top of page

PERİTON DİYALİZ HEMŞİRESİ SORU BANKASI 

1. Periton diyalizinde sıvı ve solüt değişimi hangi iki ortam arasında gerçekleşir?
A. Mezotel ile periton boşluğundaki diyaliz solüsyonu arasında
B. Mezotel ile peritoneal kapiller arasında
C. Peritoneal kapiller ile peritoneal lenfatikler arasında 
D. Periton boşluğundaki diyaliz solüsyonu ile peritoneal kapiller arasında
E. Böbrekler ile periton boşluğundaki diyaliz solüsyonu arasında 

2. Periton diyalizinde sıvının hareketini aşağıdakilerden hangisi belirler?
A. Diffüzyon
B. Absorbsiyon
C. Adsorbsiyon
D. Hidrostatik ultrafiltrasyon
E. Osmotik ultrafiltrasyon

3. Erişkin bir kimsede ortalama periton yüzey alanı aşağıdakilerden hangisidir?
A. 1.0-1.4 m2
B. 1.4-1.7 m2
C. 1.7-2.0 m2
D. 2.0-2.3 m2
E. 2.0-2.5 m2 

4. Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi (SAPD) işlemi esnasında uygulama sırası
A. aşağıdakilerden hangisidir?
B. Periton boşluğundaki sıvının boşaltılması
C. Setteki havanın alınması
D. Yeni diyaliz solüsyonunun periton boşluğuna doldurulması
E. Boşaltım torbasının klemplenmesi
F. Transfer setin kilidinin açılması 

G. E+A+B+C+D
H. B+E+D+A+C
I. E+A+B+D+C
J. C+E+A+D+B
K. A+B+D+E+C

5. Aşağıdakilerden hangisi halen kullanmakta olan periton diyaliz solüsyonu içeriğinde bulunmaz?
A. Sodyum
B. Potasyum
C. Laktat
D. Magnezyum
E. Klor

6. Diyaliz esnasında solütlerin konsantrasyon farkı doğrultusunda bir ortamdan diğer ortama geçişine ne ad verilir?
A. Osmoz
B. Absorbsiyon
C. Ultrafiltrasyon
D. Diffüzyon
E. Konveksiyon

7. Periton Eşitleme Testi (PET) aşağıdakilerden hangisini belirlemek için yapılır? 
A. Peritoneal membranın transport özelliğinin belirlemek.
B. Periton diyaliz yeterliliğini belirlemek.
C. Hastanın periton diyalizine uyumunu değerlendirmek.
D. Rezidüel renal fonksiyonu belirlemek.
E. Kateterin lokalizasyonunu belirlemek.

8. Periton diyaliz kateteri çıkış yeri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Karın duvarındaki skar dokusu üzerinde olmamalıdır.
B. Kemer hizasında olmalıdır.
C. Çıkış yerinin belirlenmesi hasta dik pozisyonda iken yapılmalıdır.
D. Karın duvarında lateral olarak yerleştirilmelidir. 
E. Kateter yerleştirme öncesinde bölge antiseptik solüsyonlar ile temizlenmelidir.

9. Periton diyalizi hasta eğitim programında aşagıdakilerden hangisi yer almaz?
A. Diyaliz tedavisi (makineli-manuel) uygulama esasları
B. Çıkış yeri bakımı
C. Periton diyalizi ile ilgili kayıtların tutulması (kan basıncı, vücut ağırlığı,
D. ultrafiltrasyon miktarı gibi)
E. Diyet tedavisi 
F. İlaçların tanımlanması ve seçimi.

10. Periton diyaliz solüsyonunda osmotik ultrafiltrasyonu sağlayan ana molekül aşağıdakilerden hangisidir?
A. Sodyum
B. Bikarbonat
C. Potasyum
D. Glukoz
E. Kalsiyum

11. PET ile saptanan düşük (low) peritoneal transport karakteristiği için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Glukoz ve kreatinin yavaş olarak eşitlenir.
B. Membranın iki yanındaki solüt dengesi yavaş oluşur. 
C. Ultrafiltrasyon daha iyi yapılır. 
D. Difüzyon hızlı gerçekleşir. 
E. Osmotik denge geç oluşur. 

12. PET ile yüksek geçirgenliğe sahip periton varlığında diyalizi optimize etmek için hangi tip  periton diyalizi uygulanması uygun olur?
A. Sadece yüksek volümlü (2500ml) SAPD
B. Standart volüm (2000ml) ile uzun bekleme süreli SAPD
C. Yüksek volümlü ve uzun bekleme süreli SAPD
D. Yüksek volüm ile gündüz boş karın, gece APD
E. Standart volüm ile gündüz boş karın, gece APD

13. Peritoneal membranın solüt geçirgenliği arttıkça aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
A. Yeterli diyaliz, yetersiz ultrafiltrasyon
B. Yeterli diyaliz, yeterli ultrafiltrasyon
C. Yetersiz diyaliz, yeterli ultrafiltrasyon
D. Yetersiz diyaliz, yetersiz ultrafiltrasyon
E. Diyalizi etkilemez, yetersiz ultrafiltrasyon 

14. Aşağıdakilerden hangisi periton diyaliz kateteri yerleştirilmesi için preoperatif olarak    yapılması zorunlu işlemlerden değildir?
A. Kateter çıkış yerinin belirlenmesi 
B. Profilaktik antibiyotik yapılması 
C. Varsa abdominal bölgedeki tüylerin traşlanması 
D. Bağırsakların boşaltılması 
E. Mesanenin boşaltılması

15. Kateter çıkış yeri bakımı için aşağıdaki solüsyonlardan hangisi kullanılabilir?
A. Klorheksidin
B. Sıvı sabun
C. Povidon-iyodin
D. Steril tuzlu su  
E. Hepsi 

16. Aşağıdakilerden hangisi kateter çekilmesini gerektirmez?
A. Antibiyoterapiye duyarlı bir bakteriyel peritonit atağı 
B. Kateter obstrüksiyonu
C. Direnaj bozukluğuna neden olan kateter ucu yer değişikliği (dislokasyonu)
D. Tünel infeksiyonu ve abse 
E. Tekrarlayan diyalizat sızıntısı  

17. Periton diyaliz reçetelemesinde hangi parametreler kullanılmaz?
A. Periton boşluğuna doldurulacak diyalizat hacmi 
B. Değişim sıklığı
C. Diyalizat ısısı
D. Diyalizat tipi
E. Bekleme süresi

18. Aşağıdakilerden hangisi diyalizi doğru bir şekilde kısaca tanımlamaktadır?
A. Tam geçirgen bir membranın iki yanındaki ortamlar arasındaki karşılıklı sıvı ve solüt değişimidir.
B. Yarıgeçirgen bir membranın iki yanındaki ortamlar arasındaki karşılıklı sıvı ve solüt değişimidir.
C. Geçirgen olmayan bir membranın iki yanındaki ortamlar arasındaki sıvı ve solüt değişimidir.
D. Yarıgeçirgen bir membranın iki yanındaki ortamlar arasındaki karşılıklı sıvı değişimidir.
E. Yarıgeçirgen bir membranın iki yanındaki ortamlar arasında karşılıklı olarak üre  kreatinin değişimidir.

19. Son dönem böbrek yetmezliği için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. GFR’nin 25 ml/dk’nın altına düştüğü evredir. 
B. Diyaliz veya böbrek transplantasyonu gerektiren evredir.
C. Serum potasyum düzeyinin 5.5 mmol/L’nin üzerine çıktığı evredir. 
D. Eritropoietin (EPO) tedavisinin başlanması zorunlu olan bir evredir. 
E. Tüm vücutta ödemin geliştiği bir evredir.

20. Periton için hangisi yanlıştır?
A. Peritonun büyüklüğü, vucüt yüzey alını kadardır
B. Periton kan akımı 75-200ml/dk dır
C. Visseral ve pariyetal bölümleri vardır
D. Erkeklerde kapalı bir torba gibidir
E. Tümü yanlıştır

21. Aşağıdakilerden hangisi periton diyalizi (PD) için mutlak kontrendikasyondur?
A. Polikistik böbrek
B. Gebelik
C. Obesite
D. Divertikülozis
E. Kolostomi

22. Aşağıdaki periton diyalizi türlerine karşılık gelen tanılardan hangisi yanlıştır?
A. CAPD : her bir değişimde 2-3 litre diyalizat kullanılan, 4-6 değişim/gün yapılan, karın boşluğunun 24 saat dolu olduğu PD türüdür
B. CCPD : gece aletli, gündüz manuel olarak yapılan PD türüdür
C. NIPD : gece aletli yapılan, gündüz ise  karın boşluğunda diyalizatın olmadığı PD türüdür
D. TPD : Tidal periton diyalizinde kanın boşluğu tümüyle boş bırakılmaz, her zaman rezidüel bir diyalizat bırakırlar
E. IPD: İntermittan periton diyalizinde gündüz dolu, gece boş batın sırası izlenir

23. PD için hangisi doğrudur?
A. PD hastalarında üre prekürsörlerini azaltmak için düşük proteinli diyet vermek gerekir
B. PD işleminde solütler difüzyon ile temizlenir
C. PD işleminde ultrafiltrasyon hidrostatik basınç gradienti ile sağlanır
D. PD ile yüksek molekül ağırlıklı solütler temizlenir
E. Malnutrisyonlu PD hastalarına icodextrin içeren diyalizat verilmelidir

24. Aşağıdakilerden hangisi PD tedavisinde görülen peritonit kriterlerinden değildir?
A. Periton sıvısı hücre sayımında lökosit sayısının > 100/mm3 olması 
B. Nötrofil oranı >  %50
C. Bulanık diyalizat
D. Karın ağrısı
E. Hemorajik diyalizat 

25. Dolma ve boşalma ağrılar için aşağıdakilerden hangisi  yanlıştır ?
A. Kateter ucunun mesane ya da barsağı irrite etmesi (boşalma ağrısı)
B. Siklus sırasındaki ağrıları azaltmak için 200ml civarında bir tidal volüm bırakılması önerilir
C. Daha çok kıvrık uçlu kateterler ile görülür
D. Periton diyalizine yeni başlayanlarda daha sıktır
E. Visseral organlara, diyalizatın hızla çarpmasından ortaya çıkar (dolma ağrısı)

26. Diyalizat drenajının bozulmasına aşağıdakilerden hangisi neden olmaz?
A. Hastanın periton zarının kinetik özellikleri
B. Diyalizatın osmolalitesi
C. Bekleme zamanı
D. Omentum sarması
E. Hiçbiri

27. . Diyaliz hastalarında beslenme ve diyet için hangisi yanlıştır?
A. Enerji alımı kısıtlanmalı
B. Yeterli protein alınmalı
C. Tuz alımı kısıtlanmalı
D. Fosfor alımı kısıtlanmalı
E. Potasyum alımı kısıtlanır

28. Hangisi eritropoietin (EPO) tedavisinin yan etkisi değildir?
A. Hiperkalemi
B. Hipotansiyon
C. Miyalji
D. Demir eksikliği
E. Konvulsiyon

29. Hangisi fosfor bağlayıcı ilaç değildir?
A. Kalsiyum asetat
B. Transferrin
C. Sevelamer hidroklorür
D. Magnezyum karbonat
E. Aluminyum hidroksit

