top of page

HEMODİYALİZ HEMŞİRELİĞİ SORU BANKASI 2

251. Diyalizat ısısındaki değişiklikler ile ilgili Doğru yanıtı işaretleyiniz.
a) Termostat bozukluğuna bağlı olarak diyalizat ısısı atrabilir veya azalabilir
b) Yüksek ısı olduğunda hastada vazodilatasyon, terleme, sıcaklık hissi olur
c) Sıcaklık dahada artarsa hemolize yol açabilir. Diyalizat ısısının 55 santigrat derecenin üzerine çıkması hemoliz, buna bağlı hiperpotasemi ve ölüme yol açar
d) Diyalizat ısısının düşmesi ise vazokonstriksiyon, titreme ve katekolamin salınımına yol açar
e) Hepsi doğru
252. Diyaliz hastasında kaşıntı varlığında tedavi ve önleme ile ilgili DOĞRU yaklaşım hangisidir?
a) Allerjik olduğu düşünülen kaşıntıda lokal veya sistemik antihistaminikli preparatlar kullanılabilir. İntravenöz lidokain de uygulanabilir
b) Hastalara ılık banyo ve duş önerilir. Diyaliz dışı zamanlarda cildi yumuşatıcı lanolin içeren preparatlar kullanmak gerekebilir. Kalsiyum fosfor metabolizması ile ilgili önlemleri almak gerekir
c) Diyalizördeki bazı maddeler bağlı olanlarda, kullanmadan önce allerjenleri uzaklaştırmak için diyalizörü daha fazla yıkamak, povidoniyota bağlı ise iğne yeri dezenfeksiyonunda başka maddeleri kullanmak gibi önlemler alınabilr. 
d) Uyuz (Gale) varsa cildiye yardımıyla tedavisi yapılır
e) Hepsi doğru
253)    Hemodiyaliz cihazında yüksek venöz basınç alarmı görülmesinin sebebi ne olamaz?
a.    Set ve kapilde pıhtılaşma
b.    Ven setinde meydana gelen bir kıvrılma
c.    A – V  Fistül yada diyaliz kateterinden yeterli akım sağlanamaması
d.    Venöz fistül iğnesinin damar duvarına dayanması
a.    e)Hiçbiri

254.      Hava embolisi olduğunda neler yapılmalıdır?
a.    Kan pompsı ve venöz hattın klempi hemen kapatılmalıdır.
b.    Hemen izotonik ve oksijen  verilmelidir
c.    Hasta sol tarafa yatırılır
d.    Ayakları kaldırılmalıdır
e.    Hepsi

255.    Venöz basınç T.M.P. ‘nın pozitif bileşeni olduğuna göre , venöz basınç yükseldiğinde hangi alarm görülür?
a)    T.M.P.
b) Venöz basınç
       c)Arterial basınç
       d)Kan pompası alarmı
       e)Kan kaçağı alarmı

256.     Hemodiyaliz cihazında yüksek venöz basınç alarmı görülmesinin sebebi ne olamaz?
a-    Set ve kapilde pıhtılaşma
b-    Ven setinde meydana gelen bir kıvrılma
c-    A – V  Fistül yada diyaliz kateterinden yeterli akım sağlanamaması
d-    Venöz fistül iğnesinin damar duvarına dayanması
e-    Hiçbiri

257.    Arteriyovenöz fistül kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
a.    V fistül oluşturulduktan 4 – 8 hafta sonra kullanmak en uygundur 
b.     Arter iğnesinin fistül hattına en az 3 cm uzağa yerleştirilmesi uygundur
c.    Ven iğnesinin ucu kalbe doğru olmalı ve fistül hattına en az 5 cm uzakta olmalıdır
d.    Fistül ömrünü uzatmak için hep aynı segment kullanılarak fistül iğnesi yerleri değiştirilmemelidir
e.    Fistüle yaklaşık 25.30  derece açı ile girilmelidir

258.    Kan ve diyalizat neden zıt yönlerde akar
a.    Arterial basıncı etkilememek için
b.    TMP yi olumsuz etkilememek için
c.    Uygun ultrafiltrat elde etmek için
d.    Konsantrasyon farkını tüm membran yüzeyinde maksimum düzeyde tutabilmek için
e.    Venöz basıncı etkilememek için

259.    Hemoliz oluşumunda aşağıdaki uygulamalardan hangisi yanlıştır
a)diyaliz durdurulmalı
b)elektrolitler-asit baz durumu kontrol edilmeli
c)kan hastaya geri verilmeli
d)hemotokrit kontrol edilmeli
e)nedene göre tedavi ayarlanmalı

260.    Aşağıdakilerden hangisi hemoliz nedeni değildir?
a)aşırı derecede ısınmış hemodiyaliz solüsyonu
b)hipertonik diyaliz solüsyonu 
c)bozuk arter pompası
d)çamaşır suyu ile kontamine HDsolüsyonu
e)hipotonik HD solüsyonu

261.    Hangi damarsal giriş yolu en sık stenoza neden olur?
a-    AV fistül
b-    AV greft
c-    Subklaviyen katater
d-    İnternal Juguler katater
                                          e-Femoral ven katater
262.    Diyazliz membranları solüt transport mekanizmaları hangisidir?
a-    Diffüzyon
b-    Ultrafiltrasyon
c-    Konveksiyon
d-    Absorbsiyon
e-    hepsi

263.    Aşağıdakilerden hangi durumlarda heparinsiz diyaliz yapmak gereklidir?    Doğru olanı işaretleyiniz?
a-    Perikarditli hastalarda
b-    Trombositopenisi olanlarda
c-    GİS kanaması olan veya yakın zamanda kanama hikayesi olanlarda
d-    Peptik ülser, özefagus varisi, anjiodisplazik bulguları olanlara
e-    hepsi

264.    Hangisi akut diyaliz komplikasyonu değildir?
a-    Kanama
b-    Aritmi
c-    Hava embolisi
d-    B2 M amiloidozu
e-    Disekilibrium sendromu

265.    Aşağıdakilerden hangisi AV fistül komplikasyonu değildir?
a-    Stenoz
b-    Trombüs
c-    Anevrizma
d-    İnfeksiyon
e-    Anemi

266.    Aşağıdakilerden hangisi ilk defa diyalize alınan bir hastanın diyaliz   süresinin  2 saatten fazla olmasını  gerektirir?
a.    Hiperpotasemi 
b.    Zehirlenmeler
c.    Hipervolemi
d.    Metabolik Asidoz
e.    Hiçbiri

267.    Aşagıdakilerden hangisi diyalizat solusyonunda kesinlikle bulunmaz?
a.    sodyum
b.    potasyum
c.    fosfat
d.    asetat
e.    glikoz

268.     Aşağıdakilerden hangisi diyaliz sırasında solütlerin klirensini  etkileyen faktördür?
a.    diyalizörün etkinliği
b.    kan akım hızı
c.    diyaliz solüsyonu akım hızı
d.    solütün moleküler ağırlığı
e.    hepsi
269.    Hangisi ultrafiltrasyonu etkileyen teknik etkilerden değildir?
a.    Yetersiz T.M.P. basıncı
b.    Kuf yetersizliği
c.    Hidrolik sistemdeki arızalar
d.    Diyalizat ısının düşük olması
e.    Kanama pıhtılaşma zamaı

270.    Hangi durumlarda diyalizat By-Pass olur?
a.    Ven basıncı yükseldiğinde 
b.    Arterial basınç yükseldiğinde 
c.    Hipertansiyonda
d.    Ajitasyonda
e.    Diyalizat fizyolojik değerleri aştığında

271.    Su arıtma Ünitesinde günlük kontrollerden aşağıdakilerden hangisi değildir?
a.    Su sertliği kontrolü
b.    Klor kontrolü
c.    Fosfor kontrolü
d.    İyon kontrolü
e.    Hepsi

272.    Aktif karbon filtresinde aşağıdakilerden hangisi tutulmaz?
a.    Organik Maddeler
b.     İnorganik Maddeler
c.    Toksinler
d.    Ca ve Mg 
e.    Klorominler

273.    Hangisi diyalizin tanımıdır?
a.    Çözünmüş moleküllerindiffüzyon yolu ile membrandan geçişi
b.    Konvektif transportla moniyonik maddelerin membrandan geçişi
c.    Hidrostatik etki ile su moleküllerinin geçişi
d.    Absorban etki ile fosfat kliresi
e.    Adsorban etki ile B12  transferi

274.    Hangisi osmozun ifadesidir?
a.    Azyoğun ortamdam çok yoğun ortama geçiş
b.    Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçiş
c.    Hidrostatik geçiş
d.    Pnömatik geçiş
e.    Nötral geçiş

275.     Aşağıdakilerden hangisi hemolizi etkileyen faktörlerden değildir?
a.    Suyun kontamine olması 
b.    Aşırı pompa baskısı
c.    Venöz basıncın yükselmesi
d.    Makinenin iyi dezenfekte edilememesi
e.    Diyaliz sıvısında Klor’un yüksek olması  

276.    Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı işaretleyiniz?
a.    Resirkülasyon diyaliz etkinliğini azaltır.
b.    Damar giriş yolundaki resirkülasyon, klirensi azaltır.
c.    AV iğnesinin konumu resirkülasyonu etkilemez.
d.    Damar giriş yolundaki resirkülasyonun fazla olması, damar giriş yolu ile ilgili bir  problemin işaretidir
e.    )Hiçbiri   

277.    Aşağıdakilerden hangisi EPO yan etkisi değildir?
a.    Hiperkalemi
b.    Kaşıntı – Döküntü
c.    Trombosit sayısında azalma
d.    Konvülsiyon
e.    Hiçbiri

278.    Hemodiyaliz esnasında üremik toksinlerin vücuttan kolaylıkla atılmasına   etkisiz olan faktör hangisidir?
a.    Membranın cinsi
b.    Membranın yüzey alanı
c.    Diyalizöre gelen kanın akım hızı
d.    Diyalizatın Ca içerik miktarı
e.    Hepsi

279.    Hemodiyaliz esnasında bazı nedenlere bağlı akut hemoliz gelşebilir. Akut    hemoliz tespit edildiğinde uygulanması gereken işlem hangisidir?

a.    Diyalize düşük pompa hızında devam edilmelidir.
b.    Düşük potasyumlu diyalizat kullanılmalıdır.
c.    Diyaliz durdurulmalı, setlerdeki ve diyalizördeki kan dışarı alınmalı, gerekirse kan transfüzyonu yapılmalıdır.
d.    Diyalizat akım hızı arttırılıp, diyalizat ısısı düşürülmelidir.
e.    Hepsi

280.    Hangisi acil diyaliz endikasyonları arasında sayılmaz?

a.Hiperkalemi
b.Perikardit
c.Kontrol edilemeyen hipertansiyon
d.Hipernatremi
e.Hiperürisemi

281.    Hangisi yanlıştır?

a.Diyaliz tam geçirgen,sentetik veya semisentetik bir membran aracılığı ile gerçekleşir.
b.Diyalizde solüt transferi diffüzyon ve ultrafiltrasyon ile olur.
c.Bir membranın suya karşı geçirgenliği Kuf (ultrafiltrasyon katsayısı) ile ifade edilir.
d.Hemodiyaliz ile proteine bağlı toksinlerin uzaklaştırılması plazmadaki serbest fraksiyon yüzdesine bağlıdır.
e.Solütün molekül ağırlığı arttıkça,diffüzyon hızı azalır.

282.    Diyaliz dozunu arttırmak için hangisi yapılabilir?

a.Kan akım hızını artırmak
b.Diyalizat akım hızını artırmak
c.Diyaliz süresini artırmak
d.Diyaliz sıklığını artırmak
e.Hepsi

283.    Akut hemodiyaliz istemi ile ilgili hangisi yanlıştır?

a.İlk diyalizde kan üre azotu'nun (BUN) %70 azaltılması hedeflenmelidir.
b.Mümkünse ilk HD seansı 2 saati geçmemelidir.
c.Kan akım hızı daha düşük tutulmalıdır, mümkünse 200 ml/dk' yı geçmemelidir.
d.Tercihan bikarbonatlı diyalizat kullanılmalıdır.
e.Akut HD durumunda, diyalizat akım hızı 500 ml/dk'dır.
284.    Diyaliz membranları ile ilgili hangisi yanlıştır?
a.Membranlar sellüloz,substite sellüloz,sellülosentetik ve sentetik yapıda olabilir.
b.Kuprofan,sellülosentetik yapıda bir membrandır.
c.Sellüloz yapıdaki membranlar kullanılarak yapılan diyalizlerde kompleman aktivasyonu daha daha sık görülür.
d.Membran yüzey alanı genellikle 0.8-2.1 m2'dir.
e.AN69,Beta-2 mikroglobulini adsorbe eden ve böylece diyaliz ile uzaklaştırmasını artıran yüksek akımlı membranlardandır.

