top of page

DİYALİZ HEKİMİ SORU BANKASI 3

HEMODİYALİZ SORUMLU HEKİMLERİ  SORU ÖRNEKLERİ 5
1. Aşağıdakilerden hangisi üremik pruritisin nedenidir?
a. Yetersiz diyaliz
b. Alüminyum
c. Kalsiyum-fosfor metabolizması bozukluğu
d. Hepsi
2. Aşağıdakilerden hangisi intradiyalitik hipotansiyonu kolaylaştıran neden değildir?
a. Diyalizat Na’nın düşük olması
b. Bikarbonatlı diyalizat kullanımı
c. Diyalizat ısısının yükseltilmesi
d. Diyaliz seansından önce antihipertansif ilaç kullanımı
3. İlk olarak diyalize alınacak olan bir hastada Disequilibrium sendromunun gelişmemesi için ne yaparsınız?
a. Diyalizi 300-350 ml/dk kan akım hızında 4 saat süre ile yaparım.
b. Glukoz içermeyen solüsyonlar kullanırım.
c. Diyalizi 150-200 ml/dk kan akım hızında 2 saat süre ile yaparım.
d. Diyalizde dopamin infüzyonu yaparım.
4. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi EPO direncine neden olabilir?
a. ACE inhibitörleri
b. Beta blokerler
c. Alfa blokerler
d. Demir preparatları
5. Aşağıdakilerden hangisi heparinin yan etkilerinden biri değildir?
a. Trombositopeni
b. Kanama
c. Osteoporoz
d. Trombositoz
6. Aşağıdakilerden hangisi paratiroidektomi endikasyonlarından değildir?
a. Ciddi hiperkalsemi
b. Alüminyuma bağlı kemik hastalığı
c. Yaygın ve ciddi yumuşak doku kalsifikasyonları
d. Paratiroid adenomu
7. Hemodiyalize başlarken arter ve ven iğnelerinin konumları nasıl olmalıdır?
a. Her iki iğne aynı seviyede aynı yöne bakmalıdır.
b. Ven iğnesi fistülün daha distaline takılmalıdır.
c. Arter iğnesi ile ven iğnesi arasında 5 cm mesafe olmalı ve ven iğnesi proksimale takılmalıdır.
d. Ven iğnesi fistülün karşısındaki kola takılmalıdır.
8. Heparinsiz antikoagülasyon hangi hastada yapılması gereklidir?
a. Perikarditli hemodiyaliz hastası
b. 25 gün önce batın operasyonu geçirmiş olan hasta
c. Halen HCV’ye bağlı kronik hepatiti olan hasta
d. Trombosit sayısı 150.000/mL’den fazla olan hasta
9. Kronik hemodiyalizde olan bir hastada hipertansiyonun en sık nedeni hangisidir?
a. EPO kullanımı
b. Primer hastalığı
c. Volüm fazlalığı
d. Asetat diyalizi yapılması
10. Aşağıdakilerden hangisi subklavyen ven kateterizasyonun erken komplikasyonu değildir?
a. Pnömotoraks
b. Hemotoraks
c. Subklavyen ven trombozu
d. Brakial pleksus yaralanması
11. Hemodiyaliz esnasında bazı nedenlere bağlı akut hemoliz gelişebilir. Akut hemoliz tespit edildiğinde uygulanması gereken işlem hangisidir?
a. Diyalize düşük pompa hızında devam edilmelidir.
b. Diyalize yüksek pompa hızında devam edilmelidir.
c. Diyaliz durdurulmalı, setlerdeki ve diyalizördeki kan dışarı alınmalı, gerekirse kan transfüzyonu yapılmalıdır.
d. Diyalizat akım hızı arttırılıp, diyalizat ısısı düşürülmelidir.
12. EPO tedavisinde dirence ya da başarısızlığa yol açmayan neden aşağıdakilerden hangisidir?
a. Folat eksikliği
b. Fe eksikliği
c. Alüminyum birikimi
d. EPO tedavisinin hemodiyaliz sonunda uygulanması
13. KBY hastaları alüminyum birikimi açısından risk taşırlar. Bunun nedenleri nelerdir?
a. Klirensin azalması
b. Alüminyum içeren fosfor bağlayıcı ilaçlar
c. Diyalizat ile alüminyum transferi
d. Hepsi
14. Aşağıdakilerden hangisi “kan kaçağı (blood-leak)”alarmına neden olur?
a. Venöz basıncın yükselmesi
b. Diyalizörden diyalizata kan geçmesi
c. Solüsyon girişlerinin ters takılması
d. Arter basıncının düşmesi
15. Aşağıdakilerden hangisi Kt/Vüre ölçümünü etkilemeyen parametredir?
a. Tedaviden erken ayrılmalar
b. Diyalizörün klirensi
c. Hastanın kan basıncı
d. Resirkülasyon
16. Aşağıdakilerden hangisi göstergede ven basıncı yüksekliğine neden olmaz?
a. Fistül devamındaki stenoz ve tromboz
b. Setlerdeki pıhtılaşma
c. Vene takılan iğnenin damar dışına çıkması
d. Arterin yetersizleşmesi
17. Bir kronik hemodiyaliz hastasında aşağıdaki belirtilerden hangisinin bulunması halinde kuru ağırlığın arttırılması gerekli değildir?
a. Diyaliz sonrası ileri derecede halsizlik
b. Diyaliz sonu pretibial ödem
c. Diyaliz sonrasında bir güne kadar uzayan kas krampları
d. Kan basıncının bilhassa diyaliz sonu çok düşmesi
18. Aşağıdakilerden hangisi diyalizördeki pıhtılaşmayı arttıran faktörlerden değildir?
a. Düşük kan akım hızı
b. Hastaya diyaliz esnasında eritrosit süspansiyonu verilmesi
c. Kan hematokrit değerinin 38 olması
d. Ultrafiltrasyonun fazla olması
19. Aşağıdaki parametrelerden hangisi diyaliz yeterliliğini tayin etmek için kullanılan bir yöntem değildir?
a. Kt/Vüre
b. Serum albümin düzeyi
c. URR ( Üre azalma oranı)
d. İki diyaliz seansı arasında hastanın aldığı kilo
20. Şehir suyunda bulunan aşağıdaki maddelerden hangisi hastanın eritrositlerinde hemolize neden olabilir?
a. Magnezyum
b. Alüminyum
c. Kalsiyum
d. Kloramin
21. Hemodiyaliz su arıtma sisteminde sudaki klor ve kloraminleri uzaklaştıran birim hangisidir?
a. Reverse osmosis
b. Yumuşatıcı
c. Kum filtresi
d. Karbon adsorbsiyonu
22. Reverse osmosis için yanlış olan seçenek hangisidir?
a. Yarı geçirgen membrandan suyu geçişini sağlamak için yüksek basınç uygulanır.
b. Reverse osmosis membranı bakteri, virüs ve endotoksinlere karşı etkili bir bariyer oluşturur.
c. Sudaki iyonik ve noniyonik kontaminanların büyük çoğunluğu uzaklaştırılır.
d. Reverse osmosis sistemine gelen suyun %95’i hemodiyalizde kullanılmak üzere sisteme verilirken, çok az bir miktarı atık su olarak atılır.
23. Aşağıdakilerden hangi diyalizör tipi en sık kullanılır?
a.Coil diyalizörler
b.Hollow fiber diyalizörler
c.Paralel tabaka (plate) diyalizörler
d.Hiçbiri
24.Diyalizat içeriği hangi seçenekte yanlış verilmiştir?
a.pH:7.1-7.4
b.Sodyum:135-155 meq/L
c.Kalsiyum:8.5-10.5 meq/L
d.Potasyum:0-4 meq/L
25.Hemodiyalizde heparinin kullanılamadığı durumlarda hangi antikoagülan kullanılır?
a.Hirudin
b.Argotroban
c.Danaparoid
d.Hepsi
 