30. Hangisi nutrisyonel durumu değerlendirmede kullanılan parametrelerden biri değildir?
A. Kan üre azotu
B. Kan albumin düzeyi
C. Orta kol kas çevresi
D. Serum EPO düzeyi
E. Vücut ağırlığındaki değişim
31. Periton diyalizi ilişkili peritonitin en sık nedeni olan etken hangisidir?                                                                                                                             
A. E.coli   
B. Mantarlar
C. P.aeriginosa
D. Stafilokoklar
32. -Aminoasit bağlı solüsyonlar için hangisi yanlıştır?
A. Nütrisyonel katkıları vardır 
B. Nötrol pH’ya sahiptirler
C. Kan üre azotunu yükseltebilirler
D. Bu soluyonlarla yapılan değişimler öğünlere yakın yapılmalıdırlar
33. K/DOQI kılavuzlarına göre periton diyalizi hastalarında minimal haftalık Kt/Vüre değeri kaç olmalıdır? 
A. 1.2
B. 1.4
C. 1.7
D. 2.3
34. Hepatit B virüsü için aşılama programı nasıl olmalıdır? 
a) 0, 1. ve 6. aylarda tek doz 
b) 0, 1. ve 12. aylarda çift doz
c) 0., 1., 2. ve 6. aylarda çift doz
d) 0., 1., 2. ve 6. aylarda tek doz
35. -Mini periton eşitleme testi (PET) hangi solüsyonla yapılır? 
A. %2.27 ( %2.5) glikoz içeren solusyonla 
B. Aminoasit bağlı solüsyonla 
C. %3.86 (%4.25) glikoz içeren solüsyonla 
D. Icodextrin içeren solüsyonla 
36. -Mini PET testinde hastanın ultrafiltrasyonun (UF) bozulmadığını söylemek için 4 saatlik bir bekleme sonrası olması gereken minimum UF miktarı ne kadardır? 
A. 400 ml 
B. 250 ml
C. 1000 ml
D. 100 ml
37. -Kronik böbrek yetmezliğinde aneminin başlıca nedeni nedir?
A. Eritropoietin eksikliği 
B. Hemoliz 
C. Demir eksikliği
D. Kan kaybı 
38. Periton diyalizi yapan hastalarda hemoperitonunun en sık nedeni nedir?
A. Mentrüel siklusa bağlı kanamalar 
B. Pankreatit 
C. Peritonit
D. Heparin kullanımı
39. Hangisi periton diyalizi ilişkili peritonitin tanı kriterlerinden biri değildir?
A. Diyalizat beyaz küre sayısının 100/mm3’den yüksek olması 
B. Bulanık diyalizat, karın ağrısı, bulantı-kusma, ateş gibi bulguların olması 
C. Periton sıvısı kültüründe üreme olması 
D. Diyalizatın cilt altına kaçması 
40. Peritonitli bir hastada kültürde hangi etken saptandığında periton diyaliz kateteri acil olarak çekilmelidir? 
A. E.coli
B. Mantar
C. S.epidermitis 
D.   S.aureus
41. Bir PD hastasında solüsyonun infüzyonunun başlangıcında ağrısı oluyor ise tercih edilecek PD solüsyonu hangisidir?
A. Icodextrin 
B. Aminoasit bağlı solüsyon 
C. Nötrol pH’ya sahip solüsyon 
D. Hiçbiri 
42. Bir PD hastasında hedeflenen kan basıncı değeri ne olmalıdır? 
A. Sistolik kan basıncının 140 mmHg’nin altında olmalı 
B. Diyastolik kan basıncı değerinin 90 mmHg’nin altında olmalı 
C. Sistolik kan basıncının 140 mmHg, diyastolik kan basıncının 90 mmHg’nin altında olmalı 
D. Sistolik kan basıncının 130mmHg’nin, diyastolik kan basıncının 80 mmHg’nin altında olmalı
43. Periton diyaliz kateteri takılmadan önce proflaksi için hangi antibiyotik önerilir?
aAmikasin
b.Rifampisin
c.1.kuşak sefalosporin
 d.Siprofloksasin
44. Anürik bir periton diyalizi hastasında minimum peritoneal net ultrafiltrasyon miktarı günlük ne olmalıdır?
a) 1.0 lt
b) 2.1 lt
c) 0.7 lt
d) 0.3 lt
45. Periton diyalizinde yetersiz solüt klirensinin en sık nedeni nedir?
a) Hiperkatabolizma
b) Azalmış peritoneal geçirgenlik
c) Hastanın uyumsuzluğu
d) Malnütrisyon
46. Sklerozan enkapsüle peritonit nedenleri arasında düşünülmez?
a) Diyalizat tamponu olarak asetat kullanımı
b) ACE inhibitörleri kullanımı
c) Kateterde plastik ajan kullanımı
d) Daha önceki peritonit atakları
47. Sklerozan enkapsüle peritonit görüntüleme yöntemlerinde nasıl görülür?
a) Loküle asit varlığı
b) Yapışık barsak lopları
c) Peritoneal kalsifikasyon
d) Hepsi
48. Hangisi aletli periton diyalizinin avantajlarından değildir?
a) Daha düşük peritonit atağı
b) Daha aktif yaşam
c) Düşük peritoneal geçirgenliği olan hastalarda iyi klirens
d) Daha iyi ultrafiltrasyon
49. En önemli peritonit etkenlerinden biri olan stafilokok enfeksiyonlarında, nazal taşıyıcılık söz konusu ise hangi ajan intranazal uygulanmalıdır?
a) Rifampisin
b) Mupirosin
c) Ampisilin
d) Vankomisin
50. Tüberküloz peritonitinde rezidü böbrek fonksiyonları üzerine olumsuz etkilerinden dolayı hangi antitüberküloz ajan kullanımından kaçınılmalıdır?
a) İzoniazid
b) Rifampisin
c) Streptomisin
d) Pirazinamid
51. Hangisi aletli periton diyalizi endikasyonu değildir?
a) Sık peritonit geçirenler
b) Çalışan ve okuyan hastalar
c) Yardımcıya gereksinim duyan hastalar
d) Düşük peritoneal geçirgenlikli hastalar
52. Periton diyalizinde kullanılan aminoasit içeren solüsyonlar ultrafiltrasyon açısından hangi sıvıya eşdeğerdir?
A.  %2.27 glikoz içeren solüsyona 
B. %1.36 glikoz içeren solüsyona 
C. %3.86 glikoz içeren solüsyona 
D. Icodekstrin içeren solüsyona 
53. -Periton dializi için uygun görülen hasta grubu olmayan hangisidir?
a) Diabetes mellitus
b) Aktif yaşam biçimi
c) Kalp damar hastalıkları
d) Morbid obezite
54. Aşağıdakilerden hangisi kateter tıkanıklığında denenecek yöntemlerden değildir?
a) Heparin
b) Streptokinaz
c) Varfarin
d) Laparoskopik revizyon
55. Hangisi diyaliz hastalarında nütrisyonel durumun değerlendirilmesinde kullanılmaz?
a) Serum albümini
b) DEXA ölçümü
c) nPCR (Normalize edilmiş protein katabolizma oranı)
d) Serum sodyum düzeyi
56. GCAPD tedavisi esnasında gelişen sızıntı ve genital ödem tedavisinde aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yapılmamalıdır.
a) Hipertonik periton diyalizi solusyonu kullanımı
b) CAPD tedavisine ara vermek
c) Geçici hemodiyaliz tedavisine başlamak
d) Sık pansuman yapmak
e) Düşük volümle diyaliz yapmak

57. Peritonit gelişen CAPD hastasının diyalizat kültüründe multiple gram negatif mikroorganizma üremesi aşağıdakilerden hangisini öncelikle düşündürmektedir.
a) Diyare
b) Konstipasyon
c) İntestinal perforasyon
d) Uygunsuz antibiotik kullanımı
e) Yetersiz diyaliz


58. CAPD’de diyet uygulamasında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) 0.3 g/kg/gün protein almalıdır.
b) Peritonit esnasında günlük protein alımı arrtırılmalıdır.
c) Enerji ihtiyacı 15 kcal/kg göre hesaplanmalıdır
d) Hemodiyaliz hastalarında olduğu gibi D vitamini verilmesine gerek yoktur.
e) Mutlaka Fe tedavisi verilmelidir.

 

59. Aşağıdakilerden hangisi peritonit için risk faktörü değildir ?
a) Konstipasyon
b) Nazal staphilokok taşıyıcılığı
c) Diyalizatın potasyum miktarı
d) Yaş
e) Kolonoskopi gibi invazif girişimler

 

60. Peritonit olan hastalarda önerilen kültür yöntemi hangileridir:
a) Standart diyalizat kültürü
b) Kan kültürü yapılması
c) 10-20 ml diyalizatın alınarak kan kültür tüpüne konulması
d) Sadece gram boyama yapılması
e) Sadece gram boyama ve giemsa yapılması


61. Peritonit tanısında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.
a) Beyaz küre sayısının >100/mm3 olması 
b) PNL > %50 olması
c) Bulanık diyalizat, karın ağrısı
d) Gram boyamada mikroorganizmaların görülmesi
e) Kilo artışı

 

 

62. Aşağıdakilerden hangisi tünel enfeksiyonu için risk faktörü değildir.
a) Çıkış yeri enfeksiyonu
b) Diyalizat sızıntısı
c) Dış keçenin çıkması
d) Kullanılan solusyonun kalsiyum içeriği
e) Çıkış yerinde ciltteki travma ve ülserasyonlar


63. Hangisi peritonit tanısında kullanılan kriterler arasında değildir?
a) Bulanık diyalizat
b) Karın ağrısı
c) Diyalizatta 100/mm3 lökosit bulunması
d) Halsizlik
e) Ateş


64. Kateter çıkış yeri enfeksiyonunda risk faktörleri hangileridir?
a) Travma
b) Keçenin çıkması
c) Diyalizat sızması
d) Aşırı terleme
e) Hepsi


65. Hangisi yeterli diyalizde kullanılan parametrelerden değildir
a) Serum albumini > 3.5 g/dl
b) Hct % 33 olmalıdır
c) BUN 50-70 mg/dl olmalıdır
d) Alkalen fosfataz 200 IU/Lolmalıdır.
e) Hiçbiri


66. CAPD hastaları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
a) Hepatit B virus markerları negatif olan hastalar hepatit B için aşılanmalıdır
b) Hepatit  markerları belirli aralıklarla takip edilmelidir.
c) Hepatit B veya C virus enfeksiyonu taşıyan hastaların boşalttıkları diyalizatlar virus içermediklerinden çevreyi kontamine etme riskleri yoktur.
d) Hepatit C virus enfeksiyonu CAPD hastalarında hemodiyaliz hastalarına göre daha az sıklıkta görülür.
e) Hepatit B virus enfeksiyonları sıklıkla kronikleşmeye eğilimlidir.


67. Peritonit tedavisinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.
a) Antibiyotik tedavisine başlamak için mutlaka kültür sonuçları beklenmelidir.
b) Diyalizata 1000 ünite heparin ilave edilmelidir.
c) Komstipasyon varsa tedavi edilmelidir.
d) Ultrafiltrasoyn kaybına karşı hasta over volemi yönünden dikkatle takip edilmelidir.
e) Protein kaybı artacağından diyet protein arttırılmalıdır.


68. CAPD’nin özellikle endike olduğu durumlar hangisi veya hangileridir?
a) Unstabil kardiovasküler hastalık
b) Vasküler giriş yolu problemleri
c) Üniteden uzakta yaşamak
d) Bağımsızlık isteğinin güçlü olması
e) Hepsi


69. Peritonitte doğru olanı işaretleyiniz
a) Bütün tedaviler kültür ve antibiyograma göre yapılmalıdır.
b) Klinik düzelme yoksa veya diyalizat hücre sayısında azalma yoksa kültür yinelenmelidir.
c) Hastaya yeniden eğitim verilmelidir.
d) Gram (+) peritonitte tedavi 14 gün, Gram (-) peritonitte 21 gün olmalı
e) Hepsi


70. Peritonit ön tanısı konulduğunda; yanlış olanı işaretleyiniz?
a) Bulanıklık tespit edilen torba merkeze getirilmelidir.
b) Kültürler sık yıkama yapıldıktan sonra alınmalıdır.
c) Steril teknikle 20-100 ml sıvı alınmalıdır.
d) Gram-Giemza boyaması mantar peritonitlerin erken tanısında önemlidir.
e) Kan kültürü besi yerine ekim yapılması üreme şansını arttırır


71. SAPD hastalarında aşağıdakilerden hangisi karın içi basıncı artışı ile ilgilidir.
a) Fıtıklar
b) Dializat sızması
c) Genital ödem
d) Hidrotoraks
e) Hepsi


72. Diyalizatın kanlı olabildiği  durumlar:
a) Kateter implantasyonundan hemen sonra
b) Kadınlarda menstruasyon sırasında
c) Ovülasyon sırasında
d) Travmalardan sonra
e) Hepsi


73. Hangisi peritonit tanısında kullanılan kriterler arasında değildir?
f) Bulanık diyalizat
g) Karın ağrısı
h) Diyalizatta 100/mm3 lökosit bulunması
i) Halsizlik
j) Ateş


74. CAPD hastaları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
f) Hepatit B virus için hepatit markerları negatif olan hastalar hepatit B için aşılanmalıdır
g) CAPD hastalarıda hemodiyaliz hastaları gibi hepatit markerları belirli aralıklarla takip edilmelidir.
h) Hepatit B veya C virus enfeksiyonu taşıyan hastaların boşalttıkları diyalizatlar virus içermediklerinden çevreyi kontamine etme riskleri yoktur.
i) Hepatit C virus enfeksiyonu CAPD hastalarında hemodiyaliz hastalarına göre daha az sıklıkta görülür.
j) Hepatit B virus enfeksiyonları sıklıkla kronikleşmeye eğilimlidir.
 

75. Peritonit tedavisinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.
f) Antibiyotik tedavisine başlamak için mutlaka kültür sonuçları beklenmelidir.
g) Diyalizata 1000 ünite heparin ilave edilmelidir.
h) Konstipasyon varsa tedavi edilmelidir.
i) Ultrafiltrasoyn kaybına karşı hasta over volemi yönünden dikkatle takip edilmelidir.
j) Protein kaybı artacağından diyette protein arttırılmalıdır.

76. Peritonit ön tanısı konulduğunda; yanlış olanı işaretleyiniz?
f) Bulanıklık tespit edilen torba merkeze getirilmelidir.
g) Kültürler sık yıkama yapıldıktan sonra alınmalıdır.
h) Steril teknikle 20-100 ml sıvı alınmalıdır.
i) Gram-Giemza boyaması mantar peritonitlerin erken tanısında önemlidir.
j) Kan kültürü besi yerine ekim yapılması üreme şansını arttırır


77. Kuru ağırlığın değerlendirmesinde hangisi gereksizdir ?
a) Vücut ağırlığı
b) Kardiyotorasik indeks
c) Biyoimperdens
d) İnferior vena cava  çapı
e) Kalsiyum – fosfor çarpımı

78. Standart periton diyaliz solüsyonlarında bulunan elektrolit ve yoğunlukları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
    a. Standart solüsyonlarda laktat bulunmaz
    b. Her 1 lt solüsyon 1,25mmol kalsiyum içerir
    c. Her 1 lt solüsyon 132 mmol sodyum içerir
    d. Potasyum yoğunluğu kandakinden düşüktür
    e. Her 1 lt solüsyon 26 mmol bikarbonat içerir
79 Aşağıdakilerden hangisi periton diyalizinde difüzyonu etkileyen faktörlerden değildir?
a. Konsantrasyon gradienti
b. İlgili solütün elektrik yükü
c. İlgili solütün molekül ağırlığı
d. Efektif peritoneal yüzey alanı
e. İntrensek peritoneal membran direnci
80.Aşağıdakilerden hangisi periton kataterlerinin ekstraperitoneal dizaynlarındandır?
f. Lifecath (column disk)
g. Cruz (kova sapı)
h. Düz Tenckhoff
i. Curled (coil) Tenckhoff
j. Oreopoulos Zellerman
81.Aşağıdakilerden hangisi periton diyalizinin avantajlarından değildir?
k. Disequilibrium ve ani tansiyon düşüklüğü meydana getirmezler.
l. Mutlak hastaneye bağımlılık yoktur.
m. Diyet kısıtlaması daha azdır.
n. Hastanın renal reziduel fonksiyonlarını kötü etkilemez.
o. Hızlı ve büyük miktarlarda toksik madde temizliği yapar.
82.Peritoneal diyaliz kateteri ile ilgili aşağıdaki şıklardan hangisi yanlıştır?
p. Omentumun kateteri tıkamasını önleyecek özel şekil ve çıkıntıları olabilir
q. Genelde biri subcutan diğeri preperitoneal olmak üzere iki cuff’ ı vardır.
r.  PD kateterinin karnın içindeki ucu sol hipokondriumda bulunmalıdır.
s. Cufflar tünel enfeksiyonunu ve buna bağlı peritonit şansını azaltırlar.
83.  Poliüretan, lastik veya silikondan yapılırlar
a.  Aşağıdakilerden hangisi periton diyalizinde UF yetersizliğinin önlenmesinde etkili bir yoldur?
b. İlk SAPD değişimlerine hipertonik solüsyonla başlanması
c. Yüksek transporta sahip hastaların APD ye yönlendirilmesi
d. Düşük kalsiyumlu solüsyon kullanılması
e. Uzun beklemeli değişimler yapılması
f. Yüksek transporta sahip hastalarda oral yoldan daha fazla sıvı verilmesi
84.  Aşağıdakilerden hangisi SAPD tedavisi başarısının bir göstergesidir?
a. Kan bikarbonat düzeyinin 30 meq/L olması
b. BUN düzeyinin 10-20 meq/L olması
c. Serum kreatinin düzeyinin 12mg/dL altında olması
d. Parathormon düzeyinin normalin yarısı düzeyinde olması
e. Albumin düzeyinin 3gr/dL altında olması
85.  Aşağıdakilerden hangisi periton diyalizinde görülebilecek metabolik komplikasyonlardan değildir?
a. Yüksek HDL düzeyleri
b. Hiperkalsemi
c. Hiponatremi
d. Yüksek LDL düzeyleri
e. Hipokalemi
86. Aşağıdakilerden hangisi SAPD peritoniti için yanlıştır?
a. En sık etken koagulaz negatif stafilokokuslardır
b. Çift torbalı bağlantı sistemi kullanmak peritonit riskini azaltır
c. Düz transfer seti kullanmak peritonit riskini azaltır
d. Fungal peritonitler nadir görülür
e. Doğru teknik kullanılsa bile % 5-20 kültür negatiftir
87. Aşağıdakilerden hangisi peritonit gelişmesini engelleyen konakçı defans faktörlerindendir?
a. Diyaliz solüsyonunun ph ve osmolaritesi
b. Diyaliz solüsyonunun yüksek kalsiyum düzeyi
c. Peritoneal sıvı IgG düzeyinin yüksek olması
d. a ve b
e. hepsi