285.    Bir diyalizörün Kuf değeri 4,TMP değeri ise 200 mmHg olarak ayarlanan hastada,4 saatlik hemodiyaliz tedavisi ile toplam ne kadar sıvı çekilir?
a.3000 ml
b.3200 ml
c.2000 ml
d.4000 ml
e.4200 ml
286.    Diyaliz esnasında kan kompartman basıncı (+50)mmHg iken,diyaliz kompartmanı basıncı kaç olmalıdırki TMP 400 olsun?
a.-350
b.+450
c.-300
d.+300
e.+350
287.Su arıtma sistemi elemanları aşağıda verilmiştir,doğru sıralama hangisidir?
1-Kum filtre
2-yumuşatıcı filtre
3-mikropartikül tutucu
4-karbon filtre
5-revers osmos
a.1-3-2-5-4
b.1-2-4-3-5
c.2-1-5-3-4
d.1-4-2-3-5
e.2-1-4-3-5
288-Geçici hemodiyaliz katateri yerleştirme yerleri ile ilgili hangisi yanlıştır?

a.Subklavian vende,hasta konforu iyi ve uzun süreli kullanım imkanı olur
b.Femoral vende,hastanın hareketliliği kısıtlanır
c.Subklavian vende,stenoz ve yerleştirme ile ilgili komplikasyon oranı yüksektir.
d.Femoral geçici kataterler,bir aydan fazla tutulmamalıdır.
e.İlk tercih yeri, internal juguler ven olmalıdır

289.AV fistüller ve graftlarla ilgili olarak hangisi yanlıştır?

a.Genellikle dominan olmayan kola yapılır.
b.El bileğindeki radiosefalik ve dirsekteki brakiosefalik AV fistül en sık uygulanan iki tiptir.
c.Fistül oluşturulmasına mümkün olduğunca distalden başlanmalıdır.
d.AV fistül hemodiyalize başlanmadan 1 ay önce oluşturulmalıdır.
e.AV graftlar,AV fistüllere göre geniş yüzey alanı ve kolay kanülasyon avantajına sahiptir.

290. Diyaliz hastalarında en sık ölüm nedeni nedir?
a-enfeksiyonlar
b-elektrolit imbalansı
c-kardiyovasküler hastalıklar
d-GİS hastalıklar
e-ilaçlar
291.Aşagıdaki kardiyovasküler problemlerden hangisi acil diyaliz endikasyonudur?
a-MI
b-Kalp yetmezliği
c-üremik perikardit
d-aritmi
e-hipotansiyon
292. Diyaliz hastalarında perikarditin en sık nedeni nedir?
a-yetersiz diyaliz ve hipervolemi
b- tuberkülozis
c-viruslar
d- ilaçlar
e-MI

293. Aşagıdakilerden hangisi diyaliz hastalarında sık görülen GİS sorunlardan değildir?
a-Bulantı
b-İştahsızlık
c-Dispepsi
d-Kabızlık
e-Kilo artışı 
294. Aşağıdakilerden hangisi hemodiyaliz sırasında en sık karşılaşılan komplikasyondur?
a.Başağrısı
b.Kaşıntı
c.Ateş
d.Hipotansiyon
e.Kramp
295. Aşağıdakilerden hangisinin hemodiyaliz sırasında meydana gelen hipotansiyon tedavisinde uygulanmamaktadır?
  a.Trandelenburg pozisyonu verilmesi
b.Ultrafiltrasyonun minumuma indirilmesi
c.%0.9 sodyum klorürün bolus verilmesi
d.%10 dekstrozun bolus verilmesi
e.Taze donmuş plazma verilmesi
296.Aşağıdakilerden hangisi antikoagülasyonsuz diyaliz indikasyonu değildir?
a.Ciddi trombositopeni
b.Aktif kanama
c.Yeni geçirilmiş cerrahi girişim
d.Perikardit
e. Duodenal ülser
297.Diyaliz hastalarında günlül protein alımı ne kadar kısıtlamalıdır?
a.0.5 gram/kg
b.0.6 gram/kg
c.0.8 gram/kg
d.1.2 gram/kg
e.1.8 gram/kg
298-Hangisi katatere bağlı enfeksiyon sıklığını azaltmada kullanılan protokollerden değildir?
a-Personelin maske-eldiven kullanması
b-Kapaklar çıkarıldıktan sonra katater uçları povidon-iyodla silinmelidir
c-Katater kapakları çıkarılmadan önce povidon-iyod solüsyonlu gazlı bez ile örtülmesi
d-Katatere konsantre antibiyotik solusyonu enjeksiyonu-antibiyotik kilit tekniği
e-Tüm hastalara işlem öncesi tek doz proflaktik antibiyotik tedavisi başlanması
299.      Hangisi hemodiyaliz ünitesi enfeksiyon kontrol yöntemleri arasında yer almaz?
a.    HBsAg (+) hastaların izolasyonu
b.    HIV (-)/ HCV (+) hastalrın izolasyonu
c.    Diyaliz makinelerinin % 1’lik sodyum bikarbonat (çamaşır suyu) ile temizlenmesi
d.    HBsAg (+) hastalarda diyalize ‘reuse’ yasaklanması
e.    Her 3-6 ayda bir HBsAg ve AntiHBsAg’ nin kontrolü


300.    Aşağıdakilerden hangisi hemodiyaliz solüsyonunda bulunmaz?
a)Sodyum    b)Potasyum    c)Kalsiyum    d)Fosfor    e)Magnezyum

301.    Hasta kanıyla temasa geçmiş olan kullanılmış diyalizattaki bakteri sayısı mililitrede ne kadar olmalıdır?
a.    2000 den az    
b.    3000
c.    3500
d.    2000 den fazla
e.    Hiçbiri

302.    Kronik böbrek hastalığı tanısı ile izlenen hastalarda kreatinin klerensi ne kadar olunca AVF açılmalıdır?
a)15ml/dk      b)20ml/dk         c)30ml/dk        d)40ml/dk        e)50ml/dk

303.    Aşağıdakilerden hangisi erken kateter komplikasyonu değildir?
a.    Hemotoraks  
b.    Pnömotoraks  
c.    Hava embolisi 
d.    Enfeksiyon      
e.    Brakiyal pleksus yaralanması

304.    Arteriyel hatta iğne fistülden……cm  uzak olmalı, venöz hatta iğnenin vene giriş yerinin arteriyel hattın ….cm daha yukarısında olması  uygundur. Yukarıdaki boşluklara neler gelmelidir?
a)5-10       b)2-4        c)3-5             d)1-2          e)1-4

305.    Aşağıdakilerden hangisi AVF komplikasyonlarından değildir?
a.    Hemotoraks     
b.    Yetersiz akım  
c.    Tromboz  
d.    Elde iskemi  
e.    Elde ödem

306.    SLED diyalizle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a.    Düşük kan akım hızıyla yapılır
b.    Yüksek diyalizat akım hızı uygulanır    
c.    Hipotansif yoğun bakım hastalarına uygulanır
d.    Diyaliz süresi 5-8 saattir
e.    Kalp yetmezliği olan hastalara uygulanır

307.    Anemi hangi eksiklik durumlarında oluşmaz?
a.    Demir eksikliği 
b.    Folik asit eksikliği
c.    B vit eksikliği
d.    Eritropoietin yetersizliği
e.    A vit eksikliği        

308.    Yoğun ultrafiltrasyon hangi durumlarda uygulanmaz?
a.    Sol ventrikül yetmezliği
b.    Malign hipertansiyon
c.    Hipertansif ensefelopati
d.    Akut akciğer ödemi
e.    Endokardit        

309.    Aşağıdakilerden hangisi hipogliseminin en önemli belirtilerindendir?
a.    Hipotansiyon
b.    Terleme ve şuur bulanıklığı        
c.    Kramp
d.    Ateş ve titreme 
e.    Bulantı kusma

310.    Etkin bir diyaliz yapmak için ne yapmalıyız?
a.    Yüksek etkinlikli diyalizör kullanırız
b.    Kan akım hızını artırırız
c.    Diyalizat akım hızını artırırız
d.    Resirkülasyonu engelleriz
e.    Hepsi        

311.    Hemoliz geliştiğinde hangisi yapılmaz?
a.    Kan pompası derhal kapatılır ve kan seti klemplenir
b.    Hiperkalemi yönünden takip edilir
c.    Kan seti ve diyalizördeki kan hastaya geri verilmez
d.    Hemotokritte düşme yönünden takip edilir
e.    Diyalize devam edilir        

312.    Sert su sendromu hangi elektrolitlere bağlı olarak gelişir?
a)Ca-Na       b)K-Na       c)Kurşun-Civa  d)Na-Mg      e)Ca-Mg    

313.    Depremlerde görülen Crush (ezilme) sendromunda hangi elektrolit bozukluğu görülür?
a.    Hiperkalemi          
b.    Hipokalemi  
c.    Hipernatremi  
d.    Hiponatremi   
e.    Hiperkloremi
314.    HCV enfeksiyonu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a.    Kan ürünleri HCV yönünden taranmalı
b.    Dezenfeksiyon ve sterilizasyon kurallarına kesinlikle uyulmalı
c.    Diyaliz tedavisi planlanırken hastanın HCV durumu göz önünde bulundurulmalıdır
d.    HCV virüsü hemodiyaliz hastalarında kronik karaciğer hastalığının en sık nedenidir
e.    HCV virüsü nozokomial olarak bulaşmaz    

315.    Plevral effüzyon diyaliz hastalarında sık görülen problemlerden biridir. Aşağıdakilerden hangisi plevral effüzyona neden olmaz?
a.    Hipervolemi
b.    Yetersiz diyaliz
c.    Tüberküloz plörezi
d.    Periton diyalizi hastalarında diyalizatın plevral boşluğa geçmesi
e.    Yetersiz beslenme        

316.    Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a.    Diyaliz hastalarında akciğer ödeminin en sık nedeni hipervolemidir
b.    Diyaliz hastalarında gelişen artritin en sık nedeni kristal birikimidir
c.    Üremik ensefalopatinin tedavisi yeterli diyalizdir
d.    Hemodiyaliz hastalarında aşırı sıvı alımı ileriki dönemlerde asit nedenidir
e.    Yetersiz beslenme hastada hipervolemiye yol açar        

317.    Potasyum miktarı aşağıdakilerden hangisinde en azdır?
a)Yumurta          b)Muz      c)Patates      d)Kavun      e)Kuru meyveler

318.    Hemodiyaliz hastalarına hangi aşı yapılmaz?
a.    İnfluenza 
b.    Pnömokok
c.    Hepatit B
d.    Tetanoz
e.    Kızamık    

319.     Aşağıdakilerden hangisi diyaliz hastalarında tedaviye bağlı olarak görülen ruhsal sorunlardan olamaz?
a.    Depresyon
b.    Tıbbi tedaviye uyumsuzluk
c.    Cinsel fonksiyon bozukluğu
d.    Rehabilitasyondaki zorluklar
e.    Psikoz        

320.    Hastalar pnömokok için aşılandıktan sonra antikor titreleri ile takip edilmelidir. Koruyucu antikor titresi ne kadar olunca ikinci kez aşılanmalıdır?
a.    200ün altına inince        
b.    10 un altına inince
c.    20 nin altına inince
d.    5 in altına inince
e.    Sıfır olunca

321.    Aşağıdakilerden hangisi intradiyalitik parenteral beslenme endikasyonlarındandır?
a.    Oral destekle düzeltilemeyen malnütrisyon
b.    İlerleyici kilo kaybı
c.    Birer ay arayla ölçülen serum albuminin düşük olması
d.    Vücut ağırlığının standartların %90ından düşük olması
e.    Hepsi        

322.    Diyaliz hastalarına hangi vitamin verilmez?
a.    B1 vit
b.    D vit
c.    Folik asit
d.    B6 vit
e.    A vit        

323.    Hemodiyaliz hastalarında protein ihtiyacı ne kadardır (g/kg)?
a)1.2      b)2.1        c)0.75        d)0.50        e)3.1

