top of page

DİYALİZ HEKİMİ SORU BANKASI 2

HEMODİYALİZ SORUMLU HEKİMLERİ  SORU ÖRNEKLERİ 2

 

 

1-Hangisi acil diyaliz endikasyonları arasında sayılmaz?
A)Hiperkalemi
B)Perikardit
C)Kontrol edilemeyen hipertansiyon
D)Hipernatremi
E)Hiperürisemi
DOĞRU CEVAP:D
2-Hangisi yanlıştır?
A)Üremik sendrom genellikle kreatinin klirensi 10 ml/dk/1.73 m2'nin altına düştüğü zaman gelişir.
B)Refrakter ve ilerleyici sıvı yüklenmesi akut diyaliz endikasyonudur.
C)Akut böbrek yetmezliğinde kreatinin klirensini ,serum kreatinin düzeyinden hesaplamak daha doğrudur.
D) Akut böbrek yetmezliğinde diyaliz endikasyonu için serum üre azotu düzeyine az önem verilir.
E)Diyabetikler de üremik sendrom daha erken dönemlerde gelişebilir.
DOĞRU CEVAP:C
3-Hangisi yanlıştır?
A) DOQI diyalize başlama kılavuzu haftalık Kt/Vüre değeri 2.0'ın altına düşünce diyalize başlanmasını önermektedir.
B)Kronik böbrek yetmezliğinde spontan protein alımı ancak ,kreatinin klirensi 10 ml/dk'nın altına düştükten sonra azalır.
C)Refrakter veya ilerleyici sıvı yüklenmesi acil diyaliz endikasyonudur.
D)Cockcroft ve Gault formülü,akut böbrek yetmezliğinde kreatin klirensi hesabında kullanılmaz.
E)Hiçbiri
DOĞRU CEVAP:B
4-Hangisi yanlıştır?
A)Diyaliz tam geçirgen,sentetik veya semisentetik bir membran aracılığı ile gerçekleşir.
B)Diyalizde solüt transferi diffüzyon ve ultrafiltrasyon ile olur.
C)Bir membranın suya karşı geçirgenliği Kuf (ultrafiltrasyon katsayısı) ile ifade edilir.
D)Hemodiyaliz ile proteine bağlı toksinlerin uzaklaştırılması plazmadaki serbest fraksiyon yüzdesine bağlıdır.
E)Solütün molekül ağırlığı arttıkça,diffüzyon hızı azalır.
DOĞRU CEVAP:A
5-Hangisi doğrudur?
A)Hematokrit yükselince,diyalizerin kreatinin ve fosfor klirensleri azalır.
B)Hematokrit yükselince,üre klirensi artar.
C)Normal yapılı erişkinlerin diyalizinde genellikle kan akım hızı 100-150 ml/dk olacak şekilde ayarlanır.
D)Diyaliz solüsyonu akım hızının artması üre klirensini azaltır.
E)URR=(Giriş üre-Çıkış üre)/Çıkış üre,formülü ile hesaplanır.
DOĞRU CEVAP:A
6-Üre kinetik modeli ile ilgili hangisi yanlıştır?
A)Hesaplanması kolaydır ve klinik sonuçlar ile iyi korelasyon gösterir.
B)Beslenme durumu hakkında bilgi verir.
C)Orta ve büyük molekül ağırlıklı üremik toksinlerin temizlenme yeterliliği hakkında iyi bilgi verir.
D)Volüm dengesini ihmal eder.
E)Hastalara etkin ve emniyetli bir diyaliz yapılmasını sağlayan yararlı bir ölçüttür.
DOĞRU CEVAP:C
7-Diyaliz dozunu arttırmak için hangisi yapılabilir?
A)Kan akım hızını artırmak
B)Diyalizat akım hızını artırmak
C)Diyaliz süresini artırmak
D)Diyaliz sıklığını artırmak
E)Hepsi
DOĞRU CEVAP: E
8-Uygulanan Kt/V'nin reçetelendirilen Kt/V'den düşük olmasının nedenleri ile ilgili hangisi yanlıştır?
A)Kan alım veya laboratuar hataları
B)Giriş yolu resirkülasyonu
C)Diyalizör KoA'sının yüksek olması
D)Kan akım hızının düşük olması.
E)Hastanın V' değeri ilk tahmin edilenden fazladır veya ciddi kilo artışı olmuştur.
DOĞRU CEVAP:C
9-Akut hemodiyaliz istemi ile ilgili hangisi yanlıştır?
A)İlk diyalizde kan üre azotu'nun (BUN) %70 azaltılması hedeflenmelidir.
B)Mümkünse ilk HD seansı 2 saati geçmemelidir.
C)Kan akım hızı daha düşük tutulmalıdır, mümkünse 200 ml/dk' yı geçmemelidir.
D)Tercihan bikarbonatlı diyalizat kullanılmalıdır.
E)Akut HD durumunda, diyalizat akım hızı 500 ml/dk'dır.
DOĞRU CEVAP:A
10-Diyaliz membranları ile ilgili hangisi yanlıştır?
A)Membranlar sellüloz,substite sellüloz,sellülosentetik ve sentetik yapıda olabilir.
B)Kuprofan,sellülosentetik yapıda bir membrandır.
C)Sellüloz yapıdaki membranlar kullanılarak yapılan diyalizlerde kompleman aktivasyonu daha daha sık görülür.