Yanıtlar
1 E 2 B 3 C 4 A 5 D 6 B 7 C 8 A 9 C 10 C 11 C 12 C 13 D 14 B 15 C 16 D 17 B 18 D 19 D 20 D 21 D 22 D 23 B 24 C 25 D

HEMODİYALİZ SORUMLU HEKİMLERİ  SORU ÖRNEKLERİ 6

 

1. Santral ven kateterizasyonu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Subklavian ven kanülasyonunda internal juguler vene göre daha sık pnömotoraks gelişir.
B. Santral ven kateterizasyonunda en sık karşılaşılan sorun enfeksiyondur.
C. Kateter yerleştirildikten sonra pozisyonunu görmek için akciğer grafisi çekilmelidir.
D. Santral ven stenozu en sık juguler ven kanülasyonu sonucunda görülür.
E. Enfeksiyonun en çok görüldüğü lokalizasyon femoral bölgedir.
2. Tünelli kılıflı kateterlerde görülen enfeksiyonlar için aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?
A. Tünelli kılıflı kateteri olan ateşli hemodiyaliz hastalarında aksine bir tanı olmadıkça ön tanının “katetere bağlı bakteriyemi” olduğu kabul edilir.
B. Genellikle uzun süren bakteriyemilerde kateterin çekilmesi tavsiye edilmez.
C. Tünel enfeksiyonlarında kateter hemen çekilmelidir.
D. Ampirik antibiyotik tedavisinde ilk sırayı piperasilin alır.
E. Zorunlu olmadıkça kültür alınması önerilmez.
3. Ultrafiltrasyon uygulamasında sıvıyı kandan ayrılmaya zorlayan diyalizör içindeki hidrostatik basınçların toplamına ………….. denir.
A. Osmotik basınç
B. Hidro osmotik basınç
C. Transmembran basıncı
D. Transvenöz basınç
E. Onkotik basınç
4. Aşağıdakilerden hangisi modifiye selülozik membrandır?
A. Kuprofan
B. Poliamid
C. Selüloz triasetat
D. Polieter sülfon
E. PMMA
5. Antikoagülasyonsuz hemodiyaliz yapılması işleminde aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmaz ?
A. Ekstarkorporal devre heparinli NaCl çözeltisi  ile yıkanır
B. Yüksek kan akım hızı kullanılır
C. Her 15 dakikada bir 100 ml % 0.9 NaCl ile diyalizör yıkanır
D. Diyalizör her saat başı yenisiyle değiştirilir
E. Diyalizör pıhtılaşma riski açısından, yakından izlenir 
6. Aşağıdakilerden hangisi diyaliz hipotansiyonu etyolojisinde rol oynamaz ? 
A. Diyastolik disfonksiyon                                             
B. Aritmiler                                         
C. Aşırı ultrafiltrasyon yapılması 
D. Diyaliz öncesinde midodrin kullanımı
E. Diyaliz öncesinde nifedipin kullanımı 
7.    Diyaliz hipotansiyonunu  engellemek için aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz ? 
A. Tedavi süresini uzatmak
B. Ultrafiltrasyon hızını yavaşlatmak
C. Diyalizat kalsiyum konsantrasyonunu düşük tutmak
D. Diyalizat sıcaklığını düşürmek
E. Diyaliz sonrası kuru ağırlığı daha yüksek değerde reçeteleyecek bir hemodiyaliz yapmak
8.    Hemodiyaliz kramplarının tedavisinde aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz ?
A. Ultrafiltrasyonun arttrılması    
B. İntravenöz mannitol uygulaması
C. İntravenöz glukoz uygulaması 
D. İV – oral  ya da diyalizat yoluyla L karnitin verilmesi
E. Masaj
9.    Hava embolisinin tedavisinde hangisi uygulanmalıdır ?
A. Diyaliz ivedi olarak durdurulmalıdır
B. Devre klemplenmelidir
C. Oksijen desteği yapılmalıdır
D. Hiperbarik oksijen tedavisi denenmelidir
E. Hepsi
10.  Hemodiyalizde görülen febril reaksiyonlar için hangisi doğrudur ?
A. Olguların % 10’unda önceden var olan bir enfeksiyon tespit edilir