324.    Alüminyum birikimine bağlı olarak aşağıdaki komplikasyonlardan hangisi görülür?
a.    Ensefalopati        
b.    Demir eksikliği 
c.    Hiperkalemi
d.    Kramp
e.    Sivri T dalgası

325.    Aşağıdakilerden hangisi böbreğin temel fonksiyonları arasında değildir?
a-Sıvı elektrolit dengesinin korunması
b-Hormon üretimi ve metabolizmasına katkısı
c-İlaçlar, toksinler ve metabolitlerinin detoksifikasyonunun atılımı
d-Kortizol sentezi

326.    Aşağıdakilerden hangisi nefronların temel işlevleri arasındadır?
a-Glomerüler filtrasyon
b-Tübüler reabsorbsiyon
c-Tübüler sekresyon
d-Hepsi 

327.    Aşağıdaki hormonlardan hangisi böbrekte üretilir?
a-Glukagon
b-D vitamini
c-İnsülin
d-Parathormon

328.    Böbrek yetmezliğinin derecesinin belirlenmesinde kullanılan en önemli parametre hangisidir?
a-Üre değeri
b-Sodyum değeri
c-Glomerül filtrasyon değerinin ölçümü
d-Kreatinin değeri

329.    Hangisi Kronik Böbrek Yetmezliği nedenleri arasında yer almaz?
a-Diabetik nefropati
b-Hipertansiyon
c-Glomerülonefrit
d-Miyokard enfarktüsü


330.    Hangisi üremik semptomlardan değildir?
a-Halsizlik
b-Kaşıntı
c-Bulantı kusma
d- Eritemanodosum

331.    Son dönem böbrek yetmezliğinden söz edebilmek için glomerüler filtrasyon hızı % kaç olmalıdır?
a-%15’in altı
b-% 25’in altı
c-%30’un altı
d-%40’ın altı

332.    Diffüzyonu etkilemeyen parametre aşağıdakilerden hangisidir?
a-Diyalizat akım hızı
b-Membran direnci
c-Solüt molekül ağırlığı
d-Diyalizat ısısı

333.    Aşağıdakilerden hangisi akut diyaliz endikasyonu değildir?
a-Akut Böbrek Yetmezliği
b-Hipopotasemi
c-Kronik Börek Yetmezliği
d-Hiponatremi

334.    Diyalizden sonra bulantı, kusma, ciltte kızarıklık, kas güçsüzlüğü, hipotansiyon veya hipertansiyon ile seyreden klinik bir tablo aşağıdakilerden hangisinin düşündürür?
a-Hiperpotasemi
b-Anemi
c-Sert su sendromu
d-Anaflaksi

335.    Hangisi subklavian kateterin yerleştirilmesinde görülen erken komplikasyon değildir?
a-Pnömotoraks
b-Hemotoraks
c-Hava embolisi
d-İnfeksiyon

336.    En çok stenoza sebep olan damar giriş yolu hangisidir?
a-İnternal juguler kateter
b-Subklavien kateter
c-Kalıcı kateter
d-AV greft

337.    Uygun damarlar kullanılıp iyi bir bakım yapıldığında diyaliz esnasında yapılan uygulamalara dikkat edildiğinde en uzun kalıcılığı olan damar giriş yolu hangisidir?
a-İnternal juguler ven
b-AV Fistül
c-AV Greft
d-Kalıcı kateter

 

338.    Aşırı negatif basınç ortaya çıktığında makine alarm verir, kan pompası durur diyalizöre yetersiz kan gelir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir?
a-Hipertansiyon
b-Arteriyel kan hattında, sette kıvrılma
c-Hipotansiyon
d-Arteriyel iğne pozisyon bozukluğu ve pıhtılaşma

339.    Hava embolisi, diyaliz esnasında görünen ciddi komplikasyonlardır. Başlıca hava giriş yerleri nerelerdir?
a-Arteriyel iğne tarafı
b-Set bağlantı yerleri
c-Kan pompası etrafından geçerken ezilmiş kan seti
d-Hepsi

340.    Hangisi kondüktivite artışının nedeni değildir?
a-Su basıncının düşmesi
b-Oranlama pompasındaki arıza
c-Bidondaki konsantre diyalizatın tükenmiş olması
d-Hepsi


341.    Aşağıdakilerden hangisi hemodiyalizin akut komplikasyonlarından değildir?
a-Disequılıbrıum sendromu
b-Kaşıntı
c-Bulantı kusma
e-Hipertansiyon

342.    Hemodiyalizin ciddi komplikasyonlarından olan hava embolisi gelişen hastaya hangisi yapılmamalıdır?
a-Hasta sırt üstü sağ tarafına, göğüs ve baş aşağı gelecek şekilde yatırılmalıdır
b-Kan pompası durdurulup, ven seti klempe edilmelidir
c-% 100 oksijen maske ile verilmeli yada entübe edilmelidir
d-Hasta sırt üstü sol tarafına, göğüs ve baş aşağı gelecek şekilde yatırılmalıdır

343.    Hangisi aneminin belirtileri arasında değildir?
a-Çarpıntı
b-İştahsızlık
c-Senkop
d-Eritrositlerin yaşam süresinin kısalması

344.    Hangisi hemodiyalizde kardiyovasküler komplikasyonları arasında değildir?
a-Hipertansiyon
b-Perikardit
c-Sol ventrikül hipertrofisi
d-Hipervolemi

345.    Hemodiyaliz hastalarında hedef hematokrit değeri nedir?
a-% 25-29
b-% 30-33
c-% 35-39
d-% 40-45


346.    Hangisi böbrek yetmezliğinde anemi nedenlerinden biri değildir?
a-Yetersiz diyaliz
b-Hiperparatiroidi
c-Demir eksikliği
d-Hipertansiyon

347.    Eritropoetin tedavisinin yan etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
a-Tromboembolik olaylar
b-Hiperpotasemi ve hiperfosfatemi
c-Hipertansiyon
d-Hepsi

348.    Acil hemodiyalizde ilk diyaliz süresi ne kadar olmalıdır?
a-1-2 saat
b-2-3 saat
c-3-4 saat
d-4 saat

349.    Heparinsiz hemodiyaliz hangi durumlarda uygulanır?
a-GİS kanaması olanlar
b-Perikarditi olan hastalar
c-Yeni operasyon geçirmiş yada geçirecek olanlar
d-Hepsi

350.    Pıhtılaşmayı arttıran faktörler aşağıdakilerden hangisidir?
a-Htc yüksekliği
b-Ultrafiltrasyonun fazla olması
c-Düşük kan akım hızı
d-Hepsi

351.    Hemoliz gelişen bir hastaya uygulanması gereken işlem nedir?
a-Düşük potasyumlu diyalizat kullanılmalıdır
b-Diyaliz durdurulmalı, setlerdeki ve diyalizördeki kan hastaya verilmemeli atılmalı,gerekirse kan transfüzyonu yapılmalıdır
c-Diyalize düşük pompa hızı ile devam edilmelidir
d-Diyalizat akım hızı arttırılmalıdır

352.    Blood-leak alarmının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a-Arter basıncının düşmesi
b-Tmp’ nin düşmesi
c-Diyalizörden diyalizata kan kaçağının olması
d-Venöz basıncın yükselmesi

353.    Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a-Hepatit B çift doz 0-1-6 aylarda yapılır
b-Pnomokok yılda iki kez yapılır
c-İnfluenza 6 ayda bir yapılır
d-Hepsi

354.    Aşağıdakilerden yanlış olanı işaretleyiniz?
a-Resirkülasyon diyaliz etkinliğini azaltır
b-Resirkülasyonun fazla olması, damar giriş yolu ile ilgili bir problemin işaretidir
c-Damar giriş yolundaki resirkülasyon klirensi azaltır
d-AV iğnesinin giriş konumu resirkülasyonu etkilemez

355.    İzolu UF’ nin amacı nedir?
a-Yüksek akımlı hemodiyaliz yapmak
b-Sıvı çekimini kolaylaştırmak
c-Heparinsiz diyaliz yapmak
d-Potasyum seviyesini düşürmek

356.    Crush sendromunda hastanın ölümüne sebep olan elektrolit bozukluğu hangisidir?
a-Hipopotasemi
b-Hiponatremi
c-Hiperpotasemi
d-Hipernatremi

357.    Hangisi diyaliz yeterliliğini gösteren ölçütlerden değildir?
a-Az protein alınması
b-Sık transfüzyon gereksinimi
c-Hematokritte azalma
d-Enerji fazlalığı

358.    Hemodiyalizde minimum KTV hedefi nedir?
a-0,8
b-1,2
c-1,5
d-1,8

 

 


359.    Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)    Renal yetmezlik ilerledikçe böbreğin sodyum atma kapasitesi artar
b)    GFR 5ml/dk altına indiği zaman hiperkalemi problem olmaya başlar
c)    Renal yetmezlik ilerledikçe plasma bikarbonat miktarı artar
d)    GFR düşmeye başladığı andan itibaren renal tübüllerden fosfor atılımı artar
e)    Üre protein metabolizmasının son ürünüdür ve böbrekte bir kimyasal reaksiyon sonucu oluşur

360.    Extrasellüler sıvının ana iyonları nelerdir?
a.    Ana katyon klor ve bikarbonat,anyon sodyum
b)Ana katyon magnezyum ve potasyum,anyon organik fosfatlar ve protein
c) Ana katyon sodyum,anyon klor ve bikarbonat
d)Ana katyon organik fosfatlar ve protein,anyon magnezyum ve potasyum
e)Hiçbiri

361.    Aşağıdakilerden hangisi akut diyaliz endikasyonlarından değildir?
a.    Tıbbi tedaviye yanıt vermeyen volum fazlalığı
b.    Tıbbi tedaviyle düzeltilemeyen hipokalsemi
c.    İleri dönem üremik ensefalopati
d.    Ağır metabolik asidoz
e.    İlaç ve mantar intoksikasyonları

362.    Standart bikarbonat diyalizat içerikleri hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a.    Ph değeri 7,1-7,3 arasında değişir
b.    30-38 meq/L bikarbonat içerir
c.    135-145 meq/L sodyum içerir
d.    2,5-3,5 meq/L kalsiyum içerir
e.    PCO2 düzeyi 5-20 mmhg dir

363.    Aşağıdakilerden hangisi HD sırasında ortaya çıkan komplikasyonlardan değildir?
a.    Karın ağrısı
b.    Konvülziyon
c.    Perikardiyak tamponat
d.    Hemoliz
e.    Hava embolisi

364.    Aşağıdakilerden hangisi diyaliz esnasında toksik maddelerin atılmasını etkileyen faktörlerden değildir?
a.    Kan akım hızı
b.    Diyalizat akım hızı
c.    Diyalizatın ısısı
d.    Membranın yapısı
e.    Solütlerin yapısı

365.    Aşağıdakilerden hangisi semisentetik diyalizer membranlarındandır?
a.    Polisülfan
b.    Polikarbonat
c.    Sellülozasetat
d.    Poliakrilonitril
e.    Polimiksin

366.    Aşağıdakilerden hangisi yüksek venöz basınç sebeplerindendir ?
a.    İğne çapı ile kan akım hızı arasındaki uyumsuzluk
b.    Arteriyal hatta pıhtılaşma veya kıvrılma
c.    Uygun yerleştirilmemiş venöz iğne
d.    Filtrede pıhtılaşma
e.    Hiçbiri

367.    Aşağıdakilerden hangisi hemodiyaliz için damar giriş yollarından değildir ?
a.    Arteriyovenöz fistül
b.    Arteriyovenöz greft
c.    Kalıcı kateter (Perm Cath)
d.    Aortafemoral by-pass
e.    Perkütan venöz kanül

368.    Aşağıdakilerden hangisi diyaliz membranları için söylenemez ?
a.    Büyük çoğunluğu tekstil endüstrisinde kullanılan liflerden elde edilmektedir.
b.    High-flux membran ultrafiltrasyon hızı en az olan membranlardandır
c.    Membranlar sellülozik ve non-sellülozik olmak üzere ikiye ayrılır
d.    Hepsi
e.    Hiçbiri

369.    Fistül girişinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a.    İğne giriş yerleri betadin ile silindikten sonra 5-10 dakika beklenir.
b.    Radiosefalik fistüllerde her iki iğne fistülden çıkan aynı venüzerine yerleştirilir
c.    Arteriyal iğne proksimale doğru yerleştirilir.
d.    Arteriyal iğne A-V anastomoz bölgesinden en az 3 cm uzağa yerleştirilmelidir
e.    A-V graft varlığında 45 derecelik bir açıyla girilir.