D)Membran yüzey alanı genellikle 0.8-2.1 m2'dir.
E)AN69,Beta-2 mikroglobulini adsorbe eden ve böylece diyaliz ile uzaklaştırmasını artıran yüksek akımlı membranlardandır.
DOĞRU CEVAP:B
11-Hemodiyalizde su sistemi ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?
A)Diyaliz solüsyonunda bulunan fazla miktarda bakır hemolitik anemiye neden olabilir.
B)Şehir suyuna bakteri kontaminasyonunu önlemek için sıklıkla katılan kloramine bağlı hemolitik anemi görülebilir.
C)Karbon filtreleri,sudaki kalsiyum ve magnezyumun çoğunu uzaklaştırarak suyun sertliğini giderir.
D)Ters ozmoz(reverse osmosis),kirleticilerin %90'dan fazlasını uzaklaştırarak,diyaliz için yeterince saf bir su oluşturur.
E)Alüminyum kontaminasyonu,kemik hastalığı ve anemiye yol açabilir.
DOĞRU CEVAP:C
12-Bir diyalizörün Kuf değeri 4,TMP değeri ise 200 mmHg olarak ayarlanan hastada,4 saatlik hemodiyaliz tedavisi ile toplam ne kadar sıvı çekilir?
A)3000 ml
B)3200 ml
C)2000 ml
D)4000 ml
E)4200 ml
DOĞRU CEVAP:B
13-Diyaliz esnasında kan kompartman basıncı (+50)mmHg iken,diyaliz kompartmanı basıncı kaç olmalıdırki TMP 400 olsun?
A)-350
B)+450
C)-300
D)+300
E)+350
DOĞRU CEVAP:A
14-Su arıtma sistemi elemanları aşağıda verilmiştir,doğru sıralama hangisidir?
1-Kum filtre
2-yumuşatıcı filtre
3-mikropartikül tutucu
4-karbon filtre
5-revers osmos
A)1-3-2-5-4
B)1-2-4-3-5
C)2-1-5-3-4
D)1-4-2-3-5
E)2-1-4-3-5
DOĞRU CEVAP:E
15-Geçici hemodiyaliz katateri yerleştirme yerleri ile ilgili hangisi yanlıştır?
A)Subklavian vende,hasta konforu iyi ve uzun süreli kullanım imkanı olur
B)Femoral vende,hastanın hareketliliği kısıtlanır
C)Subklavian vende,stenoz ve yerleştirme ile ilgili komplikasyon oranı yüksektir.
D)Femoral geçici kataterler,bir aydan fazla tutulmamalıdır.
E)İlk tercih yeri, internal juguler ven olmalıdır
DOĞRU CEVAP:D
16-AV fistüller ve graftlarla ilgili olarak hangisi yanlıştır?
A)Genellikle dominan olmayan kola yapılır.
B)El bileğindeki radiosefalik ve dirsekteki brakiosefalik AV fistül en sık uygulanan iki tiptir.
C)Fistül oluşturulmasına mümkün olduğunca distalden başlanmalıdır.
D)AV fistül hemodiyalize başlanmadan 1 ay önce oluşturulmalıdır.
E)AV graftlar,AV fistüllere göre geniş yüzey alanı ve kolay kanülasyon avantajına sahiptir.
DOĞRU CEVAP:D
17-Diyaliz hastalarında en sık ölüm nedeni nedir?
a-enfeksiyonlar
b-elektrolit imbalansı
c-kardiyovasküler hastalıklar
d-GİS hastalıklar
e-ilaçlar
DOĞRU:C
18-Diyaliz hastalarında ensık karşılaşılan kardiyovasküler problemlerden biri değildir?
a-koroner arter hastalığı
b-romatizmal kalp hastalığı
c-perikardit
d-sol ventrikül hipertrofisi
e-kalp yetmezliği
DOĞRU:B
19-Diyaliz hastalarında aşağıdakilerin hangisi koroner arter hastalığı için risk faktörü değildir?
a-hipertansiyon
b-DM
c-vasküler kalsifikasyon
d-sigara
e-anemi
DOĞRU:E
20-Aşagıdaki kardiyovasküler problemlerden hangisi acil diyaliz endikasyonudur?
a-MI
b-Kalp yetmezliği
c-üremik perikardit
d-aritmi
e-hipotansiyon
DOĞRU:C
21-Diyaliz hastalarında perikarditin en sık nedeni nedir?
a-yetersiz diyaliz ve hipervolemi
b- tuberkülozis
c-viruslar
d- ilaçlar
e-MI
DOĞRU:A
22-Üremik perikarditin semptom veya bulgusu değildir?
a-göğüs ağrısı
b-EKG de voltaj kaybı
c-PAAC grafisinde çadır manzarası
d-nedeni açıklanamayan hipotansiyon
e-kalp hızının düşüklüğü
DOĞRU:A
23-Aşagıdakilerden hangisi diyaliz hastalarında sık görülen GİS sorunlardan değildir?
a-Bulantı
b-İştahsızlık
c-Dispepsi
d-Kabızlık
e-Kilo artışı
DOĞRU:E
24-Aşagıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a-diyaliz hastalarında peptik ülser riski artmıştır.
b- diyaliz hastalarında aneminin bir nedeni de gis den kayıptır.
c- asit sekresyonunu baskılamak için en güvenilir ilaçlar ranitidin ve omeprazoldür.
d-sukralfat ve alimünyum içeren ajanlardan mümkün olduğunca verilmemelidir.
e-diyaliz hastalarında H.pylori nin eradike edilmesine gerek yoktur.