B. Sentetik diyalizörler endotoksin elgellenmesi açısından selülozik membranlardan daha başarısızdır
C. Febril reaksiyon gösteren bir hemodiyaliz hastasının kan kültürü hemen alınmalı ve hemen ampirik antibiyotik tedavisi başlanmalıdır
D. Vasküler giriş enfeksiyonunu önlemede en önemli yollardan birisi katater kullanımını arttırmaktır
E. Vasküler giriş enfeksiyonunu önlemede en önemli yollardan birisi greft kullanımını arttırmaktır
11.  Kronik hemodiyaliz hastalarında hangisi enfeksiyon riskini diğerlerine göre daha düşürür?
A. İleri yaş
B. Diyabetes mellitus
C. A-V fistül kullanımı
D. Reflü nefropatisi
E. Steroid kullanımı
12.  Hemodiyaliz hastasında hangisi malnutrisyon nedenleri içinde sayılamaz ?
A. Diyaliz işlemine özgü katabolik etkiler
B. Asidoz
C. İnflamasyon
D. Alkaloz
E. Tüberküloz
13.   Hemodiyaliz hastalarında vitamin desteği için aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
A. Suda eriyen vitaminler diyalizle kaybedildiği için B vitaminlerinin yerine konması gerekir
B. K vitamininin yerine konması gerekmez
C. A vitamininin yerine konması gerekir
D. C vitamininin yerine konması gerekir
E. Folik asitin yerine konması gerekir
14.    Hangi hemodiyaliz hastasına hepatit B aşısı yapılabilir ?
    A.  HBsAg (+)           AntiHBs (+)
    B.  HBsAg  (-)            AntiHBs  (+)
    C.  HBsAg  (-)    AntiHBs (-)
    D.  HBsAg (+)    AntiHBs (-)
    E.  HBsAg  (-)    AntiHBc (-)
15.    Hemodiyaliz hastalarındaki bulantı kusma nedenleri açısından aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
A. Diyabetik hastalarda gastro-pareziye bağlı bulantılar görülebilir
B. Beta 2 mikroglobulin amiloidozu barsak tıkanmasına neden olabilir
C. Disequilibrium sendromunda bulantı kusma  görülmesi tipiktir
D. Hiperglisemi bulantıya neden olabilir
E. Hipoglisemi bulantıya neden olabilir
16.   Hangisi eritropoetin yan etkisi değildir?
A. Hipertansiyon 
B. Trombositopeni
C. Başağrısı
D. Grip benzeri reaksiyonlar
E. Hiperkalemi
17.   Diyaliz doz metodolojisi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Uygulanan diyaliz dozu en az aylık olarak ölçülmelidir
B. Diyaliz yeterliliği için en sık üre-kinetik model kullanılır
C. Haftada üç kez yapılan diyaliz için diyaliz dozunun eşitlenmiş (e) Kt/V olarak bildirilmesi önerilir
D. Üre indirgenme yöntemi (URR) ultrafiltrasyon ve üre jenerasyonunu dikkate alır
E. Üre indirgenme yöntemi (URR) , hasta başında diyaliz yeterliliğini hesaplamayı olanaklı kılar
18.    Aşağıdaki besinlerden birisi dışında tümü yüksek düzeyde fosfor içerir
A. Bulgur
B. Kepekli ekmek
C. Badem, fıstık gibi yağlı tohumlar
D. Erik
E. Balık
19.   Birisi dışında, aşağıdaki besinlerin tümü yüksek düzeyde potasyum içerir
A. Mayonez
B. Kuru incir
C. Sarımsak
D. Ispanak
E. Kuru kayısı
20.  Hipertansif hemodiyaliz hastasının ilaçla tedavisinde aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
A. En sık kullanılan antihipertansif ilaçlar kalsiyum kanal blokörleridir
B. Cinsel işlev bozukluklarına en sık beta blokörler neden olur
C. Anurik hastalarda ACE inhibitörü kullanımı hiperkalemiye neden olur
D. Metil dopa ilk sırada kullanılan antihipertansiflerdendir
E. ACEİ kullanımı anemiye neden olabilir