370.    Aşağıdakilerden hangisi kan akım hızı yetersizliği nedenlerinden değildir?
a.    Arter setinde kıvrılma
b.    Hastanın arteriyal kan basıncının düşmesi
c.    Arter iğnesinin damardan çıkması
d.    Küçük venöz iğne (16 gauge) kullanılması
e.    Kolun pozisyonuna bağlı olarak giriş yolunun kollebe olması

371.    Hemodiyaliz işleminin sonlandırılmasında aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır ?
a.    İlk olarak kan pompası durdurulur
b.    Set içerisindeki kan hastaya geri verilir
c.    Önce arter iğnesi sonra ven iğnesi çıkarılır
d.    Çıkarma işlemi sırasında kan pompası 250 ml/dk hızla çalıştırılır
e.    100-200 ml serum fizyolojik kullanılır(Komplikasyon yoksa )

372.    Hipotansiyon tedavisinde aşağıdakilerden hangisi uygulanmamalıdır?
a.    Ayakları 30 derece yukarı kaldırmak
b.    Kuru ağırlığı arttırmak
c.    Ultrafiltrasyonu durdurmak
d.    Hipotonik solüsyon vermek
e.    Diyaliz sırasında gıda alımını önlemek


373.    Aşağıdakilerden hangisi KBY de anemi nedenlerinden değildir?
a.    Plasmada mevcut olan üremik toksinler 
b.    Eritropoetinin yetersiz salınımı
c.    Sekonder hiperparatroidism ile kemik iliğinde fibrozis artmasına bağlı eritropoetinin inhibisyonu
d.    Gastrointestinal sistemden demir emiliminin azalması 
e.    Androjenlerin kan düzeyinin artması

374.    Aşağıdakilerden hangisi hipertansiyon nedenlerinden değildir ?
a.    Renin-angiotensin sistemi aktivasyonu
b.    Hiperkalsemi
c.    Sodyum ve sıvı birikimi
d.    EPO kullanımı 
e.    Hiponatremi

375.    Aşağıdakilerden hangisi geç dönem fistül komplikasyonlarından değildir?
a.    Stenoz
b.    Kanama
c.    Yetersiz akım
d.    Psödoanevrizma
e.    Kalp yetmezliği

376.    Aşağıdakilerden hangisi heparinin yan etkilerinden değildir ?
a.    Hemoliz
b.    Hiperlipidemi
c.    Alerjik döküntü
d.    Kaşıntı
e.    Hipofosfatemi

377.    Solütlerin  geçişi hangi yolla olur ?
a.    Osmoz – diffüzyon 
b.    Diffüzyon – ultrafiltrasyon
c.    Perfüzyon
d.    Ultrafiltrasyon
e.    Hiçbiri

378.    Aşağıdakilerden hangisi KBY’de görülmez?
a.    Hipokalsemi
b.    Hiponatremi
c.    Hiperfosfatemi
d.    Hipofosfatemi
e.    Hiperkalemi

379.    Aşağıdakilerden hangisi EPO tedavisinin yan etkilerindendir ?
a.    Hipotansiyon
b.    Kırmızı göz sendromu
c.    Nistagmus
d.    Konvülsiyon
e.    Trombositopeni

380.    Aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?
a.    Hemodiyalizde kan ve dayalizat arsındaki atık ürünlerin konsantrasyon farkını,diyalizerin her yerinde maksimum düzeyde tutmak için dayalizat akış yönü,kan akış yönü ile aynı yöndedir
b.    Ultrafiltrasyon ozmotik ultrafiltrasyon olarak bir şekilde gerçekleşir
c.    Bir toksin ne kadar az proteine bağlanmış ise plazmadan temizlenmesi o kadar az olacaktır
d.    Membranı ince ve porları geniş olan membranın solüt geçirgenliği azdır.
e.    Hiçbiri

381.    Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
a.    Diyaliz :Yarı geçirgen bir zar vasıtasıyla yüksek konsantrasyondaki bazı solütlerin düşük konsantrasyondaki geçiş yöntemidir.
b.    Osmotik Ultrafiltrasyon :Suyun iki kompartman arasında solüt konsantrasyonu yüksek olan taraftan düşük tarafa geçmesi olayına denir
c.    Ultrafiltrasyon :Yarı geçirgen bir membrandan suyun hidrostatik ve osmotik güçlerle itilmesi ile olur
d.    Diffüzyon :Moleküllerin rastgele hareket etmesi ile solütlerin bir kompartmandan  diğerine geçişi ile olur
e.    Hepsi

382.    AV fistül ve graftlerdeki stenoz ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Fistül ve graftteki thrilin karekter değiştirmesi stenoz düşündürür.
b)Venöz basınç, kan akımı 200ml/dk iken HD ilk 2-5 dk içinde ölçülmeli
c)Venöz basınç ölçümü yapılırken aynı kalınlıkta iğne kullanılması gerekmez.
d)En az 3 venöz basınç ölçümünden sonra stenoz tanısı konulur
e)Stenoz tedavisinde balon anjioplasti ve stent uygulanır.

383.     Aşağıdaki durumların hangisinde fistül kapanma olasılığı yüksektir?
a.    HT
b.    Hipernatremi
c.    Hiperpotasemi
d.    Hipotansiyon
e.    Anemi

384.    Yanlışı seçiniz
a.    Diyalizerler hastanın boyut ve kilosuna göre seçilmelidir.
b.    Diyalizerle glukoz kaybedileceği için özellikle diyabetiklerde hipoglisemi gelişebilir.
c.    HD hastalarında katabolizma arttığı ve diyalizerle kayıp olduğu için diyetle alınan protein 1.2 g/kg/gün kalori 35-40 kcal/kg/gün olmalıdır.
d.    HD sırasında kas krampları geliştiğinde 300-350 cc % 3’lük NaCl infüzyonu yapılmalıdır.
e.    Hastaya göre küçük yüzey alanlı diyalizer pıhtılaşma riskini artırır


385.    Doğruyu Seçiniz.
a.    Asetatlı diyaliz solusyonları özellikle kardiyovasküler hastalığı olanlarda tercih edilmelidir.
b.    HD sırasında ateş yükselmesi daima enfeksiyon anlamına gelir
c.    Diyaliz yeterliliğinin saptanmasında Kt/v, URR ve TAC urea değerleri en önemli kriterlerolup serum albumin düzeyi gibi değerlerin önemi yoktur.
d.    Hemodiyaliz hastalarının % 75-80’inde sıvı fazlalığına bağlı hipertansiyon vardır. Bunlarda kuru ağırlığa ulaşılarak KB kontrol altına alınabilir.
e.    Diyalizatlar mutlak steril olmalıdır.

386.    Doğruyu Seçiniz
a.    Kronik dilyaliz hastalarında hepatit B ve C sıklığı artmakla birlikte tüberküloz sıklığı normal toplumdakilere benzerdir.
b.    Eritropoetin tedavisinde esas hedef Hb ve Hct değerlerini normale getirmektir.
c.    Hemodiyaliz sırasında özel durumlarda (gastrointestinal kanama, serebral kanama) heparinsiz diyaliz uygulanmalıdır.
d.    Hemodiyaliz başlangıcında midadrine verilmesi etkisizdir.
e.    Sık hipotansiyon gelişen hastalarda yüksek akımlı diyaliz uygulanmalıdır.


387.    Doğruyu seçiniz
a.    Eritropoetin tedavisine yanıtsızlığın en önemli nedeni hastalardaki demir eksikliğidir. Bunedenle her diyaliz sonrası sürekli olarak parenteral demir vedilmelidir.
b.    Serum PTH düzeyi vit D dozunun ayarlanmasında önemlidir
c.    Diyaliz hastalarında hiperfosfatemiyi önlemek için her yemekten 2 saat sonra düzenliolarak kalsilyum karbonat, sitrat gibi ilaçlar verilmelidir.
d.    Diyaliz hastalarında diyetle kırmızı et yerine tavuk, balık eti gibi beyaz et tercih edilmelidir.
e.    Hemodiyalizle kayıp ve diyet uygulamaları nedeni ile hastalarda yüksek doz C vitamin desteği şarttır.

388.    Hangisi hemodiyaliz makinalarında kan dolaşım monitörleri değildir.
a.    Arteriyel basınç monitoru
b.    Hava dedektörü
c.    Konduktivite monitoru
d.    Venöz basınç dedektörü
e.    Hiçbiri

389.    Aşağıdakilerden hangisi diyaliz hipotansiyonunun nedeni değildir?
a.    Yüksek sodyumlu diyalizat
b.    Asetat diyalizi
c.    UF hızı değişikliği
d.    Hemoliz
e.    Hiçbiri

390.    Aşağıdaki faktörlerden hangisi ven basıncı monitörü alarmına neden olmaz?
a.    Fistül darlığı
b.    Sette kıvrılma
c.    Kan basıncı artışı
d.    Filtrede pıhtılaşma
e.    Diyaliz iğnelerinin kalın olması

391.    Doğruyu seçiniz ?
a.    İlk diyalize girecek olan hastaya 4 saat diyaliz uygulanmalıdır.
b.    Asetatlı diyaliz solusyonu hipotansiyona neden olmaz
c.    Antikoagülasyonda heparin kullanılır
d.    Diyaliz solusyonları fosfor içerir
e.    Hiçbiri

392.    Hangisi hemodiyalizin kronik komplikasyonudur?
a.    Hipotansiyon
b.    Başağrısı
c.    Amiloidozis
d.    Göğüs ağrısı
e.    Vücut ısısında artış

393.    Aşağıdakilerden hangisi en sık görülen hemodiyaliz komplikasyonudur?
a.    Hipotansiyon
b.    Disequilibrium sendromu
c.    Anaflaktik şok
d.    Hemoraji
e.    Kalp tamponadı

394.    Diyalizat ısısındaki artışlarda hangisi veya hangileri görülebilir.
a.    Hemoliz
b.    Hiperpotasemi
c.    Vücut ısısında artma
d.    Vazodilatasyon
e.    Hepsi

395.    Anaflaktik reaksiyonlarda yapılması gerekenler.
a.    Solunum yolu açık tutulmalı ve oksijen verilmeli
b.    Hasta sırt üstü ve baş aşağı yatırılmalı
c.    Adrenalin hazırlanmalı
d.    IV sıvı verilmeli
e.    Hepsi

396.    Yanlış olanı işaretleyiniz
a.    Arteryel hatta iğne fistülden 3 cm uzakta olmalı
b.    Venöz hatta iğre fistülden 5 cm uzakta olmalı
c.    Ağrı için lokal anestezikler kullanılabilir.
d.    Sürekli aynı yerden girişim yapılması anevrizma gelişimine yol açabilir.
e.    150-200 ml/dk kan akım hızı ile etkin bir diyaliz yapılabilir.

397.    A-V fustüle bağlı gelişebilen komplikasyonlar:
a.    Elde ödem
b.    Elde iskemi
c.    Tromboz
d.    Enfeksiyon
e.    Hepsi

398.    Aşağıdaki seiçeneklerden hangisi diyaliz hastalarında beslenme durumunu değerlendirmede kullanılmaz ?
a.    Serum albumin düzeyi
b.    AST, ALT değerleri
c.    Orta kol cevresi
d.    Serum prealbumin düzeyi
e.    Beden kitle indeksi

399.    Hemodiyaliz hastalarında en sık gelişen akut komplikasyon hangisidir ?
a.    Hipotansiyon
b.    Şuur bozukluğu
c.    Diyalizer reaksiyonu
d.    Bulantı-kusma
e.    Hava embolisi

400.    Diyalizerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden doğruyu seçiniz
a.    En iyisi kuprofan membranlardır
b.    Yetişkinlerde hastaya sabit yüzey alanı kullanılmalıdır.
c.    Yüksek akımlı, yüksek geçirgenlikli diyalizer kullanıldığında aminoasit kaybı artar.
d.    Düşük yüzey alanı kullanıldığında pıhtılaşma riski az olduğu için antikoagülan ihtiyacı azalır.
e.    Heparinsiz diyaliz için özellikle polimetil-metakrilat diyalizer kullanılmalıdır.