DOĞRU:E
25- Aşagıdakilerden hangisi üremi ilişkili amiloidozisin bir bulgusudur?
a-Karpal tunel sendromu
b-spondiloartropati
c-periferik eklemlerde osteoartropati
d-hepsi doğrudur
e-hiçbiri
DOĞRU:D
26-Diyaliz hastalarında impotans ile ilgili hangisi yanlıştır?
 
a-hastaların en az %50 inde görülür.
b-anemi varsa düzeltilmelidir
c-b loker ve metildopa kesilmelidir.
d-tedavide testesteron kullanılabilir.
e-renal transplantasyon sonrası kesinlikle düzelmez.
DOĞRU:E
27-Diyaliz hastalarında aşagıdakilerde hangisi miyopatiye neden olmaz?
a-D vitamin eksikliği
b-hiperparatiroidi
c-karnitin eksikliği
d-anemi
e-hipofosfatemi
DOĞRU:D
28-Diyaliz hastalarında görülen uyku bozuklukların nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?
a-depresyon
b-sık diyaliz
c-ölüm korkusu
d- anksiyete
e-hiçbiri
DOĞRU:E
29-Aşagıdaki nörojik problemlerden hangisinde acil hemodiyaliz endikasyonu vardır?
a-hemiparezi
b-SVO
c-hemipleji
d-ensefelopati
e-periferik sinir felci
DOĞRU:D
30-Bulantı kusma,baş ağrısı nedeniyle acil servise getirilen 70 yaşındaki bayan hastadan yapılan tetkiklerde üre:300 kreatinin:14 mg/dl potasyum:7 kangazında ciddi metabolik asidoz olması üzerine acil hemodiyalize alınıyor. Hemodiyalizden sonra hastada baş ağrısı,
kusma, kas krampları, irritabilite, ajitasyon, deliriyum ve konvülsiyon gelişiyor. Olası tanınız nedir?
a-deliryum tremens
b-ensefalopati
c-disequilibrum sendromu
d-demans
e-CVO
DOĞRU:C
31.Aşağıdakilerden hangisi hemodiyaliz sırasında en sık karşılaşılan komplikasyondur?
a.Başağrısı
b.Kaşıntı
c.Ateş
d.Hipotansiyon
e.Kramp
DOĞRU:D
32. Aşağıdakilerden hangisinin hemodiyaliz sırasında meydana gelen hipotansiyon tedavisinde uygulanmamaktadır?
a.Trandelenburg pozisyonu verilmesi
b.Ultrafiltrasyonun minumuma indirilmesi
c.%0.9 sodyum klorürün bolus verilmesi
d.%10 dekstrozun bolus verilmesi
e.Taze donmuş plazma verilmesi
DOĞRU:E
33.Diyalizer reaksiyonları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a.Nonspesifik tip reaksiyon sıklığı azalmıştır
b.Anafilaktik tip reaksiyonda kardiyak arrest gelişebilir
c. Nonspesifik tip reaksiyona neden olarak kompleman aktivasyonu sorumlu tutulmaktadır
d. Anafilaktik tip reaksiyon daha sık görülmektedir
e.Heparin anafilaktik tip reaksiyona neden olabilir
DOĞRU:D
34.Aşağıdakilerden hangisi hemodiyaliz sırasında meydana gelen kramp gelişimini azaltmaz?
a.Karnitin
b.Vitamin E
c.Kinin
d.Oksazepam
e.Doksazosin
DOĞRU:E
35.Aşağıdakilerden hangisinin heparin tedavisine bağlı olarak meydana gelmesi beklenmez?
a.Trombositopeni
b.Hemoraji
c.Tromboz
d.Anafilaktik reaksiyon
e.Hipokalemi
DOĞRU:E
36.Aşağıdakilerden hangisi antikoagülasyonsuz diyaliz indikasyonu değildir?
a.Ciddi trombositopeni
b.Aktif kanama
c.Yeni geçirilmiş cerrahi girişim
d.Perikardit
e. Duodenal ülser
DOĞRU:E
37.Aşağıdakilerden hangisi antikoagülan etkisini faktör Xa inhibisyonu ile gerçekleştirir?
a.Standart heparin
b.Düşük moleküler ağırlıklı heparin
c.Aspirin
d.Hiruid
e.Ticlodipin
DOĞRU:B
38.Diyaliz hastalarında en sık karşılaşılan psikolojik komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir?
a.Depresyon
b.Demans
c.Delirium
d.Psikoz
e.İlaç-alkol bağımlılığı
DOĞRU:A
39.Aşağıdaki ilaçlardan hangisi tamamen böbreklerden itrah edilmekte olup diyalizabledır?
a.Lorezepam
b.Alprozolam
c.Sertralin
d.Lityum
e.Venlafaksin
DOĞRU:D
40.Aşağıdakilerden hangisi malnutrisyon nedenlerinden birisi değildir?
a.Metabolik alkaloz
b.Gastrointestinal kan kaybı
c.Diyetle gıda alımını aşırı kısıtlanması
d.Yetersiz diyaliz
e.Depresyon
DOĞRU:A
41.Aşağıdakilerden hangisi diyaliz hastalarında artmış mortalite ile ilişkilidir?