21.   Diyaliz sırasında diyalize olmuş kanın periferik kapiller dolaşıma ulaşmadan arter iğnesinden geçen kanla karışarak yeniden diyaliz olmasına …………………. denir
A. Resirkülasyon
B. Reuse
C. Kontaminasyon
D. Resesyon
E. Rejeksiyon
22.   Kt/V(üre) tanımında aşağıdaki değişkenlerden hangisi yanlış ifade edilmiştir?
A. K     : diyalizörün klirens katsayısı 
B. t       : diyaliz süresi
C. V      : kreatinin dağılım hacmi
D. V    : üre dağılım hacmi
E. Standart süreli bir diyalizde Kt değeri sabittir
23.  Yüksek döngülü üremik kemik hastalığı için hangisi yanlıştır?
A. Kemik rezorbsiyonu artmıştır
B. Kemik yapımı azalmıştır
C. Osteoblastik aktivite artmıştır
D. Osteoklast sayısı artmıştır
E. PTH düzeyi yüksektir
24.  Diyalizör ilk kullanım sendromu geliştiğinde hangisi yapılmaz?
A. Diyalizördeki kan hastaya verilir
B. Diyaliz öncesinde diyalizör NaCl çözeltisi  ile yıkanır
C. Solunum yolu açılmalı ve oksijen verilmelidir
D. Sonraki diyalizde etilen oksit ile steril edilmiş diyalizör kullanılmaz
E. Bu hastalarda gamma ışını ile sterilize edilmiş set ve diyalizörler kullanılır
25.  Diyalizle ilişkili amiloidozun en sık görülen klinik bulgusu ……… dur
A. Servikal destrüktif spondiloartropati
B. Osteitis fibroza sistika
C. Patellar kondromalazi
D. Karpal tünel sendromu
E. Kırmızı göz