401.    Son dönem böbrek yetmezliği ile ilgili yanlışı işaretleyiniz
a.    Diyaliz ve transplantasyon yapılması gereken dönem
b.    Kreatinin klirensi ≤ 15 ml/dk olmasıdır.
c.    Bu dönemde metabolik asidoz mevcuttur.
d.    Tedavi edilmeyen hastalarda serum fosfor düzeyi yüksek, kalsiyum ve parathormon düşüktür.
e.    Anemi en sabit bulgudur.

402.    Diyaliz esnasında gelişen en sık komplikasyon hangisidir ?
a.    Antikoagülanlara bağlı kanama
b.    Hipoglisemi
c.    Hipotansiyon
d.    Göğüs ağrısı
e.    Anaflaktik reaksiyon

403.    Hemodiyaliz sırasında sıklıkla hipotansiyon gelişen hastalarda aşağıdakilerden hangisi doğru yaklaşımdır ?
a.    Diyaliz esnasında yemek yemesi önerilir.
b.    Diyalizat sıvısının ısısı yükseltilir
c.    Bikarbonat diyalizattan asetatlıya geçilmeli
d.    Hemodiyaliz süresi uzatılarak yavaş ultrafiltrasyon yapılır.
e.    Diyalizat sodyum konsantrasyonu azaltılmalıdır.

404.    Hemodiyaliz hastalarında aşagıdakilerden hangisi hemolize neden olmaz
a.    Diyalizat ısısının yüksek olması 
b.    İnce iğne ile yüksek akım hızında diyaliz uygulanması
c.    Plazmanın dezenfektanlarla karşılaşması
d.    Sette kan pompası uyumsuzluğu
e.    İntravenöz heparin verilmesi

405.    Aşağıdakilerden hangisi diyaliz işlemi arasında difüzyonu azaltır?
a.    Membranın her iki tarafı arasında konsantrasyon gradyenti artışı
b.    Diyaliz membran kalınlığının azalması
c.    Solütlerin molekül ağırlığının artışı 
d.    Diyaliz membran porlarının büyük olması
406.     Aşağıdakilerden hangisi ultrafiltrasyonu artırır?
a.    Diyalizat içindeki potasyum miktarının artışı
b.    Transmembran basıncının fazlalığı
c.    Diyaliz membran porlarının azlığı
d.    Kuf  (ultrafiltrasyon katsayısı) değerinin azlığı
407.     Aşağıdakilerden hangisi diyalizörlerin sterilizasyonu için kullanılmaz?
a)Gama ışınları
b)Etilen oksit 
c)Buhar ile sterilizasyon
d)Sodyum hipoklorit
408.     Etilen oksit ile sterilizasyonda hastada alerjik reaksiyon gelişirse hangisi yapılır?
a.    1000cc heparin verilip HD’ye devam edilir
b.    Hastaya HD seti içindeki kan hemen verilir ve hasta diyalizden çıkarılır
c.    Diyalizör 1500 cc SF ile yıkanır, diyalize devam edilir 
d.    Hiçbiri
409.    Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a.    Kuf değeri (ultrafiltrasyon katsayısı) sentetik membranlarda kuprofan membranlara göre daha yüksektir
b.    Sentetik membranlar kuprofan olanlardan daha fazla UF sağlar
c.    Sentetik membranlar daha biyouyumludur
d.    Kuprofan membranlar daha pahalıdır
410.    Aşağıdakilerden hangisi diyalizör tiplerindendir?
a)Hemofan
b)Kuprofan
c)Polisülfon
d)Hepsi
411.    Aşağıdakilerden hangisi diyaliz sıvısı devresindeki monitörlerden değildir?
a)Sıcaklık sensörü
b)Kan kaçağı sensörü
c)İletkenlik sensörü
d)Heparin pompası
412.     Aşağıdaki fistül iğnelerinden hangisinin çapı en geniştir?
a)14 gauge     
b)15 gauge
c)16 gauge
d)20 gauge
413.    Arteriyovenöz fistülde venöz hat iğneleri nasıl yerleştirilmelidir?
a.    Arter iğnesi fistülden 3cm uzakta, venöz hat arter iğnesinden 2 cm uzakta
b.    Arter iğnesi fistülden 2cm uzakta, venöz hat arter iğnesinden 2 cm uzakta
c.    Arter iğnesi fistülden 5cm uzakta, venöz hat arter iğnesinden 5 cm uzakta
d.    Arter iğnesi fistülden 5cm uzakta, venöz hat arter iğnesinden 2 cm uzakta
414.     Aşağıdaki vasküler giriş tiplerinden hangisi HD’de uzun süreli olarak kullanılmaz?
a.    Arteriyovenöz greft
b.    Arteriyovenöz fistül
c.    Kalıcı venöz kateter
d.    Geçici venöz kateter
415.     Kuf değeri 3 mL/saat/mmHg olan bir hastada, 4 saatlik HD’de 2.4 L sıvı çekmek için transmembran basıncı kaç olmalıdır?
a)100 mmHg
b)200 mmHg
c)300 mmHg
d)400 mmHg
416.     Arteriyel basınç monitörü alarm veriyorsa nedeni ne olamaz?
a.    Hipotansiyon
b.    Arteriyel sette kıvrılma
c.    Arteriyel iğnenin damar duvarına yapışması
d.    Fistülde anevrizma
417.     HD esnasında gelişen hipotansiyona yaklaşımda ne yapılır?
a.    Serum fizyolojik verilir
b.    Hasta Trendelenburg pozisyonuna getirilir
c.    Ultrafiltrasyon azaltılır
d.    Hepsi
418.    Venöz basınç monitörü alarm veriyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a.    Diyalizörde pıhtılaşma
b.    Fistülde darlık
c.    Sette kıvrılma
d.    Hepsi
419.     Aşağıdakilerden hangisi HD’nin akut komplikasyonlarından değildir?
a.    Hipotansiyon
b.    Bulantı-kusma
c.    Göğüs ağrısı
d.    Diyaliz amiloidozu
420.     Diyalizde gelişen hipotansiyonun nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?
a.    Diyaliz öncesi alınan antihipertansif ilaç
b.    Hastanın kuru ağırlığının altına düşmesi
c.    Otonom nöropati 
d.    Düşük ultrafiltrasyon hızı 
421.     Aşağıdakilerden hangisi diyalizde gelişen hipotansiyon nedenlerinden değildir?
a)Diyaliz esnasında gıda alımı
b)Diyalizatın ısısının yüksek olması
c)Diyalizden dört saat önce yemek yenmesi
d)Diyaliz esnasında hastada akut miyokart enfarktüsü gelişmesi
422.     Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Diyalizat akım hızı genelde 500-800 mL/dk’dir
b)Akut HD tedavisi verilecek hastalarda diyaliz solüsyonu 50 mg/dL dekstroz içermelidir
c)Kan akım hızı genelde 300-400 mL/dk’dir
d)Ultrafiltrasyon uzun sürede ve düşük volümde yapılırsa genelde hipotansiyon gözlenmez
423.     Aşağıdakilerden hangisi kanama açısından yüksek riskli hastalardır?
a)Son bir ay içinde cerrahi müdahele geçirenler
b)Geçmişte peptik ülser kanaması geçirmiş olanlar
c)Perikarditi olanlar
d)Son 1 yıl içinde kafa travması geçirmiş olanlar
424.     Hava embolisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Arter klempi kapatılır
b)Kan setinin venöz hattı kapatılarak pompa durdurulur
c)Oturan bir hastada hava doğrudan akciğerlere yönelir
d)Hava embolisi olmasın diye hasta sol tarafına yatırılıp göğüs ve baş aşağı getirilir
425.     Heparinizasyon ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a.    Kanama riski olan hastalarda bölgesel heparinizasyon yapılır
b.    Bölgesel heparinizasyon için 100 IU heparine karşılık 1 mg protamin sülfat yapılır
c.    Bölgesel heparinizasyonda heparin ven hattından 100 IU/ml ve protamin sülfat arter hattından 1mg/ml konsantrasyonda verilir
d.    Hiçbiri
426.     Aşağıdakilerden hangisi diyalizde heparinizasyon için kullanılabilir?
a.    Heparin
b.    Prostosiklin
c.    Sitrat
d.    Hepsi
427.     Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Diyaliz hastalarına tek doz HBV aşısı yapılmalıdır
b)Diyaliz hastalarına çift doz HBV aşısı yapılmalıdır
c)İğne batması ile Hepatit C virüs bulaşma riski %10, HBV bulaşma riski %5-43’tür
d)HD ünitelerinde önerilen dezenfektan % 2’lik sodyum hipoklorit solüsyonudur
428.     Kronik böbrek yetmezliğinde aneminin başlıca nedeni nedir?
a)Eritropoietin eksikliği 
b)Hemoliz 
c)Demir eksikliği
d)Kan kaybı 

429.    Aşağıdakilerden hangisi “kan kaçağı”alarmına neden olur?
a)Venöz basıncın yükselmesi
b)Diyalizörden diyalizata kan geçmesi
c)Solüsyon girişlerinin ters takılması 
d)Arter basıncının düşmesi

430.    Kuru ağırlık nedir?

a.    Hastanın HD sonrası kilosu
b.    Hastanın HD öncesi kilosu
c.    Elbisesiz kilosudur
d.    Diyalize ilk başladığı günkü kilosu
e.    Hastanın ödemsiz telekardiyografisinde kardiyomegalinin olmadığı, altına inilince hipotansiyon ve semptomların görülmediği ağırlıktır.

431.    Aşağıdakilerden hangisi akut hemodiyaliz endikasyonu değildir?

a.    Sıvı yüklenmesi
b.    Şiddetli bulantı kusma
c.    Metabolik asidoz
d.    İlaç intoksikasyonu
e.    Hiperfosfatemi

432.    Aşağıdaki hastalıklardan hangisi KBY ne yol açmaz?

a.    Akut piyelonefrit
b.    Analjezik nefropatisi
c.    Kalp yetmezliği 
d.    Diyabetes mellitus
e.    Hipertansiyon

433.    İzole Ultrafiltrasyon nasıl yapılır?

a.    Heparinsiz diyaliz yapılması
b.    Hastanın tekli bir odada hemodiyaliz yapılması
c.    Hastanın üresinin düşürülmesi
d.    Diyaliz başladıktan sonra diyalizat kesilerek yalnızca sıvı çekimini sağlanması
e.    Diyaliz sırasında izotonik vererek HD yapılması

434.    Arter setinde kan akım yetersizliği nedeni hangisi değildir?

a.    Arter iğnesinin damar dışına çıkması
b.    Arter kan basıncının yüksek olması
c.    Arter setinde kıvrılma
d.    Damarda spazm oluşması
e.    Arter kan basıncının düşmesi

435.    KBY hastasına hangi vitamine gerek yoktur?

a.    B12 vitamini 
b.    C vitamini (oskorbik asit)
c.    K vitamini
d.    Folik asit
e.    D vitamini (calcitriol)


436.    Hemodiyaliz hastasında yaşam kalitesini arttırmak için yapılması gerekli değildir? 
a.    Yeterli diyaliz tedavisi
b.    Hospitalizasyon
c.    Uygun ilaç tedavisi
d.    Pisikolojik destek
e.    Hasta eğitimi

437.    Aşağıdakilerden hangisi heparinsiz diyaliz nedeni değildir?

a.    GİS kanama öyküsü
b.    Özofagus varisi öyküsü
c.    Perikardit öyküsü
d.    Hipertansiyon
e.    Trombositopenisi olan hastalara

438.    Aşağıdakilerden hangisi heparinin yan etkisi değildir?

a.    Kaşıntı
b.    Alerjik döküntü
c.    Hipertansiyon
d.    Trombositopeni
e.    Hiperlipidemi

439.    Aşağıdakilerden hangisi HD işlemi için kullanılmaz?

a.    A-V fistül
b.    İntraperitoneal kateter
c.    Subklavien ven katater
d.    İntrajugular ven kateter
e.    A-V greft