a.Yüksek serum üre düzeyi
b.Hipoalbuminemi
c.Yüksek serum kreatinin düzeyi
d.Hiperfosfatemi
e.Hipokalsemi
DOĞRU:B
42.Diyaliz hastalarında günlül protein alımı ne kadar kısıtlamalıdır?
a.0.5 gram/kg
b.0.6 gram/kg
c.0.8 gram/kg
d.1.2 gram/kg
e.1.8 gram/kg
DOĞRU:D
43.Aşağıdaki vitaminlerden hangisinin yüksek dozda kullanılmasıyla nefrolitiasis, iç organ ve dokularda kalsiyum okzalat depolanmasına neden olabilir?
a.A vitamini
b.B6 vitamini
c.C vitamini
d.E vitamini
e. K vitamini
DOĞRU:C
44.Aşağıdaki ilaçlardan hangisi ciddi yan etkileri nedeniyle hiperfosfatemi tedavisinde uzun süreli kullanılmamalıdır?
a.Sevelamer
b.Kalsiyum karbonat
c.Kalsiyum asetat
d.Alimimyum hidroksit
e.Lantanum karbonat
DOĞRU:D
45.Aşağıdakilerden hangi seçenek diyaliz hastalarında görülen hiperparatiroidizmin nedenlerinden biri değildir?
a.Hiperfosfatemi 7
b.Hipokalsemi
c.D vitamin eksikliği
d.Hipofosfatemi
e.Düşük kalsitriol düzeyi
DOĞRU:D
46.Diyaliz hastalarında hedef fosfor ve parathormon düzeyleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a.fosfor düzeyi 1-2 mg/dL; parathormon düzeyi 50-100 pg/ml
b. fosfor düzeyi 2-3 mg/dL; parathormon düzeyi 100-150 pg/ml
c. fosfor düzeyi 3.5-5.5 mg/dL; parathormon düzeyi 150-300 pg/ml
d. fosfor düzeyi 3.5-5.5 mg/dL; parathormon düzeyi 300-500 pg/ml
e. fosfor düzeyi 4.5-6 mg/dL; parathormon düzeyi 300-500 pg/ml
DOĞRU:C
47.Diyaliz hastalarında görülebilen hiperparatiroidizm tedavisinde aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğru değildir?
a.Zolendronik asit
b.Fosfor bağlayıcı ajanlar
c.Parikalsitol
d.Cinacalcet
e.Alfa kalsidol
DOĞRU:A
48.Renal osteodistrofilerden en sık görüleni aşağıdakilerden hangisidir?
a.Osteoporoz
b.Osteomalazi
c.Sekonder hiperparatiroidizm
d.Tersiyer hiperparatiroidizm
e. Adinamik kemik hastalığı
DOĞRU:E
49.Kalsifilaksi için aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?
a.Hiperkalsemi ve hiperfosfatemi birlikteliği ile ilişkilidir
b.Mortalitesi yüksektir
c.Vasküler kalsifikasyon ve deri lezyonları karakteristiktir
d.Lezyonlar ağrısızdır
e.Vitamin D tedavisinden kaçınmak gerekir
DOĞRU:D
50-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a-Diyabetik üremik hastalarda mortalite-morbidite nondiyabetiklerle benzerdir
b-Diyabet tanısı olan hastalarda 15 ml/dk üzeri kreatinin klirensi düzeyinde diyalize başlanması önerilir
c-CAPD uygulanan diyabet tanılı hastalarda hipoglisemi insidans ve şiddeti hemodiyaliz hastalarına göre düşüktür
d-Diyabetik hastalarda arteriyo venöz fistül ve greft sağkalım oranları düşüktür
e-Diyabetik hastalarda hemodiyaliz esnasında artmış hipotansiyon riski vardır(Doğru : A)
51-Diyabetik üremik hastalarda hangisi beklenmez?
a-Bu hastalarda insülin katabolizması azalmıştır
b-Hiperglisemi tedavisi üremik olmayan hastalar gibi yapılır
c-Glukozüri olmadığından ağır hiperglisemi gelişebilir
d-Bu hastalarda diürez olmadığından hiperozmolalite olağan değildir
e-Tedavi amaçlı kullanılan insülin etkisi daha yoğun ve uzun sürelidir
(Doğru: B)
52-Hangisi doğrudur ?
a-Diyabet tanılı hastalarda EPO doz şeması nondiyabetiklerden yüksektir
b-Diyabetik hastalarda tüm oral anti diyabetikler güvenli kullanılabilir
c-Diyabet tanılı hastalarla nondiyabetikler arasında inme insidansı açısından fark bulunmamaktadır
d-Hemodiyalizde heparin kullanımı diyabetik retinopatide ilerlemeye neden olabilir
e-Diyabetik hastalarda hipertansiyonun kontrolü kardiyovasküler korumada temeldir
(Doğru: E)
53-Hangi kan basıncı değerlerinde diyaliz öncesinde antihipertansif ilaç verilmesi zorunludur?
a-Hasta kuru ağırlığında + Ortalama arter basıncı (OAB) 98-106 mmHg arasında
b-Hasta kuru ağırlığında +OAB 98-106 arasında ancak sol ventrikül hipertrofisi (SVH) yok
c-Hasta kuru ağırlığında + OAB < 106 anemi ve SVH yok
d-Hasta kuru ağırlığında +OAB > 106
e-Hasta kuru ağırlığında +OAB<98 ancak SVH var
(Doğru: D)
54-Diyaliz hastalarında HT ölçümünde en iyi yöntem hangisidir?