 


CEVAP ANAHTARI:

1.) D                                                       
2.) A                12.)D                22.)C
3.) C                13.)C                23.)B
4.) C                14.)C                24.)A
5.) D                15.)C                25.)D    
6.) D                16.)B                26.)C
7.) C                17.)D
8.) A                18.)D
9.) D                19.)A
10.)C                20.)D
11.)C                21.)A
 

HEMODİYALİZ SORUMLU HEKİMLERİ  SORU ÖRNEKLERİ 7
1. Erişkin bir hemodiyaliz olgusunda günümüzde önerilen hedef hematokrit aralığı aşağıdakilerden hangisidir?
a) % 33- 36
b) % 40- 44
c) % 28- 32
d) % 24-28
e) % 36-40
2. Kronik hemodiyaliz ünitesindeki anemik bir hastanın tekrarlı serum ferritin düzeyleri yüksek, transferin satürasyonu ise düşük olarak bulunuyor. Bu problemin nedeni hakkında aşağıdaki laboratuar testlerinden hangisi en değerli bilgiyi sağlar?
Serum kreatinin
Serum anyon gap
Serum bikarbonat
Serum haptoglobin
e) Serum C-rektif protein
3. Hemodiyaliz hastasında hedef parathormon düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?
a) 100-150 pg/ml
b) 150-300 pg/ml
c) 200-400 pg/ml
d) 250-450 pg/ml
e) 50-150 pg/ml
4. Hemodiyaliz olguları için hedef serum fosfor değeri nedir?
a) 2-4 mg/dl
b) 2,5-4,5 mg/dl
c) 3,5-,5 mg/dl
d) 4-7 mg/dl
e) 4-8 mg/dl
 
5. Aşağıdaki hemodiyaliz membran materyalleri arasında biyouyumluluğu en az olanı işaretleyiniz.
Cuprophan
Polysulphone
Hemophan
Polyacrylonitrile (PAN)
Polymethylmethacrylate (PMMA)
6. Bir hemodiyaliz hastası için kabul edilebilir prediyaliz serum potasyum değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir?
2,5-3.5. mEq/L
3,5-.5-5.5 mEq/L
4.5-7.0 mEq/L
2.5-4.5 mEq/L
5.5-7.5 mEq/L
7. Hemodiyaliz seansları sırasında hipotansif atakları olan, aşırı interdiyalitik kilo artışı gösteren diyabetik bir olgunun diyalizi sırasında önerilen ısı düzeyi için en uygun olan seçeneği işaretleyiniz.
35 C
38 C
36 C
36.5 C
37 C
8. Hemodiyaliz uygulamasının ilk 5-20 dakikalarında ortaya çıkan ve kaşıntı, ürtiker, solunum güçlüğü, hipotansiyon ve angioödem tablosu ile seyredebilen bir reaksiyon hangi klinik durumu yansıtır?
Kuru ağırlığın altına düşülmesi
Kalp yetmezliği
Perikard tamponadı
İlk kullanım sendromu
Damar yolu enfeksiyonu
9. Aşağıdakilerden hangisi erken evre kateter komplikasyonu değildir?
a) Arter ponksitonu
b) Stenoz gelişmesi
c) Hemotoraks
d) Disritmi
e) Hava embolisi
10. Standart hemodiyaliz uygulamasında diyalizat sıvısının akış hızı hangisidir?
200 ml/dk
300 ml/dk
400 ml/dk
500 ml/dk
800 ml/dk
11. Aşağıdakilerden hangisi yüksek venöz basınç alarmı nedeni değildir?
Venöz hatta kıvrılmalar
İnce fistül iğnesi
Kan basıncında düşme
Venöz akımda darlık
Venöz damlama haznesinde pıhtı
12. Aşağıdakilerden hangisi bikarbonatlı diyalizat içeriğinde bulunmaz?
Sodyum
Potasyum
Klor
Fosfor
Kalsiyum
13. Üremide gelişen kanama diyatezinin patogenezinde aşağıdaki hangi faktör rol oynamaktadır?
Pıhtılaşma zamanının uzaması
Karaciğerde koagülasyon faktörlerinin sentezinde azalma
Parsiyel tromboplastin zamanının uzaması
Trombosit fonksiyonlarında bozulma
e) Protrombin zamanının uzaması
14. Aşağıdakilerden hangisi hemodiyaliz sırasında hemoliz gelişmesi durumunda ortaya çıkan bulgulardan değildir?
Göğüs ağrısı
Hematokritte düşme
Nefes darlığı
Diyaliz setinin venöz hattında kanın şarap rengini alması
Hipokalemi
15. Aşağıdakilerden hangisi hemodiyaliz hastalarında hipertansiyondan sorumlu olabilen patogenetik mekanizmalardan değildir?
Renin angiotensin-aldosteron sisteminin aktivasyonu
Ekstrasellüler sıvı volümünde artış
Hiperparatiroidizm
Parasempatik sistem aktivasyonu
Eritropoetin kullanımı
16. Sıvı yükü bulunmayan, hastanın hipotansiyon veya diyaliz sırasında semptomları olmaksızın tolere edebildiği en düşük ağırlık nasıl tanımlanır?
İdeal vücut ağırlığı
Yağsız vücut ağırlığı
Kuru ağırlık
Gerçek vücut ağırlığı
Kaşeksi
17. Hemodiyaliz sırasında gelişen hipotansiyonun en sık nedeni nedir?
a) Otonom nöropati
b) Hemoraji
c) Asetat diyalizi
d) Dolaşımdaki efektif volümün azalması
e) Anemi
18. Bir hemodiyaliz seansı sırasında hastaların çoğunda tansiyon yükselmesi, bulantı, kusma ve baş ağrısı gibi yakınmaların ortaya çıkması durumunda aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?
a) Su sisteminde bozukluk (sert su sendromu)
b)Hastaların tansiyon ilaçlarını diyaliz öncesi almamış olmaları
c)Paradoksal hipertansiyon
d)First-use sendromu
e)Hemoliz
19. Aşağıdakilerden hangisi hemodiyaliz hastasında ferritin düzeyinin bulunması gereken alt sınırı göstermektedir?
25 ng/ml
200ng/ml
50 ng/ml
75 ng/ml
500 ng/ml
20. Aşağıdakilerden hangisi eritropoetin tedavisine direncin en sık görülen nedenidir?
Hiperparatiroidizm
Malnütrissyon
Vitamin eksiklikleri
Demir eksikliği
Alüminyum toksisitesi
 