440.    Hemodiyalizde hepatitli hasta kanı ile kontamine olan bir bölgeye sırası ile hangi işlemler yapılmalıdır? 

a.    Eldiven giyme- Kağıt havlu ile kanı silme-Sabunlu su ile silme-%1 lik hipoklorit ile temizleme
b.    Eldiven giyme-Sabunlu su ile silme-Hipoklorit ile temizleme- Kağıt havlu ile kurulama
c.    Eldiven giyme-Çamaşır suyu ile temizleme
d.    Eldiven giyme-Pamukla kanı silme-Savlon ile temizleme
e.    Eldiven giyme-%1 lik hipoklorit ile temizleme-Kağıt havlu ile kurutma-Tekrar sabunlu su ile temizleme-Bölgeyi karantinaya alma

441.    Aşağıdakilerden hangisi yüksek ven basıncı nedenlerinden değildir?

a.    Hipertansiyon
b.    İğne çapının küçük olması
c.    Diyalizerde pıhtı oluşması
d.    Damar giriş yolunun venöz hattında stenoz olması
e.    Venöz iğne veya sette pıhtılaşma

442.    Aşağıdakilerden hangisi hemoliz nedenlerinden değildir?

a.    Aşırı ısınmış diyaliz solüsyonu
b.    Hipotonik diyaliz solüsyonu
c.    Diyaliz solüsyonunun formaldehit, çamaşır suyu, kloramin, bakır ve nitratla kontaminasyonu
d.    Setin %5 Dextroz ile yıkanması
e.    Yanlış kan transfüzyonuna bağlı hemoliz

443.    Hemoliz gelişen hastada aşağıdakilerden hangisi ilk müdahaledir?

a.    Oksijen verilir
b.    Hastaya kanı verilip diyaliz derhal sonlandırılır
c.    Kan pompası durdurulur ve setler klemplenir
d.    Hasta trendelenburg pozisyonuna getirilir
e.    Hastaya kardiyopulmoner resustasyon yapılır

444.    Hemodiyaliz hastalarında kan kayıplarını önlemek için alınacak önlemlerdir?    
a.    Fistül iğneleri çıkarıldıktan sonra yerine steril tampon ile basınç uygulanması
b.    Diyaliz esnasında kanın diyalizer ve sette pıhtılaşmasını engellemek
c.    Sık sık kan örneği almaktan kaçınmak
d.    Diyaliz sonunda diyalizerde ve sette kan kalmasını önlemek
e.    Hepsi

445.    HD hastalarda üremik kaşıntıyı önlemek için hangisi yapılmamalıdır?

a.    Yeterli diyaliz sağlanmalı
b.    Antihistaminikler verilmeli
c.    Nemlendirici kremler önerilir
d.    Ilık banyo önerilir
e.    Alkolle silinir

446.    Aşağıdakilerden hangisi kronik diyaliz endikasyonu olarak kabul edilir?

a.    GFR nin 10 ml/dk altında olması
b.    Uyku hali
c.    İştahsızlık
d.    Ödem
e.    Kalp yetmezliği

447.    EPO tedavisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a.    EPO tedavisi subkutan,intravenöz ve intraperitoneal uygulanabilir
b.    Hastanın hemotokrit değeri %20 den düşük olmalıdır
c.    Yeterli demir deposu bulunan hastalarda EPO tedavi dozu 75-150u/kg/hafta ile başlanır
d.    Kan basıncı kontrol altında tutulmalıdır
e.    EPO tedavisine başlamadan önce vücut depo demir durumunun değerlendirilmesi

448.    Aşağıdakilerden hangisi KBY nde anemi nedeni değildir?

a.    Demir eksikliği
b.    Yetersiz diyaliz
c.    Eritropoetin yetersizliği
d.    Hiperparatiroidi
e.    Tuzsuz diyet

449.    Diyalizat solüsyonunda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a.    Kreatinin
b.    Kalsiyum
c.    Magnezyum
d.    Sodyum
e.    Glikoz


450.    Aşağıdakilerden hangisi intradiyalitik hemolizin sonucu değildir?
a.    Bel ağrısı
b.    Kas güçsüzlüğü
c.    Hiperkalemi
d.    EKG değişiklikleri
e.    Hipopotasemi

451.    Hiperfosfatemi aşağıdakilerden hangisinin oluşumuna neden olmaz?
  Yumuşak doku kalsifikasyonu
a.    Aktif D vitaminine direnç
b.    Parathormon düzeyinin baskılanması
c.    Damar kalsifikasyonları
d.    Hiçbiri

452.    Hemodiyaliz sırasında başının dönmeye başladığını belirten hastanızın kan basıncını 60/40 mmHg olarak belirlediniz. Hastanın hemşiresi olarak aşağıdakilerden hangisini öncelikle yapmanız gerekir?
a.    Derhal 150 ml %5 dekstroz infüzyonu
b.    Hemodiyaliz sonlandırılır ve diyaliz hekimine haber verilir
c.    Albumin (%10) 200 ml olarak infüze edilir
d.    Ultrafiltrasyon hızı yavaşlatılır ve hasta Trendelenburg pozisyonuna getirilir
e.    Derhal midodrine tablet verilir

453.    Klirens ifadesi ile aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?
a.    Diyaliz işleminin performansı
b.    Bir maddeden birim zamanda temizlenen plazma miktarı
c.    Plazmadan birim zamanda temizlenen madde miktarı
d.    Diyaliz yeterliliği
e.    Diyalizat akım hızı

454.    Aşağıdaki durumlardan hangisinde bikarbonat diyalizatı kullanma zorunluluğu YOKTUR?
a.    Ciddi asit-baz denge bozukluğu varlığı
b.    Karaciğer yetmezliği
c.    Polikistik böbrek hastalığı
d.    Laktik asidoz
e.    Asetat intoleransı


455.    Aşağıdakilerden hangisi diyaliz disekilibrium sendromunun önlenmesinde ROL OYNAMAZ?
a.    Kan akım hızının düşük tutulması
b.    Diyaliz seansının kısa tutulması
c.    Ozmotik bir ajan uygulanması
d.    Ultrafiltrasyon hızının yüksek tutulması
e.    Diyalizör yüzey alanının küçük tutulması

456.    Aşağıdaki hemodiyaliz membran materyalleri arasında biyouyumluluğu en az olanı işaretleyiniz.
a.    Cuprophan
b.    Polysulphone
c.    Hemophane
d.    Polyacrylonitrile (PAN)
e.    Polymethylmethacrylate (PMMA)
    
457.    Sert su sendromundan sorumlu element hangisidir?
a.    Alüminyum
b.    Fosfor
c.    Kalsiyum
d.    Bakır
e.    Çinko

458.    Arterialize olmuş damarların hemodiyaliz için ponksiyonu sırasında fistül hattından en az ne kadar uzakta ponksiyon yapılabilir (ponksiyon yapılmaması önerilen fistüle yakın mesafe)?
a.    10 cm
b.    15 cm
c.    5   cm
d.    2   cm
e.    20 cm

459.    Hemodiyaliz için santral venöz kateteri bulunan bir hastadan kateterin çekilmesi sırasında aşağıdakilerden hangisi önerilen yaklaşımdır?
a.    Hasta derin bir soluk verdikten sonra kateter çekilir.
b.    Kateter hastanın normal solunumu sırasında çekilir.
c.    Hasta derin soluk alıp tutarken kateter çekilir.
d.    Kateter çekilirken hastaya soluk verdirilir.
e.     Kateter çekilirken hastanın solunumunu sıklaştırması istenir.

460.    Aşağıdakilerden hangisi eritropoetine direnç nedenidir?
a.    Demir eksikliği
b.    Hemodiyaliz yetersizliği
c.    İnflamasyon
d.    Hiperparatiroidi
e.    Hepsi

461.    Arteriovenöz fistül oluşturulduktan sonra venöz tarafın olgunlaşmasını arttırmak için aşağıdaki tavsiyelerden en doğru olanı işaretleyiniz.
a.    Operasyondan sonraki gün üst kola turnike uygulamasına başlanılması.
b.    Operasyondan sonraki gün turnike ve el egzersizlerine başlanılması.
c.    Hastanın opere elini kalb seviyesinin üzerinde tutması.
d.    Operasyondan bir hafta sonra turnike ve el egzersizlerine başlanılması.
e.    Kol üzerine soğuk uygulama yapılması.

462.    Bir hemodiyaliz hastası için kabul edilebilir prediyaliz serum potasyum değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir?
a.    1.5-3.5. mEq/L
b.    3.5-5.5 mEq/L
c.    4.5-7.0 mEq/L
d.    2.5-4.5 mEq/L
e.    5.5-7.5 mEq/L

463.    Aşağıdakilerden hangisi standart bir diyalizat içeriğinde yer almaz?
a.    Sodyum 
b.    Kalsiyum
c.    Magnezyum
d.    Fosfor
e.    Potasyum

 

464.    Bir hemodiyaliz olgusuna Vankomisin uygulaması ile ilgili olarak aşağıdakilerden yanlış olanı işaretleyiniz.
a. Direkt olarak IV uygulanır.
b. IV olarak 100 cc serum fizyolojik içerisinde 1 saatte infüze edilir.
c. Böbrek yetmezliği varlığında ilacın yarılanma ömrü belirgin olarak uzar.
d. Diyaliz membranlarından diyalizabl değildir.
e. Gram pozitif koklara karşı elimizde mevcut en etkin antibiyotiklerden birisidir. Direnç gelişmemesi için dikkatli kullanılmalıdır.

465.    Erişkin bir hemodiyaliz olgusunda günümüzde önerilen hedef hematokrit aralığı aşağıdakilerden hangisidir?
a.    % 33- 36
b.    % 40- 44
c.    % 28- 32
d.    % 24-28
e.    % 36-40

466.    Kronik hemodiyaliz programındaki 52 yaşındaki bayan hastanızın hemodiyaliz seansının ilk saati sonunda kan basıncı 70 mmHg, nabzı 140/dk, filiform olarak bulunuyor. Boyun venleri belirgin görünen hastanın kalp sesleri derinden zayıf olarak duyuluyor. Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin varlığından öncelikle şüphelenirsiniz?
a.    Hipopotasemi
b.    Akut miyokard infarktüsü
c.    Plevral effüzyon
d.    Perikardial tamponad
e.    Ventriküler disritmiler

467.    Kronik hemodiyaliz programına başlayan 22 yaşındaki erkek hastanızın hemoglobin değeri 8 g/dl, hematokrit değeri % 22 olarak bulunuyor. Bu olgu örneğinde olduğu üzere son dönem böbrek yetmezlikli olgularda aneminin ortaya çıkmasında rol oynayan en önemli mekanizmayı işaretleyiniz.
a.    Eritrosit öncüsü hücrelerin olgunlaşma süresinin kısalması
b.    Kemik iliğinin eritropoetine duyarlılığının artmış olması
c.    Eritropoetinin böbreklerden sekresyonunun azalmış olması
d.    Folik asit serum düzeylerinin artmış olması
e.    B12 vitamini serum düzeylerinin azalmış olması

468.    Diyaliz setindeki hava dedektörü setin hangi bölümündeki havayı tespit eder?
a.    Heparin infüzyon yolu
b.    Diyaliz suyu yolu
c.    Venöz yol
d.    Konsantre yolu
e.    Diyalizör

469.    Hemodiyaliz sırasında kandan diyalizata doğru plazma suyunun ultrafiltrasyonunu aşağıdakilerden hangisi açıklar?
a.    Diyalizat akım hızı
b.    Kan ve diyalizat arasındaki hidrostatik basınç farkı
c.    Kandaki solüt konsantrasyonu
d.    Diyalizörün yüzey alanı
e.    Kan pompa hızı

470.    Kan ile diyalizat arasında solütlerin konsantrasyon gradyentini optimal tutmak için hemodiyalizör içerisinde kan ve diyalizatın akım yönü aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile en uygun olarak sağlanmış olur?
a.    Ayni yönde akım
b.    Laminer akım
c.    Çarpraz akım
d.    Ters akım
e.    Dalgalı akım
471.    Hemodiyaliz için su üretimi sırasında sudaki pirojen maddelerin, organik maddelerin ve iyonize tuzların uzaklaştırılmasında en etkin rolü oynayan ünite aşağıdakilerden hangisidir?
a.    Filtrasyon tankı
b.    Reverse osmosis
c.    Deiyonizasyon
d.    Yumuşatıcı tank
e.    Ultraviyole ışın ünitesi

472.    Hemodiyaliz sırasında yanlışlıkla bir hastaya hava infüzyonu gerçekleştiğini fark eden bir hemşire için aşağıdaki seçeneklerden hangisi öncelikle gerçekleştirilmesi gerekendir?
a.    Hasta sırt üstü yatırılarak kardiopulmoner ressüsitasyona başlanır.
b.    Hasta Trendelenburg pozisyonuna getirilir ve sol yanına döndürülerek oksijen verilmeye başlanır.
c.    Hastanın kalbindeki havayı görüntülemek için hasta acil olarak radyoloji ünitesine gönderilir.
d.    Hasta sağ yanına yatırılarak yatağın baş tarafı yükseltilir.
e.    Hastaya bir balon verilip hava üflemesi sağlanır.