88.  Periton eşitleme testi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a. Yüksek transport özelliklerine sahip hastalarda ultrafiltrasyon daha iyidir
b. Yüksek-normal transport özelliklerine sahip hastalar yüksek diyalizat/ plazma kreatinin oranına sahiptir
c. Düşük transport özelliklerine sahip hastalarda ultrafiltrasyon daha azdır
d. a + c
e. hepsi
89.  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Banyodan sonra kateter çıkış yeri su ve sabun ile temizlenmelidir.
b. Kateter, çıkış yerinden ayrı olarak karın cildine sabitlenmelidir. 
c. Kateter çıkış yerinde irritasyon saptanırsa (kızarıklık var, akıntı yok) zaman kaybetmeden intravenöz antibiyotik tedavisi başlanmalıdır. 
d. Katetere zarar verebileceği için, kateter temizliğinde alkol içeren solüsyonlar kullanılmamalıdır.
e. Kateter çıkış yeri dezenfeksiyonu için banyo öncesinde povidon iyot içeren bir solüsyon kullanılabilir. 
90.  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Periton diyalizi reçetelendirilmesi standarttır, kişiye özel ayarlamalar yapılmasına gerek yoktur. 
b. Azalmış total solüt klerensi artmış mortalite ile ilişkili bulunmuştur. 
c. .Vücut yüzey alanı, rezidüel böbrek fonksiyonu, periton membranı özellikleri periton diyalizi reçetelendirilmesi sırasında dikkate alınmalıdır.  
d. .Hastalar her kontrolde beslenme durumları, üremik semptomlar ve eşlik eden hastalıklar açısıdan değerlendirilmelidir. 
e. .Rezidüel böbrek fonksiyonu azaldıkça, periton diyalizi tedavi planı yeniden ayarlanmalıdır. 
91.  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
a. Diyalizat hücre sayısının 100/mL üzerinde olması ve yarısından fazlasının polimorfonükleer lökosit olması peritonit düşündürmelidir.
b. Peritonit tedavisine başlanması için kültür ve antibiyogram sonuçlarının çıkmasını beklemek gerekir.
c. Kültür sonuçlarını beklerken geniş spektrumlu antibiyotikler başlanmalıdır. 
d. Periton sıvısı kültürlerinde anaerob üreme olması sekonder peritonit açısından hastanın değerlendirilmesini gerektirir. 
e. Tedaviye dirençli seyreden S.aureus enfeksiyonlarında gizli tünel enfeksiyonu düşünülmelidir. 
92.  Aşağıdakilerden hangisi periton diyalizi için kesin kontrendikasyondur? 
a. .Geçirilmiş laparoskopik kolesistektomi.
b. .Divertikülit atağı olmamış divertiküloz.
c. .Diabetes mellitus.
d. Zayıf karın duvarı ve onarılmamış umbilikal herni.
e. Sistemik lupus eritematozus.
93.  Periton diyalizinin komplikasyonu olarak gelişen hernilerle ilgili aşağıdaki şıklardan hangisi yanlıştır?
a. Hastaların %10-20 ‘sinde periton diyalizinin herhangi bir döneminde gelişir.
b. Büyük dializat volümlerinin kullanılması önemli bir risk faktörüdür.
c. Küçük inguinal herniler risksiz olduklarından peritona verilen sıvının hacminin azaltılması yeterlidir.
d. Hasta cerrahi girişimi kabul etmez ise korse yada kasık bağı kullanılabilir.
e. Karın içi basıncın daha az olduğu aletli periton diyalizi seçeneği düşünülebilir.
94.  Aşağıdakilerden hangisi periton diyalizi başlama endikasyonu değildir?
a. Hemodiyaliz için vasküler giriş sorunu yaşayan hastalar
b. Karın operasyonu geçiren hastalar 
c. Yatağa bağlı son dönem böbrek yetmezliği olan hastalar
d. Tansiyonu çok düşük hastalar
e. Çocuk hastalar
95.  İdeal periton torbası nasıl olmamalıdır?
a. Sert
b. Mat renkte
c. Isıya dayanıksız
d. Pahalı
e. Mekanik rezistansa dirençsiz
96. Aşağıdakilerden hangisi 24 saatlik peritoneal klerens hesaplamada karşılaşılan  problemlerden değildir? 
a. Diyalizat ısısının kaydedilmemesi 
b. Değişim zamanlarının kaydedilmemesi
c. Toplama süresinin 24 saatten uzun yada kısa olması 
d. İdrar ve diyalizatın aynı günde toplanmaması
e. Doğru volüm kaydedilememesi
97. Periton diyalizinde nutrisyonel ve metabolik komplikasyonlara uymayan aşağıdakilerden hangisidir?
a. Malnutrisyon
b. Hipolipidemi
c. Diyalizatla vitamin kaybı
d. Glikoz intoleransı
e. Hiperlipidemi
98. Periton diyalizinde kateter çekme endikasyonları için aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur?
a. Tekrarlayan peritonit atakları
b. Tünel Enfeksiyonu
c. Uygunsuz kateter yerleşimi
d. Renal Transplantasyon
e. Hepsi
99.  Aşağıdakilerden hangisi kronik böbrek yetmezliğindeki malnütrisyon sebeplerinden değildir?
a. Üremik toksisite
b. Proteinüri
c. Asidoz
d.  Alkaloz
e.  İlaçlar 
100.  Aşağıdakilerden hangisi üremideki kalsiyum ve fosfor ve D vitamini metabolizması sonucu oluşan komplikasyonlarından değildir?
a. Osteoporoz
b. Osteomalazi ve raşitizm
c. Metastatik kalsifikasyonlar
d. Karpal tünel sendromu
e. Hiperparatiroidi
101.  Aşağıdakilerden hangisi son dönem böbrek yetmezliği yapan hastalıklardan değildir ?
a. Kronik pyelonefrit
b. Kollagen vasküler hastalıklar
c. Hepato-renal sendrom
d. Diabetus Mellitusa bağlı nefropati
e. FMF-amiloidoz
102.  Aşağıdakilerden hangisi diyalizde ölüm sebeplerinde birinci sırayı almaktadır ?
a. Kalp Damar
b. Malignite
c. Kanama 
d. Enfeksiyon
e. Siroz

103. .Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Periton, diyaliz için kullanılan bir membrandır
b) Periton diyalizi günlük yapılan bir diyaliz çeşididir
c) Periton diyalizinde protein kaybı hiç olmamaktadır    
d) Periton diyalizi, hastanın kendisi tarafından yapılan bir diyalizdir
e) Periton diyalizinde hasta uyumu önemlidir

104. .Karın ağrısı, bulantı kusma ve ateşle gelen bir periton diyalizi hastasında ilk düşünülmesi gereken aşağıdakilerden hangisidir?
a) Peritonit    
b) Diyare 
c) Miyokard infarktüsü
d) Diyaliz yetersizliği
e) Hipervolemi

105. Aşağıdakilerden hangisi periton diyalizinin tercih edilme sebeplerinden birisi değildir?
a. Hipertansiyon ve anemi kontrolü daha iyi sağlanır
b. Daha bağımsız bir günlük yaşam sağlar
c. Diyaliz merkezi daha az sıklıkla ziyaret edilir
d. Daha az sıvı ve diyet kısıtlaması gerekir
e. Kalp ve damar sistemi yüklenmesi daha fazla olur

106. .Periton diyalizi hemşiresinin sahip olması gereken özellikler nelerdir?
a. Temel hemşirelik hizmeti almış olmalı
b. Düzenlenen sertifika programında başarılı olmalı
c. Sabırlı ve hoşgörülü olmalı
d. Görev yetki ve sorumluluklarının bilincinde olmalı
e. Hepsi    

107. Periton diyalizinde Kt/V değeri en az kaç olmalıdır?
a)1,6        b)2,0        c)1,5        d)1,7        e)1,2

108. Hangisi kateter çıkış yeri enfeksiyonu belirtisi değildir?
a. Kızarıklık
b. Ağrı, şişlik
c. Akıntı
d. Sıvı sızması
e. Bulanık diyalizat    

109. Hangisi çocuklarda periton diyalizini sonlandırma nedenlerinden birisi değildir?
a. Gastroşizis
b. Omfalosel
c. Karın içi yapışıklık
d. Diyaliz yersizliği
e. Kanlı periton sıvısı    

110. Periton zarı kaç por sistemi içerir.
a)5        b)2        c)4        d)3     e)1

111. Periton eşitlenme testi (PET) uygulamasına göre periton işlevi kaç gruba ayrılır?
a)4          b)5        c)2        d)6        e)3

112. Heparin lavajı hangi durumlarda uygulanır?
a. Fibrin birikiminin söz konusu olduğu durumlarda
b. Şiddetli karın ağrısı olduğu durumlarda
c. Peritonit
d. Kateter drenaj probleminde
e. Kateter çıkış yeri enfeksiyonunda    

113. Periton diyalizi tedavisine karar verilen hastanın ilk eğitim süresi ne kadar olmalıdır?
a)2 saat    b) 1,5 saat    c)1 saat     d)45 dk        e)20 dk    

114. Aşağıdakilerden hangisi peritonitin risk faktörlerinden birisi değildir?
a. Kateter çıkış yeri ve tünel enfeksiyonu
b. Sızıntı varlığı
c. Hipoalbüminemi
d. Kötü diyaliz tekniği
e. Sosyo-ekonomik durum

115.  Aşağıdakilerden hangisinde periton diyaliz kateterinin çıkarılması zorunludur?
a. Uygun antimikrobik tedaviye rağmen 5 gün içinde düzelme olmaz ise
b. Mantar peritoniti tanısı konulduğunda
c. Mikobakteriyel  peritonit
d. Hiçbiri
e. Hepsi    

116. Standart periton diyalizi solüsyonlarında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a)Sodyum-kalsiyum     b)Magnezyum    c)Klor        d)Glukoz    e)Fosfat   

117. İdeal periton diyalizi solüsyonunun özellikleri aşağıdakilerden hangisidir?
a. İyi bir klerens ve ultrafiltrasyon sağlamalıdır
b. Nutrisyonel destek sağlamalıdır
c. Fizyolojik pH’da olmalıdır
d. Bikarbonat tamponlu olmalıdır 
e. Hepsi    

118. Aşağıdakilerden hangisi sızıntı nedenlerindendir?
a. İntraabdominal basınç artışı
b. Aşırı hipertonik solüsyon kullanımı
c. Ağır kaldırma
d. Kabızlık ve fazla ıkınma
e. Hepsi    

119. Hipervolemik hastada hangi belirtiler gözlemlenir?
a. Yüksek tansiyon
b. Nefes darlığı
c. Kiloda artış
d. Ödem
e. Gece uykuda rahat uyuma

120. Diyaliz hastası yağ tüketimi olarak hangi yağı kullanmalıdır?
a. Tereyağı 
b. Margarin
c. Kuyruk yağı
d. Zeytin yağı
e. Hiçbiri

121. Aşağıdakilerden hangisinin varlığında hastanın yeterli diyaliz olmadığını düşünürsünüz?
a. İştahsızlık
b. Bulantı-kusma
c. Kaşıntı
d. Halsizlik
e. Hepsi    

122. Periton diyalizinde kontaminasyon (kirlenme) hangi yolla oluşmaz?
a. Hava yolu
b. Solunum yolu
c. Kan yolu    
d. Kirli eller
e. Kötü kateter çıkış yeri

123. Diyaliz hastalarında aşı protokolü nasıl olmalıdır?
a. 0, 1, 2, 3. aylarda
b. 1, 2, 3, 4. aylarda
c. 0, 1, 2. aylarda
d. 0, 1, 2, 6. aylarda
e. 0, 1, 3. aylarda

124. Transfer set hangi durumlarda değiştirilir?
a. Kontaminasyon olmuşsa
b. Perforasyonda
c. Kullanılmış kapak kullanımı
d. 4-6 ay içinde
e. Hepsi    

125. Albümin en çok hangi gıdada bulunur?
a. Muz
b. Yumurta akı    
c. Kuru fasulye
d. Üzüm
e. Kırmızı et

126. Diyaliz sıvısı kullanılırken nelere dikkat edilmelidir?
a. Diyaliz sıvısının şeker oranı
b. Son kullanım tarihi
c. Torbada sızıntı olup olmadığı
d. Sıvının berraklığı
e. Hepsi    


127. Peritondan net ultrafiltrasyon için minimum hedef kaç L/gün olmalıdır?
a)5         b)6        c)1          d)2        e)1,5