21. Aşağıdakilerden hangisi kronik böbrek yetmezliğinde sekonder hiperparatiroidizmin yol açtığı yüksek döngülü kemik hastalığıdır?
Osteomalazi
Osteitis fibroza
Adinamik kemik hastalığı
Osteoporoz
Osteoarteoz
22. Bir hemodiyaliz hastasında diyetle alınması gereken protein bakımından aşağıdakilerden yanlış olanı işaretleyiniz
Hemodiyaliz olgularında günlük protein alımı minumum 1.2 g/kg olmalıdır
Alınması gereken proteinin en az % 50 i biyolojik değeri yüksek hayvansal proteinlerden karşılanmalıdır.
Sağlıklı erişkin bir kişinin erişkin bir hemodiyaliz hastasına göre günlük protein ihtiyacı daha fazladır.
Bezelye biyolojik değeri yüksek amino asitler sağlamak bakımından önemli bir bitkisel protein kaynağıdır.
e)Tahıl tipi besinlerdeki proteinler düşük biyolojik değerli olarak değerlendirilmektedir
23. Günümüzde aşağıdaki seropozitifliklerin hangisinin varlığında hemodiyaliz makinasının ve odasının ayrı olması gerekmektedir?
a)Anti-HCV
b) Anti-HIV
c) HbsAg
d) CMV IgM
e) Hepsi
24. Aşağıdakilerden hangisi kronik böbrek yetmezliğinde gelişen sekonder hiperparatiroidinin nedenlerinden değildir?
D vitamini eksikliği
Hipokalsemi
Hiperfosfatemi
Hiperkalemi
D vitamini reseptör anormalliği
25. Aşağıdakilerden hangisi heparinin yan etkilerinden değildir?
a) Osteooroz
b) Trombositopeni
c) Hipokalemi
d) Karaciğer enzim yüksekliği
e) Kaşıntı, cilt döküntüsü
 
 

CEVAPLAR:
1.a, 2.e, 3.b, 4. c, 5.a, 6.b, 7.a, 8.d, 9.b, 10.d, 11.c, 12. d, 13.d, 14. e, 15.d, 16.c, 17.d, 18.a, 19.b, 20.d, 21.b, 22.c, 23.c, 24.d, 25.c