a-Diyaliz öncesi ölçümlerin ortalaması
b-Diyaliz sonrası ölçümlerin ortalaması
c-24 saatlik KB ölçümü
d-Diyaliz başlangıcı ve sonu ölçümü ortalaması
e-Diyaliz dışındaki ölçümler
(Doğru: A)
55-Hangisi vücut sıvı volümünü değerlendirmede kullanılan yöntemlerden değildir?
a-BIA (Biyoelektrik impedans analizi)
b-VCI (Vena kava inferior) çapının ölçümleri
c-Diyalizde Hct takibi
d-Plazma ANP ölçümü
e-EKO ile sol atrium çapının ölçümü
(Doğru: E)
56-Hipertansif hastalarda diyaliz seansları arasında kilo artışı ne kadar olmalıdır?
a-<%2,5-3
b-Aynı kilo
c-<%3-5
d-<%5-8
e-<%10
(Doğru: A)
57-Hangisi Eritropoetin (EPO) tedavisinin beklenen faydalarından değildir?
a-Oluşmuş sol ventrikül hipertrofisi üzerine etkisi yoktur
b-Mortaliteyi azaltır
c-Dikkat ve konsantrasyonda artış yapar
d-Hayat kalitesini artırır
e-Hemostaz üzerine olumlu etkileri vardır
(Doğru: A)
58-Hangisi EPO tedavisine uyumu artırmada kullanılan yöntemlerden değildir?
a-EPO diyaliz merkezinde yapılması
b-Enjeksiyon ağrısını azaltmak için ince çaplı iğne kullanılabilir(27-29 gauge)
c-Periton diyaliz hastalarında IP yol kullanılabilir
d-Yeni hastalarda IV yolla başlanılabilir
e-Enjeksiyon yerleri değiştirilebilir
(Doğru:D)
59-Hangisi EPO tedavisinin yan etkilerinden değildir?
a-Antihipertansif ilaç dozunda artış gerektirebilir
b-Kan vizkozitesinde artış
c-Konvülziyon riskinde artış
d-Serum fosfor konsantrasyonunda azalma
e-Diyalizer ve graftte pıhtılaşmada artış
(Doğru: D)
60-Hangisi yanlıştır?
a-Üremik hastalarda bakteriyel enfeksiyon sıklığı artmıştır
b-Üremik hastalarda enfeksiyon üremik olmayanlara göre hızlı ilerler
c-Enfeksiyonun dökümentasyonu üremik olmayanlara göre daha düşüktür
d-Birlikte bulunan malnutrisyon nedeni ile ateşsiz seyredebilir
e-Uygulanan geçici kataterler çıkış yolu temiz ise uzun süre kullanılabilir
(Doğru:E)
61-Hangisi katatere bağlı enfeksiyon sıklığını azaltmada kullanılan protokollerden değildir?
a-Personelin maske-eldiven kullanması
b-Kapaklar çıkarıldıktan sonra katater uçları povidon-iyodla silinmelidir
c-Katater kapakları çıkarılmadan önce povidon-iyod solüsyonlu gazlı bez ile örtülmesi
d-Katatere konsantre antibiyotik solusyonu enjeksiyonu-antibiyotik kilit tekniği
e-Tüm hastalara işlem öncesi tek doz proflaktik antibiyotik tedavisi başlanması
(Doğru:E)
62-Diyaliz hastalarında önerilmeyen aşı hangisidir?
a-Hepatit B
b-Pnömokok
c-İnflüenza A-B
d-Tetanoz
e-BCG
(Doğru: E)
63- Hangisi hemodiyaliz ünitesi enfeksiyon kontrol yöntemleri arasında yer almaz?
a-HBsAg (+) hastaların izolasyonu
b-HIV (-)/ HCV (+) hastalrın izolasyonu
c-Diyaliz makinelerinin % 1’lik sodyum bikarbonat (çamaşır suyu) ile temizlenmesi
d-HBsAg (+) hastalarda diyalize ‘reuse’ yasaklanması
e-Her 3-6 ayda bir HBsAg ve AntiHBsAb’ nun kontrolü
(Doğru:B)
64-Aşağıdakilerden hangisi üremik hastalarda beklenen endokrinolojik bulgulardandır?
a-İnsülin direnci nedeni ile üremik hastalarda açlık kan şekeri hemen daima yüksektir
b-Oral glukoz tolerans testi diyabet tanısındaki temel testlerdendir
c- Diyabetik periton diyaliz hastalarında insülin ihtiyacı artmıştır
d-İdrar katekolamin ölçümü ile feokromasitoma tanısı konabilir
e-Diyaliz hastalarında infertilite nadir bulgulardandır
(Doğru:C)
65-Hangisi üremik hastalarda hipokalsemi nedenlerinden değildir?
a-Hiperfosfatemi
b-Bağırsaklardan kalsiyum emiliminde azalma 11
c-PTH karşı iskelet direnci
d-Renal 1,25(OH)2D3 üretiminde azalma
e-Beslenme bozukluğu
(Doğru:E)
66-Hangisi hiperparatiroidizmin iskelet dışı bulgularından değildir?
a-Anemi
b-Periartrit
c-Kaşıntı
d-Miyopati
e-Ensefalopati
(Doğru:E)

HEMODİYALİZ SORUMLU HEKİMLERİ  SORU ÖRNEKLERİ 3
1-Aşağıdaki fosfor bağlayıcı ilaçlardan hangisi uzun süre kullanılmaz?