128. Böbreklerin anatomik lokalizasyonlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
a. Böbrekler periton önünde yer alırlar
b. Böbrekler periton içinde yer alırlar
c. Böbrekler periton arkasında yer alırlar
d. Böbrekler periton üst kısmında yer alırlar
e. Böbreklerin periton ile komşuluğu yoktur                                      
129. Böbreğin en küçük fonksiyonel birimi aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Glomerül
b. Makula densa
c. Bowman kapsülü
d. Nefron
e. Juksta glomerüler aparat
130. Aşağıdakilerden hangisi diyalizi doğru bir şekilde kısaca tanımlamaktadır? 
a. Tam geçirgen bir membranın iki yanındaki ortamlar arasındaki karşılıklı sıvı ve solüt değişimidir.
b. Yarıgeçirgen bir membranın iki yanındaki ortamlar arasındaki karşılıklı sıvı ve solüt değişimidir.
c. Geçirgen olmayan bir membranın iki yanındaki ortamlar arasındaki sıvı ve solüt değişimidir.
d. Yarıgeçirgen bir membranın iki yanındaki ortamlar arasındaki karşılıklı sıvı değişimidir.
e. Yarıgeçirgen bir membranın iki yanındaki ortamlar arasında karşılıklı olarak üre ve kreatinin değişimidir.
131. Periton diyaliz tedavisinde en yaygın olarak kullanılan osmotik ajan aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Dekstroz, glukoz
b. Laktat, bikarbonat
c. Kalsiyum, magnezyum
d. Yağ asitleri
e. Sodyum, potasyum
132. Periton diyalizinde sıvı ve solüt değişimi hangi iki ortam arasında gerçekleşir? 
a. Mezotel ile periton boşluğundaki diyaliz solüsyonu arasında
b. Mezotel ile peritoneal kapiller arasında
c. Peritoneal kapiller ile peritoneal lenfatikler arasında
d. Periton boşluğundaki diyaliz solüsyonu ile peritoneal kapiller arasında
e. Böbrekler ile periton boşluğundaki diyaliz solüsyonu arasında
133. Periton diyalizinde sıvının hareketini aşağıdakilerden hangisi belirler? 
a. Difüzyon
b. Absorbsiyon
c. Adsorbsiyon
d. Hidrostatik ultrafiltrasyon
e. Osmotik ultrafiltrasyon
134. Erişkin bir kimsede ortalama periton yüzey alanı aşağıdakilerden hangisidir? 
a. 0.5-1.0 m2
b. 1.0-2.0 m2
c. 2.0-2.5 m2
d. 2.5-3.0 m2
e. 3.0-3.5 m2
135. Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi (SAPD) işlemi esnasında uygulama sırası aşağıdakilerden hangisidir? 
A-Periton boşluğundaki sıvının boşaltılması
B-Setteki havanın alınması
C-Yeni diyaliz solüsyonunun periton boşluğuna doldurulması
D-Boşaltım torbasının klemplenmesi 
E-Transfer setin kilidinin açılması 
a. E+A+B+C+D 
b. B+E+D+A+C
c. E+A+B+D+C
d. C+E+A+D+B
e. A+B+D+E+C
136. Periton diyalizi tedavisi için sıklıkla kullanılan kateter tipi aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Kıvrık uçlu çift diskli Tenckhoff kateter
b. Kıvrık uçlu kuğu boynu kateter
c. Kıvrık uçlu çift keçeli Tenckhoff kateter
d. Kıvrık uçlu çift keçeli Popovich kateter
e. Kıvrık uçlu tek keçeli Popovich kateter
137. Aşağıdakilerden hangisi halen kullanmakta olduğumuz periton diyaliz solüsyonu içeriğinde bulunmaz? 
a. Sodyum
b. Potasyum
c. Laktat
d. Magnezyum
e. Klor
138. Diyaliz esnasında solütlerin konsantrasyon farkı doğrultusunda bir ortamdan diğer ortama geçişine ne ad verilir? 
a. Osmoz
b. Absorbsiyon
c. Ultrafiltrasyon
d. Difüzyon
e. Konveksiyon
139. Periton Eşitleme Testi (PET) aşağıdakilerden hangisini belirlemek için yapılır? 
a. Peritoneal membranın transport özelliğini belirlemek.
b. Periton diyaliz yeterliliğini belirlemek.
c. Hastanın periton diyalizine uyumunu değerlendirmek.
d. Rezidüel renal fonksiyonu belirlemek.
e. Kateterin lokalizasyonunu belirlemek.
140. Periton diyaliz kateteri çıkış yeri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
a. Karın duvarındaki skar dokusu üzerinde olmamalıdır.
b. Kemer hizasında olmalıdır.
c. Çıkış yerinin belirlenmesi hasta dik pozisyonda iken yapılmalıdır.
d. Karın duvarında lateral olarak yerleştirilmelidir.
e. Kateter yerleştirme öncesinde bölge antiseptik solüsyonlar ile temizlenmelidir.
141. Periton diyalizi hasta eğitim programında aşagıdakilerden hangisi yer almaz? 
a. Diyaliz tedavisi (makineli-manuel) uygulama esasları
b. Çıkış yeri bakımı
c. Periton diyalizi ile ilgili kayıtların tutulması (kan basıncı, vücut ağırlığı, ultrafiltrasyon miktarı gibi)
d. Diyet tedavisi
e. İlaçların tanımlanması ve seçimi.
142. PET ile saptanan düşük (low) peritoneal transport karakteristiği için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
a. Glukoz ve kreatinin yavaş olarak eşitlenir.
b. Membranın iki yanındaki solüt dengesi yavaş oluşur.
c. Aletli peritoneal diyaliz için daha uygundur.
d. Difüzyon yavaş gerçekleşir.
e. Osmotik denge geç oluşur.
143. PET ile yüksek geçirgenliğe sahip periton varlığında diyalizi optimize etmek için hangi tip periton diyalizi uygulanması uygun olur? 
a. Sadece yüksek volümlü (2500ml) SAPD
b. Standart volüm (2000ml) ile uzun bekleme süreli SAPD
c. Yüksek volümlü ve uzun bekleme süreli SAPD
d. Yüksek volüm ile gündüz boş karın, gece APD
e. Standart volüm (2000ml) ile gündüz boş karın, gece APD
144. Hangisi kateter çıkış yeri enfeksiyon bulgusu değildir? 
a. Kateter çıkış yerinde kızarıklık olması
b. Kateter çıkış yerinde şişlik ve ağrı olması
c. Kateter çıkış yerinde pürülan akıntı olması
d. Kateter çıkış yerinde krutlanma saptanması
e. Keteter çıkış yerinde hemorajik pü görülmesi
145. Aşağıdakilerden hangisi periton diyaliz kateteri yerleştirilmesi için preoperatif olarak yapılması zorunlu işlemlerden değildir? 
a. Kateter çıkış yerinin belirlenmesi
b. Profilaktik antibiyotik yapılması
c. Varsa abdominal bölgedeki tüylerin traşlanması
d. Bağırsakların boşaltılması
e. Mesanenin boşaltılması
146. Aşağıdakilerden hangisi kateter çekilmesini gerektirmez? 
a. Seyrek bakteriyel peritonit atağı
b. Kateter obstrüksiyonu
c. Drenaj bozukluğuna neden olan kateter ucu yer değişikliği (dislokasyonu)
d. Tünel infeksiyonu ve abse
e. Tekrarlayan diyalizat sızıntısı
147. Periton diyaliz reçetelemesinde hangi parametreler kullanılır? 
a. Periton boşluğuna doldurulacak diyalizat hacmi
b. Değişim sıklığı
c. Diyaliz kateter tipi
d. Diyalizat tipi
e. Bekleme süresi
148. Aşağıdakilerden hangisi APD’nin avantajlarından değildir? 
a. Özellikle yüksek geçirgenlik özelliği olan periton varlığında tercih edilir.
b. Hastaya gündüz çalışabilme olanağı sağlar.
c. Peritonit gelişme sıklığını azaltır.
d. Uyurken diyaliz yapılabilir.
e. Obez hastalar için daha uygun seçenektir.
149. Aşağıdakilerden hangisi PD için mutlak kontrendikasyondur? 
a. Polikistik böbrek
b. Gebelik
c. Obesite
d. Diyabetes mellitus
e. Kolostomi
150. PD solüsyonu içeriğinde bulunan solutlar ve konsantrasyonları için hangisi yanlıştır? 
a. Dekstroz için: %1.5, 2.3 veya 4.25,  Glukoz için: %1.36, 2.27 veya 3,86
b. Laktat 35 mmol/L
c. Sodyum 132mmol/L
d. Potasyum 3mEq/L
e. Kalsiyum 2.5 – 3.5 mEq/L

151. PD için hangisi doğrudur? 
a. PD hastalarında üre prekürsörlerini azaltmak için düşük proteinli diyet vermek gerekir
b. PD işleminde solutlar sadece difüzyon ile temizlenir
c. PD işleminde ultrafiltrasyon hidrostatik basınç gradrenti ile sağlanır
d. PD ile orta-yüksek molekül ağırlıklı solutlar daha iyi temizlenir
e. Malnutrisyonlu PD hastalarına icodextrin içeren diyalizat verilmelidir
152. Hangisi peritonit kriterlerinden değildir? 
a. Diyalizat hücre sayımında: Lökosit > 100/mm3
b. Nötrofil oranı > %50
c. Bulanık diyalizat
d. Karın ağrısı
e. Hemorajik diyalizat


153) Periton diyalizini aşagıdaki ifadelerden hangisi tanımlamaktadır.
a) Periton diyalizi periton boşluğuna  yerleştirilen bir filtre yardımıyla kanın temizlenmesi işlemidir.
b) Periton diyalizi periton boşluğuna doldurulan diyalizatın 24 saatlik dengeleme süresinden sonra yenisi ile değiştirilmesi işlemidir.
c) Periton diyalizi periton boşluğuna doldurulan diyalizatın birkaç saatlik dengeleme süresinden sonra yenisi ile değiştirilmesi işlemidir.
d) hepsi
e) hiçbiri

154) PD’ nin avantajları  aşagıdakilerden hangisi degildir
a) Hastanın hastaneye bağımlı olmaması
b) (Hastanın kontrol için genellikle ayda bir kez hastaneye gelmesi)
c) Daha az diyet ve sıvı kısıtlaması 
d) Daha etkili ve hızlı temizleme işlemi yapabilmesi
e) Diyaliz işlemine bağlı kan kaybı olmaması

155) Aşağıdakilerden  hangisi, PD’nin Tıbbi endikasyonlarındandır?
a) Hastanın istekli olması
b) Rezidüel idrarının  olması
c) Sosyo-kültürel durumun iyi olması
d) Ev ve işyeri koşulunun uygun olması
e) Diyaliz merkezinden uzak yaşaması

156) Hangisi PD’ nin dezavantajlarından degildir
a) Enfeksiyon riski
b) SAPD’de günde 4-5 değişim yapma zorunluluğu
c) Haftada 3 gün makineye bağımlı olması
d) Dislipidemi ve obezite riski 
e) APD’de hastanın tüm gece makineye bağımlı olması

157) PD kateterinde ne gibi sorunlar görülebilir?
a) King görülebilir
b)  Kateter yer değiştirebilir
c)  Diyalizatta fibrin görülebilir
d) Dış kaf cilt dışına çıkabilir
e) Hepsi

158) Periton diyalizi  kaç şekilde uygulanır?
a) NIPD
b) CCPD 
c) SAPD
d) TIDAL
e) Hepsi  

159) Aletli periton diyalizinin avantajları aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) Hastanın bağımsızlığını artırır.
b) Kaçak riskini artırır 
c) Kontaminasyon riskini azaltır
d) Kontaminasyon riskini artırır
e) Yaşam kalitesini artırır.
160) PD de kullanılan solüsyonlar hangisi değildir
a) %0 9 luk  konsantrasyonlu solüsyon
b)  1.36/1.30  konsantrasyonlu solüsyon 
c) 2.27/2.30 konsantrasyonlu solüsyon
d) 3.86/4.25 konsantrasyonlu solüsyon

161) PD solüsyonlarının konsantrasyon yoğunlukları arttıkça
a) Daha iyi diyaliz yapar
b) Daha iyi UF yapar
c) Daha çok iştah açar
d) Enfeksiyon riskini azaltır
e) Enfeksiyon riskini artırır

162) Kronik PD de kullanılan kateterler aşağıdakilerden hangisidir.?
a) Silikonlu lastik, poliüreten gibi yumuşak materyellerden yapılmış intraperitoneal bölümde 1mm lik delikleri olan ve üzerinde bir veya iki dakron keçe bulunan bir tüptür.
b) Silikonlu lastik ,poliüreten gibi sert materyellerden yapılmış intraperitoneal bölümde 1mm lik delikleri olan bir tüptür.
c) Plastik bir materyalden yapılmış, bir veya iki keçeli,  intraperitoneal bölümde1mm  delikleri olan bir tüptür.
d) Hiçbiri 
e) Hepsi

163) PD nin  diğer tedavilerden en önemli farkı nedir?
a) Uzun süre uygulanıyor olması
b) Hastanın tedavisini birebir  kendisinin yapması
c) Sağlık personeli tarafından diyalizinin yapılması
d) Diyetinin çok kısıtlı olması
e) Diyaliz merkezlerinde uygulanması

164) Periton diyalizinde Ultra Filtrasyonu (UF) artırmak için ne  yapılabilir?  
a) Sık değişimler  yapılır ve yüksek konsantrasyonlu periton diyaliz sıvıları kullanılır.
b) Değişimlerin araları açılır ve düşük  konsantrasyonlu periton diyaliz sıvıları kullanılır.
c) Diüretikler verilir ve yüksek konsantrasyonlu periton diyaliz sıvıları kullanılır.
d) Diüretikler verilir ve düşük konsantrasyonlu periton diyaliz sıvıları kullanılır.
e) Hiçbiri

165) PD de kateter çıkış yeri bakımında neler yapılmalıdır
a) Çıkış yerini temiz olarak  korumak ve olası bakterileri azaltmak için kateter çıkış yeri her gün veya iki günde bir antibakteriyel sabun veya medikal bir antiseptikle yıkanmalıdır.
b) Cilt hassasiyeti veya allerjileri nedeniyle sabun veya temizlik ajanı seçimi kişiye göre seçilmelidir. 
c) Temizlik sırasında kabuk veya yaraları zorla, kuvvet uygulayarak uzaklaştırmamak önemlidir. Zira böyle bir şey deride bir çatlatılmaya neden olarak, çıkış yeri enfeksiyon riskini arttırarak çıkışı travmatize edebilir.
d) Temizlik sonrasında çıkış yeri kuru bir şekilde kapatılmalıdır. 
e) Hepsi

 

 

 


166) Akut çıkış yeri enfeksiyonu tedavisinin mümkün olduğunca çabuk yapılabilmesi için ne yapılmalıdır
a) çıkış yerindeki akıntıdan veya bariz akıntı olmadan şişlik/eritem varsa çıkış yerini çevreleyen ciltten kültür alınmalıdır.
b) Kültür sonuçları beklenmeden sistemik antibiyotikler başlanmalıdır. Antibiyotik tedavisi, çıkış yeri sağlıklı bir görünüm kazandıktan sonra 1 hafta süreyle daha devam etmelidir. 
c) Pansuman sıklığını günde bir veya iki kereye çıkarmak, özellikle akıntısı çok olan hastalarda iyileşmeye yardımcı olur.
d) Kateteri sabitleştirmek doğru bir uygulamadır. Sabitleştirilmiş bir katater ilave travmadan korunur.
e) Hepsi

167) Aşagıdakilerden hangisi hasta eğitiminde dikkat edilmesi gereken noktalardan degildir 
a) Kültürel olarak hassas ve etnik olarak uygun eğitim malzemeleri kullanılmalıdır.
b) Hastaların dikkat süreleri kısa olduğundan, öğretim seansları 15-20 dakikayı aşmamalıdır.
c) Eğitimde oldukça otoriter yaklaşım sergilenmelidir.
d) Hastanın tercih ettiği öğrenim metodu belirlenmelidir 
e) Eğitim etkinliği değerlendirilmeli ve  sürekliliği sağlanmalıdır

168) Ev ziyaretleri çok çeşitli amaçlara yönelik yapılmaktadır Aşağıdakilerden hangisi bu amaçlardan değildir
a) Kronik hastalıklarda hastanın kendi kendini değerlendirebilmesi ve belli başlı işlemlerde otonomi kazanarak bağımsızlığını elde etmesi
b) Hastanın bulunduğu çevre ile sosyal sorunlarının, ev durumunun ve fizik değerlendirmenin yapılabilmesi
c) Tanı ve tedavi planının yönlendirilmesi
d) Hastanın diyalizinin gidip evinde yapılması
e) Hastaya yapılabilecek girişim ve yönlendirmelerin daha erkenden saptanması olarak sıralanabilir.