473.    Yaşlı hemodiyaliz olgularında intradiyalitik hipotansiyon gelişme eğilimi bakımından rol oynamayan faktörü işaretleyiniz.
a.    İnterdiyalitik aşırı kilo alımı
b.    Antihipertansif ilaçların diyaliz öncesi alımı
c.    Diyaliz sırasında yiyecek yenilmesi
d.    Diyalizat ısısının 37 C da tutulması
e.    HbsAg nin pozitif olması

474.    Hemodiyaliz olgularında kabızlık aşağıdakilerden hangisinin plazma düzeyi ile etkileşmek yoluyla tehlike potansiyeli taşır?
a.    Sodyum
b.    Klor
c.    Hidrojen
d.    Bikarbonat
e.    Potasyum

 

475.    Aşağıdakilerden hangisi hipotansiyona neden olan faktörlerden değildir?

a)    Serum potasyum düzeyinin düşük olması
b)    Serum sodyum düzeyinin düşük olması
c)    Serum albumin düzeyinin düşük olması
d)    Hastanın kaşektik olması
e)    Htc düzeyini düşük olması

476.    I. AVF
II. Kaflı kateter
III. AVG

Yukarıda verilen damar yollarından kronik hasta için tercih sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

a) I, II, III    b) II, I, III    c) III, I, II    d) III, II, I    e) I, III, II

477.    Hemodiyaliz makinesinin setup menusunden aşağıdakilerden hangisi değiştirilemez?

a)    Sodyum
b)    Bikarbonat
c)    Diyalizat flow hızı
d)    Potasyum
e)    Ultrafiltrasyon miktarı

478.    Hastanın refil hızının düşük olduğu aşağıdakilerden hangisi ile anlaşılır?

a)    Hipertansiyon
b)    Hipoglisemi
c)    Hiperglisemi
d)    Hiperkalemi
e)    Hipotansiyon

479.   Aşağıdakilerden hangisi hemodiyalizde kullanılan antikoagulan miktarını azaltmaz?

a)    Kullanılan diyalizörün metre karesi
b)    Kullanılan setlerin sterilizasyonu
c)    Kullanılan setlerin boyu
d)    Kullanılan diyalizörün materyali
e)    Plt’nin düşük olması

480.   Aşağıdakilerden hangisi metabolik asidoz tablosunu hızla düzeltmez?

a)    Sodyumbikarbonat ampul
b)    Asetatlı diyaliz
c)    Bicarbonatlı diyaliz
d)    Yüksek pompa hızı
e)    Hiçbiri

 

 

481.    7.   Aşağıdakilerden hangisi kronik diyaliz endikasyonlarından biri değildir?

a)    Hb. düşük olması
b)    Hipoalbünemi
c)    İştahta artma
d)    Adele kitlesinde azalma
e)    GFR’nin 15 altında olması


482.   Aşağıdakilerden hangisi hiper volemide görülmez?

a)    Taşikardi
b)    Ödem
c)    Solunum yetmezliği
d)    Hipertansiyon
e)    Kti’nin yüksek bulunması

483.    Aşağıdakilerden hangisi kti nin normal değeridir?

a)    0,55
b)    0,60
c)    0,65
d)    0,48
e)    0,53

484.    Renal replasman tedavisi gören hastadan yüksek volüm çekmek için aşağıdaki tedavilerden hangisi yapılmaz?

a)    Ysuf
b)    Cvvhf
c)    Cvvhdf
d)    Hdf 
e)    Uzun süreli izole UF

485.    Aşağıdakilerden hangisi kuru ağırlık tespit yöntemlerinden değildir?

a)    Eko
b)    Kt/v
c)    Kti
d)    Tansiyon
e)    Hiçbiri  

486.Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)    Femoral vende kullanılan geçici kateter 72 saat kullanılır
b)    Femoral vene kalıcı kateter takılmaz
c)    İlk kateter subclavyen vene takılır
d)    Genelde juguler arter kateter için kullanılır
e)    Geçici kateterler enfekte olduğunda çıkarılmaz.

 

 

487.Aşağıdakilerden hangisi kateter takılan damarda uzun zamanda gelişen komplikasyonlardan hangisi değildir?

a)    Stenoz
b)    Emboli
c)    Anevrizma
d)    Tromboz
e)    Takılan damarın ektremitesinde ödem

488. .Aşağıdakilerden hangisi SDBY hastalarında yaşam kalitesini olumsuz etkileyen faktörlerdendir?

a)    Egzersiz
b)    Yüksek Hb düzeyi
c)    Diyabetes mellitus
d)    Rezuduel böbrek fonksiyonunun varlığı
e)    Yeterli diyaliz

489.Aşağıdakilerin hangisi asidik diyaliz solusyonunda bulunmaz?

a)    Sodyum
b)    Magnezyum
c)    Kalsiyum
d)    Bicarbonat
e)    Potasyum


490.Aşağıdakilerden hangisinde diyalizat sıvısında bulunan maddelerin konsantrasyonu yanlış olarak verilmiştir?

     a)sodyum 135-145 meq/l
     b)potasyum 0-4 meq/l
     c)magnezyum 10-20 meq/l
     d)asetat 4.0 meq/l
     e)bicarbonat 35 meq/l

491.Aşağıdakilerden hangisinde KBY’li hastada aneminim nedenlerinden değildir?
         a)hemoliz
         b)polikistik böbrek yetmezliği
         c)kronik inflamasyon
         d)alüminyum intoksikasyonu
         e)kan kayıpları

492.Aşağıdakilerden hangisi hemodiyalizde akut kardiyovasküler sorunlarda değildir?
         a)diyaliz sırasında hipotansiyon
         b)diyaliz sırasında hipertansiyon
         c)akut koroner sendrom
         d)kardiyak aritmiler
           e)hepsi

493..Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
     a)makine bload leak alarmı veriyor ve diyaliztta kan varsa hastaya kan geri verilmez
     b)düşük diyalizat ısısı hemolize neden olur
     c)TA düşük hastaya diyalizat ısısı yükseltilir
     d)kan ve diyalizat aynı yönde aksa da Kt/v oranı etkilenmez
     e)düşük diyalizat ısısnda Kt/v oranı artar.

494.Aşağıdakilerden hangisi kateter nedenli infeksiyonların gelişmesinde rol oynayan risk faktörlerindendir?
        a)yabancı cisim etkisi
        b)kateterin kalma süresi
        c)demir yüklenmesi
        d)diabetüs mellitüs
        e)hepsi

495.    Aşağıdakilerden hangisi ideal damar yolu özelliklerindendir?
        a) yeterli kan akımı
        b) hemodiyaliz işlemi sonunda kanama kontrolü kolay
        c) uzun süre kullanılabilmesi
        d) Komplikasyon riskinin az olması
        e) Hepsi

    
496.    Sodyum en çok hangi böbrek bölümünden geri emilir ?
a.    Distal tubulus
b.    Henle çıkan ince kol
c.    Henle çıkan kalın kol
d.    Proksimal tubulus S1 segmenti
e.    Proksimal tübülüs S 3 segmenti

497.    Aşağıdakilerden hangisi böbreğin bir fonksiyonu değildir ?
a.    Azotlu artık ürünlerin vücuttan uzaklaştırılması
b.    Asit-baz dengesinin sürdürülmesi
c.    B-tipi natriüretik peptid sentezi
d.    Sıvı-elektrolit dengesinin düzenlenmesi
e.    Eritropoetin üretmek

498.    Sağlıklı bir böbreğin boyutları ( boy x en x derinlik) :
a.    12 x 3 x 3 cm3 
b.    12 x 6 x 3 cm3
c.    15 x 6 x 3 cm3
d.    16 x 6 x 2 cm3
e.    16 x 8 x 4 cm3

499.    İlk kez hemodiyalize alınacak bir akut böbrek yetmezlikli hastanın , ilk hemodiyaliz seansının süresi en fazla kaç dakika olmalıdır ?
a.    120 dk
b.    60 dk
c.    480 dk
d.    600 dk
e.    30 dk

500.    İlk kez hemodiyalize alınacak bir akut böbrek yetmezlikli hastanın , ilk hemodiyaliz seansında ideal kan akım hızı ve serum üre düzeyinde düşme oranı sırasıyla ne olmalıdır ?
a.    350 ml/dk ve  % 70 
b.    350 ml/dk ve  % 30
c.    150 ml/dk ve  % 70
d.    150 ml/dk ve  % 30
e.    400 ml/dk ve  % 70

501.    “Kuf değeri yükseldikçe , ………….. miktarı artar “ cümlesinde, boşluğa gelecek olan doğru sözcük hangisidir ?
a.    Kt/v
b.    Ultrafiltrasyon
c.    Difüzyon
d.    Adezyon
e.    URR

502.    Akut böbrek yetmezliği sınıflaması için kullanılan terminolojide, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
a.    Prerenal akut böbrek yetmezliği
b.    Renal akut böbrek yetmezliği
c.    Ürorenal akut böbrek yetmezliği
d.    Postrenal akut böbrek yetmezliği
e.    İskemik akut böbrek yetmezliği

503.    Aşağıdakilerden hangisi acil hemodiyaliz endikasyonları arasında değildir ?
a.    Tıbbi tedaviye cevap vermeyen hiperpotasemi
b.    Tıbbi tedaviye cevap vermeyen metabolik asidoz
c.    Üremik ensefalopati
d.    Üremik kolesistopati
e.    Diyalizabl ilaçlarla oluşan zehirlenmeler

504.    Diyaliz erişim yoluyla ilgili tüm kurallara uyulmasına rağmen, A-V fistülü olan bir hemodiyaliz hastasında resirkülasyon saptanır ise, ilk sırada aşağıdakilerden hangisi düşünülür ?
a.    Diyaliz hipotansiyonu
b.    Anafilaksi
c.    ETO alerjisi
d.    Fistül stenozu
e.    Büyük yüzey alanı olan diyalizör kullanımı

505.    Diyalizör reuse işleminde elde edilen en olumlu sonuç hangisidir ?
a.    Enfeksiyon riskinin azaltılması
b.    Membran biyouyumluluğunun artırılması
c.    Kontaminasyon riskinin azaltılması
d.    Ek personele gerek duyulmaması
e.    Dezenfektanlara bağlı alerji riskinin azaltılması

506.    Bir ilacın hemodiyaliz ile vücuttan uzaklaştırılabilmesi için, ilaca ait özelliklerden hangisi olmamalıdır ?
a.    İlaç serumda yüksek konsantrasyonda olmalıdır
b.    İlaç dokuda düşük düzeyde dağılmalıdır
c.    İlaç lipofilik olmamalıdır
d.    İlaç yüksek oranda proteine bağlanmalıdır
e.    İlaç hidrofilik olmalıdır

507.    Hepatit B aşısının , sağlıklı erişkinde ve hemodiyaliz hastasında yapılan tek seferlik dozları sırasıyla ne kadardır ?
a.    10 mcg , 20 mcg
b.    100 mcg , 200 mcg
c.    20 mcg , 40 mcg
d.    20 mcg , 20 mcg
e.    40 mcg , 20 mcg

508.    Bir hemodiyaliz hastasına hangi aşı yapılmamalıdır ?
a.    İnfluenza
b.    Pnömokok
c.    Hepatit A
d.    Hepatit B
e.    Oral polio

509.    Hemodiyaliz hastasında pnömokok aşısının rapelleri hangi aralıklarda yapılmalıdır ?
a.    6 ay
b.    1 yıl
c.    2 yıl
d.    5 yıl
e.    10 yıl

510.    Üremiye bağlı metabolik anormallikler hemodiyaliz ile çok hızlı düzeltilirse, hastada “…………………………”  gelişme riski yükselir.
a.    Diyaliz hipertansiyonu
b.    Diyaliz disekilibriyum sendromu
c.    Üremik perikardit
d.    Diyaliz amiloidozu
e.    Kateter enfeksiyonu

511.    Resirkülasyon ölçümü için kliniğimizde uygulanan yöntem hangisidir ?
a.    Üç iğne yöntemi
b.    İki iğne-yavaş akım yöntemi
c.    Saline difüzyon yöntemi
d.    Glukoz difüzyon yöntemi
e.    İki iğne- akım durdurma yöntemi

512.    Aşağıdakilerden hangisi kronik hemodiyaliz hastasının beslenme planlamasına uygun değildir?
a.    1.2 g/kg/gün protein içermeli
b.    600 mg/gün kalsiyum içermeli
c.    35 kkal/kg/gün enerji içermeli
d.    Çıkan günlük idrar miktarının 500 cc üzerinde olacak şekilde sıvı planlanmalı
e.    Suda eriyen vitamin desteği yapılmalı

513.    Aşağıdakilerde hangisi sentetik membran değildir?
a.    polisülfan
b.    PAN
c.    EVAL
d.    Hemofan
e.    AN 69

514.    Aşağıdakilerden hangisi heparinsiz diyaliz endikasyonlarından değildir?
a.    menstrüasyon
b.    aktif gastrointestinal kanama varlığı
c.    Trombosit sayısının 150 000 ‘in altında olması
d.    Üremik perikardit olması
e.    Hemorojik serebrovasküler olay geçiriyor olması

515.    Kuru ağırlık için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a.    idrar çıkışı olmayan bir hasta için ödemsiz ağırlıktır.
b.    Hastanın hemodinamik olarak tolore edebileceği en düşük diyaliz giriş ağırlığıdır.
c.    Volüme bağlı hipertansiyonun olmadığı ağırlıktır.
d.    Kardiyotorasik oranın <0.5 olduğu ağırlıktır.
e.    Kuru ağırlığının altındaki hastada hipotansiyon ve kramp gözlenebilir.