Sevelamer
Ca karbonat
Ca asetat
Mg karbonat
Alüminyum hidroksit X
2-Aşağıdakilerden hangisi alüminyum birikimine bağlı olarak gelişmez?
Anemi
Ensefalopati
Eritropoietine direnç
Osteomalazi
Demir eksikliği X
3- Aşağıdakilerden hangisi paratiroidektomi endikasyonlarından değildir?
Osteitis fibroza
Kalıcı hiperkalsemi
Şiddetli kaşıntı
Spontan tendon rüptürü
Öksürük X
4-HBV ve HCV için hemodiyaliz hastalarında risk faktörleri nelerdir?
Kan transfüzyonu
Geçirilmiş renal transplantasyon
İV uyuşturucu kullanımı
Diyaliz ünitesinde Anti HCV(+) hasta varlığı
Hepsi X
5-Aşağıdakilerden hangisi HBV ve HCV sıklığının azalmasındaki etkenlerden değildir?
Eritropoietin kullanımı
HBV aşısının yaygın kullanımı
Serolojik tetkiklerin yapılması
Kan tranfüzyonu X
Kan donörlerinin serolojik yönden taranması
6-On yılda bir rapel yapılan aşı hangisidir?
Difteri X
İnfluenza A, B
Hepatit B
Hepatit A
Kızamık
7-Aşağıdakilerden hangisi EPO tedavisinin yan etkilerinden değildir?
Hipertansiyon
Diyalizör klerensinde azalma
Hiperfosfatemi
Hipopotasemi X
Demir yetersizliği
8-Aşağıdakilerden hangisi EPO kullanım prensiplerinden değildir?
Hematokrit değeri %30 dan düşük olmalı
Vücut depo demiri durumu değerlendirilip takip edilmeli
Kan basıncı kontrol altında tutulmalıdır
Hastalar diyete uyum konusunda eğitilmelidir
Diyaliz süresi uzatılmalı X
9- Aşağıdakilerden hangisi böbrek yetmezliğindeki anemi nedenlerinden birisi değildir?
EPO yetersizliği
Demir eksikliği
Hemoliz
Üremik toksinler
Yetersiz alüminyum alınımı X
10-Aşağıdakilerden hangisi hipokalsemiye yol açan antikoagülasyon yöntemidir?
Bölgesel sitrat X
Prostasiklin
Düşük molekül ağırlıklı heparin
Nafamostat
Heparin
11-Aşağıdakilerden hangisi EPO tedavisinde direnç ve başarısızlığa yol açan nedenler arasında değildir?
Yetersiz doz
Demir eksikliği
Alüminyum birikimi
Kan kaybı
Hipoparatiroidizm X
12-Aşağıdakilerden hangisi acil diyaliz endikasyonlarından birisi değildir?
Hiperkalemi
Hipervolemi
Hiperlipidemi X
Zehirlenmeler
Metabolik asidoz
13-Diffüzyonu etkilemeyen parametre aşağıdakilerden hangisidir?
Solüt konsantrasyonu farkı
Solüt molekül ağırlığı ve hızı
Membran direnci
Diyalizat akım hızı
Diyalizat ısısı X
 
14-Aşağıdaki damar giriş yollarından hangisi kalıcı damar giriş yoludur?
Subklaviyen kateter
Jügüler ven kateteri
Arteriyovenöz greft X
Femoral kateter
Hiçbiri
15-Heparinsiz diyaliz hangi durumlarda uygulanmaz?
Aktif kanaması olanlarda
Yüksek kanama riski olanlara
Heparin allerjisi olanlara
Trombositopenisi olanlara
Hematokriti yüksek olanlara X
16-Aşağıdakilerden hangisi hemodiyalizde sık görülen komplikasyonlardan birisidir?
Hipotansiyon X
Dengesizlik (disequilibrium) sendromu
Hava embolisi
Konvülziyon
Aritmi
17-Hava embolisinde hastaya hangi pozisyon verilir?
Sol tarafına yatırılır, göğüs ve baş aşağı getirilir X
Sağ tarafına yatırılır, göğüs ve baş aşağı getirilir
Hasta oturtulur
Düz yatırılır
Hiçbiri
18-Hipotansiyon gelişmemesi açısından aşağıdakilerden hangisi en uygundur?
Diyaliz esnasında yemek verilmeli
Diyalizat ısısı yükseltilmeli
Düşük Na diyalizatı kullanılmalı
Hedef kuru ağırlık düşük tutulmalı
Ultrafiltrasyon kontrollü makine kullanılmalı X
19- Dengesizlik sendromunu engellemek için ne yapılmaz?
BUN düzeyi başlangıçta %30 dan fazla düşürülmemelidir
Diyaliz süresi uzatılır X
Küçük yüzeyli diyalizör kullanılır
Diyaliz süresi kısa tutulur
Kan akım hızı düşük tutulur
 
20-İzole ultrafiltrasyonun amacı nedir?
Yüksek etkinlikli diyaliz
Sıvı çekimini kolaylaştırmak X
Düşük m2 diyalizör kullanmak
K+ düzeyini düşürmek
Heparinsiz diyaliz yapmak
21-Böbreklerde üretilen hormon hangisidir?