HEMODİYALİZ SORUMLU HEKİMLERİ  SORU ÖRNEKLERİ 8
1-Glomerüler Filtrasyon Hızı 35 ml/dk. olan hastada renal yetmezlik hangi evrededir?
a) Evre1
b) Evre 2
c) Evre 3
d) Evre 4
e) Evre 5
2-Diabetik nefropatili hastada hedef kan basıncı düzeyi hangisidir?
a) <140/90 mmHg
b) <130/80 mmHg
c) <135/85 mmHg
d) >125/75 mmHg
e) >120/80 mmHg
3-Hangi kreatinin klirens değerinde hasta renal replasman tedavisi için hazırlanmalıdır?
a) 15 ml/dk
b) 20 ml/dk
c) 40 ml/dk
d) 60 ml/dk
e) 30 ml/dk
4-Aşağıdakilerden hangisi hemodiyaliz cihazında diyalizat hattında yer alan hava saptayıcısının özelliklerinden değildir?
a)Kan ve serum fizyolojik içindeki havayı saptayabilmeli
b)Alarm sistemlerini etkileştirmeli ve pompayı durdurmalı
c)Arter kan setini klempleyerek diyalizöre kanın akışını engellemeli
d)Ultrasonografik özellikte olmalı
e)Gereksiz alarmlara ve diyaliz seansında aksamalara yol açacak kadar aşırı duyarlı ayarlanmamalı
5)İşlenmiş ve ısıtılmış diyaliz suyunun konsantrat ile uygun oranlarda karıştırılmaması sonucu aşağıdakilerden hangisi gözlenmez?
a)Yüksek veya düşük plasma sodyumu
b)Yüksek veya düşük plasma osmolaritesi
c)Yüksek veya düşük plasma potasyumu
d)Yüksek veya düşük kan pH değerleri
e)Yüksek Ca ve Mg düzeyleri
6)Hemodiyaliz cihazında kullanılan suyun arıtılma aşamasında yer alan karbon filtrelerin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Düşük moleküler ağırlığa sahip organik maddeleri absorbe etmek ve halojenleri indirgemek
b) Sudaki kaba partikülleri absorbe etmek
c) Tuzların absorbsiyonu ve indirgenmesini sağlamak
d) Bakteriyel üremeyi engellemek
e) Ca ve Mg iyonlarını ayrıştırarak suyun yumuşatılmasını sağlamak
7)Hemodiyalizde sıvı ve solüt değişimini sağlayan başlıca parametre olan difüzyon üzerine aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
a) Membranın her iki yanındaki konsantrasyon farkı
b) Dializatta ozmotik aktif maddeler
c) Solütün molekül ağırlığı
d) Solütün hızı
e) Membran direnci
8)Aşağıdakilerden hangisi diyaliz yeterliliğini belirlemede kullanılan parametrelerden değildir?
a) Üre azalma oranı (URR)
b) Kt/V
c) Solüt temizleme indeksi
d) Malnütrisyonun varlığı
e) Anemi varlığı
9) Aşağıdakilerden hangisi önerilen A-V fistül oluşturulma zamanı için doğru değildir?
a) Kreatinin klirensi <25 ml/dk
b) Serum kreatinin değeri 4 mg/dl üzeri
c) Kreatinin klirensi <15 ml/dk
d) Hemodiyaliz tedavisine başlamadan 6-12 ay önce
e) Kreatinin klirensi <20 ml/dk
10)Aşağıdakilerden hangisi ilk kullanım (first use) sendromu ile ilgili değildir?
a)Yüksek biouyumlu dializörlerle ortaya çıkar
b)Sıklıkla etilen oksitle sterilize edilen diyalizör ve setlerin kullanımıyla ortaya çıkar
c)Re-use dializör kullanımına bağlı oluşabilir
d)Ölümle sonuçlanabilen alerjik bir reaksiyondur
e)ETO’ya bağlı first use sendromu gelişimini engellemek için setler dializ öncesi 2000 cc izotonik ile yıkanmalıdır
11-Aşağıdaki hasta gruplarından hangisinde heparinsiz hemodiyaliz yapma zorunluluğu yoktur?
a) Akut perikardit
b) Geçmişte GİS kanama hikayesi olan hastalar
c) Trombositopenik hastalar
d) Yakın zamanda geçirilmiş serebrovasküler olay
e) Yakın zamanda geçirilmiş göz operasyonu
12-Aşağıdakilerden hangisi üremik hastalarda pıhtılaşmaya yol açan hasta dışı nedendir?
a) Trombositoz        
b) Diyabet mellitus         
c) Resirkülasyon         
d) Kalıcı veya geçici hemodializ kateteri kullanımı
e) Koagulasyon bozukluğu varlığı
13-Aşağıdakilerden hangisi heparinin yan etkilerinden değildir?
a) Trombositopeni
b) Hipertrigliseridemi
c) Hiperkalemi
d) Hiponatremi
e) Kaşıntı
14-Aşağıdakilerden hangisi diabetik hastalarda hemodiyaliz sırasında oluşan hipotansiyonun nedenlerinden değildir?
a) Yüksek glukoz içerikli dializat
b) Otonom nöropati
c) Azalmış kardiak rezerv
d) Kuru kilonun düşük tutulması
e) Diyaliz öncesi antihipertansif ilaç kullanımı
15-Aşağıdakilerden hangisi hemodiyaliz hastalarında kaşıntı nedenlerinden değildir?
a) Yetersiz dializ
b) Hiperparatiroidizm
c) Hiperpotasemi
d) Kserozis
e) Heparin,etilen oksit,formaldehit veya asetata bağlı alerjik reaksiyonlar
16-Aşağıdakilerden hangisi hemodiyaliz hastalarındaki hemolizin nedenlerinden değildir?
a) Diyaliz solüsyonunun yüksek ısılı olması
b) First-use sendromu
c) Solüsyonun hipotonik olması
d) Suyun kloramin ve nitrat ile kontamine olması
e) Pompa setlerin segmentine uyumsuzluğu sonucu pompanın seti aşırı sıkıştırması
17-Diyaliz disequilibrium (dengesizlik) sendromunu önlemek amacıyla üreyi başlangıç düzeyine göre yüzde kaçtan fazla düşürmemesi gerekir?
a) 50
b) 70
c) 30
d) 40
e) 90
18-Kronik dializ uygulamalarında diyaliz disequibilirium’undan kaçınmak için aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
a) Pompa hızı yüksek tutulmalıdır
b) Üremi ve hipernatremi eş zamanlı düzeltilmemelidir
c) Diyalizat ısısı yüksek olmamalıdır
d) Aşırı ultrafiltrasyondan kaçınılmalıdır
e) Diyaliz süresi 4.5 saatin üzerine çıkarılmamalıdır
19-Aşağıdaki antihipertansif ilaç grubundan hangisi hemodiyaliz hastalarında öncelikle tercih edilmemelidir?
a)ACE inhibitörleri
b)Kalsiyum kanal blokerleri
c)Diüretik
d)β bloker
e)Santral etkili antihipertansifler
20-Aşağıdakilerden hangisi kronik renal yetmezlikli hastalarda en sık mortalite nedeni olan kardiovasküler hastalıklar için risk faktörlerinden değildir?
a)DM
b)HT
c)Dislipidemi
d)Anemi
e)Hipomagnezemi
 