516.    Beslenme için hedeflenen biyokimyasal parametrelerden hangisi yanlıştır?
a.    albumin 4 gr/dl nin üzerinde olmalı.
b.    prealbumin 10 mg/dl nin üzerinde olmalı.
c.    bikarbonat 22 mmol/L nin üzerinde olmalı.
d.    giriş BUN miktarı 60 mg/dl nin üzerinde olmalı.
e.    fosfor düzeyi 3.5 mg/dl nin üzerinde olmalı.

517.    Aşağıdakilerden hangisi kateter uygulamasının geç komplikasyonudur?
a.    kanama
b.    hemotoraks
c.    pnömotoraks
d.    arter invazyonu
e.    stenoz

518.    Resirkülasyon için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a.    % 10’un üzerinde olması klinik olarak anlamlıdır.
b.    Sistemik, arteriyel, venöz örnekleme yapılarak hesaplanır.
c.    Sistemik örnekleme pompa 5 dakika durdurulduktan sonra venöz yoldan yapılır.
d.    Resirkülasyon diyaliz yetersizliğinin bir nedenidir.
e.    Yüksek resirkülasyon stenoz yada trombüs sonucu oluşabilir.

519.    İntradiyalitik hipotansiyondan korunmak için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a.    diyalizat ısısı azaltılır.
b.    Na profillemesi yapılabilir.
c.    İnterdiyalitik dönemde alınan sıvı miktarı ile ilişkisizdir.
d.    Diyaliz seansı uzatılarak kontrollü UF planlanabilir.
e.    Diyaliz süresince gıda alımı engellenmelidir.

520.    Yüksek döngülü üremik kemik hastalığı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a.    Ca x P < 55 olması hedeflenmelidir
b.    Fosfor < 3.5 mg/dl olması hedeflenmelidir.
c.    Ca < 10.2 mg/dl olması hedeflenmelidir.
d.    iPTH 150-300 pg/ml arasında olması hedeflenmelidir
e.    gereklilik halinde diyalizat Ca miktarı değiştirilmelidir.

521.    Üremik kemik hastalığı aşağıdaki belirti ve bulgulardan hangisine neden olmaz?
a.    kaşıntı
b.    kemik ağrısı
c.    kırık
d.    kemik sarkomu 
e.    Brown tümörler

522.    Kalsiflaksi nedir?
a.    Cilt nekrozlarına neden olabilecek cilt altı damarların kalsifikasyonu 
b.    Büyük damar kalsifikasyonu
c.    Kornea kalsifikasyonu
d.    Pulmoner kalsifikasyonlar
e.    Myokard kalsifikasyonu

523.    Sert su sendromundan,
a.    Kalsiyum
b.    Fosfor
c.    Kloraminler
d.    Pestisitler
e.    aluminyum sorumludur.

524.    Su arıtma sisteminin en önemli unsuru aşağıdakilerden hangisidir?
a.    Yumuşatma
b.    Deiyonizasyon
c.    Distilasyon
d.    Ultraviyole
e.     Ters osmos

525.    Hemodiyalizde ultrafiltrasyon hangi prensiple oluşur?
a.    hidrostatik basınç
b.    onkotik basınç
c.    difüzyon
d.    konveksiyon
e.    konvektif transport

526.    Aşağıdakilerden hangisi AV fistülün geç komplikasyonundan değildir?
a.    yüksek debili kalp hastalığı
b.    arter çalma sendromu
c.    tıkanma
d.    anevrizma
e.    polistemi

527.    Aşağıdakilerden hangisi potasyumdan en zengindir?
a.    Elma
b.    Armut
c.    Portakal
d.    Avokado
e.    Muz

528.    Paratroidektomi ile aşağıdakilerden hangisi düzelmez?
a.    hiperfosfatemi
b.    hipokalsemi
c.    anemi
d.    prüritis
e.    miyopati

529.    Aşağıdakilerden hangisi diyalizatta bulunmaz?
a.    Sodyum
b.    Potasyum
c.    Üre
d.    Glukoz
e.    Asetat

530.    Hemodiyalizde solütlerin transferinde başlıca etkili olan prensip aşağıdakilerden hangisidir?
a.    Ultrafiltrasyon
b.    Osmozis
c.    Adsorbsiyon
d.    Difüzyon
e.    Absorbsiyon 

531.    Diyalizörün KUf değeri (Ultrafiltrasyon Katsayısı) aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
a.    Diyalizörün suya karşı olan geçirgenliğini
b.    Diyalizörün solütlere karşı olan geçirgenliğini
c.    Transmembran basıncı
d.    Üre klirensini
e.    Diyalizörün iletkenliğini

532.    Aşağıdaki su arıtma sistemi bileşenlerinden hangisi ön işlem gurubunda yer almaz? 
a.    Mikropartikül filtresi
b.    Karbon filtresi
c.    Yumuşatıcı
d.    Ultrafiltre
e.    Kum filtresi

533.    Hemodiyalizde kullanılmak üzere şebeke suyunun yumuşatılmasında hangi molekülü içeren reçineler kullanılır ?
a.    Aktif karbon
b.    Kalsiyum karbonat
c.    Magnezyum stearat
d.    Kalsiyum klorür
e.    Sodyum klorür

534.    Avrupa Farmakopesine (EP) göre hemodiyalizde kullanılan arıtılmış sudaki bakteri ve endotoksin düzeyleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a.    Bakteri (CFU/ml) < 200; Endotoksin (IU/ml) < 2
b.    Bakteri (CFU/ml) < 200; Endotoksin (IU/ml) < 0.25
c.    Bakteri (CFU/ml) < 100; Endotoksin (IU/ml) < 0.25
d.    Bakteri (CFU/ml) > 200; Endotoksin (IU/ml) < 2
e.    Bakteri (CFU/ml) < 200; Endotoksin (IU/ml) > 2

535.    Diyalizat akım hızı 500ml/dk, kan akım hızı 300ml/dk olacak şeklide haftada 3 gün 4 saat bikarbonat hemodiyaliz tedavisi gören bir hastanın diyaliz işlemi için kullanılan arıtılmış su miktarı ortalama ne kadar olur ?
a.    200 L/hafta
b.    160 L/hafta
c.    500 L/hafta
d.    360 L/hafta
e.    14 L/hafta
536.    Aşağıdakilerden hangisi hepatit B infeksiyonu bulaşma yollarından değildir ?
a.    Çoklu kan transfüzyonu
b.    Tokalaşmak 
c.    Damar içi uyuşturucu madde bağımlılığı
d.    Hepatit B virus (HBV) taşıyıcısı olan anneden doğan bebek
e.    Cinsel temas

537.    HBV bulunduğu yüzeyde (diyaliz makinesi, kan damlası, traş makinesi, masa gibi) oda sıcaklığında yaklaşık ne kadar süreyle infektivitesini korur ?
a.    Bir hafta
b.    Bir gün
c.    Bir ay
d.    Bir yıl
e.    Bir saat

538.    HBV infeksiyonu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
a.    Görülme yaşı ilerledikçe infeksiyonun kronikleşme olasılığı artar.
b.    Dövme yaptıranlarda HBV infeksiyonu bulaşma riski vardır.
c.    Türk Nefroloji Derneği 2007 kayıtlarına göre mevcut hemodiyaliz hastalarının % 4.9’unda HBsAg pozitiftir.
d.    Kronik HBV infeksiyonunun 1/3’ünde siroz veya hepatosellüler karsinom (HCC) gelişir. 
e.    Akut HBV infeksiyonunun inkubasyon periyodu 45-120 (ort. 60-90) gündür. 

539.    Bir hemodiyaliz ünitesinde HBV infeksiyonundan korunmak için aşağıda belirtilen yapılması gerekli işlemlerden hangisi yanlıştır ?
a.    Kan ve kan ürünlerinin HBV açısından taranması
b.    Makinelerin üstünün çamaşır suyu ile silinmesi
c.    Steril olması gereken malzemelerin (gaz tampon, makas, portegü gibi) otoklav veya etilen oksid ile steril edilmesi
d.    Hastalara eldiven kullandırılması  
e.    Hasta ve personelin HBV aşılarının yapılması  

540.    Hepatit C virus (HCV) infeksiyonu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
a.    HCV infeksiyonundan korunmak için geliştirilmiş bir aşı yoktur.
b.    Ülkemizde HCV infeksiyonu periton diyaliz hastalarında hemodiyaliz hastalarına göre daha sık görülmektedir. 
c.    HCV infeksiyonları % 80 sıklıkla kronikleşmektedir. 
d.    Kronik HCV infeksiyonu siroz veya HCC’ye neden olabilir. 
e.    Yiyecek ve su ile HCv infeksiyonu bulaşmaz.

541.    Aşağıdakilerden hangisi hemodiyaliz endikasyonu olarak kabul edilmez ?
a.    Üremik belirtilerin olması 
b.    Kronik böbrek yetmezliğine eşlik eden beslenme bozukluğu
c.    Hepatik ensefalopati ile seyreden ilerlemiş karaciğer sirozu
d.    Üremik perikardit
e.    Hiperkalemi 

542.    Hemodiyaliz esnasında en sı görülen komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir ?
a.    Baş ağrısı
b.    Hipotansiyon
c.    Bulantı-Kusma
d.    Titreme ve ateş 
e.    Kaşıntı

543.    İntradiyalitik hipotansiyonu önlemek için aşağıdakilerden hangisini yapmak daha uygun olur?
a.    Diyalizat sodyum konsantrasyonunu başlangıçta düşük tutup takip eden saatlerde tedrici olarak arttırmak.
b.    Antihipertansif ilaçlarını diyaliz öncesinde vermek.
c.    Bikarbonatlı diyaliz solüsyonu ile hemodiyaliz yapmak.
d.    Hemodiyaliz esnasında yemek yemek.
e.    Diyalizat ısısını arttırmak. 

544.    İntradiyalitik hipotansiyon geliştiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır ?
a.    Hasta Trendelenburg pozisyonuna getirilmeli.
b.    Ven hattından 100-200ml kadar %0.09 sodyum klorür infüze etmek. 
c.    Ultrafiltrasyon miktarını arttırmak.
d.    Diyalizat ısısını düşürmek.
e.    Kan akım hızını düşürmek.

545.    Aşağıdakilerden hangisi hemodiyaliz esnasında görülen kas kramplarının nedenlerinden değildir ?
a.    Hipotansiyon
b.    Hastanın kuru ağırlığının altına inmesi
c.    Karniten eksikliği
d.    Oturarak diyaliz yapılması 
e.    Diyaliz esnasında oluşabilen elektrolit dengesizlikleri 

bottom of page