169) Hangisi PD de ev ziyaretlerinin avantajlarındandır
a. Hastanın kendi çevresinde hastalığının bilincine varmasının sağlanması
b. Hastayı aile ortamında değerlendirme fırsatının elde edilmesi
c. Hastanın tedaviye uyumunun sağlanması
d. Hasta ve hemşire arasında daha iyi bir iletişimin sağlanması
e. Hepsi

170) Hangisi PD de    Peritonit Komplikasyonlarındandır?
a) UF yetersizliği 
b) Periton membranı geçirgenliğinin bozulması
c) Sepsis
d) Abdominal yapışıklık, Kateter kaybı
e) Hepsi

171 Hangisi Kateter çekme endikasyonlarındandır
a) Peritonit 
b) Ciltaltı keçenin dışarı çıkması ile oluşup tedavi edilemeyen S.Aureus enfeksiyonu
c) Anemi
d) Hepsi
e) Hiçbiri

172 Enfeksiyona Bağlı Kateter Çıkarılma Endikasyonları aşagıdakilerden hangisidir
a) Tedaviye dirençli  ve/veya Sık tekrarlayan peritonit, Tüberküloz peritoniti
b) Tünel enfeksiyonu
c) Fungal peritonit
d) Pseudomonas peritoniti
e) Hepsi
173 E nfeksiyöz Komplikasyonlardan Korunmada ne yapılmalıdır
a) Uygun hasta seçimi yapılmalı
b) Tecrübeli hemşire tarafından iyi bir hasta eğitimi verilmeli
c) Sık peritonit atağı geçirenlerin nedenleri sorgulanmalı
d) Anti-bakteriyel sabunla dikkatli el yıkanmalı ve kurulanmalı
e) Hepsi
174 . Periton Diyalizinde oluşabilecek sızıntıları önlemek için;
a) Kateter implantasyonu sırasında kateterin derin keçesinin rektus kasının içine ve kılıfına uygun yerleştirildiğinden emin olmak için özen gösterilmeli, Katater implantasyonundan 2-3 hafta sonra diyalize başlanmalı
b) Daha önce kullanılmış bir yerden kateter takılmasından sakınılmalı
c) Karın içi basınç artışına sebep olabilecek hareketlerden kaçınılmalı, Diyalize düşük volümlerle başlanması önerilmelidir.
d) Kateter immobilizasyonu iyi sağlanmalı
e) Hepsi
175 PD hastalarında sindirim sistemi ile ilgili komplikasyonlar  aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Peritoneal kalsifikasyon
b) Dolgunluk hissi ve iştah azalması
c) kanama
d) pururitis
176 Pankreatit PD solüsyonu, epiploic geçit (epiploic foramen) yolu ile peritoneal kavitenin aşağı kesesine geçebilir ve pankreas irritasyonu yaparak pankreatite neden olabilir. Mortalite hızı oldukça yüksek bir komplikasyondur. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) Yüksek diyalizat konsantrasyonu; Asidik diyalizat
b) Torba, setler ve üretim anındaki diğer toksik ajanlar
c) Uzun süredir uygulanan PD; Peritonit 
d) Hipertrigliseridemik hastalar
e) Hepsi

177 Eozinofilik peritonit nedenleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Silikona karşı allerji 
b) Pudra
c) Yerleştirme sırasında karın içine hava kaçması
d) İlaçlar
e) Hepsi

178 Eozinofilik peritonit belirtileri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Enfeksiyona ait lokal ve sistemik bulguların olmaması
b) Ateş yüksekliği
c) Bulantı- kusma
d) Hepsi
e)  Hiçbiri

179 Sklerozan peritonit saptandığında  nasıl tedavi edilir?
a) APD tedavisine geçilmelidir
b) PD sonlandırılmalıdır.
c) İP olarak yüksek doz antibiyotik tedavisi başlanmalıdır
d) TİDAL PD başlanmalıdır
e) Hepsi

 

180 Yüksek Orta geçirgen bir periton zarı ile:
a) Yeterli UF – Yetersiz Diyaliz
b) Mükemmel UF- Yetersiz Diyaliz
c) Yetersiz UF- Yetersiz Diyaliz
d) Yeterli UF- Yeterli Diyaliz
e) Yetersiz UF –Yeterli Diyaliz
        
181 Periton Diyaliz Hastalarında Klirensi Belirleyen reçeteye bağlı olmayan faktör hangisidir?
a) Diyaliz solüsyonunun konsantrasyonu
b) Değişim sıklığı 
c) Değişim volümü
d) Rezidüel renal fonksiyon
e) Hepsi

182 PD’den HD’ye geçiş için endikasyonlar aşagıdakilerde hangisidir ?
a) Hedef Kt/V üre ve kreatinin klirensine ulaşmada sürekli yetmezlik
b) Yetersiz solüt transportu veya sıvı uzaklaştırılması. Yüksek geçirgenliği olanlarda kötü ultrafiltrasyon ve/veya ağır protein kayıpları olabilir (göreceli kontrendikasyon, başlandıktan ve ilk PET yapıldıktan sonra anlaşılır)
c) Düzeltilemeyecek kadar ağır hipertrigliseridemi
d) Teknik/mekanik problemlerin gelişmesi
e) Hepsi

183 APD tercih nedenleri hangileridir
a) Yüksek peritoneal geçirgenlikli hastalar
b) Karın içi basınç artışına bağlı komplikasyon gelişen hastalar (herni, diyalizat kaçağı, sırt ağrısı) 
c) Düşük peritonit riski Bağlantı sayısının azalması, daha hijyenik ortam ve kısa bekletmeli değişimlerle peritoneal savunma hücreleri üzerine daha az olumsuz etki. Böylece teknik açıdan ve hasta açısından da bir kontrendikasyon yok ise daha uzun süre periton diyalizi yapma avantajı sağlayabilir. 
d) Çocuk, çalışan – okuyan ve yardıma gereksinim duyan hastalar
e) Hepsi

184 Sürekli Siklik Periton Diyaliz (SSPD-CCPD) aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gece yatar pozisyonda, makine aracılığıyla uygulanan periton diyaliz tedavi şeklidir. 9-10st süren gece tedavisinden sonra, makine hastanın karnına gündüz için solüsyon bırakarak programı bitirir. Gündüz 14-16st karında bekletilen solüsyon gece makine ile boşaltılarak tedavi başlar.
b) Gündüz hastanın karnı boş kalır. Genellikle 8-12 saat diyaliz sürelidir. Tedavi için gecede 8-12L diyaliz solüsyonuna ihtiyaç duyulur
c) Haftada 2-3 kez, kısa bekletmeli, ortalama 12-24 saat süren, 20-40litre diyaliz solüsyonu kullanılır
d) Diyaliz boyunca periton boşluğunda sürekli olarak bir sıvı rezervuarının bulundurulması ve sıvının bir kısmının hızlı bir şekilde değiştirilmesi ile diyaliz etkinliğinin artırılmasına dayanır. Rezerv volüm periton membranı ile diyalizat arasında sürekli bir temas sağlar. 
e) Hepsi

185 Hipertansiyon ve Kardiyovasküler Hastalık açısından. PD‘nin HD’e göre  avantajları nelerdir?
a) AV fistüle gereksinim yoktur.
b) Elektrolit, asit-baz dengesi daha iyidir
c) Üremik atıkların temizlenme işlemi süreklilik içinde gerçekleşir
d) Uzun dönem kalbin iyi işlev görmesi açısından önemli olan kalbin kanla dolması, kasılması ve oksijen gereksiniminin karşılanması daha dengeli olmaktadır.
e) Hepsi

186 EPO tedavisi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Subkutan uygulamada intravenöz uygulamaya göre daha  iyi sonuç alınır.
b) Serum ferritin düzeyi 100 ng/dl üzerinde olmalıdır.
c) Tedaviye başlamadan önce serum folik asit ve B12 düzeyleri bakılmalıdır.
d) Tedaviye başlamadan önce serum demir düzeyi bilinmelidir.
e) Hb değeri 11 g/dl’ye düştüğünde tedaviye başlanmalıdır.


187 Kronik hemodiyaliz hastasında serum Ca düzeyi 11 mg/dl ve serum fosfor düzeyi 8.2 mg/dl ise fosfor bağlayıcı tedavide aşağıdakilerden hangisi öncelikle kullanılmalıdır?
a) Kalsiyum karbonat
b) Kalsiyum asetat
c) Alüminyum tuzları
d) Sevelamer
e) Hiçbiri

188 Diyaliz sırasında gelişen hipotansiyonun ayırıcı tanısında yaşamı tehdit eden sorunlardan hangisi düşünülmelidir?
a) Sepsis
b) Perikard tamponadı
c) Hava embolisi
d) Kanama
e) Hepsi


189  Disequlibrium (sıvı elektrolit dengesizliği) sendromunun klinik bulgularından değildir?
a) Başağrısı
b) Kaşıntı
c) Bulantı
d) Konvulsiyon
e) Kas seyirmeleri

190  Diyaliz sırasındaki kas krampları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Diyaliz sırasındaki hızlı ultrafiltrasyona bağlı olarak gelişebilir.
b) Düşük sodyum içerikli diyalizat kullanımı ile ilgili olabilir.
c) Kahve tüketimi fazla olan hastalarda görülme sıklığı daha fazladır.
d) Karnitin takviyesi ve germe egzersizleri faydalı olabilir.
e) Önlem olarak diyaliz seansları arasında aşırı sıvı alımından kaçınılmalıdır. 

191  Aşağıdakilerden hangisi sürekli renal replasman tedavi formlarından biri değildir?
a) Sürekli venovenöz hemofiltrasyon
b) Sürekli ayaktan periton diyalizi
c) Sürekli venovenöz hemodiyaliz
d) Sürekli arteriyovenöz hemodiyaliz
e) Sürekli arteriyovenöz hemodiyafiltrasyon

192  Aşağıdakilerden hangisi diyaliz hastalarında malnurisyon göstergesidir?
a) Hemoglobin 
b) iPTH 
c) Glukoz 
d) Albumin 
e) Ferritin 


193 Çocuklarda peritonit tedavisinde uluslararası algoritmaya göre ampirik olarak ilk tercih edilecek tedavi hangisidir?
a) i.p. vankomisin
b) ı.p. sefazolin + gentamisin
c) i.v. teikoplanin + seftazidim
d) i.v vankomisin+ siprofloksasin
e) i.p sefazolin + seftazidim


194  Renal osteodistrofiyi önlemek için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?
a) Oral fosfor alımının kısıtlanması
b) Aktif D vitamini verilmesi
c) Intravenöz demir tedavisi
d) Fosfor bağlayıcıların kullanılması
e) Hiçbiri

195 Evde periton diyalizi yapan hastanın peritonitten şüphelenmesini sağlayan erken bulgu hangisidir?.
a) Ateş
b) karın ağrısı
c) Diyaliz sıvısının kanlı olması
d) Kateterin tıkanması
e) Diyaliz sıvısının bulanık olması

196  PET testinde aşağıdaki parametrelerden hangisi kullanılmaz?

a) 0. saat diyalizat kreatinin ve glukoz değerleri
b) 1. saat  serum BUN, kreatinin ve glukoz değerleri
c) 2. saat diyalizat kreatinin ve glukoz değerleri
d) 2. saat serum BUN, kreatinin ve glukoz değerleri değerleri
e) 4. saat diyalizat glukoz ve kreatinin değerleri

197  Hasta ilk kez hemodiyalize alınıyorsa kaç saat diyaliz uygulanmalıdır?

a) 1  saat
b) 4 saat
c) 3 saat
d) 6 saat
e) 2 saat


198  Aşağıdakilerden hangisi periton diyalizinin avantajlarındandır?
a) Hastaların diyaliz tedavisinin uygulanması ile ilgili sorumluluk ağırlıklı olarak doktor  
b) ve hemşireye ait olması
c) Metabolik dengeyi daha az etkilediğinden şişmanlığın daha az görülmesi
d) Rezidüel renal fonksiyonların daha uzun süre korunması 
e) Hastaneye yatma gereksiniminin daha az olması
f) Malnütrisyon ile daha az karşılaşılması

199 Aşağıdakilerden hangisi diyalizde görülen kaşıntının nedenlerinden değildir?
a) Diyaliz sıvısına bağlı allerji
b) Cildin kuruması
c) Sekonder hiperparatiroidizm
d) Plazma histamin düzeyinin yükselmesi
e) Kalsiyum-fosfor ürünlerinin birikme

200 Aşağıdakilerden hangisi diyaliz tedavisi alan çocuklarda yapılması önerilen aşılardan değildir?
a) Hepatit B aşısı
b) Pnömokok aşısı
c) Suçiçeği aşısı
d) Rota virüs aşısı
e) b ve c


201 Diyaliz sırasında pirojenlere bağlı ateş için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Diyaliz öncesi ve sonrasında ateş vardır
b) Bulantı-kusma olabilir ve hipotansiyon eşlik edebilir
c) Kan kültürlerinde bakteriyemi saptanmaz
d) Diyaliz öncesinde ateş yoktur diyaliz sırasında çıkar
e) Yüksek ateş ve titreme ile kendini gösterir.