EPO X
PTH
Kortizol
Glukoz
Gastrin
22-Arıtılmış suyun özelliği değildir?
Al < 0.01mg/L
Kloramin < 0.1mg/L
Bakır < 0.1mg/L
Su steril olmalı X
C a < 2mg olmalı
23-Arteriyovenöz fistül takibinde nelere dikkat edilmelidir?
Fistüllü koldan kan basıncı ölçülmez
Fistüllü koldan kan alınmaz
Fistüllü kol ile ağırlık kaldırılmaz
Fistüllü kol çok sıcak ve soğuktan korunur
Hepsi X
24-Diyaliz hastalarında kuru ağırlığının altına düşmesi durumunda hastada neler gelişmez?
Hipotansiyon
Ateş X
Kramp
Baş dönmesi
Halsizlik
25-Aşağıdakilerden hangisi hemodiyalizde kullanılan araç ve gereçlerden değildir?
Su arıtma sistemi
Diyaliz solüsyonu
Diyalizör
Hemodiyaliz makinesi
Periton kateteri X

HEMODİYALİZ SORUMLU HEKİMLERİ  SORU ÖRNEKLERİ 4
1. Böbreği besleyen renal arter aşağıdakilerden hangisinden köken alır?
a. Superior mezenterik arter
b. Abdominal aorta
c. İliyak arter
d. Splenik arter
2 .Diyaliz hipotansiyonu olanlarda yapılması yanlış olan hangisidir?
a) Diyalizat ısısını düşürme.
b) Diyalizat sodyum modellemesi.
c) Potasyum modellemesi.
d) İnterdiyalitik dönemde alınan kiloda azaltma
3. Evre 5 kronik böbrek hastalığı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. GFR’nin 15 ml/dk’nın altına düştüğü evredir.
b. Diyaliz veya böbrek transplantasyonu gerektiren evredir.
c. Böbrek boyutları tüm vakalarda küçülmüştür.
d. İdrar dansitesi 1010’un altına inmiştir.
4. Eritropoetin tedavisi için hangisi yanlıştır?
a) Hipertansiyon tedavisini güçleştirir.
b) Konvülziyon yapabilir
c) Hiperkalemi yapabilir
d) Hipoglisemi yapabilir
5. Kilosu 56 kg 74 yaşında bir erkek hastanın serum kreatinini 3.4 mg/dl’dir. Cockcroft-Gault förmülüne göre kreatinin klirensi nedir?
a) 35 ml/dk
b) 25 ml/dk
c)15 ml/dk
d)10 ml/dk
6. Hemodiyaliz ile ilgili yanlış şeçeneği işaretleyiniz?
Hemodiyalizde proteinlere bağlı toksinlerin uzaklaştırılması azdır.
Hemotokrit artınca diyalizerin kreatinin ve fosfor klirensi azalır.
Beta-2 mikroglobulin düşük akımlı diyalizerden geçişi azdır.
B12 vitamin klirensi membranını küçük molekül ağırlıklı maddelere karşı geçirgenliğini gösterir.
7. Hemodiyaliz hastalarında aşılama ilgili yanlış şeçeneği işaretleyiniz?
a) İnfluenza aşıları yılda birkez sonbaharda yapılır.
b) Pnömokok aşısı antikor titresine göre yapılır.
c) Anti-HBs titresi 10 IU altında ise bir doz rapel yapılır.
d) Hepatit B proflaksisi için 0,1,2,6. aylarda 20 µgr deltoid kas içine yapılır.
8. Hemodiyaliz ile ilgili yanlışı bulunuz?
Hastanın diyaliz öncesi sodyumu <130mEq/l ise diyalizat sodyumu bu değerden en fazla 15-20mEq/l olmalıdır.
Elektrolit bozukluğu ve hipervolemisi olan olgularda önce hemodiyaliz sonra izole ultrafiltrasyon yapılır.
Total parenteral nutrisyon uygulanan diyaliz hastalarında serum magnezyumu yüksektir.
Diyalizat bikarbonat düzeyi 33-38mEq/l arasında değişir.
9. Hemodiyaliz ile ilgili yanlışı bulunuz?
Arteryel iğne ucu ile AV fistül arasında uzaklık, anostomoz yerinin en az 3 cm distalinde olmalıdır.
Venöz iğne ucu kalbe doğru arteryel iğne ucunun 5 cm proksimaline yerleştirilir.
15 gauge iğne 16 gauge iğneden çap olarak daha geniştir.
Tip 2 heparin ilişkili trombositopeni olan vakalarda düşük molekülle heparinizasyon en iyi tercihtir.
10.Üremik kemik hastalığında hangisi paratiroidektomi endikasyonu değildir ?
a) Tedaviye dirençli kaşıntı
b) Kalsifilaksis
c) Hipofosfatemi
d) Kemik dışı yaygın kalsifikasyonlar
11. Aşağıdakilerden hangisi üre klirensindeki yetersizliğin bir sebebi değildir?
a) Fistül resirkülasyonu
b) Kan akım hızının düşük tutulması
c) Diyalizörde pıhtılaşma
d) Düşük kalsiyum içerikli diyalizat kullanılması
12. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Kuru ağırlık diyaliz hastasının ödemsiz, hipertansiyonsuz, olması gereken en düşük ağırlığıdır
Diyaliz hipotansiyonu hastanın kuru ağırlığının da altına düştüğünü gösterebilir
Ultrafiltrasyonla birlikte görülen paradoksal hipertansiyon kuru ağırlığın altına inildiğinin bir göstergesi olabilir
Kuru ağırlığı belirlemede en hassas yöntem biyoimpedans yöntemidir.