21-Aşağıdakilerden hangisi hemodiyaliz hastalarındaki HT nedenlerinden değildir?
a)Volüm fazlalığı
b)Renin-anjıotensin-aldesteron sistemi süpresyonu
c)Sempatik sinir sistemi aktivasyonu
d)Hematokritte artış
e)Antihipertansiflerin diyalizle uzaklaştırılması
22-Diabetik hemodiyaliz hastalarında aşağıdaki oral hipoglisemik ajanlardan hangisi veya hangileri kullanılabilir?
1)Metformin
2)Gliklazid
3)Rapeglinid
4)Akarboz
5)Pioglitazone
a)1+2 b)2+3+5 c)2+3+4 d)3+4 e)1+4
23-Kan fosfor düzeyi yüksek olan bir hemodiyaliz hastasında aşağıdaki besinlerden hangisini kısıtlamazsınız?
a)Süt
b)Balık
c)Peynir
d)Elma
e)Kahve, kola
24- Aşağıdakilerden hangisi Eritropoetin tedavisinin komplikasyonlarından değildir?
a)HT
b)Konvülziyon
c)Kanama
d)Hiperpotasemi
d)Hiperfosfatemi
25-Aşağıdakilerden hangisi üremik hastalarda trombosit fonksiyon bozukluğuna bağlı kanamanın tedavisinde yer almaz?
a)Aneminin düzeltilmesi
b)Sık dializ
c)Desmopressin
d)Kriyopresipitat
e)K vitamini

CEVAPLAR
1 (C) 14 (A)
2 (B) 15 (C)
3 (E) 16 (B)
4 (C) 17 (C)
5 (D) 18 (B)
6 (A) 19 (C)
7 (B) 20 (E)
8 (E) 21 (B)
9 (C) 22 (B)
10 (A) 23 (D)
11 (B) 24 (C)
12 (C) 25 (E)
13 (D)

bottom of page