202 Aşağıdakilerden hangisi erken kateter komplikasyonlarında değildir?
a) Arter rüptürü
b) Pnömotoraks
c) Enfeksiyon
d) Aritmi
e) Hava embolisi

203 Aşağıdakilerden hangisi periton diyalizi hastalarında ultrafiltrasyonu arttırmak amaçlı kullanılmaz?
a) Yüksek glukoz içerikli diyaliz sıvıları kullanılması
b) Bekleme süresinin kısaltılması
c) Glikoz dışı polimer içeren diyaliz sıvılarının kullanılması
d) Aminoasit solusyonlarının kullanılması
e) Total diyaliz süresinin uzatılması ve/veya gündüz değişimlerinin eklenmesi


204 Aşağıdakilerden hangisi diyaliz hastalarında konvülsiyon nedeni değildir?
a) Serum kalsiyum değeri 9.1 mg/dl olan hastalar
b) Üremik ensefalopati
c) Hipertansif ensefalopati
d) Serum sodyum düzeyi 125 mEq/L olan hastalar
e) Disequlibrium sendromu


205 Serum Ca X P değeri maksimum kaç olmalıdır?
a) 45
b) 70
c) 55
d) 60
e) 75

 

206 Aşağıdaki hastalardan hangisine öncelikle periton diyalizi düşünülmelidir?
a) Malnütrisyonlu hastalar
b) 1-2 ay içinde transplantasyon olacak hastalar
c) Ciddi hipertansiyon olan hastalar
d) Mental retardasyonlu hastalar
e) 0-5 yaş grubu çocuk hastalar


207 Aşağıdakilerden hangisi periton diyalizi için uygun görülmeyen hastalardan değildir?
a) Hijyenik alışkanlığı olmayan hastalar
b) Aktif depresyon
c) Karın içi yapışıklık gelişmiş hastalar 
d) Mesane augmentasyonu uygulanmış hastalar
e) Hepatit B yüzey antijeni pozitif hastalar


208 Çocuklarda diyalizör yüzeyi nasıl hesaplanır?
a) Hastanın vücut yüzeyi X 0.5
b) Hastanın vücut yüzeyi X 1
c) Hastanın vücut yüzeyi X 1.2
d) Hastanın vücut yüzeyi X 0.75
e) Hastanın vücut yüzeyi X 0.6


209 Aşağıdakilerden hangisi hemodiyalizde tercih edilen kalıcı damar giriş yoludur?
a) Arteriyovenöz greft
b) Arteriyovenöz fistül
c) Subclavian kateter
d) Sol internal juguler kateter
e) Sağ internal juguler kateter


210 Diyalizatta aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) Kalsiyum
b)  Sodyum
c) Potasyum
d)  Fosfor
e)  Bikarbonat

211 Diyaliz sırasında hipotansiyona hangisi sebep olmaz?
a) Eritropoetin uygulaması
b) Hastanın kuru kilosunun altına inecek şekilde fazla ultrafiltrasyon yapmak  
c) Diyaliz solüsyonu sodyum düzeyinin çok düşük oluşu
d)  Otonom nöropati (diyabet)
e)  Diyaliz öncesi  beslenme (splanik vazodilatasyon)                    


212 Hangisi periton diyalizinin mekanik komplikasyonlarından değildir?
a) Herni
b) Ciltaltı ve kateter kenarından sıvı kaçağı
c) Genital ödem 
d) Hidrotoraks
e)  Peritondan protein kaybı


213 Hangisi periton diyalizinin metabolik komplikasyonudur?
a) Lipid bozuklukları
b) Hiperalbüminemi
c) Serum laktat seviyesinde düşme
d) Hipermagnezemi
e) Bel ağrısı


214  Peritoneal Eşitlenme Testinde (PET) “high transporter” olarak değerlendirilen bir hastanın periton diyaliz reçetesini düzenleyiniz:
a) CAPD, günde 4 değişim
b) CAPD, günde 5 değişim
c) APD, gece kısa bekleme süreli sık değişim (4-7 değişim), gündüz icodextrin ile 10-12 saatlik bekleme süreli bir değişim
d) APD, gece yüksek değişim volümü ile az sayıda değişim ( 3 değişim)
e) APD ile  24 saatlik sürekli periton diyalizi

215  PET de “high transporter” olarak değerlendirilen bir hasta ile ilgili hangisi yanlıştır?
a) Peritondan üre ve kreatinin klerensleri hızlıdır
b) Ultrafiltrasyon düşüktür
c) Peritondan protein kaybı yüksektir
d) Serum albümin düzeyleri yüksektir.
e) İntrensek periton membran permeabiliteleri yüksektir


216 Aşağıdaki seçeneklerden yanlış olanı işaretleyiniz?
a) Böbrekler omurganın iki yanında T12 ve L3 vertebralar hizasında, retroperitoneal bölgede yer alan bir çift organdır.
b) Her bir böbrek ortalama 150-200 gr ağırlığındadır.
c) Her iki böbrekte 4.200.000 nefron bulunmaktadır.
d) Bir nefron Bowman kapsülü, glomerul, proksimal tubulus, Henle kulpu, distal tubulus ve kollektor kanallardan oluşmaktadır.
e) Nefronun çalışması ve idrar oluşumu sırasıyla filtrasyon, reabsorbsiyon ve sekresyon aşamalarından oluşmaktadır. 


217 Aşağıdakilerden hangisi periton diyalizinin avantajlarından değildir?
a) Hemodiyalize kıyasla daha iyi TA kontrolü sağlanabilmektedir.
b) Bir diyaliz merkezine bağlılık gerekmemektedir.
c) Kalp ve damar sistemine yüklenme çok az olduğundan, özellikle yaşlı ve çocuk hastalarda uygulanması tercih edilmektedir.
d) Protein kaybı oluşturmaktadır.
e) Tedavinin uygulama şekli ile ilgili eğitim basit ve kısa sürelidir.


218 Aşağıdakilerden hangisi kronik böbrek yetmezliği nedenlerinden değildir?
a) Kronik glomerülonefrit
b) Diyabetes Mellitus
c) Ağır kanamalar
d) Sistemik lupus eritematozus
e) Polikistik böbrek hastalığı


219 Periton diyaliz hastaları diyalizatla günde kaç gram protein kaybetmektedir?
a) 2- 4
b) 5-15
c) 20-35
d) 15-25
e) 1-2

 

220 Yüksek solüt transportuna sahip olan hastanın tedavi yaklaşımında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Manuel değişim yaptırılarak karın içinde bekleme süresi uzatılmalıdır.
b) Düşük glukoz konsantrasyonlu solüsyonlar ile değişim yaptırılmalıdır.
c) Mümkünse APD ya da manuel değişimlerle karın içinde solüsyonun bekleme süresi kısaltılmalıdır.
d) Bu hastalarda Tidal diyaliz uygulanmalıdır.
e) Ultrafiltrasyon iyi olduğundan yoğun konsantrasyonlu solüsyonlar kullanılmalıdır.


221 Periton diyalizinde haftalık ideal Kt/V değeri aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1.4
b) 5.0
c) 2.9
d) 2.1
e) 1.2


222 Kateter yerleştirilmesi sırasında mesane perforasyonu gelişen hastada aşağıdaki belirtilerden hangisi görülmez?
a) Diyalizat infüzyonu sırasında miksiyon hissi
b) Artmış idrar
c) Ağrı
d) Kateter takılma sırasında kötü koku
e) Sıkıntı hissi


223 Aşağıdakilerden hangisi periton diyaliz endikasyonu olan hasta gruplarından değildir?
a) Diyabetik hastalar
b) Ciddi enflamatuar barsak hastalığı olanlar
c) Çocuk hastalar
d) Bağımsız hastalar
e) Kardiyovasküler hastalığı olanlar

224 Aşağıdakilerden hangisi peritonitin bulgularından değildir?
a) Karın ağrısı
b) Rebound fenomeni
c) Diyalizatta bulanıklık
d) Karında hassasiyet
e) Vücut ısısında yükselme

225 Ev ziyaretlerinde dikkat edilmesi gereken konulardan yanlış olanı işaretleyiniz.
a) Aile bireyleri ile mutlaka tanışılmalı, sorunları dinlenmeli ve soruları yanıtlanmalıdır.
b) Oturulan evin tipine, aydınlatma-havalandırma koşullarına ve ailenin mutfak kültürüne dikkat edilmelidir.
c) Atık protokolü anlatılmalıdır.
d) Ev ziyaretine randevu almadan ve özellikle değişim saatinde gidilmelidir.
e) Hasta ile konuşurken tıbbi terimlerden mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.
226 Aşağıdakilerden hangisi peritonitin komplikasyonları arasında değildir?
a) Abdominal yapışıklık 
b) İntraperitoneal apse oluşumu
c) Peritoneal membran geçirgenliğinin bozulması
d) Peritoneal protein kaybının azalması
e) Sepsis

227 Aşağıdakilerden hangisi periton diyalizinde görülen non-enfeksiyöz komplikasyonlardan değildir?
a) Hidrotoraks
b) Eozinofilik peritonit
c) Sklerozan peritonit
d) UF yetersizliği
e) Fungal peritonit

228. Aşağıdakilerden hangisi hipovolemi belirtilerindendir?
a. Nefes darlığı
b. Kan basıncında artma
c. Taşikardi
d. Kilo artışı
e. Periferik ödem

229.  Aşağıdakilerden hangisi hidrotoraks belirtilerinden değildir?

a. Drenaj volümünde artma
b. Göğüs ağrısı
c. Kilo artışı
d. Drenaj volümünde azalma
e. Radyografide plevral effüzyon 


230.  Aşağıdakilerden hangisi kronik renal yetmezlikte aneminin olası nedenlerindendir?

a. Diyabetes Mellitus
b. Azalmış eritropoetin üretimi
c. Azalmış D vitamini
d. Demir birikimi
e. Polikistik böbrek


231.  Aşağıdakilerden hangisi periton yoluyla fosfor atılımını etkileyen faktörlerden 
değildir? 

a) UF oranı
b) Periton zarının geçirgenlik özelliği
c) Serum iyonize Ca konsantrasyonu
d) Plazma P düzeyi
e) Diyalizatın glukoz konsantrasyonu

 


232.  Glomerüler kapillerlerden Bowman kapsülüne süzülen sıvıya ne ad verilir?
a. İdrar
b. Serum
c. Supernatant
d. Plazma
e. Ultrafiltrat

233. Aşağıdakilerden hangisi kullanılmakta olan periton diyaliz solüsyonları
içeriğinde bulunmaz? 

a. Sodyum
b. Potasyum
c. Laktat
d. Magnezyum
e. Klor

234.  Periton diyaliz tedavisinde en yaygın olarak kullanılan osmotik ajan aşağıdakilerden    
hangisidir?

a) Dekstroz
b) Sukroz
c) Glukoz polimeri
d) Aminoasid
e) Sodyum

235.  Günümüzde böbrek fonksiyonlarını değerlendirmede yaygın olarak kullanılan en   objektif yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kreatinin klirensi
b) 24 saatlik idrarda proteinüri tayini
c) Tam idrar tetkiki
d) Renal ultrasonografi
e) Kan basıncı ölçümü


236. Aşağıdakilerden hangisi diyalizi doğru bir şekilde kısaca tanımlamaktadır?
a) Tam geçirgen bir membranın iki yanındaki ortamlar arasında karşılıklı sıvı ve solüt değişimidir.
b) Yarı geçirgen bir membranın iki yanındaki ortamlar arasında karşılıklı sıvı ve solüt değişimidir.
c) Geçirgen olmayan bir membranın iki yanındaki ortamlar arasında sıvı ve solüt değişimidir.
d) Yarı geçirgen bir membranın iki yanındaki ortamlar arasında karşılıklı sıvı değişimidir.
e) Yarı geçirgen bir membranın iki yanındaki ortamlar arasında karşılıklı olarak üre ve kreatinin değişimidir.


237.  Aşağıdaki işlemlerden hangisi glomerülde gerçekleşir?
a) Reabsorbsiyon
b) Redistribüsyon
c) Filtrasyon
d) Sekresyon
e) Adsorbsiyon


238. Son dönem böbrek yetmezliği için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Glomerül Filtrasyon Hızının (GFH)  25 ml/dk’nın altına düştüğü evredir.
b) Diyaliz veya böbrek transplantasyonu gerektiren evredir.
c) Serum potasyum düzeyinin 5.5 mmol/L’nin üzerine çıktığı evredir.
d) Eritropoietin (EPO) tedavisinin başlanması zorunlu olan bir evredir.
e) Tüm vücutta ödemin geliştiği bir evredir.

239.  Periton Eşitleme Testi (PET) aşağıdakilerden hangisini belirlemek için yapılır? 
a) Peritoneal membranın transport özelliğinin belirlemek. 
b) Periton diyaliz yeterliliğini belirlemek.
c) Hastanın periton diyalizine uyumunu değerlendirmek.
d) Rezidüel renal fonksiyonu belirlemek.
e) Kateterin lokalizasyonunu belirlemek. 

240.  Periton diyaliz solüsyonunda osmotik ultrafiltrasyonu sağlayan ana molekül
aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sodyum
b) Bikarbonat
c) Potasyum
d) Glukoz
e) Kalsiyum

241. Cerrahi komplikasyonlardan periton diyaliz kateterinin preperitoneal yerleştirilmesi  ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden yanlış olanı işaretleyiniz.

a. Diyalizatın içe akışı sırasında problem yaşanmamaktadır.
b. Diyalizatın içe akışı sırasında şiddetli ağrı olmaktadır.
c. Drenaj az ya da hiç olmamaktadır.
d. Diyalizat drenajı hemorajik gelebilmektedir.
e. Şiddetli ağrılardan dolayı kateter çekilmelidir.

 

242. En kaliteli protein aşağıdakilerden hangisi ile verilir?
a. Balık 
b. Süt ve süt ürünleri
c. Kırmızı et
d. Kurubaklagiller


243.  Periton Diyalizinde günlük  protein kaybı ne kadardır?
a. 2- 5 gr
b. 5- 10 gr
c. 15- 20 gr
d. 25- 30 gr

244. Aşağıdakilerden hangisi dolum sırasında ağrı varsa  uygulanmaz?
a. Diyalizat akış hızı düşürülmeli
b. Ağrının hafifletilmesi için pozisyon değişikliği yapılmalı
c. Hızlı doluma devam edilir
d. Ayakta direk batın  grafisi çekilerek kateter lokalizasyon ve pozisyonu belirlenmeli


245. Glikozlu diyalizin olumsuz sonuçlarından değildir. 
a. Şişmanlık
b. Periton zarının kalınlaşması
c. Diyabetik hastalarda kan şekeri regülasyonunda zorlaşma
d. Hiperkolesterolemi


246.  Periton Diyalizi işlem sırası aşağıdakilerden hangisidir?
a. Bekletme-Drenaj-Dolum
b. Dolum-Bekletme-Drenaj
c. Drenaj-Dolum-Bekletme
d. Dolum-Drenaj-Bekletme

247. St. aureus taşıyıcılığı olan hastaya hangi pomat türü en uygunudur?
a. Terramisin
b. Sulcanazol nitrat
c. Mupirocin
d. Lidokain

 


248. Ülkemizde KBY’nin en başta gelen etyolojisi hangisidir?
a. Diyabetik Nefropati
b. Hipertasiyon
c. Polikitik Böbrek
d. Glomerulonefrit


249. Pet testi kaç saatte yapılır?
a. 1 saat
b. 2 saat
c. 3 saat
d. 4 saat

250. .Aşağıdakilerden hangisi APD endikasyonundan birisi değildir?

a. Hipotansiyon
b. Yüksek geçigenlik
c. Çalışan hasta
d. Sızıntı


251. Sızıntıda hangisi yararlı değildir?
a. APD’ye geçilmeli
b. Geçici Hemodiyaliz
c. Düşük volümle ve yatarak diyaliz yapılmalı
d. Korse kullanımı

 

252. KT/V için kullanılan parametre hangisidir?
a. Glikoz konsantrasyonu 
b. Üre nitrojen konsantrasyonu
c. Albumin
d. Trigliserid

253. Pansuman kateter implantasyonundan sonra ne kadar süre açılmamalı?
a. 3 gün 
b. 5 gün
c. 7 gün
d. 10 gün


254. Aşağıdakilerden hangisi  Periton Diyaliz  hemşiresinin görevi değildir?
a. Hasta eğitimi 
b. Ev ziyareti
c. PET   testi
d. İlaç ayarlaması