13. Adinamik kemik hastalığından ile ilğili hangisi yanlıştır?
Hiperkalsemiye neden olmayacak şekilde düşük kalsiyum içeren diyalizatlar kullanılmalı
Hiperkalsemi yaratmamak için uzun süreli kalsiyum içeren fosfor bağlayıcılar yerine aliminyum içeren fosfor bağlayıcılar tercih edilmeli
Parathormon 100 pg/ml altında ise kesinlikle aktif D vitamini önerilmemelidir.
Diyabetik nefropatili hastalarda sık görülür.
14. Aşağıdakilerden hangisi yüksek fosfor içeren gıdalardan değildir?
a) Bulgur
b) Kepekli ekmek
c) Patates
d) Kurubaklagiller
15. Enkaz altından çıkarılan hastada aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Sıvı tedavisi isotonik sodyum klorür ile %5 Dekstroz şeklindedir.
b) idrarın pH >6.5 olacak şekilde alkalinizasyonu yapılmalıdır.
c) Diyaliz gereksiniminde ilk tercih hemodiyalizidir olmalıdır.
d) Myoglobulin alkali idrarda çökmektedir.
16. Aşağıdakilerden hangisi intradiyalitik hemolize ait bir sonuç değildir?
a) Bel ağrısı
b) Hiperkalsemi
c) Hiperkalemi
d) Nefes darlığı
17. Hava embolisi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Ven setini klempleyip kan pompasını kapatmak
b) Maske ile % 100 oksijen desteği sağlamak
c) Hastayı sağ tarafına yatırıp trendelenburg pozisyonuna getirmek
b) Perkutan yolla ventriküle hapsedilmiş havayı boşaltmaya çalışmak
18. Aşağıdakilerden hangisi su arıtma sisteminde uygun sırada değildir?
a) Kum filtresi
b) Ultraviole
b) Aktif karbon filtresi
d) Revers Osmosis
19. Hemodiyaliz hastası ile ilgili yanlışı bulunuz?
Parat hormon ve fosfor yüksekliği olan vakalarda fosfor düşürülmesi için ilk tercih kalsiyum karbonat yada kalsiyum asetat kullanmaktır.
Parathormon 150-300 pq/ml olarak idame ettirilir.
Aliminyuma bağlı adinamik kemik hastalığında kostal kırıklar sıktır.
Adinamik kemik hastalığı olan vakalarda diyalizat kalsiyumu 1.25mM olmalıdır.
20. Hemodiyaliz hastası ile ilgili yanlışı bulunuz?
a) Serum amilaz değeri pankreatit olmadan da normalden yüksek bulunur.
b) Serum gastrin hormonu normalden yüksek bulunur.
c) Serum prolaktin düzeyi yüksektir.
d) Serum growth hormon düzeyi düşüktür.
21. Metanol zehirlemelerinde hemodiyaliz endikasyonu olmayan hangisidir?
a) Ciddi metabolik asidoz
b) Görme bozukluğu
c)Ciddi metabolik alkaloz
d)Tıbbi tedaviye yanıtsız elektrolit bozuklukları
22. Diyabetes mellitusu olan hemodiyaliz hastası için uygun tedavi yaklaşımı değildir.
a) Diyalizat olası hipoglisemiye karşı mutlaka glukozlu olmalıdır
b) Rosiglitazon veya pioglitazon verilmesi
c) Nateglinid verilmesi
d) Hastalarda insulin ihtiyacının azalabileceği akılda tutumalıdır
23. Hamile diyaliz hastası ile ilgili yanlışı şeçenek hangisidir?
a) Gebeliğin herhangi bir döneminde periton diyalizi yapılabilir.
b) Haftada 20-24 saat hemodiyaliz hedeflenir
c) Hemodiyaliz heparinsiz yapılır.
d) Diyalizat kalsiyumun 1.50mmol/L olarak ayarlanır
24. Hemodiyaliz hastası ie ilgili yanlış seçenek hangisidir?
 
Kalsiyum asetat kalsiyum karbonata göre daha az kalsiyum emilimine neden olmaktadır.
Kalsiyum 7.5 mg/dl altında ve hipokalsemi belirtileri varsa kalsimimetikler verilmez.
Parathormon hedef değeri 150-300pg/ml olmalıdır.
İntakt parathormon düzeyi 400 pg/ml hastada adinamik kemik hastalığı görülmez.
25. Diyaliz hastası ile ilgili hangisi yanlış seçenektir?
Kanama diyatezi açısından trombosit fonksiyonlarını periton diyalizi daha iyi düzeltir.
Operasyona alınacak hastanın hemoglobini 11 g/dl, Htc %33 olmalıdır.
Serum kreatinin düzeyinin kardiyak mortalite ilgisi yoktur.
Koroner kalp hastalığı riski normal populasyondan yüksektir


DOĞRU SEÇENEKLER
1-B 2-C 3-C 4-D 5-C 6-D 7-D 8-C 9-D 10-C 11-D 12-D 13-B 14-C 15-D 16-B 17-C 18-B 19-A 20-D 21-C 22-A 23-C 24-D 25-C

bottom of page