar genellikle bir süre daha devam eder

c) Krampa hipotansyon eşlik ediyorsa Ultrafiltrasyon durdurulur

d) Hastanın kramp giren bacağına masaj yapılmasıda akut dönemde rahatlatıcıdır

e) Hepsi doğru

         

247. Aşağıdakilerden hangisi akut hemodiyaliz komplikasyonlarından EN SIK görülenidir?

a) Huzursuz ayak sendromu

b) Kalp tamponadı

c) Hipotansiyon

d) Kardiyak arrest

e) Disequilibrium sendromu

248. Diyaliz hipotansiyonunun nedenleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi, vazokonstriksiyonun sağlanamamasına bağlıdır?

a) Otonom nöropati

b) Antihipertansif tedavi

c) Gıda alımı

d) Bakteriyel sepsis

e) Hepsi

249. Diyaliz hastasında hipertansiyon ile ilgili aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi YANLIŞTIR?

a) Diyaliz hastalarında hipertansiyon görüldüğünde öncelikle hipervolemi düşünülür

b) Kaptoprile cevap veren hipertansiyon, hipervolemiktir

c) Bir kısım hastada sıvı çekilmesine rağmen kan basıncı yüksek kalır ( paradoksal hipertansiyon). Kardiyak indekslerin ve kontraktilitenin artmasına bağlı olduğu düşünülmektedir. Volüm çekilmesine devam edilmelidir

d) Kaptoprile cevap veren hipertansiyonda hipereninemik hipertansiyon düşünülür

e) Hipervolemiye bağlı hipertnasiyonda ardışık diyaliz yapılır

250. Diyaliz sırasında anflaktik reaksiyon geliştiğinde tedavi yaklaşımına ilişkin DOĞRU yaklaşımı işaretleyiniz?

a) Diyaliz hemen sonlandırlır

b) Kan setleri klempe edilir ve setlerdeki ve diyalizördeki kan, kesinlikle hastaya geri verilmez

c) Nazal oksijen verilir

d) Reaksiyonun şiddetine göre IV olarak antihistaminikler, bronkodilatatörler, steroidler ve adrenalin uygulanır. Gerekiyorsa kardiyopulmoner resusitasyon yapılır

e) Hepsi doğru​

bottom of page