255. Beslenme amaçlı verilen sıvılar hangi hasta grubunda tercih edilir?
a. Malnütrisyonu olan hastalar
b. Diyabetik hastalar
c. Obez hastalar
d. Hipertansiyonu olan hastalar

256. Hastanın beslenme durumu hangi biyokimyasal parametreyle değerlendirilmez?
a. HbA1c
b. Albümin
c. Lipid değerleri
d. Prealbumin
257.  Aşağıdakilerden hangisi  periton diyaliz için mutlak bir engel oluşturur?
a. Obezite
b. Aktif inflamatuar bağırsak hastalığı
c. Dekompanze konjestif kalp yetmezliği
d. Geçirilmiş sezeryan operasyonu

258.  Periton Diyalizinde kaç tip por modeli vardır?
a. 2 por modeli
b. 3 por modeli
c. 4 por modeli
d. 6 por modeli

259. UF sağlayan mekanizma hangisidir?
a. Konsantrasyon gradienti
b. Membran direnci
c. Hidrostatik Basınç
d. Peritonel yüzey alanı

260. Periton diyalizi hastasının diyetinde neyi kısıtlamazsın?
a. Protein
b. Katı yağ
c. Karbonhidrat
d. Fosfor
261. Rezidüel idrararı olan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygun değildir?
a. Sefalosporinler
b. Vankomisin
c. Radyo kontrast maddeler
d. Seftazidim

262. Aşağıdakilerden hangisi  periton diyaliz solüsyonunda bulunmaz?
a. Potasyum
b. Sodyum
c. Kalsiyum
d. Magnezyum
263. Transfer seti nekadar sürede bir değiştirilmelidir?
a. 4ay
b. 6 ay
c. 8 ay
d. Yılda bir


264. Aşağıdakilerden hangisi  böbreğin temel görevlerinden değildir?
a. Aktif D vitamini ve eritropoetin sentezi                              
b. Sıvı -elektrolit dengesinin sağlanması 
c. Asit-baz dengesinin sağlanması  
d. Parathormonun aktif hale getirilmesi

265. Aşağıdakilerden hangisi KBY’ de renal replasman tedavi modellerinden değildir?
a. Böbrek transplantasyonu
b. Hemodiyaliz
c. Hemodiyafiltrasyon
d. Hemoperfüzyon

266.  Aşağıdakilerden hangisi periton diyalizinde solüt kleresinde kullanılan yöntemdir?
a. Sadece konveksiyon
b. Sadece difüzyon
c. Basit difüzyon ve konveksiyon
d. Onkotik basınç gradienti


267. Periton diyalizi ve membranı ile ilişkili Doğru olan seçeneği işaretleyiniz.

a. Periton membranı kapiller endotel, bazal membran, gevşek destek dokusu ve mezotel hücresinden oluşur
b. Periton membranı yüzey alanı erişkinlerde yaklaşık 2.2 metre karedir
c. Periton kan akımının 70-110 ml/dk olması ve kan basıncı düşünce kan akımının korunması periton diyalizi için uygun bir membran olmasını sağlar
d. Periton diyalizinin gerçekleşmesi için üç temel unsura gereksinim vardır; iyi çalışan ve tekniğine uygun yerleştirilmiş kronik periton diyalizi kateteri, uygun formülde diyalizat sıvısı ve kateter ve diyalizat arasındaki bağlantı sistemi
e. e)Hepsi doğrudur     

268. Aşağıdakilerden hangisi hemodiyaliz tedavisinin avantajlarından birisi DEĞİLDİR?
a) Karına ait komplikasyonların görülmemesi
b) Hastaneye yatma gereksiniminin daha az olması
c) Malnutrisyon ile daha az karşılaşılması
d) Metabolik dengeyi daha az etkilediği için obezitenin daha az sorun teşkil etmesi
e) Hepatit C bulaşmasının daha az olması

269.  Aşağıdakilerden hangisi periton diyalizi tedavisinin avantajlarından birisi DEĞİLDİR?
a) Metabolik dengeyi daha az etkilediği için obezitenin daha az sorun teşkil etmesi
b) Hastanın daha bağımsız olması
c) Daha az diyet ve sıvı kısıtlaması, buna karşılık hipertansiyonun daha etkili kontrolü
d) Haftada 3 kez yapılan standart hemodiyalize kıyasla, orta ve büyük moleküllü üremik toksinlerin haftalık klirenslerinin daha yüksek olması
e) Hepatit C bulaşmasının daha az olması

270.  Periton diyaliz tedavisinde en yaygın olarak kullanılan osmotik ajan aşağıdakilerden  hangisidir?
a. Dekstroz
b. Sukroz
c. üre
d. Aminoasid
e. Sodyum

271. Periton diyalizi kateterindeki keçelerin (cuff) esas itibari ile yapılış amacı nedir?
a. Kateterin  kıvrılmaması
b. Kateterin çekilince çıkmaya dirençli olması
c. Fibroblast proliferasyonunu uyararak infeksiyon etkenlerine karşı bariyer oluşumunu sağlamak
d. Kateterin yapışmasını önlemek
e. Herhangi bir nedenle kateterin çıkarılmasına karar verilirse, kolayca çıkarılmasını sağlamak

272. Periton diyalizi kateter çıkış yeri bakımı ile ilgili olarak YANLIŞ OLAN yaklaşımı işaretleyiniz
a) Kateter çıkış yerinde infeksiyon gelişimini önlemek açısından, kateter yerleştirildikten sonra bakım önemlidir.  Yara üzerindeki bandaj, kateter  yerleştirildikten bir hafta sonra nazik bir şekilde çıkarılmalıdır. Yapışıklık 
b)  Bandaj çıkarıldıktan sonra, yara yeri zayıf deterjan içeren sabunlu su ile silinip, steril su ile yıkanır   , yıkanır kurulanır ve tekrar steril gazlı bez ile kapatılır varsa Hidrojen peroksit ile ıslatılabilir
c)  Çıkış yeri tam iyileşene kadar (4-8 hafta) haftalık pansumanlara devam edilir
d.İyi bir şekilde iyileşen çıkış yerinde hassasiyet yoktur, etrafında 13 mm’den az bir pembe bölge bulunur, granülasyon dokusu düz ve beyazdır
E.Kateter  yerleştirildikten hemen  sonra  günde 2 kez , %100 alkol ile  pansuman düzenli olarak yapılmalıdır

273.  Periton toplam kan akımının tahmini değeri konusunda doğru seçeneği işaretleyiniz.
a) 250-300 ml/dk
b) 60-100 ml/dk
c) 300-350 ml/dk
d) 350-500 ml/dk 

274.  Periton diyaliz membranlarının katmanları ile ilgili olarak, solütler ve su kandan periton boşluğuna geçmek için beş engeli (bariyer) katetmek zorundadırlar. Bu bariyerlerden YANLIŞ OLANI işaretleyiniz.
a) kapiller endotel ve endotel hücresi bazal membranı
b) interstisyum
c) Podosit
d) mezotelyumun bazal membranı
e) Visseral peritonun mezotelyumu

275. Periton diyalizinde su ve solüt transportu ile ilgili olarak YANLIŞ SEÇENEĞİ işaretleyiniz.
a) Periton diyalizinde solüt transportunda en önemli mekanizma difüzyon olup küçük moleküllerin klirensi için en iyisidir 
b) Düşük ozmotik madde konsantrasyonundan (kan) yüksek ozmotik madde konsantrasyonuna (periton diyaliz çözeltisi içeren periton boşluğu) doğru suyun hareketi (su kanalı içinden gözenek aquaporin-1 yoluyla) ne ultrafiltrasyon denir
c) Genel olarak bakıldığında, periton solüt ve su transportunun en önemli belirleyicisi; kanlanan periton kılcal damarlarının sayısıdır
d) Ozmotik maddenin (periton diyalizi çözeltisi içinde) konsantrasyonu ne kadar düşükse, o kadar fazla su çekeceğinden, ultrafiltrasyonda o derece de artacaktır
e) Difüzyon boyutu konsantrasyon gradyanıyla doğru orantılıdır

276.  Aşağıdakilerden hangisi periton dengelenme testine göre çok geçirgen membran özellikleri ile uyumludur?
a) Yavaş solüt difüzyonu
b) daha yüksek ultrafiltrasyon
c) Daha düşük hasta mortalitesi
d) Hızlı solüt difüzyonu, daha düşük ultrafiltrasyon, daha yüksek hasta ölüm oranları
e) Tekniğe bağlı olarak daha iyi sağ kalım oranları

277.  Periton diyalizi kateteri yerleştirme yöntemlerini karşılaştırırsask aşağıdakilerden hangisinde iç organ yaralanma riski daha fazladır?
a) Açık cerrahi yöntem
b) Laparaskopik yöntem
c) Perkütan yöntem
d) Minilaparatomi
e) Hiçbiri

278.  Periton diyalizi aktarım seti (transfer set) hangi sürelerle  değiştirilmelidir?
a) her kontrolde
b) ayda 2 kez 
c) 4 haftada bir 
d) 6 ayda bir 
e) 2 yılda bir 

279.  Kronik periton diyalizi kateterinin cerrahi yolla yerleştirilmesinin akut komplikasyonları ile ilgili DOĞRU seçeneği işaretleyiniz.
a) Kanama
b) Hematom
c) İç organ delinmesi
d) Hatalı pozisyon / drenaj olmaması
e) Hepsi doğru


280.  Periton sklerozu ile ilgili doğru seçeneği işaretleyiniz
a) Peritonit atakları ile bir ilgisi yoktur
b) Genellikle sık peritonit atakları olan hastalarda gelişebilen nadir fakat ciddi bir komplikasyondur. Periton sert, kalın fibröz doku niteliğini almıştır.Peritonun geçirgenli bozulduğundan yetersiz diyaliz ve ultrafiltrasyon ortaya çıkar. Tedavisi zordur, hemodiyalize geçmek gereklidir
c) Tedavisi kolaydır 
d) Hemodiyalize geçemeye gereksinim olmaz

281. Periton diyalizi kateteri yerleştirilmeden önce perioperatif hazırlık ile ilgili YANLIŞ olan seçeneği işaretleyiniz.
a) Kateter tıkanmaması için operasyon öncesi rutin yüksek doz heparin ve aspirin uygulanır
b) Ameliyat öncesi profilaktik antibiyotik uygulanır
c) Bağorsak hazırlığı ayrıca cerrahiden bir gece önce gece yarısından sonra oral alım kesilir
d) Çıkış yerinin işaretlenmesi: Genellikle kateter yerleştirmeden önceki gece PD Hemşiresi tarafından, kemer hattı ve deri kıvrımlarını göz önüne alınarak çıkış yeri işaretlenir
e) Cerrahiden önceki gece ve ameliyat sabahı antiseptik sabunla duş 

282.  Periton diyaliz kateteri drenaj sorunlarının değerlendirilmesi ve giderilmesi ile ilgili olarak, kateteri drenaj yapmayan ve zaman zaman infüzyon mümkün olmayan bir hasta başvurduğunda aşağıdakilerden hangisi olasılıkla bu tablonun nedenlerinden biri değildir?
a) Kabızlık
b) Düzenli defakasyon
c) Kateterin pelvis dışına çıkması
d) Periton boşluğunun izole bir bölgesinde PD sıvısının birikmesi


283.  Periton diyalizi sıvısının infüzyonu sırasında ağrı tedavisi ile ilgili olarak DOĞRU seçeneği işaretleyiniz.
a) Peritonit olasılığını dışlamak gereklidir
b) İnfüzyon hızı düşürülür, hipertonik çözeltilerden olabildiğince kaçınılır
c) Kateter komplikasyonları araştırılmalıdır
d) pH’sı nötr olan fizyoneal veya balance gibi solüsyonların yararı olabilir
e) Hepsi 

284.  Periton diyalizi sıvısının infüzyonu sırasında ağrı nedenlerine ilişkin olarak YANLIŞ seçeneği işaretleyiniz.
a) Glukoz çözeltilerinin hipertonisitesi
b) Periton diyalizi çözeltisinin ısısı
c) Kateterin pozisyonu
d) pH’sı nötr olan fizyoneal veya balance gibi solüsyonlar
e) Konvansiyonel laktat ile tamponlanmış periton diyalizi çözeltilerinin asiditesi (ph= 5.2-5.5)

285.  Periton diyalizi çözeltisi kaçağından kuşkulanılan hastalarda aşağıdaki belirti ve bulgulardan hangisinin olması beklenir?
a) Karın duvarı, perine, skrotum veya penis ödem,
b) Çıkış yerinden sızan sıvıda glikoz testinin pozitif olması
c) Tek taraflı plevra efüzyonu (genellikle sağda)
d) Drenaj volümlerinin azalması
e) Hepsi doğru

286.  Periton diyalizi çözeltisi kaçağı durumunda tedavi yaklaşımlarından YANLIŞ OLANI işaretleyiniz.
a) Daha yüksek volümler ile  (2500 cc) SAPD uygulanır
b) Mümkünse, doku iyileşmesine fırsat tanımak için 1-3 hafta periton diyalizine ara verilmelidir
c) Geçici olarak Hemodiyaliz desteği veya cycler ile düşük hacimli ( 500-1500cc) periton diyalizi çözeltisi değişimleri uygulanabilir. Bu arada, kaçağın anatomik yeri belli olmamışsa, teknesyum ile tarama yapılması gerekbilir. 
d)  İntaçı sızıntılar cerrahi girişim ( fıtık onarımı gibi) gerektirebilir. 
e)  Karın içi basıncı artıran aktivitelerden kaçınılmalıdır

287.  Cerrahi yolla PD kateterinin yerleştirilmesinin ardından keçenin fibröz doku ile kapanmasına olanak tanımak için PD kateterleri ideal olarak kaç gün kullanılmaz?
a) 0-1 gün
b) 1-2 gün
c) 3-4 gün
d) Hemen kullanılmaya başlanır
e) 10-14 gün 

288. Dektrozlu PD çözeltilerinin dezavantajlarından DOĞRU olanı işaretleyiniz.
a) Kalori yükler ve kilo artımına neden olur
b) Glikoz yüklemesi nedeniyle lipid bozukluklarına yol açar
c)  Fizyolojik olmayan pH ve osmolalite periton savunma mekanizmalarının zayıflamasına yol açarak peritonit riskinde artışa neden olur
d)  Diyabetojeniktirler
e) Hepsi 

289. Otomatik (aletli) Periton diyalizinin kullanımına ilişkin endikasyonlardan EN AZ UYGUN OLANI aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çocuklarda
b) SAPD ile klirens hedeflerine ulaşılamamışsa
c) PET testi sonucu hızlı solüt emilimi saptanıp ultrafiltrasyonun SAPD de yetersiz olduğu hastalar
d) Herniler, diyaliz çözeltisi sızıntısı olanlar, prolapsus ve karın rektus kasında diyastazis varlığı
e) PET testinde yavaş solüt difüzyonu olan yüksek hacimli solüsyonlar ile SAPD yapıldığında yeterli ultrafiltrasyon sağlanan ve cycler’a gece boyu bağlı kalma korkusu olan hastalar 

290. Periton diyalizinde sıvı ve solüt değişimi hangi iki ortam arasında gerçekleşir?
a)Mezotel ile periton boşluğundakidiyaliz solüsyonu arasında
b)Mezotel ile peritoneal kapiller arasında
c))Peritoneal kapiller ile peritoneal lenfatikler arasında
d)Periton boşluğundaki diyaliz solüsyonu ile peritoneal kapiller arasında
e)Böbrekler ile periton boşluğundaki diyaliz solüsyonu arasında

291. Son dönem böbrek yetmezliği için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a. GFR’nin 25 ml/dk’nın altına düştüğü evredir. 
b.Diyaliz veya böbrek transplantasyonu gerektiren evredir.
c.Serum potasyum düzeyinin 5.5 mmol/L’nin üzerine çıktığı evredir. 
d.Eritropoietin (EPO) tedavisinin başlanması zorunlu olan bir evredir. 
e.Tüm vücutta ödemin geliştiği bir evredir.
    
292.  Periton Eşitleme Testi (PET) aşağıdakilerden hangisini belirlemek için yapılır?
a. Peritoneal membranın transport özelliğinin belirlemek.
b. Periton diyaliz yeterliliğini belirlemek.
c. Hastanın periton diyalizine uyumunu değerlendirmek.
b) Rezidüel renal fonksiyonu belirlemek.
c) Kateterin lokalizasyonunu belirlemek.

293. Periton diyalizi hasta eğitim programında aşagıdakilerden hangisi yer alır?
a)  Diyaliz tedavisi (makineli-manuel) uygulama esasları
b)  Çıkış yeri bakımı
c) .Periton diyalizi ile ilgili kayıtların tutulması (kan basıncı, vücut ağırlığı,
                 ultrafiltrasyon miktarı gibi)
d) Diyet tedavisi
e) Hepsi

294. Periton diyaliz solüsyonunda osmotik ultrafiltrasyonu sağlayan ana molekül
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Sodyum
b. Bikarbonat
c. Potasyum
d. Glukoz
e. Kalsiyum

295.  PET ile saptanan düşük (low)peritoneal transport karakteristiği için aşağıdakilerden  hangisi yanlıştır?
a) Glukoz ve kreatinin yavaş olarak eşitlenir.
b) Membranın iki yanındaki solüt dengesi yavaş oluşur. 
c) Ultrafiltrasyon daha iyi yapılır. 
d) Difüzyon hızlı gerçekleşir. 
e) Osmotik denge geç oluşur.

296. PET ile yüksek geçirgenliğe sahip periton varlığında diyalizi optimize etmek için hangi tip periton diyalizi uygulanması uygun olur?
a) Sadece yüksek volümlü (2500ml) SAPD
b) Standart volüm (2000ml) ile uzun bekleme süreli SAPD
c) Yüksek volümlü ve uzun bekleme süreli SAPD
d) Gündüz boş karın, gece APD

297.  Peritonitlerde vankomisin kullanımı ile ilgili doğru yaklaşım hangisidir?
a) Vakomisin pahalı bir antibiyotik olduğu için peritonit protokollerinde yer alamaz
b) Sağırlık yapma potansiyeli nedeniyle kullanılmaz
c) Ülkemizde bulunmaz
d) Vankomisine dirençli enterokok şusları ortaya çıktığı için başlangıçta vankomisin gibi antibiyotiklerle tedaviden kaçınılmalıdır. Vankomisin, metisiline dirençli staf. Epidermidis (MRSE) veya Metisiline dirençli staf aureus (MRSA) olgularının tedavisi için kullanılmalıdır

298.  Aşağıdaki koşulların hangisinde peritonit tanısından kuşkulanırsınız?
a) Bulanık diyalizat, bulantı-kusma
b) Defansla birlikte veya yalnız başına karın ağrısı
c)  Diyalizat çözeltisinde beyaz küre sayısının > 100 x 106/L (%50’sinden fazlasının nötrofil olması)
d) Pozitif kültür
e) Hepsi doğru

299.  Aşağıdakilerden hangisi kateter çekilmesini gerektirmez?
a) Hafif Bakteriyel peritonit atağı
b) Kateter obstrüksiyonu
c) Direnaj bozukluğuna neden olan kateter ucu yer değişikliği (dislokasyonu)
d) Tünel infeksiyonu ve abse
e) Tekrarlayan diyalizat sızıntısı

300. Aşağıdakilerden hangisi APD’nin avantajlarından dır?
a. Özellikle yüksek geçirgenlik özellikli periton membranı varlığında tercih edilir.
b. Hastanın gündüz özgür olabileceği boş zaman olanağı sağlar.
c. Peritonit gelişme sıklığını azaltır.
d. Uyurken diyaliz yapılabilir. 
e. Hepsi 

301. Aşağıdaki periton diyalizi türlerine karşılık gelen tanımlardan hangisi YANLIŞTIR?
a) CAPD : her bir değişimde 2-2.5 litre diyalizat kullanılan, 4-6 değişim/gün yapılan, karın boşluğunun 24 saat dolu olduğu PD türüdür
b) CAPD : gece aletli, gündüz manuel olarak yapılan APD + manuel PD türüdür
c) NIPD : gece aletli yapılan, gündüz ise  karın boşluğunda diyalizatın olmadığı PD
türüdür
d) TPD : tidal periton diyalizinde kanın boşluğu tümüyle boş bırakılmaz, her zaman rezidüel bir diyalizat bırakırlar
e) IPD: intermitant periton diyalizinde gündüz dolu, gece boş batın sırası izlenir


302. Aşağıdakilerden hangisi peritonit kriterlerinden değildir?
a) Hücre sayımında, BK  > 100/mm3
b) Nötrofil oranı >  %50
c) Bulanık diyalizat
d) Karın ağrısı
e) Hemorajik diyalizat

303.  PET testine göre periton diyalizinin modifikasyonu ile ilgili olarak YANLIŞ seçenek hangisidir?
a) Membran geçirgenlik özelliği düşük ve rezidüel böbrek fonksiyonu yok ise yeterli diyaliz yapılır
b) Membran geçirgenlik özelliği yüksek ise, kısa ve sık döngüleri olan APD veya standart SAPD+ ikodekstrin kullanılabilir
c) Membran geçirgenlik özelliği yüksek ise, Ultrafiltrasyon yetersizdir
d) Membran geçirgenlik özelliği yüksek ise, hipoalbüminemi görülebilir
e) Membran geçirgenlik özelliği yüksek-orta ve düşük-orta olanlarda önerilen PD şekli standart SAPD dir

304. Peritonitde ampirik antibiyotik kullanımına ilişkin YANLIŞ OLAN yaklaşım hangisidir?
a) İntraperitoneal (IP) antibiyotik uygulmasında, antibiyotiğin IP uygulanıp 6-8 saat karında kalış süresi tanınmalıdır
b) Hastada sistemik sepsis varsa intravenöz antibiyotik tercih edilir
c) IP uygulamalarda antibiyotik karında en fazla yarım saat kalış süresi sonrası drenaja geçilmelidir
d) antibiyotik tedavisi sırasında APD hastalarına SAPD uygulayın
e) Sistemik hastalık bulgusu, 39 derecenin üzerinde ateş, hemodinamik yetersizlik veya şiddetli ağrı varsa hastanın hastanede yatırılarak tedavi edilmesi uygu olacaktır

305.  PD solüsyonu içeriğinde bulunan solüt ve konsantrasyonlar için hangisi yanlıştır?
a) Dekstroz, %1.5, 2.5 veya 4.25
b) Laktat  35 mmol/L
c) Sodyum 132mmol/L
d) Potasyum 3mEq/L
e) Kalsiyum 2.5 – 3.5 mEq/L

306. Peritonitli hastalarda etyolojik neden %80-90 oranla aşağıdakilerden hangisidir?
a) Viral
b) Mantar
c) Bakteriyel
d) Paraziter
e) Tüberküloz

307. Peritonit etkenleri ile ilgili olarak YANLIŞ OLANI işaretleyiniz.
a) Etken vakaların %30-40’ında staf. Epidermidis dir
b) Etken vakaların %10-20’sinde Staf.  Aureus dur
c) Etken %5-10 kadarında Koliform bakterilerdir
d) Kandida ve mantarlar vakaların %1-10 kadarından sorumludur
e) Enterobakter, klebsiella ve pseudomonas en sık görülen nedenlerdir

308.  Kateter çıkış yeri infeksiyonlarında en sık etken hangisidir?
a) Entrerokok
b) Staf aureus
c) Klebsiella
d) Mantar

309.  SAPD hastaları periton yoluyla günde yaklaşık olarak kaç gram protein kaybederler
a) 9 gram
b) 900 gram
c) 9000 gram
d) 90. 000 gram 

310. Aşağıdakilerden hangisi SAPD için bir kontrendikasyon değildir?
a) Akut divertikülit
b) Akut iskemik barsak hastalığı
c)  Vasküler girişim yolu sorunu olan hemodiyaliz hastaları
d)  Karın içi abse
e)  Gebeliğin üçüncü trimesteri

311.  Aşağıdakilerden hangisi SAPD yapması uygun görülmeyen hastalara örnek teşkil etmektedir?
a) Hipertrigliseridemi
b) Dolaşım dengesizliği olan hastalar
c) Vasküler girişim yolu sorunu olan hemodiyaliz hastaları
d) Hastanın serbest ve bağımsız kalma isteği
e) Hemodiyaliz merkezinin uzaklığı

312.  Çıkış yeri infeksiyonlarında tedavi yaklaşımlarına ilişkin olarak YANLIŞ OLANI işaretleyiniz.
a) Çıkış yeri etrafında sadece kızarıklık varsa ( 13 mm’den fazla) Hiperonik sali veya hidrojen peroksit ile pansuman ve baktroban pomad uygulanması yeterli olabilir
b) Çıkış yerinde pürülan akıntı ve gram boyamada gram (+) mikroorganizmalar varsa oral sefalosporinler veya anti-stafilokoksisk penisilnler kullanılır
c) Bir hafta sonunda düzelme yoksa tedavi kültür ve duyarlılık sonuçlarına göre tekrar düzenlenir
d) Gram (+) mikroorganizmalar için tedaviye rifampisin 600 mg/gün eklenebilir
e) Pseudomonas’a bağlı çıkış yeri infeksiyonlarının tedavisi oldukça kolay ve sonuçları başarılı olup kateterin çıkarılmasına gerek yoktur


313. Gram (-) peritonitler en az kaç gün tedavi edilmelidirler
a) 3
b) 4
c) 5
d) 14

314.  SAPD hastalarında Peritonitin ayırıcı tanısında aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmalıdır
a) akut apandisit
b) kolesistit
c) kolanjit
d) pankreatit
e) Hepsi

315.  Tidal periton diyalizinin SAPD’ye göre avantajı nedir?
a) Küçük solüt klirensinin daha yüksek olması
b) Volüm kontrollü cihaz gerektirmesi
c) Fazla diyalizat kullanılması
d) Karının gündüz kuru kalması

316. Peritonit sıklıkla artmış fibrin oluşumuna eğilim ile birliktedir. Fibrin oluşumu kateteri tıkayabilmesi için önlenmelidir. Bu amaçla peritonit döneminde uygulanması gerekli yaklaşım hangisidir?
a) Oral aspirin
b) Oral comadin
c) Her diyalizata 1000 U/L heparin katılmalıdır
d) Subkütan 5000 ml heparin
e) Fraxiparin 0.4 ml İV

Cevap Anahtarı

1. d

2. e

3. c

4. c

5. b

6. d

7. a

8. b

9. e

10. d

11. d

12. e

13. a

14. b

15. e

16. a

17. c

18. b

19. b

20. e

21. e

22. e

23. d

24. e

25. c

26. e

27. a

28. b

29. b

30. d

31.E

32.B

33.C

34.C

35.C

36.A

37.A

38.A

39.D

40.B

41.C

42.D

43.C

44.A

45.B

46.B

47.D

48.C

49.B

50.C

51.D

52.B

53.D

54.C

55.D

56.A

57.C

58.B

59.C

60.C

61.E

62.D

63.D

64.E

65.D

66.C

67.A

68.E

69.E

70.B

71.E

72.E

73.E

74.C

75.A

76.B

77.E

78.C

79.B

80.B

81.E

82.C

83.B

84.C

85.A

86.C

87.E

88.B

89.C

90.A

91.B

92.D

93.C

94.B

95.E

96.A

97.B

98.E

99.D

100.D

101.C

102.A

103.C

104.A

105.E

106.E

107.D

108.E

109.E

110.D

111.A

112.E

113.E

114.E

115.E

116.E

117.E

118.E

119.E

120.D

121.E

122.C

123.D

124.E

125.B

126.E

127.C

128.C

129.D

130.B

131.A

132.D

133.E

134.B

135.C

136.C

137.B

138.D

139.A

140.B

141.E

142.C

143.D

144.D

145.A

146.A

147.C

148.E

149.E

150.D

151.D

152.E

153.C

154.D

155.B

156.C

157.E

158.E

159.D

160.A

161.B

162.A

163.B

164.A

165.E

166.E

167.C

168.D

169.E

170.E

171.B

172.E

173.E

174.E

175.B

176.E

177.E

178.A

179.B

180.D

181.A

182.E

183.E

184.A

185.E

186.D

187.D

188.E

189.B

190.C

191.B

192.D

193.E

194.C

195.E

196.B

197.E

198.C

199.A

200.D

201.A

202.C

203.D

204.A

205.C

206.E

207.E

208.D

209.B

210.D

211.A

212.E

213.A

214.C

215.D

216.C

217.E

218.D

219.C

220.C

221.D

222.D

223.B

224.D

225.A

226.D

227.D

228.E

229.C

230.B

231.C

232.E

233.B

234.A

235.A

236.B

237.C

238.B

239.A

240.D

241.A

242.B

243.C

244.C

245.D

246.C

247.C

248.A

249.D

250.A

251.D

252.B

253.C

254.D

255.A

256.A

257.B

258.B

259.C

260.A

261.C

262.A

263.B

264.D

265.D

266.C

267.E

268.E

269.A

270.A

271.C

272.E

273.B

274.C

275.D

276.D

277.C

278.D

279.E

280.B

281.A

282.B

283.E

284.D

285.E

286.A

287.E

288.E

289.E

290.D

291.B

292.A

293.E

294.D

295.D

296.D

297.D

298.E

299.A

300.E

301.B

302.E

303.A

304.C

305.D

306.C

307.E

308.B

309.A

310.C

311.A

312.E

313.D

314.E

315.A

316.C

bottom of page